Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2177(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0128/2017

Predložena besedila :

A8-0128/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.45

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0176

Sprejeta besedila
PDF 350kWORD 54k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: Evropska železniška agencija (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije(4), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(5), zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0128/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 151.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 151.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 138, 26.5.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije(4), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(5), zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0128/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 151.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 151.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 138, 26.5.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0128/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2015 znašal 26 345 000 EUR, kar je 2,45 % več kot leta 2014; ker celoten proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  priznava, da je agencija znova začela pogajanja z vlado svoje države članice gostiteljice v zvezi s sporazumi o sedežu, ki bi lahko vodili v centralizacijo vseh operacij agencije na eno lokacijo in zmanjšanje stroškov; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o napredku pogajanj;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna znašala 99,10 %, kar je 1,76 % več kot leta 2014, stopnja izvrševanja odobritev plačil pa je znašala 89,78 %, kar je 3,96 % več kot leta 2014;

3.  ugotavlja, da je v skladu z določbami nove uredbe o agenciji, ki je začela veljati junija 2016, agencija pooblaščena za zaračunavanje pristojbin za nekatere od njenih novih pristojnosti, vključno z izdajanjem varnostnih spričeval, dovoljenj za vozila in predhodne odobritve projektov, povezanih z opremo ob progi v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS); ugotavlja, da agencija vzpostavlja mehanizem za pristojbine in upošteva prakse drugih agencij in ustreznih nacionalnih organov; prosi agencijo, naj obvešča organ za podelitev razrešnice o razvoju in izvajanju tega novega mehanizma;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila raven prenosov pod okvirnimi zgornjimi mejami, ki jih Računsko sodišče uporablja za ocenjevanje izvrševanja proračuna (tj. 10 % za naslov I, 20 % za naslov II in 30 %za naslov III) za vse proračunske naslove;

5.  opaža izboljšanje glede na leto 2014 pri prenosih v naslednje leto (za naslov II 18,98 % v primerjavi s 24,53 % v letu 2014, za naslov III pa 29,42 % v primerjavi s 37,93 % v letu 2014); pozdravlja dejstvo, da so bile dosežene okvirne meje, s katerimi Računsko sodišče ocenjuje izvrševanje proračuna na ravni prenosov (10 % za naslov 1, 20 % za naslov 2 ter 30 % za naslov III);

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je ob koncu leta 2015 agencija zaposlovala 154 stalno zaposlenih, od katerih je bilo 134 začasnih uslužbencev, 20 pogodbenih in 3 napoteni nacionalni strokovnjaki, v primerjavi s 151 stalno zaposlenimi ob koncu leta 2014; poleg tega na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bilo med njenim osebjem 62 % moških in 38 % žensk; ugotavlja, da je glede na kadrovsko analizo, ki jo je opravila agencija, 64,61 % delovnih mest povezanih z operativnimi dejavnostmi (v primerjavi s 67,59 % leta 2014), 21,14 % jih je na področju upravne podpore in usklajevanja (v primerjavi z 20,72 % leta 2014), 14,25 % pa je nevtralnih (v primerjavi z 11,69 % leta 2014);

7.  obžaluje, da je bilo zaradi zamud pri obdelavi računov v agenciji, pomanjkanja denarja ali nesoglasij z dobavitelji glede vsebine računov v predpisanem roku 30 dni plačanih zgolj 92,6 % računov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila nova politika o preprečevanju in upravljanju navzkrižij interesov za člane njenega upravnega odbora odobrena; ugotavlja, da je agencija zaradi tega na svojem spletnem mestu objavila izjave članov upravnega odbora o odsotnosti navzkrižij interesov in njihove življenjepise; nadalje ugotavlja, da bo pregledu politike o navzkrižju interesov v letu 2017 sprejet ukrep v zvezi z objavo življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora agencije; poziva agencijo, naj brez nadaljnjega odlašanja na svojem spletnem mestu objavi življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora ter vzporedno s tem pregleda politiko na tem področju; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu ukrepa;

9.  ugotavlja, da bodo pravila o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti sprejeta leta 2017; prosi agencijo, naj obvešča organ za podelitev razrešnice o izvajanju teh pravil;

10.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je agencija začela izvajati akcijski načrt, opredeljen v njeni strategiji za boj proti goljufijam; je seznanjen, da je agencija organizirala dve usposabljanji o etiki in integriteti, ki sta zajemali etične vrednote in preprečevanje goljufij; ugotavlja, da je bila stopnja udeležbe pri vodstvu agencije velika, pri preostalem osebju pa razmeroma nizka; ugotavlja tudi, da se mora usposabljanje v letu 2016 nadaljevati;

11.  ugotavlja, da agencija v letu 2015 Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ni posredovala nobenega primera suma goljufije; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih in ugotovitvah preiskav urada OLAF;

Notranja revizija

12.  priznava, da služba Komisije za notranjo revizijo na agencijo ni naslovila nobenega kritičnega ali zelo pomembnega priporočila; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo upravljanja odnosov z deležniki in zunanjega komuniciranja; upošteva, da je posledično izdala štiri pomembna priporočila; priznava navedbe agencije, da se priporočila izvajajo in bodo zaključena pravočasno v okviru njene strategije komuniciranja;

13.  je seznanjen, da je pri prejšnjih revizijah strokovnega upravljanja in interoperabilnosti, letnih poročil o dejavnostih ter postopka načrtovanja in priprave proračuna služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da je agencija izvedla vsa priporočila razen enega; nadalje ugotavlja, da se edino še odprto priporočilo, označeno kot „zelo pomembno“, nanaša na izboljšanje postopka zaposlovanja ter da je agencija v zvezi s tem revidirala svoj postopek izbire in uvedla začasni ukrep predhodne kontrole vseh izbirnih postopkov s strani koordinatorja notranje kontrole; potrjuje, da je bilo treba za zaključek priporočila službi Komisije za notranjo revizijo predložiti rezultate predhodne kontrole kot spremljajoči dokaz, in z veseljem pričakuje njeno oceno;

Notranje kontrole

14.  ugotavlja, da agencija leta 2015 še ni v celoti izpolnjevala standardov notranje kontrole; ugotavlja zlasti, da je bilo šest standardov notranje kontrole (in sicer št. 2 – Etika in vrednote, št. 3 – Mobilnost, zaposlovanje in fluktuacija osebja, št. 4 – Uspešnost, upravljanje in razvoj osebja, št. 9 – Nadzor vodstva, št. 10 – Neprekinjeno poslovanje in št. 11 – Upravljanje dokumentov) v postopku izvajanja, standard št. 8 – Proces in postopki pa je že delno izveden; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil v letu 2015 izveden standard št. 12 o obveščanju in informiranju;

15.  ugotavlja, da je agencija na podlagi zahtev iz standardov notranje kontrole in standardov ISO 9001 sprejela celovit sistem upravljanja;

16.  ugotavlja, da je ocena tveganja v letu 2015 pokazala tveganja, povezana z razširitvijo mandata agencije zaradi začetka veljavnosti tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja, pa tudi tveganja v zvezi z morebitnimi varnostnimi težavami, ki bi utegnile vplivati na interoperabilnostne in inovacijske izzive ter posledično na konkurenčnost železniškega prometa;

Komunikacijska politika

17.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2015 sprejela komunikacijsko strategijo s ciljem povečati dejavnosti družbenih medijev, ponovno začeti uporabljati svoje glasilo in celostno podobo, zgraditi zbirko digitalnih slik za ponazoritev dela agencije in poudariti svojo trditev, da dela „za družbo“; ugotavlja, da bo agencija do začetka leta 2017 predstavila novo spletno mesto (v skladu z enotnim programskim dokumentom 2017);

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2016 sprejela več ukrepov, da bi zunanjemu svetu sporočila svoje dejavnosti, dosežke in dodano vrednost na več javnih dogodkih, vključno s sejmom InnoTrans septembra 2016, forumom o digitalizaciji železnice v Firencah, praznovanjem ob glasovanju za četrti železniški paket in poznejšo spremembo imena ter številnimi delavnicami, ki so jih organizirale njene operativne enote po vsej Evropi;

Druge pripombe

19.  zaskrbljeno ugotavlja veliko neravnovesje med spoloma med člani višjega vodstva (86 %/14 %) in v upravnem odboru agencije (85 %/15 %); poziva agencijo, naj ta neravnovesja odpravi in organu za podelitev razrešnice čim prej poroča o rezultatih;

20.  ugotavlja, da je leta 2015 43 članov osebja opravljalo dejavnosti zunaj prostorov, katerih stroški so znašali 5 000 EUR (116 EUR na osebo), 320 članov osebja pa se je udeležilo drugih dogodkov (skupaj 21 000 EUR, 65 EUR na osebo);

21.  poudarja, da ima agencija strateško vlogo pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega in drugih vrst prometa, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, spodbujanjem vstopanja na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo javnih sredstev za storitve javnega železniškega prometa in boljšim upravljanjem infrastrukture;

22.  poudarja vlogo agencije pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema; pozdravlja vlogo agencije pri spremljanju razvoja, preizkušanja in uvedbe ERTMS, pa tudi pri ocenjevanju nekaterih projektov ERTMS; poleg tega ugotavlja, da je pregled vloge agencije (na primer enotna kontaktna točka za izdajo dovoljenj in varnostnih spričeval za vozila) in njenih pristojnosti del četrtega železniškega svežnja; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji je treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge; z zaskrbljenostjo opaža navzkrižje med nedavno sprejeto zakonodajo, ki razširja obseg nalog agencije, in krčenjem njenega proračuna, ki bo izvedeno v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

23.  podpira pobudo agencije iz leta 2015 o uvedbi novega postopka, s katerim bi zagotovila tesnejše sodelovanje držav članic in deležnikov pri oblikovanju delovnega programa za leto 2016; pozdravlja začetek delovanja platforme za deležnike v sklopu ERTMS in opozarja, da je ta sistem bistvenega pomena pri uresničevanju enotnega evropskega železniškega prostora; zato poudarja, da je osrednja prednostna naloga optimizirano usklajevanje razvoja in uvedbe ERTMS, da bi zagotovili enoten, pregleden, stabilen, cenovno dostopen in interoperabilen sistem ERTMS po vsej Evropi;

24.  pozdravlja proaktiven pristop agencije, ki je v letu 2016 oblikovala projektno skupino, da bi se pripravila na sprejetje četrtega železniškega svežnja ter na novi status agencije in krepitev njene vloge;

25.  pozdravlja tematski program za prečiščenje nacionalnih pravil, da bi zmanjšali posledice oziroma odpravili obstoječe ovire med državami članicami;

26.  podpira napredek agencije pri krepitvi sodelovanja z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da bi oblikovale skupno kulturo varnosti;

27.  spominja na stališče Evropskega parlamenta iz proračunskega postopka, da je treba povrniti vse zneske, ki so bili prerazporejeni iz instrumenta za povezovanje Evrope v Evropski sklad za strateške naložbe;

o
o   o

28.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo