Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2193(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2017

Внесени текстове :

A8-0105/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.48

Приети текстове :

P8_TA(2017)0179

Приети текстове
PDF 580kWORD 60k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година (2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0079/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(4), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0105/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година (2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0079/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(4), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0105/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година (2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0105/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 67 559 100 EUR, което представлява увеличение с 13,77% в сравнение с 2014 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението и добро управление на човешките ресурси;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е подписала рамков договор на стойност 2 000 000 EUR за предоставяне на услуги по възлагане на обществени поръчки (включително обучение, наставничество и образователни услуги) от изпълнител и че в рамковия договор не е било посочено, че услугите по възлагане на обществени поръчки е следвало да бъдат в съответствие с разпоредбите за възлагане на обществени поръчки във финансовите правила на Агенцията; потвърждава, че въпросният рамков договор е бил възложен чрез открита процедура според финансовите правила на Агенцията; потвърждава освен това, че въпреки липсата на изрична разпоредба, че изпълнителят по договора е обвързан от тези финансови правила, в спецификациите на договора се е съдържало задължително изискване да бъде предложена най-ниската пазарна цена, както и че Агенцията е имала правото да наложи преглед на цената, ако е било възможно намирането на по-ниска цена;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията е публикувала покана за изразяване на интерес и предварителен подбор на кандидатите за участие в процедура на договаряне на стойност приблизително 20 000 000 EUR без оправомощаване от разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва, че преди започване на процедурата на договаряне не е провеждан предварителен подбор по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(1) и правилата за неговото прилагане; отбелязва освен това, че поканата за изразяване на интерес е била използвана като средство за проучване на пазара, а не като тръжна процедура; разбира, че проучването на пазара е било извършено от служителя по иницииране на операциите, под ръководството на неговия пряк ръководител, чрез прилагането на двуетапен подход, подпомогнат от външен консултант за техническите аспекти, което се е състояло в проучване на документи и покана за изразяване на интерес;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,68% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е висока и възлиза на 99,4%;

4.  потвърждава, че Агенцията е въвела модел на бюджетна автономност през 2016 г., както е било планирано; отбелязва факта, че моделът на бюджетна автономност е формализирал и разпределил бюджетната отговорност за планирането, изпълнението и наблюдението между ръководителите в Агенцията, на равнището на началниците на отдели и над него;

5.  припомня, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета(2) държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“ (асоциирани към Шенген държави), трябва да предоставят вноски в бюджета на Агенцията; отбелязва, че все още не са сключени споразумения с асоциираните към Шенген държави, които да определят подробни правила за участието им в работата на Агенцията, включително разпоредби относно правото на глас и вноската им в бюджета на Агенцията; отбелязва със загриженост, че в отсъствието на такива споразумения асоциираните към Шенген държави участват във финансирането на дял III (оперативни разходи) от бюджета на Агенцията съгласно разпоредба в споразуменията за асоцииране, подписани със Съюза, но те все още не участват във финансирането на дейности по дялове I и II (заплати и други административни разходи) от бюджета на Агенцията; потвърждава, че са предприети всички възможни от правна гледна точка мерки за получаване на финансови вноски от асоциираните към Шенген държави в бюджета на Агенцията; припомня, че преговорите с асоциираните към Шенген държави относно бюджетните вноски се водят от Комисията, а не от Агенцията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че вследствие на одита на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки Палатата е заключила, че през 2015 г. Агенцията е встъпила в договорни споразумения или е започнала преговори с един-единствен изпълнител, без да определи точно изискваните услуги; изразява дълбока загриженост, тъй като подписаните през 2015 г. споразумения са носили голям риск от противоречие с принципа на икономичност и от нанасяне на щети на ефективността на разходите на тези обществени поръчки, и са изложени в много по-голяма степен на риска от корупция; отбелязва, че подобни споразумения биха могли също така допълнително да ограничат конкуренцията и да увеличават зависимостта от изпълнителя; потвърждава, че възможностите за Агенцията систематично да започва отново конкурси са ограничени от фактори извън нейния контрол, по-специално за системите под управление; насърчава Агенцията да сключи споразумения с различни доставчици или да определи изискваните услуги по-точно, когато това е възможно; очаква одита на Палатата на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки за 2016 г. и разчита, че Агенцията е усъвършенствала наблюдаваните процедури за възлагане на обществени поръчки през 2016 г.;

7.  отбелязва, че през 2015 г. общият брой на персонала на Агенцията наброява 135 членове (117 срочно наети служители, 12 договорно наети служители и 6 командировани национални експерти); отбелязва освен това, че 33% от членовете на персонала са жени, а 67% — мъже;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II (административни разходи) възлиза на 9 000 000 EUR (50% от бюджетните кредити за поети задължения) в сравнение с 15 000 000 EUR (87%) през 2014 г.; отбелязва освен това, че тези преноси се дължат най-вече на голям договор за разширение на сградата на Агенцията в Страсбург и на услугите, предоставяни по многогодишни договори; потвърждава, че Агенцията е положила значителни усилия за планиране и координация, за да се увери, че всички бизнес случаи за преносите на едногодишни бюджетни кредити са били действително обосновани;

9.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани от Агенцията и съобщени на Палатата;

Вътрешен контрол

10.  признава усилията на Агенцията при прилагането на стандартите за вътрешен контрол (СВК), които са способствали за постигането на значителен напредък към пълното прилагане на базовите изисквания в сравнително кратък срок от предоставянето на финансова автономност на Агенцията през май 2013 г.; отбелязва при все това, че прилагането на СВК все още не съответства във всички аспекти на базовите изисквания, както и факта, че е предстояло прилагането на четири СВК, шест са били счетени за приложени до голяма степен и шест са били изцяло приложени;

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е отправила 14 препоръки относно прилагането на СВК, от които пет са били обозначени като „много важни“, а девет — като „важни“; отбелязва освен това, че Службата за вътрешен одит не е установила критични въпроси;

12.  потвърждава факта, че Агенцията е придобила необходимото застрахователно покритие за дълготрайните материални активи, както е било изискано от органа по освобождаване от отговорност и от Палатата през 2014 г.;

13.  изразява съжаление, че през 2015 г. са били докладвани два случая на нарушения на сигурността на данните, свързани с вътрешната административна процедура в Агенцията; приветства засилването на защитата и сигурността на данните в Агенцията чрез провеждане на допълнителни сесии за повишаване на осведомеността и обучение на служителите и чрез разработването на политика и процедури при нарушаване на сигурността на данните, план за действие и работна програма;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит (IAC) е извършила одит на ефективността на системата за вътрешен контрол по отношение на управлението на договорите в Агенцията; отбелязва факта, че IAC не е установила критични въпроси; отбелязва освен това, че IAC е отправила пет препоръки относно определянето и организацията на управлението на договорите, както и относно управлението в областта на договорите;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  отбелязва, че Агенцията очаква да приключи със своята вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности през 2017 г.; ; призовава Агенцията да приеме вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, която да насърчи култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права във връзка с тази политика, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; призовава Агенцията да публикува годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и последващите мерки във връзка с тях и да предоставя тези годишни доклади на органа по освобождаване от отговорност; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност когато нейните правила за сигнализирането на нередности бъдат изготвени и приложени;

16.  отбелязва със загриженост, че автобиографиите на членовете на управителния съвет на Агенцията и автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на нейните консултативни групи не са публикувани на уебсайта на Агенцията; изразява съжаление, че Агенцията не е проверила фактическата точност на декларациите за интереси, нито е предвидила процес за актуализирането им; настоятелно призовава Агенцията да приеме насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси и да приеме и приложи ясна политика относно конфликтите на интереси в съответствие с Пътната карта на Комисията за последващите действия по Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС, както и да публикува тези политики с цел да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

17.  отбелязва, че първият годишен мониторингов доклад относно изпълнението на стратегията за борба с измамите на Агенцията е бил публикуван през април 2016 г. и че той е показал степен на изпълнение от приблизително 60%; отбелязва, че следващият мониторингов доклад трябва да бъде публикуван до март 2017 г.; изисква от Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от доклада; отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е приел стратегията за борба с измамите на Агенцията и план за действие през ноември 2015 г.; отбелязва освен това, че Агенцията има за цел да приеме новите правила, произтичащи от плана за действие, до края на 2017 г. и да започне да ги прилага незабавно след приемането им;

Комуникация и сътрудничество с други агенции

18.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. Агенцията е провела 12 основни дейности за повишаване на осведомеността и видимостта; отбелязва, че те са включвали годишната конференция, две кръгли маси с промишлеността, чествания на Деня на Европа, дейности за граничната охрана във връзка с честванията на Деня на Европа, три информационни сесии със заинтересовани лица и разпространители на информация, филм за сътрудничеството на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и ролята им за прилагането на политиките на Съюза в полза на гражданите, както и информационна кампания относно пилотния проект „Интелигентни граници“, водещ до създаването и разпространението на информационни материали на различни езици, както и по-добра видимост и медийно отразяване;

Други коментари

19.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е приключила преговорите и е подписала споразумението за седалището с Франция за оперативното си звено в Страсбург; отбелязва, че споразумението все още трябва да се ратифицира от френския парламент;

20.  отбелязва със задоволство, че в края на 2014 г. Агенцията е приключила преговорите и е подписала споразумението за седалището с Естония за звеното си в Талин; отбелязва, че естонският парламент е ратифицирал споразумението за седалището на Агенцията на 18 февруари 2015 г.;

21.  отбелязва факта, че в контекста на реформата на системата от Дъблин и съгласно предвиденото в европейската програма за миграцията Агенцията е извършила първоначална оценка на възможното въздействие на реформата върху управлението на системата „Евродак“; потвърждава, че резултатите от оценката са били предоставени на Комисията и са били включени в предложението за реформа на системата от Дъблин;

22.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете в състава на управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да поправи този дисбаланс и незабавно да съобщи резултатите на Парламента;

23.  отбелязва факта, че наличното офис пространство на Агенцията е заето в максимална степен, което впоследствие е свело до минимум единичните разходи за работно място; при все това очаква, че правните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за служителите на Агенцията са изцяло спазени;

24.  отбелязва факта, че през 2015 г. 97 членове на персонала на Агенцията са участвали в заседания извън обичайните места на работа, за които разходите са възлезли на 9 227 EUR (95,13 EUR на човек), както и факта, че 448 членове на персонала са участвали в „други събития“, за които разходите са възлезли на 29 807,65 EUR (66,54 EUR на човек);

25.  приветства приемането от управителния съвет през март 2015 г. на набор от показатели за ефективността на работата на Агенцията; счита, че тези показатели следва да отразяват по-добре ефектите и въздействието на нейните действия върху сигурността, миграцията, управлението на границите и основните права; очаква с интерес да види резултатите от прилагането на тези показатели за 2016 г.; приканва Агенцията да увеличи видимостта на своята работа чрез онлайн платформи;

26.  приветства усилията за поддържане на системите за правосъдие и вътрешни работи в съответствие с променящите се политически приоритети и непредвидените събития през годината; отбелязва нарастващото значение на Агенцията за функционирането на Шенгенското пространство; призовава Агенцията да следи отблизо своите финансови и човешки ресурси и, ако е необходимо, да представя навременни и обосновани искания за корекции;

o
o   o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация