Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2177(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2017

Ingivna texter :

A8-0128/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.45

Antagna texter :

P8_TA(2017)0176

Antagna texter
PDF 183kWORD 50k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå(4), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(5), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0128/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå(4), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(5), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0128/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska unionens järnvägsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0128/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen var den slutliga budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (”Byrån”) för budgetåret 2015 26 345 000 EUR, vilket innebar en ökning med 2,45 % jämfört med 2014. Byråns budget kommer i sin helhet från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, och införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet uppskattar att byrån återupptog förhandlingarna med regeringen i sin värdmedlemsstat rörande avtalet om dess säte, vilket bör leda till en centralisering av byråns verksamhet till en enda plats och en minskning av kostnaderna. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur det går med förhandlingarna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under 2015 ledde till en budgetgenomförandegrad på 99,10 %, vilket innebar en ökning med 1,76 % jämfört med 2014, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,78 %, vilket innebar en ökning med 3,96 % jämfört med 2014.

3.  Europaparlamentet noterar att byrån, enligt den nya förordningen för byråerna som trädde i kraft i juni 2016, har rätt att ta ut avgifter inom vissa av sina nya behörighetsområden, bl.a. utfärdandet av säkerhetscertifikat, auktorisering av fordon och förhandsgodkännanden av projekt för det markbaserade europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). Byrån håller på att inrätta en mekanism för avgifter och tar därvid hänsyn till praxis inom andra byråer och relevanta nationella organ. Byrån uppmanas att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informerad om utvecklingen och införandet av denna nya mekanism.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att enligt byrån var nivån för överföringar lägre än de vägledande tak som revisionsrätten använder för att bedöma budgetgenomförandet (10 % för avdelning I, 20 % för avdelning II och 30 % för avdelning III) för alla budgetavdelningar.

5.  Europaparlamentet noterar en förbättring jämfört med 2014 vad gäller överföringar (18,98 % jämfört med 24,53 % år 2014 för avdelning II och 29,42 % jämfört med 37,93 % år 2014 för avdelning III). Parlamentet gläder sig över att de vägledande tak som revisionsrätten använder för att bedöma budgetgenomförandet när det gäller överföringar (10 % för avdelning I, 20 % för avdelning II och 30 % för avdelning III) har uppnåtts.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2015 hade 154 personer anställda av vilka 134 var tillfälligt anställda, 20 kontraktsanställda och 3 utstationerade nationella experter, jämfört med 151 anställda i slutet av 2014. Dessutom är, enligt byrån, 62 % av personalen män och 38 % kvinnor. Enligt byråns genomgång av arbetsuppgifterna är 64,61 % av byråns tjänster kopplade till den operativa verksamheten (jämfört med 67,59 % 2014), 21,14 % avser administrativt stöd och samordning (jämfört med 20,72 % 2014) och 14,25 % är neutrala (jämfört med 11,69 % 2014).

7.  Europaparlamentet beklagar att endast 92,6 % av fakturorna betalades inom tidsfristen på 30 dagar p.g.a. personalens dröjsmål med fakturahanteringen, brist på likvida medel och oenighet med leverantörerna vad gäller fakturornas innehåll.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet noterar att byrån uppger att den nya policyn för direktionsmedlemmarna avseende förebyggande och hantering av intressekonflikter har godkänts. Byrån har konsekvent på sin webbplats offentliggjort direktionsmedlemmarnas förklaringar om frånvaro av intressekonflikter och deras meritförteckningar. En insats för att offentliggöra styrelsemedlemmarnas meritförteckningar och intresseförklaringar kommer att inledas så snart som policyn rörande intressekonflikter har reviderats 2017. Byrån uppmanas att utan dröjsmål offentliggöra styrelsemedlemmarnas meritförteckningar och intresseförklaringar på sin webbplats och att parallellt därmed revidera policyn. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av detta.

9.  Europaparlamentet noterar att bestämmelserna för skydd av visselblåsare kommer att antas 2017. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om införandet av dessa bestämmelser.

10.  Europaparlamentet noterar att byrån anger att man har börjat genomföra den handlingsplan som ingår i dess strategi mot bedrägerier. Parlamentet noterar särskilt att byrån anordnade två utbildningstillfällen om etik och integritet, som omfattade etiska värderingar och förebyggande av bedrägerier. Många inom byråns ledning deltog i utbildningen, medan relativt få av den övriga personalen deltog. Utbildningen planerades fortsätta under 2016.

11.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2015 inte rapporterade några misstänkta fall av bedrägerier till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande om resultaten av Olafs utredningar och iakttagelser.

Intern granskning

12.  Europaparlamentet uppskattar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) inte riktade några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer till byrån. IAS genomförde en granskning av hanteringen av förbindelserna med intressenterna (Stakeholder Relationship Management) och den externa kommunikationen. Detta ledde till att IAS gav fyra viktiga rekommendationer. Parlamentet erfar från byrån att rekommendationerna höll på att genomföras i lämplig tid inom ramen för byråns kommunikationsstrategi.

13.  Europaparlamentet noterar att IAS, när det gäller de tidigare granskningarna av expertförvaltning inom driftskompatibilitet, de årliga verksamhetsrapporterna och planerings- och budgetprocessen, kom fram till att byrån hade genomfört alla utom en rekommendation, och att byrån, när det gäller den enda kvarvarande rekommendationen som inte är genomförd och som betecknas som ”mycket viktig”, nämligen förstärkning av rekryteringsförfarandet, har reviderat sitt urvalsförfarande och som en tillfällig åtgärd sett till att alla urvalsförfaranden granskas i efterhand av dess samordnare av den interna kontrollen. Resultaten av efterhandsgranskningen skulle delges IAS som stödjande dokumentation så att rekommendationen kunde avslutas, och parlamentet ser fram mot denna utvärdering.

Intern kontroll

14.  Europaparlamentet noterar att byrån ännu inte helt och fullt har följt samtliga interna kontrollstandarder (ICS). Parlamentet noterar i synnerhet att sex av ICS (nämligen nr 2 ”Etik och värderingar”, nr 3 ”Personalens rekrytering, rörlighet och omsättning”, nr 4 ”Personalens prestationer, förvaltning och utveckling, nr 9 ”Ledningens övervakning”, nr 10 Verksamhetens fortbestånd” och nr 11 ”Dokumenthantering”) höll på att införas och att ICS nr 8 ”Rutiner och förfaranden” redan delvis var införd. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att ICS nr 12 ”Information och kommunikation” infördes under 2015.

15.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har antagit ett integrerat förvaltningssystem baserat på kraven i de interna kontrollstandarderna och ISO 9001-normerna.

16.  Europaparlamentet konstaterar att riskbedömningsförfarandet 2015 belyste riskerna i samband med utökning av byråns uppgifter inför ikraftträdandet av den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet samt riskerna i samband med potentiella säkerhetsproblem för driftskompatibilitet och innovation, med konsekvenser för järnvägens konkurrenskraft.

Kommunikationspolicy

17.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån 2015 antog en kommunikationsstrategi som syftade till att öka aktiviteten på sociala medier, att återinföra nyhetsbrevet till allmänheten och förstärka sin corporate design, att bygga upp en samling med digitala bilder som kan illustrera byråns arbete och underbygga dess påstående att man arbetar ”för samhället”. Byrån kommer att presentera en ny offentlig webbplats (i linje med det samlade programdokumentet 2017) i början av 2017.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån 2016 vidtog åtskilliga åtgärder för att informera omvärlden om sin verksamhet, sina resultat och sitt mervärde genom flera olika evenemang, inklusive mässan InnoTrans i september 2016, forumet som hölls i Florens för digitaliseringen av järnvägen, firandet med anledningen av att det fjärde järnvägspaketet hade röstats igenom och byråns namnändring samt många workshops som dess operativa enheter genomförde i hela Europa.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar med oro en betydande obalans mellan könen både i byråns ledningsgrupp, med 86 % respektive 14 %, och bland dess styrelseledamöter med 85 % respektive 15 %. Byrån uppmanas att korrigera dessa obalanser och att meddela resultaten till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så snart som möjligt.

20.  Europaparlamentet noterar att 43 anställda deltog i ”bortadagar” under 2015 som kostade 5 000 EUR (116 EUR per person) och 320 anställda deltog i ”andra evenemang” (totalt 21 000 EUR, 65 EUR per person).

21.  Europaparlamentet lyfter fram byråns strategiska roll i arbetet för att förbättra järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag genom minskade administrativa och tekniska hinder, uppmuntran till marknadsinträde, säkerställande av icke-diskriminering, effektivare användning av offentliga medel för allmänna järnvägstransporter och bättre styrning av infrastrukturen.

22.  Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet. Parlamentet välkomnar byråns uppgifter för uppföljning av utvecklingen, testningen och genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt för utvärdering av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet konstaterar dessutom att en översyn av byråns roll (t.ex. att vara central kontaktpunkt för fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg) och befogenheter ingår i det fjärde järnvägspaketet. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste få de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och utökade uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet noterar med oro att den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag är oförenlig med de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

23.  Europaparlamentet ger sitt stöd till byråns initiativ från 2015 för att inrätta ett nytt förfarande för att öka medlemsstaternas engagemang i utarbetandet av 2016 års arbetsprogram. Parlamentet välkomnar intressentplattformen för ERTMS och påminner om att ERTMS är av avgörande betydelse för att man ska kunna uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Parlamentet betonar därför att optimerad samordning av utveckling och genomförande av ERTMS, för att åstadkomma ett gemensamt, transparent, stabilt, ekonomiskt rimligt och driftskompatibelt ERTMS-system i hela Europa, är en nyckelprioritering.

24.  Europaparlamentet välkomnar den proaktiva inställningen som byrån har visat genom att 2016 inrätta en arbetsgrupp inför antagandet av det fjärde järnvägspaketet och byråns nya ställning och utvidgade roll.

25.  Europaparlamentet välkomnar programmet för att rensa upp bland de nationella reglerna i syfte att minska effekterna av, eller helt undanröja, rådande hinder mellan medlemsstaterna.

26.  Europaparlamentet stöder byråns framsteg i arbetet med att öka samarbetet med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) i syfte att utveckla en gemensam säkerhetskultur.

27.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från Fonden för ett sammanlänkat Europa till Europeiska fonden för strategiska investeringar.

o
o   o

28.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande