Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2177(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0128/2017

Pateikti tekstai :

A8-0128/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.45

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0176

Priimti tekstai
PDF 432kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(4), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(5), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0128/2017),

1.  patvirtina Europos Sąjungos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 151.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 151.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 164, 2004 4 30, p. 1.
(5) OL L 138, 2016 5 26, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(4), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(5), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0128/2017),

1.  pritaria Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 151.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 151.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 164, 2004 4 30, p. 1.
(5) OL L 138, 2016 5 26, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos geležinkelio agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0128/2017),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 26 345 000 EUR, t. y. 2,45 proc. didesnis negu 2014 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Europos geležinkelio agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu dar labiau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  patvirtina, kad Agentūra pakartotinai pradėjo derybas su priimančiosios valstybės narės vyriausybe dėl susitarimo dėl būstinės, pagal kurį visą Agentūros veiklą būtų galima vykdyti vienoje būstinėje ir sumažinti sąnaudas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų pažangą;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekė 99,10 proc. (t. y. 1,76 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,78 proc. (t. y. padidėjo 3,96 proc., palyginti su 2014 m.);

3.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į naujojo Agentūros reglamento nuostatas, kurios įsigaliojo 2016 m. birželio mėn., Agentūra yra įgaliota imti mokesčius už kai kurias naujas savo kompetencijos sritis, įskaitant saugos pažymėjimų, transporto priemonių leidimų išdavimą ir išankstinį Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (angl. ERTMS) bėgių projektų patvirtinimą; pabrėžia, kad Agentūra kuria mokesčio mechanizmą ir atsižvelgia į kitų agentūrų ir atitinkamų nacionalinių institucijų praktiką; prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šio naujo mechanizmo kūrimo ir įgyvendinimo rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad, pasak Agentūros, visose antraštinėse dalyse perkėlimų į kitą laikotarpį lygis buvo mažesnis negu Audito Rūmų naudotos preliminarios viršutinės ribos, skirtos įvertinti biudžeto vykdymą (I antraštinėje dalyje –10 proc., II antraštinėje dalyje – 20 proc. ir III antraštinėje dalyje – 30 proc.);

5.  pažymi, kad, palyginti su 2014 m., padėtis pagerėjo perkėlimų atžvilgiu (II antraštinėje dalyje 18,98 proc., palyginti su 24,53 proc. 2014 m., ir III antraštinėje dalyje 29,42 proc., palyginti su 37,93 proc. 2014 m.); palankiai vertina tai, kad buvo pasiektos preliminarios viršutinės ribos, kurias Audito Rūmai naudotojo biudžeto vykdymui perkėlimų į kitą laikotarpį lygmeniu įvertinti (I antraštinėje dalyje –10 proc., II antraštinėje dalyje – 20 proc. ir III antraštinėje dalyje – 30 proc.);

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  nurodo, kad 2015 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 154 nuolatiniai darbuotojai – 134 laikinieji tarnautojai, 20 sutartininkų ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai, palyginti su 2014 m. pabaigoje dirbusiu 151 nuolatiniu darbuotoju; be to, pažymi, kad, pasak Agentūros, 62 proc. darbuotojų buvo vyrai, o 38 proc. – moterys; pastebi, kad remiantis Agentūros darbo vietų patikrinimu, 64,61 proc. Agentūros darbo vietų yra susijusios su jos vykdoma eksploatavimo veikla (palyginti su 67,59 proc. 2014 m.), 21,14 proc. darbuotojų dirba administracinės paramos ir koordinavimo srityje (palyginti su 20,72 proc. 2014 m.) ir 14,25 proc. darbo vietų nepriskiriamos konkrečiai sričiai (palyginti su 11,69 proc. 2014 m.);

7.  apgailestauja dėl to, kad tik 92,6 proc. sąskaitų buvo apmokėtos per nustatytą 30 dienų mokėjimo terminą; tai įvyko dėl Agentūros darbuotojų vėlavimo tvarkyti sąskaitas, pinigų trūkumo ir nesutarimų su tiekėjais dėl sąskaitų turinio;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  pabrėžia, kad, pasak Agentūros, buvo patvirtinta naujoji direktorių valdybos narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl šios priežasties Agentūra savo internetinėje svetainėje paskelbė savo direktorių valdybos narių deklaracijas apie interesų konfliktų nebuvimą ir gyvenimo aprašymus (CV); be to, pabrėžia, kad Agentūros valdybos narių CV ir interesų konfliktų deklaracijos bus vėl paskelbtos, kai 2017 m. bus persvarstyta interesų konflikto politika; ragina Agentūrą savo internetinėje svetainėje nedelsiant paskelbti savo valdančiosios tarybos narių interesų deklaracijas ir kartu atlikti politikos peržiūrą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių veiksmų rezultatus;

9.  pažymi, kad Agentūra 2017 m. priims informatorių apsaugos įgyvendinimo taisykles; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių taisyklių įgyvendinimo rezultatus;

10.  pažymi, kad, pasak Agentūros, ji pradėjo įgyvendinti Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje apibrėžtą veiksmų planą; visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra surengė dvi mokymo sesijas apie etiką ir sąžiningumą, kuriose kalbėta apie etikos vertybes ir sukčiavimo prevenciją; pažymi, kad Agentūros valdybos narių lankomumo rodiklis buvo aukštas, bet likusių darbuotojų – palyginti žemas; pabrėžia, kad mokymus buvo planuota tęsti 2016 m.;

11.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) nepranešė apie jokius įtariamo sukčiavimo atvejus; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie OLAF tyrimų rezultatus ir nustatytus faktus;

Vidaus auditas

12.  pripažįsta, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) Agentūrai nepateikė jokių esminių ar labai svarbių rekomendacijų; pažymi, kad IAS atliko suinteresuotųjų šalių santykių valdymo ir išorės ryšių auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus auditą IAS pateikė keturias svarbias rekomendacijas; pripažįsta, kad, remiantis Agentūros informacija, rekomendacijas buvo stengiamasi įgyvendinti laiku, atsižvelgiant į Agentūros ryšių strategiją;

13.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į ankstesnius kvalifikuoto sąveikos valdymo auditus, metines veiklos ataskaitas ir į planavimo ir biudžeto sudarymo procesą, IAS nusprendė, kad Agentūra įgyvendino visas rekomendacijas, išskyrus vieną, taip pat pabrėžia, kad kalbant apie vieną vis dar neįgyvendintą rekomendaciją dėl įdarbinimo procedūros tobulinimo, kuri buvo įvardyta kaip „labai svarbi“, Agentūra peržiūrėjo savo atrankos procedūrą ir, kaip laikiną priemonę, ėmė taikyti vidaus kontrolės koordinatoriaus atliekamų atrankos procedūrų ex-ante kontrolę; pažymi, kad ex-ante kontrolės rezultatai turėjo būti pateikti IAS kaip papildomi įrodymai dėl rekomendacijos įgyvendinimo, ir laukia jos vertinimo;

Vidaus kontrolė

14.  pabrėžia, kad Agentūra 2015 m. dar ne visiškai laikėsi visų vidaus kontrolės standartų (VKS); visų pirma pažymi, kad šešių VKS (būtent Nr. 2 „Etika ir vertybės“, Nr. 3 „Darbuotojų įdarbinimas, judumas, kaita“, Nr. 4 „Darbuotojų veikla, valdymas ir plėtra“, Nr. 9 „Valdymo priežiūra“, Nr. 10 „Verslo tęstinumas“ ir Nr. 11 „Dokumentų valdymas“) įgyvendinimas vis dar vyko ir kad VKS Nr. 8 „Procesas ir procedūros“ jau buvo iš dalies įgyvendintas; džiaugiasi, kad VKS Nr. 12 „Informacija ir ryšiai“ buvo įgyvendintas 2015 m.;

15.  pažymi, kad Agentūra patvirtino integruotą valdymo sistemą, kuri grindžiama vidaus kontrolės standartuose pateiktais reikalavimais ir ISO 9001 serijos standartais;

16.  pažymi, kad 2015 m. rizikos vertinime buvo atkreiptas dėmesys į riziką, susijusią su Agentūros įgaliojimų išplėtimu, kurį sąlygoja ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninio ramsčio įsigaliojimas, taip pat į riziką, susijusią su galimomis saugumo problemomis, darančiomis poveikį sąveikumui, ir su naujovių iššūkiais, turinčiais įtakos geležinkelių konkurencingumui;

Komunikacijos politika

17.  džiaugiasi, kad 2015 m. Agentūra priėmė ryšių strategiją, kuria siekiama išplėsti su socialiniais tinklais susijusią veiklą, atnaujinti viešą naujienlaiškį ir bendrą dizainą, sukurti skaitmeninių vaizdų, skirtų iliustruoti Agentūros darbą, saugyklą ir pabrėžti jos siekį dirbti „visuomenei“; pabrėžia, kad Agentūra iki 2017 m. pradžios pristatys naują viešą internetinę svetainę (kartu su 2017 m. Bendruoju programavimo dokumentu);

18.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Agentūra organizavo keletą viešų renginių, siekdama išorės subjektams pranešti apie savo veiklą, pasiekimus ir kuriamą pridėtinę vertę, įskaitant InnoTrans mugę 2016 m. rugsėjo mėn., Florencijoje surengtą forumą apie geležinkelių skaitmeninimą, teigiamo balsavimo dėl 4-ojo geležinkelio paketo ir vėlesnio jo pavadinimo keitimo minėjimą ir įvairius seminarus, surengtus veiklos padaliniuose visoje Europoje;

Kitos pastabos

19.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į didelę lyčių nelygybę tarp Agentūros vyresniosios vadovybės komandos narių (86 proc. / 14 proc.) ir tarp valdybos narių (85 proc. / 15 proc.); primygtinai ragina Agentūrą šalinti šį disbalansą ir apie rezultatus kuo greičiau pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

20.  pažymi, kad 2015 m. 43 darbuotojai dalyvavo išvažiuojamuosiuose seminaruose, kurių sąnaudos sudarė 5 000 EUR (116 EUR vienam asmeniui), o 320 darbuotojų dalyvavo „kituose renginiuose“ (iš viso 21 000 EUR, 65 EUR vienam asmeniui);

21.  pabrėžia strateginį Agentūros vaidmenį didinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto rūšių atžvilgiu, mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingiau leidžiant viešąsias lėšas viešosioms geležinkelių transporto paslaugoms ir užtikrinant geresnį infrastruktūros valdymą;

22.  pabrėžia Agentūros vaidmenį siekiant užtikrinti Europos geležinkelio sistemos saugą ir sąveikumą; teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su ERTMS kūrimu, bandymu ir įgyvendinimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat pažymi, kad svarstant ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį atliekama Agentūros vaidmens (pvz., vieno langelio principo taikymo leidimų naudoti transporto priemones išdavimo ir saugos sertifikavimo srityse) ir įgaliojimų peržiūra; pabrėžia, kad, jeigu Agentūrai bus pavesta daugiau pareigų, jai reikės skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti savo naujas ir papildomas užduotis; su susirūpinimu pažymi, kad esama prieštaravimų atsižvelgiant į neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos išplečiama Agentūros atsakomybės sritis, ir į Agentūros biudžeto lėšų mažinimą, kuris turi būti vykdomas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

23.  remia Agentūros 2015 m. iniciatyvą įgyvendinti naują procesą ir labiau įtraukti valstybes nares ir suinteresuotuosius subjektus į 2016 m. darbo programos rengimą; palankiai vertina tai, kad pradėta įgyvendinti ERTMS suinteresuotųjų subjektų platforma, ir primena, kad ERTMS yra būtina siekiant bendros Europos geležinkelių erdvės; todėl pabrėžia, kad optimizuotas ERTMS kūrimo ir diegimo koordinavimas yra labai svarbus prioritetas siekiant užtikrinti bendrą skaidrią, stabilią, įperkamą ir sąveikią ERTMS sistemą visoje Europoje;

24.  palankiai vertina iniciatyvų Agentūros požiūrį – 2016 m. ji įsteigė darbo grupę rengiantis priimti ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį – ir naująjį Agentūros statusą bei didėjantį jos vaidmenį;

25.  palankiai vertina tikslinę programą, skirtą nacionalinėms taisyklėms patobulinti, siekiant sumažinti poveikį arba pašalinti tarp valstybių narių egzistuojančias kliūtis;

26.  remia Agentūros pažangą siekiant tvirtesnio bendradarbiavimo su Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), kad būtų sukurta bendra saugos kultūra;

27.  primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia susigrąžinti visas sumas, perkeltas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto į Europos strateginių investicijų fondą;

o
o   o

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas