Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2171(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2017

Predložena besedila :

A8-0118/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.47

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0178

Sprejeta besedila
PDF 339kWORD 46k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
P8_TA(2017)0178A8-0118/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 (2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 168.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 168.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 (2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 168.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 168.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 (2016/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0118/2017),

A.  ker je v skladu z računovodskimi izkazi Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljevanju: fundacija) končni proračun fundacije v proračunskem letu 2015 znašal 20 153 042 EUR, kar je 0,02 % manj kot leta 2014; ker celotni proračun fundacije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je vprašanje sredstev v znesku 7,5 milijona EUR, naloženih pri eni sami banki z nizko bonitetno oceno, na katerega je Računsko sodišče opozorilo v poročilu leta 2013 in ki je bilo v poročilu Računskega sodišča za leto 2014 označeno kot „se izvaja“, še vedno označeno kot „se izvaja“; priznava pa, da so se sredstva pri tej banki v letu 2015 zmanjšala na 1,8 milijona EUR; ugotavlja tudi, da je fundacija zaradi posebnih bančnih vprašanj obvezana sodelovati z italijansko banko;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s pripombo iz poročila za leto 2014 sprejeti popravljalni ukrepi in da je zdaj ta pripomba označena kot „zaključeno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala kar 99,89 %, kar pomeni, da so bile obveznosti prevzete pravočasno, ter da je bila tudi stopnja izvrševanja plačil visoka in je znašala 96,04 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da se je skupni prenos sredstev fundacije v naslednje leto za naslova I in II zmanjšal na 3,3 %, medtem ko je leta 2014 znašal 6,4 %; ugotavlja, da so bila za naslov I (odhodki za zaposlene) v naslednje leto prenesena sredstva v višini 180 398 EUR (1,4 %); prav tako ugotavlja, da je bil za naslov II (upravni odhodki) prenesen znesek 316 442 EUR (16,1 %), kar je v primerjavi s prejšnjim letom kar 20,1 % manj; ugotavlja, da so se prenesena sredstva za naslov III (odhodki za poslovanje) povečali s 4 % na 36,4 %, kar gre pripisati predvsem večjemu številu načrtovanih dejavnosti v drugi polovici leta 2015 in posledicam prerazporeditve sredstev v naslovu III decembra 2015, s katero se je želelo v čim večji meri povečati podporo fundacije operativnim dejavnostim;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni, ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih fundacija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

6.  ugotavlja, da je fundacija v letu 2015 opravila devet proračunskih prerazporeditev oziroma eno več kot leta 2014, pri čemer je še naprej upoštevala priporočila Računskega sodišča; priznava, da je povečanje zneska prerazporejenih sredstev za plačila povezano s prestrukturiranjem proračuna fundacije v letu 2015, z njim pa so se plačale dejavnosti iz prejšnjega leta, v katerem so bile proračunske vrstice črtane; prav tako ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporejenih sredstev tudi v letu 2015 skladni s finančnimi pravili fundacije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da fundacija ni zbrala ali objavila izjav o navzkrižju interesov za vse člane upravnega odbora; ugotavlja, da ni mehanizma, s katerim bi bilo mogoče člane prisiliti, da posredujejo te izjave; ugotavlja, da so nekatere razpoložljive izjave in življenjepisi na spletnem mestu fundacije dostopne le z geslom; poziva fundacijo, naj sprejme stroge smernice za usklajeno politiko preprečevanja in upravljanja navzkrižja interesov za člane upravnega odbora ter sprejme in izvaja jasno politiko o navzkrižju interesov, ki bo v skladu s časovnim načrtom Komisije za ukrepanje na osnovi skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU; poziva fundacijo, naj v skladu z omenjenimi smernicami objavi ustrezne dokumente in javnosti omogoči potreben nadzor nad svojim najvišjim vodstvom; je zadovoljen, da so bile za vse ustrezne uslužbence zbrane izjave o navzkrižju interesov;

8.  na podlagi navedb fundacije ugotavlja, da je bila za konec leta 2016 za vse zaposlene predvidena predstavitev v zvezi z ozaveščanjem o goljufijah in navzkrižju interesov; ugotavlja tudi, da člani izbirne komisije ob prejetju seznama kandidatov podpišejo izjavo o navzkrižju interesov; priznava, da se vsi novi zaposleni udeležijo predstavitve o etiki in integriteti, ki zajema tudi področje navzkrižja interesov in goljufij;

Notranja revizija

9.  ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2015 v fundaciji ni izvedla nobene revizije, kar je bilo v skladu z revizijskim načrtom; ugotavlja, da je imela fundacija ob koncu leta 2015 eno nerešeno revizijsko priporočilo v zvezi z „uradnim imenovanjem izbirne komisije pri javnih naročilih“; priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo septembra 2015 omilila priporočilo iz „zelo pomembno“ v „pomembno“ in da bo ob naslednjem obisku fundacije s preizkusom na kraju samem uradno zaključila to priporočilo;

10.  ugotavlja, da je fundacija prek medinstitucionalnega okvirnega sporazuma Komisije v zvezi z revizijami naročila tri naknadne revizije; prav tako ugotavlja, da so bili rezultati revizij v splošnem pozitivni, čeprav so bili pri reviziji smotrnosti poslovanja, reviziji sistema ter reviziji „prakse fundacije pri uveljavljanju okvira za upravljanje učinkovitosti in načrta za izboljšave“ opredeljene možnosti za izboljšanje; je seznanjen z dejstvom, da je fundacija nemudoma sprejela ukrepe, s katerimi bo odpravila ugotovljene pomanjkljivosti;

Druge pripombe

11.  priznava in pozdravlja, da fundacija nenehno prispeva k posodabljanju sistemov za izobraževanje in usposabljanje ter povečevanju človeškega kapitala partnerskih držav, vključno s podporo za dialog Unije o migracijah in partnerstvi za mobilnost s sosednjimi državami; je seznanjen, da je fundacija opravila popis podpornih ukrepov za migrante z vidika zaposlovanja ter znanja in veščin (MISMES) in oblikovala priporočila v zvezi z veščinami in znanjem ter migracijami; pozdravlja sodelovanje med fundacijo in partnerskimi državami na področju analize pojava NEET (mladi, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo);

12.  ugotavlja, da se je fundacija s 1. januarjem 2015 notranje reorganizirala, in upa, da ji bo uspelo s spremenjeno notranjo organizacijo izboljšati rezultate;

13.  ji izreka pohvalo za visoko, 96-odstotno raven doseganja ciljev iz delovnega programa;

14.  toplo pozdravlja dejstvo, da fundacija v celoti spoštuje kadrovske predpise EU iz leta 2004;

15.  je seznanjen z njenimi prizadevanji, da bi zaščitila svoje premoženje, in upa, da bo ta proces kmalu dokončan;

o
o   o

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo