Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2177(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0128/2017

Внесени текстове :

A8-0128/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.45

Приети текстове :

P8_TA(2017)0176

Приети текстове
PDF 657kWORD 60k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година (2016/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0063/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(4), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0128/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 151.
(2)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 151.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5)OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(6)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година (2016/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0063/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(4), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0128/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 151.
(2)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 151.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5)OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(6)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година (2016/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0128/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската железопътна агенция („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 26 345 000 EUR, което представлява увеличение от 2,45% спрямо 2014 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, и на прилагането на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отчита, че Агенцията е подновила преговорите с правителството на своята приемаща държава членка относно сключване на споразумение за седалище, което следва да доведе до централизиране на цялата дейност на Агенцията на едно място и намаляване на разходите; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка на преговорите;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,10%, което представлява увеличение с 1,76% спрямо 2014 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,78%, което представлява увеличение с 3,96% спрямо 2014 г.;

3.  отбелязва, че съгласно разпоредбите на новия регламент за Агенцията, който влезе в сила през юни 2016 г., Агенцията има право да налага такси за изпълнението на някои от новите си правомощия, включително за издаването на сертификати за безопасност и разрешения за пускане на пазара на превозни средства и за предварително одобрение на проекти за оборудване на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по железопътната линия; отбелязва, че Агенцията е в процес на установяване на механизъм за налагане на такси като взема предвид практиките на другите агенции и съответните национални органи; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно разработването и прилагането на този нов механизъм;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че според Агенцията, равнището на преноси е под индикативните тавани, използвани от Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета (т.е. 10% за дял І, 20% за дял ІІ и 30% за дял ІІІ) за всички бюджетни дялове;

5.  отбелязва подобрение в сравнение с 2014 г. по отношение на преносите (18,98% спрямо 24,53% през 2014 г. за дял II и 29,42% спрямо 37,93% през 2014 г. за дял III); приветства факта, че са били достигнати индикативните тавани, използвани от Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите (10% за дял І, 20% за дял ІІ и 30% за дял ІІІ);

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че към края на 2015 г. в Агенцията са работили 154 служители, от които 134 срочно и 20 договорно наети служители и трима командировани национални експерти, спрямо 151 служители към края на 2014 г.; отбелязва освен това, че според данните, предоставени от Агенцията, 62% от нейните служители са мъже и 38% жени; отбелязва, че според оценка на длъжностите, направена от Агенцията, 64,61% от нейните длъжности са свързани с оперативните ѝ дейности (спрямо 67,59% през 2014 г.), 21,14% са в областта на административната подкрепа и координацията (спрямо 20,72% през 2014 г.), а 14,25% са неутрални (спрямо 11,69% през 2014 г.);

7.  изразява съжаление поради факта, че едва 92,6% от фактурите са били изплатени в рамките на установения краен срок от 30 дни поради забавянето при обработката на фактурите от персонала на Агенцията, недостиг на парични средства и разногласия с доставчиците относно съдържанието на фактурите;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

8.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че нейната нова политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на членовете на административния ѝ съвет е била одобрена; отбелязва, че Агенцията впоследствие е публикувала на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за липса на конфликт на интереси на членовете на своя административен съвет; отбелязва освен това, че след преразглеждането на политиката по отношение на конфликтите на интереси през 2017 г. ще последва акция за публикуване на автобиографиите и декларациите на интереси на членовете на управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията да публикува на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на своя управителен съвет без по-нататъшно отлагане и успоредно с това да преразгледа съответната си политика; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно резултатите от изпълнението на тази акция;

9.  отбелязва, че правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат приети през 2017 г.; отправя искане Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тези правила;

10.  отбелязва, че Агенцията е започнала изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; отбелязва по-специално, че Агенцията е организирала две обучителни сесии по етика и почтеност за етичните ценности и за предотвратяването на измами; отбелязва, че процентът на участие е бил висок за ръководството на Агенцията, но сравнително нисък за останалата част от служителите; отбелязва, че обучението е следвало да продължи и през 2016 г.;

11.  отбелязва, че на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) не са били предадени случаи на предполагаема измама през 2015 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от разследванията и констатациите на OLAF;

Вътрешен одит

12.  отчита, че Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията не е отправила никакви „критични“ или „много важни“ препоръки към Агенцията; отбелязва, че СВО на Комисията е извършила одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни и на външната комуникация; отбелязва, че вследствие на това СВО е направила четири важни препоръки; отчита въз основа на информация от Агенцията, че препоръките се изпълняват своевременно и точно в рамките на комуникационната стратегия на Агенцията;

13.  отбелязва, че по отношение на предишните одити — в областта на експертното управление при оперативната съвместимост, годишните отчети за дейността и процеса на планиране и бюджетиране — СВО е заключила, че Агенцията е изпълнила всички препоръки, с изключение на една; отбелязва освен това, че във връзка с единствената все още неизпълнена препоръка, оценена като „много важна“ — относно укрепването на процедурата за набиране на персонал, — Агенцията е преразгледала своята процедура за подбор и въвела като временна мярка предварителен контрол на всички процедури за подбор от страна на своя координатор по вътрешния контрол; отбелязва, че резултатите от предварителния контрол е трябвало да бъдат предоставени на СВО като доказателства за изпълнението на препоръката и очаква нейната оценка;

Вътрешен контрол

14.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията все още не е прилагала напълно всички стандарти за вътрешен контрол (СВК); отбелязва по-специално, че шест СВК (а именно № 2 „Етични и организационни ценности“, № 3 „Разпределяне и мобилност на персонала“, № 4 „Оценяване и развитие на персонала“, № 9 „Управленски контрол“, № 10 „Непрекъснатост на дейността“ и № 11 „Управление на документи“, са били в процес на прилагане, а СВК № 8 „Процес и процедури“ се е прилагал частично; отбелязва със задоволство, че СВК № 12 „Информация и комуникация“ е бил приложен през 2015 г.;

15.  отбелязва, че Агенцията е въвела интегрирана система за управление въз основа на изискванията, определени в стандартите за вътрешен контрол и серията стандарти ISO 9001;

16.  отбелязва, че оценката на риска през 2015 г. изтъкна рисковете, свързани с разширяването на мандата на Агенцията с оглед на влизането в сила на техническия стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт, както и рисковете по отношение на потенциални проблеми със сигурността, които оказват въздействие върху оперативната съвместимост и свързаните с иновациите предизвикателства, засягащи конкурентоспособността на железопътния транспорт;

Комуникационна политика

17.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. Агенцията е приела комуникационна стратегия, с която цели да увеличи активността си в социалните медии, да поднови издаването на своя бюлетин и да обнови своя корпоративен имидж, да създаде архив с цифрови изображения, които илюстрират работата на Агенцията и демонстрират стремежа ѝ да работи „за обществото“; отбелязва, че Агенцията ще представи нов уебсайт (в съответствие с единния програмен документ за 2017 г.) до началото на 2017 г.;

18.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Агенцията е предприела редица действия, за да популяризира дейността си, постиженията си и добавената си стойност пред външния свят посредством няколко обществени прояви, включително панаира InnoTrans през септември 2016 г., форума за цифровизацията на железниците, проведен във Флоренция, честването по повод приемането на Четвъртия железопътен пакет и последващата промяна на името ѝ и многобройни семинари, организирани от оперативните ѝ звена в цяла Европа;

Други коментари

19.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете от 86% / 14% в състава на висшия ръководен екип на Агенцията, и 85% / 15% в състава на Управителния съвет; настоятелно призовава Агенцията да коригира тези дисбаланси и да предаде възможно най-бързо резултатите на органа по освобождаване от отговорност;

20.  отбелязва, че през 2015 г. 43-ма служители са участвали в заседания извън обичайните места на работа, за което разходите са възлезли на 5000 EUR (116 EUR на човек) и 320 служители са участвали в „Други събития“ (общо 21 000 EUR, или 65 EUR на човек);

21.  подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряването на конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на другите видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, насърчаване на навлизането на пазара, както и гарантиране на липсата на дискриминация, по-ефективно изразходване на публичните средства за обществените услуги в железопътния транспорт и по-добро управление на инфраструктурата;

22.  изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система; приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с разработването, тестването и прилагането на ERTMS, както и за оценяването на специфичните проекти за ERTMS; отбелязва освен това, че прегледът на ролята на Агенцията (например за обслужването на едно гише при издаване на разрешителни за превозни средства и на сертификати за безопасност) и на нейните правомощия е част от Четвъртия пакет за железопътния транспорт; подчертава, че тъй като на Агенцията се възлагат по-големи отговорности, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи; отбелязва със загриженост противоречието между одобреното неотдавна законодателство, с което се разширява обхватът на мисията на Агенцията, и свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат извършени в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

23.  подкрепя предприетата от Агенцията през 2015 г. инициатива за въвеждане на нов процес за по-сериозно ангажиране от страна на държавите членки и заинтересованите страни в разработването на работната програма за 2016 г.; приветства стартирането на платформата на заинтересованите страни на ERTMS и припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско железопътно пространство; следователно подчертава, че оптимизираната координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла Европа, е основен приоритет;

24.  приветства проактивния подход на Агенцията, която през 2016 г. създаде работна група, подготвяйки се за приемането на Четвъртия пакет за железопътния транспорт и новия статут на Агенцията и нейната увеличаваща се роля;

25.  приветства целенасочената програма за разчистване на националните правила с цел намаляване на въздействието или премахване на съществуващите бариери между държавите членки;

26.  подкрепя напредъка на Агенцията към засилено сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) с цел развитие на обща култура на безопасност;

27.  припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции;

o
o   o

28.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация