Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2177(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0128/2017

Teksty złożone :

A8-0128/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.45

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0176

Teksty przyjęte
PDF 505kWORD 55k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2015 (2016/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową(4), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(5), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0128/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 151.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 151.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2015 (2016/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową(4), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(5), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0128/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 151.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 151.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2015 (2016/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0128/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kolejowej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 26 345 000 EUR, co stanowi wzrost o 2,45 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  odnotowuje, że Agencja wznowiła negocjacje z rządem przyjmującego państwa członkowskiego na temat umowy w sprawie siedziby, której efektem ma być centralizacja wszystkich działań Agencji i obniżenie kosztów; wzywa Agencję, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o postępie tych negocjacji;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,10 %, co oznacza wzrost o 1,76 % w porównaniu z rokiem 2014, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89,78 %, co oznacza wzrost o 3,96 % w porównaniu z rokiem 2014;

3.  zauważa, że zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia w sprawie Agencji, które weszło w życie w czerwcu 2016 r., Agencja jest upoważniona do pobierania opłat w związku z niektórymi z jej nowych kompetencji, w tym za wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa, zezwoleń dla pojazdów i uprzednie zatwierdzanie projektów dotyczących urządzeń przytorowych europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); zauważa, że Agencja jest w trakcie tworzenia mechanizmu opłat oraz uwzględnia praktyki innych agencji i właściwych organów krajowych; zwraca się do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o rozwoju i wprowadzaniu tego nowego mechanizmu w życie;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zauważa, że według Agencji poziom przeniesień był niższy niż orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał do oceny wykonania budżetu (tj. 10 % w tytule I, 20 % w tytule II i 30 % w tytule III) dla wszystkich tytułów budżetowych;

5.  zauważa poprawę w stosunku do 2014 r. w odniesieniu do przeniesionych środków (18,98 % w tytule II w porównaniu z 24,53 % w 2014 r. oraz 29,42 % w porównaniu z 37,93 % w 2014 r. w tytule III); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięto orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do dokonania oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień (10 % w tytule I, 20 % w tytule II i 30 % w tytule III);

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

6.  zauważa, że na koniec 2015 r. Agencja zatrudniała 154 pracowników stałych, z czego 134 pracowników zatrudnionych na czas określony, 20 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych, podczas gdy na koniec 2014 r. jej personel zatrudniony na stałe liczył 151 członków; odnotowuje ponadto, że według Agencji 62 % jej pracowników to mężczyźni, a 38 % – kobiety; zauważa, że zgodnie z analizą zatrudnienia Agencji 64,61 % miejsc pracy wiąże się z jej działalnością operacyjną (w porównaniu z 67,59 % w 2014 r.), 21,14 % przypada na obszar wsparcia administracyjnego i koordynacji (w porównaniu z 20,72 % w 2014 r.), a 14,25 % to neutralne miejsca pracy (w porównaniu z 11,69 % w 2014 r.);

7.  ubolewa nad tym, że w wyznaczonym terminie 30 dni uiszczono jedynie 92,6 % faktur z powodu opóźnienia w przetwarzaniu faktur przez personel Agencji, niedoboru gotówki i braku porozumienia z dostawcami co do treści faktur;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  zauważa, że według Agencji zatwierdzono jej nową politykę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do członków Rady Administracyjnej Agencji; odnotowuje, że w rezultacie Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenia o braku konfliktu interesów i życiorysy członków jej Rady Administracyjnej; ponadto zauważa, że po zrewidowaniu w 2017 r. polityki dotyczącej konfliktu interesów rozpocznie się też publikacja życiorysów i oświadczeń członków zarządu Agencji; wzywa Agencję do opublikowania życiorysów i deklaracji interesów członków Rady Administracyjnej na stronie internetowej bez dalszej zwłoki i równolegle do dokonania rewizji postępowania; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tego działania;

9.  zauważa, że w 2017 r. zostaną przyjęte zasady dotyczące ochrony demaskatorów; zwraca się do Agencji o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu tych zasad; zwraca się do Agencji o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu tych zasad;

10.  odnotowuje, że według Agencji zaczęła ona realizować plan działania określony w jej strategii na rzecz zwalczania nadużyć finansowych; zauważa w szczególności, że Agencja zorganizowała dwie sesje szkoleniowe na temat etyki i uczciwości, w tym wartości etycznych, oraz na temat zapobiegania nadużyciom; odnotowuje wysoki wskaźnik uczestnictwa kierownictwa Agencji, natomiast stosunkowo niski udział pozostałych pracowników; zauważa, że szkolenia miały być kontynuowane w 2016 r.;

11.  zauważa, że w 2015 r. Agencja nie przekazała Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) żadnych przypadków podejrzeń o nadużycia; wzywa Agencję, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o wynikach dochodzenia i ustaleniach OLAF;

Audyt wewnętrzny

12.  stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) nie przekazała Agencji żadnych krytycznych ani bardzo ważnych zaleceń; zauważa, że IAS przeprowadziła audyt zarządzania relacjami z zainteresowanymi stronami i komunikacji zewnętrznej; odnotowuje, że w jego rezultacie IAS wydała cztery ważne zalecenia; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że rozpoczęto wdrażanie zaleceń i że ma się ono zakończyć terminowo w ramach strategii komunikacyjnej Agencji;

13.  zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o wcześniejsze audyty dotyczące specjalistycznego zarządzania w zakresie interoperacyjności, rocznych sprawozdań z działalności oraz procesów dotyczących planowania i budżetu, IAS stwierdziła, iż wszystkie zalecenia poza jednym zostały wdrożone przez Agencję, a ponadto zauważa, że w odniesieniu do tego nadal niewdrożonego zalecenia, oznaczonego jako „bardzo ważne” i dotyczącego usprawnienia procedury rekrutacji, Agencja dokonała przeglądu swojej procedury doboru kadr i wprowadziła jako środek tymczasowy kontrolę ex ante wszystkich procedur doboru kadr przez jej koordynatora ds. kontroli wewnętrznej; zauważa, że wyniki kontroli ex ante miały zostać przekazane IAS jako dowody potwierdzające ostateczne wdrożenie zalecenia, i oczekuje na ocenę Służby;

Kontrole wewnętrzne

14.  zauważa, że w 2015 r. Agencja nie osiągnęła pełnej zgodności z wszystkimi standardami kontroli wewnętrznej; zauważa w szczególności, że trwało wdrażanie sześciu z tych standardów (a mianowicie nr 2 „Etyka i wartości”, nr 3 „Mobilność rekrutacji, obrót”, nr 4 „Wyniki pracowników, zarządzanie nimi i ich rozwój”, nr 9 „Nadzór kierowniczy”, nr 10 „Ciągłość działania” i nr 11 „Zarządzanie dokumentami”) oraz że standard nr 8 „Proces i procedury” został już częściowo wdrożony; odnotowuje z satysfakcją, że w 2015 r. wdrożono standard nr 12 „Informacja i komunikacja”;

15.  zauważa, że Agencja wprowadziła system zintegrowanego zarządzania w oparciu o wymogi określone w standardach kontroli wewnętrznej i normach serii ISO 9001;

16.  zauważa, że przeprowadzona w 2015 r. ocena ryzyka ujawniła zagrożenia związane z rozszerzeniem mandatu Agencji w związku z wejściem w życie filaru technicznego czwartego pakietu kolejowego, a także zagrożenia dotyczące potencjalnych problemów z bezpieczeństwem mających wpływ na kwestie interoperacyjności oraz wyzwania związane z innowacją mające wpływ na konkurencyjność kolei;

Polityka komunikacji

17.  zauważa z zadowoleniem, że w 2015 r. Agencja przyjęła strategię komunikacyjną mającą na celu ożywienie działalności w mediach społecznościowych, wznowienie biuletynu publicznego i projektu wizualnego, stworzenie archiwum zdjęć cyfrowych w celu zilustrowania działalności Agencji i podkreślenia jej zaangażowania w pracę „na rzecz społeczeństwa”; zauważa, że na początku 2017 r. Agencja przedstawi nową publiczną stronę internetową (zgodną z jednolitym dokumentem programowym 2017);

18.  zauważa z zadowoleniem, że w 2016 r. Agencja podjęła szereg działań służących informowaniu świata zewnętrznego o jej działalności, osiągnięciach i wartości dodanej za pośrednictwem szeregu wydarzeń publicznych, w tym targów InnoTrans we wrześniu 2016 r., forum poświęconego cyfryzacji kolei we Florencji, obchodów z okazji pozytywnego wyniku głosowania nad czwartym pakietem kolejowym i związanej z tym zmiany nazwy, a także licznych warsztatów zorganizowanych przez jednostki operacyjne w całej Europie;

Inne uwagi

19.  z zaniepokojeniem odnotowuje istotny brak równowagi płci (86 % / 14 %) wśród członków zespołu kierowniczego wyższego szczebla i wśród członków zarządu (85 % / 15 %); apeluje do Agencji o skorygowanie tego braku równowagi oraz o jak najszybsze poinformowanie Parlamentu o wynikach podjętych działań;

20.  zauważa, że w 2015 r. 43 pracowników wzięło udział w seminariach wyjazdowych, których koszt wyniósł 5000 EUR (116 EUR na osobę), a 320 pracowników uczestniczyło w „Innych wydarzeniach” (łącznie 21 000 EUR, 65 EUR na osobę);

21.  podkreśla, że Agencja odgrywa strategiczną rolę w poprawie konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu dzięki zmniejszaniu barier administracyjnych i technicznych, zachęcaniu do wchodzenia na rynek i zapewnianiu niedyskryminacji, a także bardziej efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych na usługi publicznego transportu kolejowego oraz lepszemu zarządzaniu infrastrukturą;

22.  podkreśla rolę Agencji w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego; z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowania, testowania i wdrażania ERTMS, a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa ponadto, że czwarty pakiet kolejowy przewiduje przegląd roli (np. wspólny punkt zatwierdzania pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa) oraz kompetencji Agencji; kładzie nacisk na przyznanie Agencji, w związku z poszerzeniem jej kompetencji, niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych umożliwiających jej sprawne i skuteczne realizowanie nowych i dodatkowych zadań; z zaniepokojeniem zauważa sprzeczność między przyjętymi w ostatnim czasie przepisami, które rozszerzają zakres misji Agencji, a cięciami budżetowymi dotyczącymi Agencji, które mają zostać wprowadzone zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020;

23.  popiera podjętą przez Agencję w 2015 r. inicjatywę dotyczącą uruchomienia nowego procesu w celu zapewnienia silniejszego zaangażowania państw członkowskich i zainteresowanych stron w opracowywanie programu prac na 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie platformy zainteresowanych stron ERTMS i przypomina, że ERTMS ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; podkreśla w związku z tym, że priorytetem jest optymalna koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednego, przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego systemu ERTMS w całej Europie;

24.  z zadowoleniem przyjmuje aktywne podejście Agencji, która w 2016 r. powołała grupę zadaniową w ramach przygotowań do przyjęcia czwartego pakietu kolejowego oraz nowego statusu Agencji i rozszerzenia jej roli;

25.  z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowany program porządkowania przepisów krajowych w celu wyeliminowania istniejących barier między państwami członkowskimi lub zmniejszenia ich wpływu;

26.  popiera postępy Agencji w zacieśnianiu współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w celu wypracowania wspólnej kultury bezpieczeństwa;

27.  przypomina stanowisko Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej dotyczące odzyskiwania łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

o
o   o

28.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna