Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2193(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2017

Předložené texty :

A8-0105/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.48

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0179

Přijaté texty
PDF 511kWORD 51k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(4), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0105/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s.1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(4), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0105/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0105/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) činil konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2015 67 559 100 EUR, což oproti roku 2014 představuje nárůst o 13,77 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých bezpečnostních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora podepsala agentura rámcovou smlouvu s dodavatelem v hodnotě 2 000 000 EUR na služby zadávání zakázek (včetně školení, koučinku a výuky) a že rámcová smlouva nespecifikovala, že služby zadávání zakázek by měly být v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovených ve finančních pravidlech agentury; bere na vědomí, že tato rámcová smlouva byla udělena v otevřeném řízení podle finančních pravidel agentury; dále konstatuje, že přestože nebylo výslovně uvedeno, že dodavatel musí tato finanční pravidla dodržovat, zadávací podmínky smlouvy zahrnovaly povinný požadavek, aby byla poskytnuta nejnižší cena na trhu, i právo agentury nařídit cenový přezkum, pokud zjistí nižší cenovou nabídku;

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora vydala agentura výzvu k vyjádření zájmu a zahájila předběžný výběr uchazečů pro účast v jednacím řízení v odhadované hodnotě 20 000 000 EUR, aniž by k tomu byla pověřena schvalující osobou; konstatuje, že před zahájením jednacího řízení nedošlo k žádnému předběžnému výběru ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(1) a jeho prováděcích pravidel; dále bere na vědomí, že výzva k vyjádření zájmu byla použita jako prostředek k průzkumu trhu, nikoli jako postup zadávacího řízení; bere na vědomí, že průzkum trhu uskutečnil provozní navrhovatel pod dohledem svého přímého nadřízeného, přičemž navrhovatel za pomoci externího poradce pro technické aspekty využil dvoustupňový přístup, který spočívá v provedení dokumentárního šetření a vydání výzvy k předkládání návrhů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že díky úsilí o sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2015 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,68 % a míra čerpání prostředků na platby činila 99,4 %;

4.  bere na vědomí, že agentura v roce 2016 zavedla plánovaný model odpovědnosti za rozpočet; bere na vědomí, že tento model formálně stanovil a rozložil odpovědnost za plánování, plnění a monitorování rozpočtu mezi řídící pracovníky agentury, počínaje úrovní vedoucích oddělení a výše;

5.  připomíná, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011(2) musí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících se systémem Eurodac (země přidružené k Schengenu) přispívat do rozpočtu agentury; bere na vědomí, že stále nebyla uzavřena ujednání se zeměmi přidruženými k Schengenu vymezující podrobná pravidla jejich účasti na činnosti agentury, včetně ustanovení o hlasovacích právech a jejich příspěvku do rozpočtu agentury; se znepokojením připomíná, že dokud tato ujednání nebudou uzavřena, přispívají země přidružené k Schengenu do hlavy III (operační výdaje) rozpočtu agentury na základě ustanovení v dohodách o přidružení podepsaných s Unií, avšak zatím nepřispívají na činnosti spadající do hlav I a II (platy a ostatní správní výdaje) rozpočtu agentury; bere na vědomí, že byla přijata veškerá možná právní opatření k tomu, aby byly zajištěny finanční příspěvky od zemí přidružených k Schengenu do rozpočtu agentury; připomíná, že jednání se zeměmi přidruženými k Schengenu o příspěvcích do rozpočtu vede Komise, nikoli agentura;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že Účetní dvůr ze své kontroly zadávacích řízení agentury vyvodil, že agentura v roce 2015 vstoupila do smluvních vztahů nebo zahájila jednání s jediným dodavatelem, aniž by přesně vymezila požadované služby; těmito smlouvami z roku 2015 je hluboce znepokojen, jelikož jsou spojeny se značným rizikem, že budou odporovat zásadě „hospodárnosti“, což poškozuje „nákladovou účinnost“ těchto veřejných zakázek, a velmi zvyšují riziko korupce; konstatuje, že takovéto dohody by také mohly dále omezit hospodářskou soutěž a zvýšit závislost na jednom dodavateli; bere na vědomí, že zejména v případě spravovaných systémů platí, že možnost systematicky znovu otevírat výběrová řízení omezují faktory, které jsou mimo kontrolu agentury; vybízí agenturu, aby uzavírala smlouvy s více dodavateli nebo přesněji vymezovala požadované služby, kdykoli to bude možné; očekává výsledky kontroly zadávacích řízení agentury provedené Účetním dvorem za rok 2016 a věří, že agentura ve sledovaných řízeních z roku 2016 dosáhla zlepšení;

7.  konstatuje, že v roce 2015 měla agentura celkem 135 zaměstnanců (117 dočasných zaměstnanců, 12 smluvních zaměstnanců a 6 vyslaných národních odborníků); dále konstatuje, že 33 % zaměstnanců byly ženy a 67 % muži;

Závazky a přenos finančních prostředků

8.  konstatuje, že přenesené prostředky na závazky v hlavě II (správní výdaje) činily 9 000 000 EUR (50 % prostředků na závazky) ve srovnání s 15 000 000 EUR (87 %) v roce 2014; dále konstatuje, že tyto přenesené prostředky vyplývaly zejména z rozsáhlé smlouvy o rozšíření budovy agentury ve Štrasburku a ze služeb poskytovaných v rámci víceletých smluv; bere na vědomí, že agentura vyvinula významné úsilí na plánování a koordinaci, aby ověřila, že všechny případy přenosů nerozlišených prostředků byly skutečně odůvodněné;

9.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny agenturou Účetnímu dvoru;

Vnitřní kontroly

10.  oceňuje úsilí agentury vynakládané na provádění standardů vnitřní kontroly, díky němuž se agentura významně přiblížila k plnému uplatňování základních požadavků v relativně krátkém čase vzhledem k tomu, že získala finanční autonomii v květnu 2013; konstatuje však, že provádění standardů vnitřní kontroly dosud nesplňuje všechny aspekty základních požadavků, a připomíná, že čtyři standardy vnitřní kontroly je teprve třeba provést, šest je považováno za provedené z velké části a šest za plně provedené;

11.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise vydal 14 doporučení ohledně provádění standardů vnitřní kontroly, z nichž pět označil jako „velmi důležité“ a devět jako „důležité“; dále konstatuje, že útvar interního auditu nezjistil žádné kritické problémy;

12.  bere na vědomí, že agentura zajistila nezbytné pojistné krytí dlouhodobých hmotných aktiv, jak požadovaly orgán příslušný k udělení absolutoria a Účetní dvůr v roce 2014;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2015 byly ohlášeny dva případy porušení ochrany údajů v souvislosti s vnitřním správním postupem agentury; vítá, že agentura posílila ochranu a zabezpečení údajů a že za tímto účelem uspořádala další osvětové akce a školení zaměstnanců a vypracovala politiky, postupy, akční plán a pracovní program pro ochranu údajů;

Interní audit

14.  bere na vědomí, že oddělení interního auditu (IAC) provedlo audit účinnosti systému agentury pro vnitřní kontroly v oblasti řízení smluv; konstatuje, že nezjistilo žádné kritické problémy; dále konstatuje, že oddělení IAC vydalo pět doporučení ohledně definování a organizace řízení a správy smluv;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

15.  bere na vědomí, že agentura má v úmyslu přijmout vnitřní politiku pro whistleblowing během roku 2017; vyzývá agenturu, aby přijala vnitřní politiku pro whistleblowing za účelem posílení transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, aby pravidelně informovala a školila zaměstnance o jejich povinnostech a právech týkajících se této politiky, zajistila ochranu oznamovatelů před postihem, včasně řešila problémy, na něž oznamovatelé upozorňují, a zavedla vnitřní postupy pro anonymní podávání zpráv; žádá, aby agentura zveřejňovala výroční zprávy o počtu případů, na něž upozornili whistlebloweři, a následných opatřeních a aby je předkládala tyto výroční zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

16.  se znepokojením konstatuje, že životopisy členů správní rady agentury a životopisy a prohlášení o zájmech členů jejích poradních skupin nejsou zveřejněny na webových stránkách agentury; lituje toho, že agentura nezkontrolovala faktickou správnost prohlášení o zájmech, ani nestanovila žádný postup pro jejich aktualizaci; naléhavě žádá agenturu, aby přijala pokyny pro konzistentní politiku prevence a řešení střetů zájmů, aby přijala a prováděla jasnou politiku ošetřující střet zájmů v souladu s plánem opatření, který Komise přijala na základě společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, a aby tyto politiky zveřejnila, aby tak zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého vrcholného vedení;

17.  konstatuje, že v dubnu 2016 byla vydána první monitorovací zpráva o tom, jak agentura provádí svou strategii boje proti podvodům, a že z ní vyplynulo plnění na úrovni necelých 60 %; konstatuje, že další zpráva o monitorování má být vydána v březnu 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích této zprávy; bere na vědomí, že správní rada agentury přijala v listopadu 2015 strategii agentury boje proti podvodům a příslušný akční plán; dále konstatuje, že cílem agentury je přijmout do konce roku 2017 nová pravidla vyplývající z akčního plánu a začít je uplatňovat okamžitě poté, co budou přijata;

Komunikace a spolupráce s ostatními agenturami

18.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2015 uskutečnila 12 významných akcí na zvýšení povědomí a viditelnosti; konstatuje, že tyto akce zahrnovaly výroční konferenci, dvě diskuse u kulatého stolu se zástupci průmyslu, oslavy Dne Evropy, aktivity pro pohraničníky během oslav Dne Evropy, tři informační schůzky se zúčastněnými stranami a šiřiteli informací, film o spolupráci agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a jejich úloze při provádění politik Unie ve prospěch občanů a informační kampaň o pilotním projektu „inteligentní hranice“, v jejímž rámci byl zhotoven a šířen informační materiál v různých jazykových verzích, zviditelněn dotčený projekt a zaznamenán mediální ohlas;

Další připomínky

19.  s uspokojením konstatuje, že agentura uzavřela jednání s Francií a podepsala s ní dohodu o sídle v souvislosti s jejím provozním sídlem ve Štrasburku; konstatuje, že tuto dohodu ještě neratifikoval francouzský parlament;

20.  s uspokojením konstatuje, že agentura na konci roku 2014 uzavřela jednání s Estonskem a podepsala s ním dohodu o svém sídle v Tallinu; konstatuje, že estonský parlament dohodu o sídle ratifikoval dne 18. února 2015;

21.  bere na vědomí, že s ohledem na reformu dublinského systému a na ustanovení evropského programu pro migraci provedla agentura první posouzení možného dopadu reformy na řízení systému Eurodac; bere na vědomí, že výsledky posouzení byly předloženy Komisi a zahrnuty do návrhu reformy dublinského systému;

22.  se znepokojením bere na vědomí významnou genderovou nevyváženost ve složení správní rady agentury; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a o výsledcích bezodkladně informovala Parlament;

23.  bere na vědomí skutečnost, že kancelářské prostory, které má agentura  k dispozici, jsou maximálně využity, což minimalizuje jednotkové náklady na pracovní stanice; očekává však, že jsou plně dodržovány právní požadavky na zdravé a bezpečné pracoviště pro zaměstnance agentury;

24.  bere na vědomí, že v roce 2015 se 97 zaměstnanců agentury zúčastnilo výjezdního zasedání s náklady 9 227 EUR (95,13 EUR na osobu) a že 448 zaměstnanců se zúčastnilo „dalších akcí“, jejichž náklady dosáhly částky 29 807,65 EUR (66,54 EUR na osobu);

25.  vítá, že správní rada v březnu 2015 schválila soubor ukazatelů výkonnosti pro činnost agentury; zastává názor, že tyto ukazatele by měly lépe odrážet účinnost její činnosti a dopady na bezpečnost, migraci, správu hranic a základní práva; se zájmem očekává výsledky uplatňování těchto ukazatelů za rok 2016; vybízí agenturu, aby zviditelnila svou činnost prostřednictvím internetových platforem;

26.  vítá úsilí vynakládané na aktualizaci systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí tak, aby odpovídaly měnícím se politickým prioritám a nepředvídaným událostem v průběhu roku; uznává rostoucí význam agentury pro fungování schengenského prostoru; vyzývá agenturu, aby pečlivě sledovala své finanční a lidské zdroje a v případě potřeby zavčas předložila odůvodněné žádosti o jejich přizpůsobení;

o
o   o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k  rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění