Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2176(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2017

Předložené texty :

A8-0115/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0175

Přijaté texty
PDF 494kWORD 47k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 10 064 274 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 3,37 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury za rok 2015 činil 9 155 661 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 3,8 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že agentura:

   do své výroční zprávy za rok 2016 zahrne standardní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;
   v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013 a 2014 stále hradí nájem za kanceláře v Aténách řeckými orgány se značným zpožděním, což vede k pozdním platbám pronajímatelům v Aténách a Heraklionu;

2.  bere na vědomí skutečnost, že agentura se však s cílem napravit tuto situaci neustále snaží o kontakt s řeckými orgány, vzhledem k tomu, že podle všeho v současnosti není možné dosáhnout jiného řešení, přičemž Komise, agentura a řecké orgány by měly najít řešení tohoto problému, aby došlo k podstatnému omezení rizik, jimž je agentura vystavena;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla výjimečná míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra plnění prostředků na platby činila 92,89 %, což oproti roku 2014 představuje zvýšení o 7,28 %;

Závazky a přenosy prostředků

4.  konstatuje, že míra přenesených prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) činila 150 000 EUR (22 %), což představuje pokles ve srovnání s 600 000 EUR (49 %) v roce 2014; konstatuje navíc, že přenos těchto prostředků se týkal zejména investic do IT infrastruktury, které byly nařízeny podle plánu na konec roku 2015; poukazuje na to, že došlo ke snížení celkové míry přenosu prostředků, a to z 15 % v roce 2014 na 7 % v roce 2015;

5.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že koncem roku 2015 měla agentura 69 zaměstnanců; konstatuje dále, že v průběhu roku 2015 agenturu opustili 4 zaměstnanci a 17 nových zaměstnanců bylo přijato;

7.  konstatuje, že agentura má potíže s náborem dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců, které je obtížné přilákat a udržet, především vzhledem k druhu nabízených míst (smluvní zaměstnanci) a nízkému koeficientu, který se vztahuje na platy zaměstnanců agentury v Řecku; vyzývá agenturu a Komisi, aby podávaly zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria o možných řešeních tohoto problému;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že agentura hodlá v prvním čtvrtletí roku 2017 přijmout interní pravidla pro whistleblowing; vyzývá agenturu, aby přijala vnitřní politiku pro whistleblowing, která bude podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, aby pravidelně informovala a školila zaměstnance o jejich povinnostech a právech v souvislosti s touto politikou, zajistila ochranu oznamovatelů před odvetou, včas se zabývala jádrem toho, nač ji oznamovatelé upozornili, a zavedla kanál pro vnitřní anonymní oznamování; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala výroční zprávy o počtu případů, na něž oznamovatelé upozornili, a následných opatřeních a aby tyto zprávy předkládala orgánu příslušnému k udělení absolutoria; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

9.  se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách agentury nejsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady a výkonné rady agentury, s výjimkou životopisu předsedy správní rady; se znepokojením poukazuje na to, že agentura žádným způsobem nezajistila provádění kontrol u prohlášení o zájmech a jejich aktualizaci; vyzývá agenturu, aby tuto situaci napravila a bez dalších prodlev výše uvedené dokumenty zveřejnila, aby tak zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého řízení; vyzývá agenturu k zajištění toho, aby tato prohlášení o zájmech byla pravidelně kontrolována a aktualizována;

10.  se znepokojením konstatuje, že agentura dosud nepřijala žádná konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o její kontakty s lobbisty a zúčastněnými stranami; vyzývá agenturu, aby zavedla proaktivní politiku transparentnosti lobbingu;

Interní audit

11.  konstatuje, že agentura měla jedno nesplněné doporučení útvaru interního auditu (IAS) Komise, které bylo splněno v lednu 2015; dále konstatuje, že útvar interního auditu měl v roce 2016 provést v agentuře posouzení rizik; netrpělivě očekává výroční zprávu agentury za rok 2016 a další informace o provedeném posouzení rizik;

Vnitřní kontrola

12.  konstatuje, že podle agentury vedla rozsáhlá následná kontrola rozpočtového roku 2014 provedená v souladu s normou pro vnitřní kontrolu č. 8 „procesy a postupy“ k vydání celé řady doporučení, z nichž všechna byla splněna v roce 2015; dále bere na vědomí, že kontrola 174 finančních transakcí, které představují 70,99 % rozpočtu agentury na rok 2014, vedla k vydání jednoho doporučení týkajícího se zpožděné platby; bere na vědomí, že toto zpoždění nevedlo k nutnosti hradit úrok z prodlení;

Další připomínky

13.  konstatuje, že v preambuli nařízení (EU) č. 526/2013 se uvádí, že zaměstnanci administrativního úseku agentury by měli mít svá pracoviště v Heraklionu; bere na vědomí, že v souladu s ustálenou judikaturou agentura nepovažovala preambuli nařízení (EU) č. 526/2013 za faktor, který by omezoval možnost přemístění agentury;

14.  bere na vědomí, že agentura v rámci jednání s místními orgány a Komisí neustále poukazuje na výhody přemístění agentury do jediného úřadu v Aténách; dále bere na vědomí, že náklady na přemístění zbývajících 14 zaměstnanců v Heraklionu a veškerého vybavení se odhadují přibližně na 360 000 EUR; vyzývá řecké orgány, Komisi a agenturu, aby co nejdříve nalezly řešení problému dvou pracovišť agentury, a zajistily tak mnohem účinnější využití prostředků Unie;

15.  konstatuje, že v roce 2015 se výjezdního zasedání agentury zúčastnilo 68 zaměstnanců a že náklady na toto zasedání představovaly 9 585 EUR (141 EUR na osobu);

o
o   o

16.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění