Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2177(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0128/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0128/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.45

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0176

Pieņemtie teksti
PDF 514kWORD 55k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004(5), un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0128/2017),

1.  sniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 151. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 151. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004(5), un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0128/2017),

1.  apstiprina Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 151. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 151. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0128/2017),

A.  tā kā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (“Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 26 345 000, kas ir par 2,45 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzelzceļa aģentūras gada pārskatiem par 2015. finanšu gadu (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pieņem zināšanai, ka Aģentūras atsāka sarunas ar uzņēmējas dalībvalsts valdību par mītnes nolīgumu, kam vajadzētu novest pie visas Aģentūras darbības centralizēšanas vienā vietā un izmaksu samazināšanās; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sarunu gaitu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,10 %, t. i., par 1,76 % lielāks nekā 2014. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,78 %, t. i., par 3,96 % lielāks nekā 2014. gadā;

3.  norāda, ka saskaņā ar noteikumiem Aģentūras jaunajā regulā, kas stājās spēkā 2016. gada jūnijā, Aģentūrai ir atļauts iekasēt maksu dažās no jaunajām kompetences jomām, tostarp par drošuma sertifikātu izdošanu, transportlīdzekļu atļaujām un Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) projektu pie sliežu ceļiem iepriekšēju apstiprināšanu; norāda, ka Aģentūra izstrādā maksas noteikšanas mehānismu un ņem vērā citu aģentūru un attiecīgo valsts iestāžu prakses; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šī jaunā mehānisma izstrādi un īstenošanu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka visās budžeta pozīcijās pārnesumu līmenis bija mazāks nekā indikatīvais maksimālais apjoms, ko Revīzijas palāta izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi (10 % I sadaļā, 20 % II sadaļā un 30 % III sadaļā);

5.  konstatē uzlabojumus salīdzinājumā ar 2014. gadu attiecībā uz pārnesumiem (18,98 % II sadaļā salīdzinājumā ar 24,53 % 2014. gadā un 29,42 % III sadaļā salīdzinājumā ar 37,93 % 2014. gadā); atzinīgi vērtē to, ka ir sasniegts indikatīvais maksimālais apjoms, ko Revīzijas palāta izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi pārnesumu līmenī (10 % I sadaļā, 20 % II sadaļā un 30 % III sadaļā);

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka 2015. gada beigās Aģentūrā strādāja 154 pastāvīgie darbinieki, no kuriem 134 bija pagaidu darbinieki, 20 līgumdarbinieki un 3 norīkotie valstu eksperti, salīdzinājumā ar 151 pastāvīgo darbinieku 2014. gada beigās; turklāt norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju 62 % darbinieku ir vīrieši un 38 % sievietes; konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras darba pienākumu pārbaudi 64,61 % Aģentūras darbvietu ir saistītas ar pamatdarbību (salīdzinājumā ar 67,59 % 2014. gadā), 21,14 % ir administratīvā atbalsta un koordinācijas jomā (salīdzinājumā ar 20,72 % 2014. gadā) un 14,25 % ir neitrālas (salīdzinājumā ar 11,69 % 2014. gadā);

7.  pauž nožēlu par to, ka tikai 92,6 % no rēķiniem tika samaksāti noliktajā 30 dienu termiņā, jo Aģentūras darbinieki nav laicīgi apstrādājuši rēķinus, ir trūkuši līdzekļi vai bijušas domstarpības ar piegādātājiem par rēķinu saturu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tika apstiprināta tās jaunā politika par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz valdes locekļiem; pieņem zināšanai, ka Aģentūra savā tīmekļvietnē ir attiecīgi publicējusi valdes locekļu deklarācijas par interešu konflikta neesamību un CV; turklāt norāda, ka Aģentūras valdes CV un interešu deklarāciju publicēšana notiks pēc tam, kad 2017. gadā būs pārskatīta tās interešu konfliktu politika; aicina Aģentūru bez turpmākas kavēšanās publicēt Aģentūras tīmekļvietnē valdes locekļu CV un interešu deklarācijas un veikt attiecīgās politikas pārskatīšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs rīcības rezultātu;

9.  norāda, ka noteikumi par trauksmes cēlēju aizsardzību tiks pieņemti 2017. gadā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo noteikumu īstenošanu;

10.  norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā sāka īstenot rīcības plānu, kas noteikts Aģentūras stratēģijā krāpšanas apkarošanai; jo īpaši norāda, ka Aģentūra rīkoja divus apmācību kursus par ētiku un godprātību, aplūkojot ētiskās vērtības, un par krāpšanas prevenciju; norāda, ka Aģentūras vadības piedalīšanās līmenis bija augsts, bet pārējam personālam salīdzinoši neliels; norāda, ka apmācību bija paredzēts turpināt 2016. gadā;

11.  norāda, ka Aģentūra 2015. gadā Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) nenosūtīja nevienu lietu par aizdomām par krāpšanu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par OLAF veikto izmeklēšanu rezultātiem un konstatējumiem;

Iekšējā revīzija

12.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) nesniedza Aģentūrai nevienu ārkārtīgi svarīgu vai ļoti svarīgu ieteikumu; norāda, ka IAS veica revīziju par ieinteresēto personu attiecību pārvaldību un ārējo komunikāciju; norāda, ka tā rezultātā IAS sniedza četrus svarīgus ieteikumus; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka ieteikumu īstenošana tika uzsākta laikus un saistībā ar Aģentūras komunikācijas stratēģiju;

13.  norāda, ka saistībā ar iepriekšējām revīzijām par prasmīgu savietojamības pārvaldību, par gada darbības pārskatiem un par plānošanas un budžeta izstrādes procesu IAS secināja, ka visus ieteikumus, izņemot vienu, Aģentūra bija īstenojusi, turklāt norāda, ka attiecībā uz vienīgo vēl līdz galam neīstenoto ieteikumu ar atzīmi “ļoti svarīgs” par darbā pieņemšanas procedūras pastiprināšanu Aģentūra pārskatīja atlases procedūru un kā pagaidu pasākumu ieviesa iekšējās kontroles koordinatora veiktu ex-ante kontroli visām atlases procedūrām; norāda, ka ex-ante kontroles rezultātus bija paredzēts iesniegt IAS kā apstiprinošu pierādījumu ieteikuma slēgšanai, un ar nepacietību gaida attiecīgo novērtējumu;

Iekšējā kontrole

14.  norāda, ka Aģentūra 2015. gadā vēl nav pilnībā izpildījusi visus iekšējās kontroles standartus (IKS); jo īpaši norāda, ka seši no IKS (proti, Nr. 2 “Ētika un vērtības”, Nr. 3 “Personāla rekrutēšana, mobilitāte un mainība”, Nr. 4 “Personāla sniegums, pārvaldība un attīstība”, Nr. 9 “Vadības pārraudzība”, Nr. 10 “Darījumdarbības nepārtrauktība” un Nr. 11 “Dokumentu pārvaldība”) bija īstenošanas procesā un ka IKS Nr. 8 “Process un procedūras” jau bija daļēji īstenots; ar gandarījumu norāda, ka IKS Nr. 12 “Informācija un komunikācija” tika ieviests 2015. gadā;

15.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi integrētu pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz iekšējās kontroles standartiem un ISO 9001 sērijas standartiem;

16.  norāda, ka 2015. gada riska novērtēšanā tika konstatēts risks saistībā ar Aģentūras pilnvaru paplašināšanu, ņemot vērā ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tehniskā pīlāra stāšanos spēkā, kā arī risks saistībā ar potenciālām drošības problēmām, kas ietekmē sadarbspēju, un inovācijas izaicinājumiem, kas skar dzelzceļa konkurētspēju;

Komunikācijas politika

17.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra 2015. gadā pieņēma komunikācijas stratēģiju, kuras mērķis ir palielināt aktivitātes sociālajos medijos, atsākt publiska biļetena izdošanu, atjaunināt korporatīvo dizainu, izveidot digitālo attēlu repozitoriju Aģentūras darba ilustrēšanai un akcentēt savu darbību sabiedrības labā; norāda, ka Aģentūra 2017. gada sākumā piedāvās jaunu publisko tīmekļvietni (saskaņā ar 2017. gada vienoto programmdokumentu);

18.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Aģentūra veica vairākus pasākumus, lai izplatītu ārpasaulei informāciju par savu darbību, sasniegumiem un pievienoto vērtību, izmantojot vairākus publiskus pasākumus, tostarp InnoTrans izstādi 2016. gada septembrī, forumu par dzelzceļu digitalizāciju, kas notika Florencē, svinības par godu pozitīvajam balsojumam par ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi un attiecīgi tās nosaukuma maiņai un vairākus seminārus, ko organizēja tās struktūrvienības visā Eiropā;

Citi komentāri

19.  ar bažām norāda uz ievērojamu dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākajā vadībā (86 % / 14 %) un valdē (85 % / 15 %); mudina Aģentūru pēc iespējas ātrāk novērst šīs nelīdzsvarotības un par rezultātiem paziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

20.  norāda, ka 2015. gadā 43 darbinieki piedalījās atbūtnes dienu pasākumos, kuru izmaksas bija EUR 5000 (EUR 116 par personu), un 320 darbinieki piedalījās citos pasākumos (kopējās izmaksas EUR 21 000, EUR 65 par personu);

21.  uzsver Aģentūras stratēģisko nozīmi dzelzceļa konkurētspējas uzlabošanā attiecībā uz pārējiem transporta veidiem, samazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, sekmējot iespējas ienākt tirgū un nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos līdzekļus sabiedriskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un nodrošinot labāku infrastruktūras pārvaldību;

22.  uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības nodrošināšanā; atzinīgi vērtē Aģentūras lomu ERTMS izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu izvērtēšanā; turklāt norāda, ka ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete paredz pārskatīt Aģentūras lomu (t. i., vienas pieturas aģentūra transportlīdzekļu atļauju un drošības sertifikātu izsniegšanai) un pilnvaras; uzsver, ka, paplašinot Aģentūras pienākumus, tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas nepieciešami, lai Aģentūra lietderīgi un efektīvi pildītu savus jaunos un papildu uzdevumus; ar bažām norāda uz pretrunu starp nesen apstiprinātajiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek paplašināta Aģentūras darbības joma, un budžeta samazinājumiem, kas saistībā ar Aģentūru jāveic daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam darbības ietvaros;

23.  pauž atbalstu Aģentūras 2015. gadā pieņemtajai iniciatīvai ar mērķi ieviest jaunu procedūru, lai panāktu dalībvalstu un ieinteresēto personu lielāku iesaistīšanos 2016. gada darba programmas izstrādē; atzinīgi vērtē ERTMS ieinteresēto personu platformas ieviešanu un atgādina, ka ERTMS ir ārkārtīgi svarīga, lai panāktu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu; tādēļ uzsver, ka lielākā prioritāte ir ERTMS izstrādes un ieviešanas optimizēta koordinācija, kas visā Eiropā nodrošinātu vienotu pārredzamu, stabilu, cenu ziņā pieejamu un sadarbspējīgu ERTMS;

24.  atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju, 2016. gadā izveidojot darba grupu, gatavojoties tam, ka tiks pieņemta ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete, un Aģentūras jaunajam statusam un aizvien plašākajai lomai;

25.  atzinīgi vērtē mērķtiecīgo programmu, kas paredzēta valsts noteikumu sakārtošanai, lai mazinātu vai likvidētu starp dalībvalstīm pastāvošos šķēršļus;

26.  pauž atbalstu Aģentūras progresam ceļā uz lielāku sadarbību ar Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA) ar mērķi attīstīt kopēju drošības kultūru;

27.  atgādina Eiropas Parlamenta nostāju budžeta procedūrā, kurā tas atbalstīja visu to summu atgūšanu, kas no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta tika pārdalītas par labu Eiropas Stratēģisko investīciju fondam;

o
o   o

28.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums