Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2176(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0115/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0115/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.44
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0175

Hyväksytyt tekstit
PDF 171kWORD 42k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2176(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0115/2017),

1.  myöntää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2176(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0115/2017),

1.  hyväksyy Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2176(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0115/2017),

A.  toteaa, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 10 064 274 euroa, mikä merkitsee 3,37 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että unionin maksuosuus viraston talousarviosta varainhoitovuonna 2015 oli 9 155 661 euroa, mikä merkitsee 3,8 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  korostaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on tärkeää edelleen vahvistaa lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että

   virasto sisällyttää vuosikertomukseensa 2016 avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevan luvun;
   vuosien 2013 ja 2014 vastuuvapausmenettelyjen seurannan osalta voidaan todeta, että Kreikan viranomaiset maksavat Ateenan toimistojen vuokrat edelleen erittäin myöhässä, mikä puolestaan viivästyttää maksuja Ateenan ja Heraklionin vuokranantajille;

2.  toteaa, että virasto on ponnistellut herkeämättä merkittävästi saadakseen Kreikan viranomaiset korjaamaan tilanteen ja koska minkäänlaista muuta ratkaisua ei tällä hetkellä ole näkyvillä, olisi komission, viraston ja Kreikan viranomaisten löydettävä asiaan ratkaisu, jotta voidaan vähentää merkittävästi riskejä, joille virasto on alttiina;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion poikkeuksellinen toteutusaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 92,89 prosenttia, mikä merkitsee 7,28 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille, että osastossa 2 (hallintomenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrä oli 150 000 euroa (22 prosenttia), mikä on alhaisempi vuoteen 2014 verrattuna, jolloin vastaava määrä oli 600 000 euroa (49 prosenttia); panee lisäksi merkille, että kyseiset siirrot liittyivät pääasiassa tietotekniikkainfrastruktuureihin tehtyihin investointeihin, joita koskevat tilaukset tehtiin suunnitelmien mukaan vuoden 2015 lopussa; toteaa, että määrärahasiirtojen kokonaisaste väheni 15 prosentista vuonna 2014 seitsemään prosenttiin vuonna 2015;

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, eivätkä ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että vuoden 2015 lopussa viraston henkilöstön jäseniä oli 69; panee lisäksi merkille, että neljä henkilöstön jäsentä lähti vuoden 2015 aikana ja virasto otti palvelukseen 17 uutta henkilöstön jäsentä;

7.  panee merkille, että virastolla on vaikeuksia ottaa palvelukseen, houkutella ja saada jäämään riittävän ammattitaitoista henkilöstöä, mikä johtuu pääasiassa tarjottavien tehtävien luonteesta (sopimussuhteiset toimet) ja viraston työntekijöihin Kreikassa sovellettavasta alhaisesta kertoimesta; kehottaa virastoa ja komissiota ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista ratkaisuista ongelmaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  panee merkille, että virasto aikoo hyväksyä väärinkäytösten paljastajia koskevat sisäiset säännöt vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön väärinkäytösten paljastajia koskevan sisäisen käytännön, jolla edistetään avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden kulttuuria työpaikalla, tiedottamaan säännöllisesti työntekijöille heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan kyseisen käytännön suhteen ja antamaan sitä koskevaa koulutusta, varmistamaan väärinkäytösten paljastajien suojeleminen vastatoimenpiteiltä, ryhtymään ajoissa toimiin väärinkäytösten paljastajien ilmoituksen perusteella ja luomaan kanavia nimettömille sisäisille ilmoituksille; kehottaa virastoa julkaisemaan vuosikertomuksia väärinkäytösten paljastajia koskevien tapausten lukumäärästä ja niiden johdosta toteutetuista toimista ja toimittamaan kyseiset kertomukset vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; pyytää, että kun väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt on annettu ja pantu täytäntöön, virasto ilmoittaa asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

9.  panee huolestuneena merkille, että viraston johtokunnan ja hallituksen jäsenten ansioluetteloita ja sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia ei julkaista sen verkkosivuilla lukuun ottamatta johtokunnan puheenjohtajan ansioluetteloa; panee huolestuneena merkille, että virasto ei ole varautunut millään tavoin tarkistamaan tai saattamaan ajan tasalle sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia; kehottaa virastoa korjaamaan tilanteen ja julkaisemaan kyseiset asiakirjat viipymättä varmistaakseen viraston johdon välttämättömän julkisen valvonnan; kehottaa virastoa varmistamaan, että ilmoitukset sidonnaisuuksista tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti;

10.  toteaa huolestuneena, että virasto ei ole käynnistänyt minkäänlaisia erityisiä aloitteita, joilla parannetaan edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteyksiä koskevaa avoimuutta; kehottaa virastoa toteuttamaan edunvalvonnan avoimuutta koskevaa ennakoivaa politiikkaa;

Sisäinen tarkastus

11.  panee merkille, että virastolla oli yksi avoin komission sisäisen tarkastuksen esittämä suositus, jonka se pani täytäntöön tammikuussa 2015; toteaa lisäksi, että sisäisen tarkastuksen oli tarkoitus toteuttaa virastoa koskeva riskinarviointi vuonna 2016; odottaa viraston vuoden 2016 vuosikertomusta ja lisätietoja toteutetusta riskinarvioinnista;

Sisäinen valvonta

12.  panee merkille, että viraston mukaan varainhoitovuotta 2014 koskenut sisäisen valvonnan standardin nro 8 (prosessi ja menettelyt) mukainen laaja jälkitarkastus johti joihinkin suosituksiin, joihin kaikkiin tartuttiin vuoden 2015 aikana; toteaa lisäksi, että 174 rahoitustointa, jotka muodostavat 70,99 prosenttia viraston talousarviosta, tarkastettiin ja tarkastuksen perusteella annettiin yksi maksuviivästyksiä koskeva suositus; toteaa, että viivästys ei johtanut korkojen maksuun;

Muita huomautuksia

13.  panee merkille, että asetuksen (EU) N:o 526/2013 johdanto-osassa todetaan, että ensisijaisesti hallintoon palkattu henkilöstö olisi sijoitettava Heraklioniin; toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti virasto ei katsonut asetuksen (EU) N:o 526/2013 johdanto-osan olevan viraston siirtoa rajoittava tekijä;

14.  toteaa, että viestinnässään paikallisviranomaisten ja komission kanssa virasto on korostanut jatkuvasti etuja, joita sen toimintojen siirtämisestä yhteen ainoaan toimistoon Ateenassa olisi; toteaa, että Heraklionissa edelleen olevien 14 henkilöstön jäsenen ja kaikkien huonekalujen uudelleensijoittamisesta aiheutuvat kulut olisivat noin 360 000 euroa; kehottaa Kreikan viranomaisia, komissiota ja virastoa löytämään ratkaisun viraston kahden sijaintipaikan ongelmaan mahdollisimman pian, jotta varmistetaan unionin varojen paljon tehokkaampi käyttö;

15.  panee merkille, että 68 viraston henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 virkistyspäiville, joista aiheutui kaikkiaan 9 585 euron kustannukset (eli 141 euroa henkeä kohti);

o
o   o

16.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus