Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2176(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0115/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0115/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.44
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0175

Pieņemtie teksti
PDF 499kWORD 50k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2176(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0115/2017),

1.  sniedz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 138. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 138. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2176(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0115/2017),

1.  apstiprina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 138. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 138. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2176(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0115/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2015. gada galīgais budžets bija EUR 10 064 274, t. i., par 3,37 % lielāks nekā 2014. gadā;

B.  tā kā 2015. finanšu gadā Savienības iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 9 155 661, t. i., par 3,8 % lielāka nekā 2014. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

D.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra:

   tās 2016. gada pārskatā iekļaus standarta sadaļu par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti;
   kavēja maksājumus ēku īpašniekiem Atēnās un Hēraklejā, jo, kā minēts jau 2013. un 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumos, Grieķijas iestādes turpina ievērojami kavēt līdzekļu piešķiršanu nomas maksai par Atēnu birojiem;

2.  ņem vērā, ka Aģentūra turpināja pielikt ievērojamas pūles, lai sadarbotos ar Grieķijas iestādēm un labotu situāciju, jo šķiet, ka neviens cits risinājums pašlaik nav iespējams, turklāt Komisijai, Aģentūrai un Grieķijas iestādēm būtu jārod risinājums šai problēmai, lai ievērojami samazinātu riskus, kam pakļauta Aģentūra;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2015. finanšu gadā bija izcils budžeta izpildes līmenis, proti, 100 %, un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,89 %, kas ir par 7,28 % vairāk nekā 2014. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  norāda, ka pārnesto saistību apropriāciju apjoms II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija EUR 150 000 (22 %), kas ir mazāk nekā EUR 600 000 (49 %) 2014. gadā; turklāt atzīmē, ka šie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar ieguldījumiem IT infrastruktūrā, kuri, kā plānots, tika pasūtīti 2015. gada beigās; norāda, ka kopējais pārnesto apropriāciju līmenis ir samazinājies no 15 % 2014. gadā līdz 7 % 2015. gadā;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  atzīmē, ka 2015. gada beigās Aģentūrā strādāja 69 darbinieki; turklāt norāda, ka 2015. gadā no Aģentūras aizgāja četri darbinieki, bet no jauna darbā pieņēma 17 cilvēkus;

7.  ņem vērā, ka Aģentūrai ir grūti piesaistīt un noturēt darbā pienācīgi kvalificētu personālu, kas galvenokārt ir saistīts ar piedāvāto amata vietu veidu (līgumdarbinieku amata vietas) un zemo koeficientu, ko piemēro Aģentūras darbinieku algām Grieķijā; aicina Aģentūru un Komisiju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iespējamiem šīs problēmas risinājumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  atzīmē, ka Aģentūra ir paredzējusi 2017. gada pirmajā ceturksnī pieņemt iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; aicina Aģentūru pieņemt tādu iekšēju trauksmes celšanas politiku, kas veicinātu pārredzamības un atbildības kultūru darba vietā, regulāri informēt un apmācīt darbiniekus par viņu pienākumiem un tiesībām attiecībā uz minēto politiku, nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību pret represijām, savlaicīgi reaģēt uz viņu brīdinājumiem un ieviest veidu, kā iesniedzami anonīmi ziņojumi; aicina Aģentūru publicēt ikgadējus ziņojumus par trauksmes celšanas gadījumu skaitu, veiktajiem pasākumiem un iesniegt minētos ziņojumus budžeta izpildes apstiprinātājiestādei; prasa Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, kad trauksmes celšanas noteikumi ir izstrādāti un ieviesti;

9.  ar bažām norāda, ka Aģentūras valdes un izpildvaldes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas nav publicēti tās tīmekļa vietnē, un vienīgi valdes priekšsēdētājs ir publicējis savu CV; ar bažām norāda, ka Aģentūrā nav paredzēta nekāda kārtība, kā pārbaudīt vai atjaunināt interešu deklarācijas; aicina Aģentūru labot šo situāciju un nekavējoties publicēt šos dokumentus, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko uzraudzību un tās vadības kontroli; aicina Aģentūru nodrošināt, ka šīs interešu deklarācijas tiek regulāri pārbaudītas un atjauninātas;

10.  ar bažām norāda, ka Aģentūra nav ierosinājusi nekādas konkrētas iniciatīvas, lai uzlabotu pārredzamību saziņā ar lobistiem un ieinteresētajām personām; aicina Aģentūru ieviest proaktīvu pārredzamības politiku attiecībā uz lobistiem;

Iekšējā revīzija

11.  norāda, ka Aģentūra nebija izpildījusi vienu Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumu, kura izpildi pabeidza 2015. gada janvārī; turklāt norāda, ka IAS 2016. gadā veiks Aģentūras riska novērtējumu; gaida Aģentūras 2016. gada pārskatu un plašāku informāciju par veikto riska novērtējumu;

Iekšējā kontrole

12.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka vairāki ieteikumi tika sagatavoti pēc plašām ex-post pārbaudēm attiecībā uz 2014. finanšu gadu, kas tika veiktas saskaņā ar iekšējās kontroles standartu (ICS) Nr. 8 “Procesi un procedūras”, un visi šie ieteikumi tika īstenoti 2015. gadā; turklāt norāda, ka tika kontrolēti 174 finanšu darījumi, kas veido 70,99 % no Aģentūras 2014. gada budžeta, un tā rezultātā tika sniegts viens ieteikums attiecībā uz maksājumu kavēšanos; atzīst, ka šīs kavēšanās dēļ procenti nebija jāmaksā;

Citi komentāri

13.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē Regulas (ES) Nr. 526/2013 preambulā noteikto, proti, tam personālam, kas galvenokārt nodarbojas ar administratīviem jautājumiem, būtu jāstrādā Hēraklejā; norāda, ka saskaņā ar iedibināto judikatūru, Aģentūra neuzskata Regulas (ES) Nr. 526/2013 preambulu par ierobežojošu faktoru attiecībā uz mītnes pārvietošanu;

14.  ņem vērā, ka Aģentūra saziņā ar vietējām iestādēm un Komisiju turpināja uzsvērt priekšrocības, ko sniegtu tās darbības pārcelšana uz vienu biroju Atēnās; turklāt norāda, ka paredzamās izmaksas saistībā ar Hēraklejā atlikušo 14 darbinieku un visa aprīkojuma pārcelšanu ir aptuveni EUR 360 000; mudina Grieķijas iestādes, Komisiju un Aģentūru cik drīz vien iespējams rast risinājumu problēmai par Aģentūras divām atrašanās vietām, lai nodrošinātu daudz efektīvāku Savienības līdzekļu izmantošanu;

15.  norāda, ka 2015. gadā 68 darbinieki piedalījās atbūtnes dienā, kuras izmaksas bija EUR 9 585 (EUR 141 par vienu darbinieku);

o
o   o

16.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1) .

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums