Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2176(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.44
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0175

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 52k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. (2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 138.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 138.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. (2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 138.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 138.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. (2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 10 064 274 EUR, što predstavlja povećanje od 3,37 % u odnosu na 2014.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2015. iznosio 9 155 661 EUR, što je povećanje od 3,8 % u odnosu na 2014.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir sljedeće činjenice u vezi s Agencijom:

   Agencija će u svoje godišnje izvješće za 2016. uključiti standardno poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;
   u okviru mjera poduzetih na temelju preporuka iz razrješnica za 2013. i 2014., grčke vlasti i dalje sa znatnim zaostatkom plaćaju najamninu za urede u Ateni, što pak prouzročuje kašnjenje u plaćanjima najmodavcima u Ateni i Iraklionu;

2.  potvrđuje da je Agencija u više navrata uložila znatne napore u povezivanje s grčkim vlastima kako bi se riješila ta situacija s obzirom na to da se čini da trenutačno nije moguće nijedno drugo rješenje, a Komisija, Agencija i grčke vlasti trebale bi pronaći rješenje za to pitanje kako bi se znatno umanjili rizici kojima je Agencija izložena;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali izvanrednom stopom izvršenja proračuna od 100 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,89 %, što predstavlja povećanje od 7,28 % u usporedbi s 2014.;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 150 000 EUR (22 %) što predstavlja smanjenje u usporedbi s 2014. kada je iznosila 600 000 EUR (49 %); nadalje, napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na ulaganja u infrastrukturu informacijskih tehnologija koja su, kako je i planirano, naručena krajem 2015.; napominje da se ukupna razina prenesenih odobrenih sredstava smanjila s 15 % u 2014. na 7 % u 2015.;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da je Agencija krajem 2015. zapošljavala 69 članova osoblja; nadalje napominje da su tijekom 2015. Agenciju napustila 4 člana osoblja te da je zaposleno 17 novih članova osoblja;

7.  napominje da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta (za ugovorne djelatnike) i niskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; poziva Agenciju i Komisiju da izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o mogućim rješenjima za taj problem;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  napominje da Agencija u prvom tromjesečju 2017. namjerava usvojiti interna pravila o zviždačima; poziva Agenciju da donese internu politiku o zviždačima kojom će se promicati kultura transparentnosti i odgovornosti na radnom mjestu, zaposlenike redovito informirati i educirati o njihovim pravima i obvezama u odnosu na tu politiku, zviždačima zajamčiti zaštita od odmazde, pravovremeno reagirati na slučajeve koje su prijavili zviždači te uspostaviti kanal za anonimno interno prijavljivanje; poziva Agenciju da objavljuje godišnja izvješća o broju slučajeva koje su prijavili zviždači i daljnjem djelovanju u tim slučajevima te da dostavlja ta izvješća tijelu nadležnom za davanje razrješnice; traži od Agencije da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti kada uspostavi i počne provoditi pravila o zviždačima;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravljačkog i izvršnog odbora Agencije nisu objavljeni na njezinim internetskim stranicama, osim životopisa predsjednika upravljačkog odbora; sa zabrinutošću napominje da Agencija nije predvidjela nikakve mehanizme za provjeru ili ažuriranje izjava o financijskim interesima; poziva Agenciju da riješi tu situaciju i bez daljnjega odgađanja objavi te dokumente kako bi se zajamčili potrebni javni nadzor i kontrola nad njezinim upravljanjem; poziva Agenciju da zajamči da se izjave o financijskim interesima redovito provjeravaju i ažuriraju;

10.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije predvidjela konkretne inicijative za povećanje transparentnosti u kontaktima s lobistima i dionicima; poziva Agenciju da donese proaktivnu politiku transparentnosti u pogledu lobiranja;

Unutarnja revizija

11.  napominje da je jedna otvorena preporuka Službe za unutarnju reviziju Komisije (IAS) za Agenciju zaključena u siječnju 2015.; nadalje, napominje da je IAS 2016. trebao izvršiti procjenu rizika za Agenciju; sa zanimanjem iščekuje godišnje izvješće Agencije za 2016. i više informacija o izvršenoj procjeni rizika;

Unutarnja kontrola

12.  prima na znanje da je, prema Agenciji, opsežna ex post kontrola financijske godine 2014., u skladu sa standardom Komisije za unutarnju kontrolu (ICS) br. 8 „procesi i postupci”, rezultirala brojnim preporukama od kojih su sve provedene tijekom 2015.; nadalje, prima na znanje da je izvršena kontrola 174 financijske transakcije koje čine 70,99 % proračuna Agencije za 2014., što je rezultiralo jednom izdanom preporukom u vezi s kašnjenjem plaćanja; potvrđuje da zbog kašnjenja nije bilo potrebno platiti nikakve kamate;

Druge primjedbe

13.  napominje da u preambuli Uredbe (EU) br. 526/2013 stoji da bi osoblje koje obavlja prvenstveno administrativne poslove trebalo raditi u Iraklionu; napominje činjenicu da Agencija, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, nije smatrala da je preambula Uredbe (EU) br. 526/2013 čimbenik koji bi sprečavao preseljenje;

14.  prima na znanje činjenicu da je Agencija, u komunikaciji s lokalnim vlastima i Komisijom, nastavila naglašavati prednosti preseljenja Agencije u jedinstveni ured u Ateni; nadalje, napominje da je procijenjeni trošak u pogledu preseljenja preostalih 14 zaposlenika u Iraklionu, kao i cjelokupnog namještaja, približno 360 000 EUR; potiče grčke vlasti, Komisiju i Agenciju da, kako bi se zajamčilo znatno učinkovitije korištenje sredstava Unije, što je prije moguće pronađu rješenje za pitanje rada Agencije na dvjema lokacijama;

15.  prima na znanje da je 68 članova osoblja 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 9585 EUR (141 EUR po osobi);

o
o   o

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna napomena