Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2176(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2017

Внесени текстове :

A8-0115/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.44
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0175

Приети текстове
PDF 569kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година (2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0062/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година (2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0062/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година (2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 10 064 274 EUR, което представлява увеличение с 3,37% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година възлиза на 9 155 661 EUR, което представлява увеличение от 3,8% спрямо 2014 г.;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в нейния доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отчита:

   че Агенцията ще включи стандартна глава относно прозрачността, отчетността и почтеността в годишния си отчет за 2016 г.;
   във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. и 2014 г., че плащанията за наема за офисите в Атина от гръцките органи все още се извършват със значително закъснение, което от своя страна забавя плащанията към собствениците в Атина и Ираклион;

2.  отчита факта, че Агенцията е продължила да полага значителни усилия за поддържане на връзка с гръцките органи за коригиране на положението, и тъй като засега не изглежда да има друг възможен изход, Комисията, Агенцията и гръцките органи следва да намерят решение на този въпрос, за да се намалят рисковете, на които Агенцията е изложена;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до изключително изпълнение на бюджета от 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,89%, което представлява увеличение с 7,28 % спрямо 2014 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлиза на 150 000 EUR (22%), спрямо 600 000 EUR (49%) през 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити са свързани предимно с инвестиции в инфраструктура в областта на ИТ, която е поръчана по план в края на годината; посочва, че общо прехвърлените бюджетни кредити са намалели от 15% през 2014 г. на 7% през 2015 г.;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета, и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че към края на 2015 г. в Агенцията са работили 69 служители; отбелязва освен това, че през 2015 г. четирима служители са напуснали Агенцията и 17 нови служители са били назначени;

7.  отбелязва, че Агенцията изпитва затруднения при набирането, привличането и задържането на работа на подходящо квалифициран персонал, което се дължи основно на вида на назначенията, които се предлагат (за договорно наети лица) и ниския коефициентен фактор, който се прилага към възнагражденията на служителите на Агенцията в Гърция; призовава Агенцията и Комисията да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно възможните решения на проблема;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че Агенцията възнамерява да приеме вътрешни правила относно сигнализирането на нередности през първото тримесечие на 2017 г.; призовава Агенцията да приеме вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, която да насърчава култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права във връзка с тази политика, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; призовава Агенцията да публикува годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и последващите мерки във връзка с тях и да предостави тези годишни доклади на органа по освобождаване от отговорност; отправя искане към Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато нейните правила относно сигнализирането на нередности бъдат установени и започне да ги прилага;

9.  отбелязва със загриженост, че автобиографиите на членовете на Управителния съвет на Агенцията не са публикувани на нейния уебсайт, с изключение на автобиографията на председателя на Управителния съвет; отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предвидила никакви разпоредби за проверка и актуализиране на декларациите за интереси; призовава Агенцията да поправи това положение и да публикува тези документи без по-нататъшно отлагане, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство; призовава Агенцията да осигури редовна проверка и актуализация на тези декларации за интереси;

10.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не предвижда конкретни инициативи за подобряване на прозрачността на своите контакти с лобисти; призовава Агенцията да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че Агенцията е имала една неприключена препоръка от Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията, която е била изпълнена през януари 2015 г.; отбелязва освен това, че СВО е трябвало да направи оценка на риска за Агенцията през 2016 г.; очаква годишния отчет на Агенцията за 2016 г. и повече подробности относно направената оценка на риска;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че според Агенцията вследствие на подробната последваща проверка за финансовата 2014 година в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол (СВК) № 8 „Процеси и процедури“ през 2015 г. са били отправени редица препоръки; отчита освен това, че 174 финансови операции, представляващи 70,99% от бюджета на Агенцията за 2014 г., са били проверени, в резултат на което е била направена една препоръка относно забавяне на плащания; отчита, че закъснението не е генерирало лихви;

Други коментари

13.  отбелязва, че в преамбюла на Регламент (ЕС) № 526/2013 се посочва, че служителите, ангажирани предимно в администрацията на Агенцията, следва да са установени в Ираклион; отбелязва факта, , че в съответствие с установената съдебна практика, Агенцията не счита преамбюла на Регламент (ЕС) № 526/2013 за ограничителен фактор за преместването си;

14.  отчита факта, че в своята комуникация с местните органи и Комисията Агенцията е продължила да изтъква предимствата на събирането на Агенцията в един офис в Атина; отбелязва освен това, че очакваните разходи във връзка с преместването на останалите 14 служители в Ираклион, както и на цялото обзавеждане, се изчисляват на около 360 000 EUR; насърчава гръцките органи, Комисията и Агенцията да намерят решение на проблема с двете седалища на Агенцията във възможно най-кратък срок, за да се осигури много по-ефективно използване на средствата на Съюза;

15.  отбелязва, че през 2015 г. 68 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за това възлизат на 9 585 EUR (по 141 EUR на човек);

o
o   o

16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация