Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2172(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0130/2017

Teksty złożone :

A8-0130/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.43

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0174

Teksty przyjęte
PDF 494kWORD 53k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 (2016/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu(4), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0130/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 133.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 133.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 (2016/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu(4), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0130/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 133.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 133.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 (2016/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0130/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 54 611 883 EUR, co stanowi wzrost o 4,21 % w porównaniu z 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,23 %, co oznacza wzrost o 4,45 % w porównaniu z rokiem 2014, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 96,52 %, co oznacza wzrost o 2,75 %;

2.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja zrestrukturyzowała swój budżet w 2014 r., aby lepiej wspierać potrzeby Agencji w budżecie na 2015 r.; zauważa ponadto, że drugi etap restrukturyzacji będzie miał wpływ na budżet na rok 2016; zwraca się do Agencji o przekazanie władzy budżetowej informacji na temat praktycznych skutków i korzyści płynących z nowej struktury budżetu;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  odnotowuje, że ani w rocznym sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego, ani w rocznym sprawozdaniu Agencji nie stwierdzono żadnych godnych uwagi kwestii związanych z poziomem przeniesień w 2015 r.; zauważa, że 46 % całkowitej kwoty przeniesień z roku 2014 na 2015 (35 987 101 EUR) wykorzystano, 50 % pozostało „otwarte” (środki należne, ale jeszcze nie zapłacone), a 4 % anulowano; odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

4.  odnotowuje fakt, że w 2015 r. Agencja dokonała ogółem 10 przesunięć między tytułami budżetowymi; odnotowuje, że przesunięcia te nie przekroczyły poziomu 10 % środków zapisanych na dany rok budżetowy w linii budżetowej, z której jest dokonywane przesunięcie, w przypadku przesunięć z jednego tytułu do innego; zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2015 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

5.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja ogłosiła 88 postępowania o udzielenie zamówienia, w tym 13 z zastosowaniem specjalnej procedury negocjacyjnej, a pozostałe 75 z zastosowaniem otwartej procedury negocjacyjnej dotyczącej zamówień o niskiej wartości;

6.  na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Agencji stwierdza, że w 2015 r. plan zatrudnienia Agencji przewidywał 207 stanowisk; zauważa, że choć plan zatrudnienia Agencji przewidywał 207 stanowisk statutowych na 2015 r., Agencja realizowała działania zaproponowane w programie prac na 2015 r. za pomocą 202 stanowisk statutowych, gdyż pięć stanowisk zamrożono z uwagi na cięcia przewidywane w 2016 r.;

7.  odnotowuje wyniki drugiej analizy porównawczej dotyczącej stanowisk w Agencji, wskazujące, że 21,67 % personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym i koordynacją, 71,29 % personelu wykonuje zadania operacyjne, a 7,05 % – zadania w zakresie kontroli i finansów; wyraża ubolewanie z powodu stałego obniżania poziomu zatrudnienia, choć jednocześnie powierza się Agencji coraz więcej zadań;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  zauważa, że Agencja udostępniła publicznie „deklaracje zobowiązań i poufności” podpisane przez członków jej Rady Administracyjnej, a także życiorysy tych członków, zgodnie z zaleceniem władzy budżetowej wydanym w ramach poprzednich procedur udzielania absolutorium;

9.  z zaniepokojeniem zauważa, że na stronie internetowej Agencji nie opublikowano deklaracji interesów członków Rady Administracyjnej, a Agencja nie przewidziała żadnej kontroli ani aktualizacji deklaracji interesów członków Rady Administracyjnej; zachęca Agencję do zaradzenia tej sytuacji poprzez opublikowanie tych dokumentów i wprowadzenie środków kontroli, aby zapewnić niezbędny nadzór publiczny i kontrolę nad jej zarządem;

10.  z zadowoleniem odnotowuje, że w 2015 r. Rada Administracyjna przyjęła strategię przeciwdziałania nadużyciom i ich wykrywania, opartą na zasadach i wytycznych OLAF dla strategii zwalczania nadużyć, a także na strategii zwalczania nadużyć opracowanej przez DG MOVE Komisji Europejskiej;

11.  z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie podjęła konkretnych inicjatyw mających na celu zwiększenie przejrzystości jej kontaktów z zainteresowanymi stronami i lobbystami; wzywa Agencję do prowadzenia proaktywnej polityki w odniesieniu do przejrzystości lobbingu;

Audyt wewnętrzny

12.  odnotowuje fakt, że w 2015 r. organy audytowe Agencji nie wydały żadnych krytycznych zaleceń z audytu ani uwag, które mogłyby prowadzić do zastrzeżeń w rocznym poświadczeniu wiarygodności; z zadowoleniem zauważa, że do dnia 31 grudnia 2015 r. zastosowano się do wszystkich zaleceń i uwag wynikających z różnych kontroli przeprowadzonych przed rokiem 2015;

Kontrola wewnętrzna

13.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła szereg środków wewnętrznych mających na celu dopilnowanie, by jej działania podlegały kontroli, oraz zapewnienie kierownictwu wystarczającej pewności, że cele Agencji zostaną zrealizowane; zauważa, że Agencja wdrożyła pełny zestaw standardów kontroli wewnętrznej, opartych na równoważnych standardach ustanowionych przez Komisję, a także minimalne wymogi przyjęte przez Radę Administracyjną Agencji;

Wyniki

14.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja współpracowała w szerokim zakresie na poziomie operacyjnym, w obszarze monitorowania i nadzoru morskiego oraz wymiany informacji, z innymi unijnymi agencjami i organami (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), w celu wykorzystania istniejącej wiedzy fachowej i usług w sposób korzystny dla wszystkich stron; odnotowuje, że od grudnia 2014 r. Agencja zarządza systemem zapewniania ciągłości działania wspólnego przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) w Madrycie; zwraca uwagę na fakt, że Agencja kontynuowała współpracę z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA), aby mogła ona również korzystać z systemu zapewniania ciągłości działania Agencji; odnotowuje fakt, że Agencja ściśle współpracowała z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), rozwijając wzajemne kontakty i synergię z myślą o zwiększeniu efektywności i wydajności oraz o oszczędnościach kosztów w kontekście bliskości geograficznej obu agencji;

Inne uwagi

15.  z niepokojem odnotowuje istotny brak równowagi pod względem płci wśród członków zarządu Agencji i ich zastępców (20% / 80 %); apeluje do Agencji o skorygowanie tego braku równowagi oraz o jak najszybsze poinformowanie Parlamentu o postępach w działaniach;

16.  podkreśla wkład Agencji w zapewnianie bezpieczeństwa morskiego i w zapobieganie zanieczyszczaniu wód przez statki oraz instalacje przybrzeżne służące do wydobywania gazu i ropy naftowej w Europie, a także pomoc udzielaną państwom członkowskim i Komisji w ramach prawa międzynarodowego i unijnego; z zadowoleniem przyjmuje i wspiera współpracę Agencji z innymi agencjami europejskimi w zakresie kryzysu uchodźczego i potwierdza, że Agencji należy zapewnić takie zasoby finansowe, materialne i kadrowe, jakich potrzebuje do skutecznego wypełniania zadań, w tym w sytuacjach, gdy prowadzi działania o decydującym znaczeniu wykraczające poza jej mandat, np. gdy udostępnia personel i wiedzę fachową oraz udziela wsparcia operacyjnego w związku z kryzysem uchodźczym;

17.  podkreśla, że wiedza fachowa i potencjał wewnętrzny Agencji umożliwiają rozszerzenie jej działań i świadczonych usług na bardziej globalną skalę, a tym samym poszerzenie zasięgu unijnych ram regulacyjnych oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1)Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna