Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2193(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0105/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0105/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.48

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0179

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 47k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laajaalaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011(4) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0105/2017),

1.  myöntää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011(4) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0105/2017),

1.  hyväksyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0105/2017),

A.  toteaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (jäljempänä 'virasto') tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 67 559 100 euroa, mikä merkitsee 13,77 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Huomautuksia toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto oli tehnyt 2 000 000 euron puitesopimuksen toimeksisaajan kanssa hankintapalveluista (joihin kuului myös koulutus-, valmennus- ja oppisopimuspalveluja) eikä puitesopimuksessa täsmennetty, että hankintapalveluiden olisi oltava viraston varainhoitosääntöihin sisältyvien hankintasäännösten mukaisia; panee merkille, että kyseinen puitesopimus tehtiin viraston varainhoitosääntöjen mukaista avointa menettelyä soveltaen; toteaa lisäksi, että vaikka ei mainittu erikseen, että kyseiset varainhoitosäännöt sitovat toimeksisaajaa, sopimuksessa eriteltiin kuitenkin muun muassa markkinoiden halvinta hintaa koskeva pakollinen ehto ja lisäksi virastolla oli oikeus tarkistaa hintaa, jos markkinoilta olisi löydettävissä edullisempi hinta;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan kiinnostuksenilmaisupyynnöt ja ehdokkaiden esivalinta noin 20 000 000 euron neuvottelumenettelyyn toteutettiin ilman tulojen ja menojen hyväksyjän valtuutusta; toteaa, että ennen neuvottelumenettelyn käynnistämistä ei järjestetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja sen soveltamissäännöissä tarkoitettua esikarsintaa; toteaa lisäksi, että kiinnostuksenilmaisupyyntöä käytettiin osana markkinakartoitusta eikä tarjouskilpailumenettelynä; ottaa huomioon, että toiminnallinen rahoitustapahtuman alkuunpanija suoritti markkinakartoituksen lähimmän esimiehensä valvonnassa soveltaen kaksivaiheista lähestymistapaa ja turvautuen teknisten seikkojen kohdalla ulkoiseen konsulttiin ja että kartoitus muodostui asiakirjatarkastuksesta ja kiinnostuksenilmaisupyynnöstä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,68 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 99,4 prosenttia;

4.  panee merkille, että virasto otti vuonna 2016 suunnitelmien mukaisesti käyttöön talousarvion omistajuutta koskevan mallin; panee merkille, että talousarvion omistajuutta koskevalla mallilla virallistettiin ja jaettiin suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa koskeva varainhoidollinen vastuu viraston johdolle ja tarkemmin sanottuna yksikön päällikön tasolle ja sitä ylemmille tasoille;

5.  muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011(2) mukaan Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvien maiden (Schengenin säännöstöön osallistuvat maat) on suoritettava maksuosuus viraston talousarvioon; toteaa, ettei toistaiseksi ole saatettu päätökseen Schengenin säännöstöön osallistuvia maita koskevia järjestelyjä, joihin kuuluu yksityiskohtaisia sääntöjä niiden osallistumisesta viraston toimintaan, mukaan lukien äänioikeutta ja viraston talousarvioon suoritettavia maksuosuuksia koskevat määräykset; pitää huolestuttavana, että kun näitä järjestelyjä ei vielä sovelleta, Schengenin säännöstöön osallistuvat maat suorittavat unionin kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten nojalla maksuosuuksia pelkästään viraston talousarvion osastoon 3 (toimintamenot), mutta ne eivät osallistu viraston talousarvion osaston 1 ja 2 mukaisten toimien (palkat ja muut hallintomenot) rahoittamiseen; toteaa, että on jo toteutettu kaikki oikeudellisesti käytettävissä olevat toimet, jotta Schengenin säännöstöön osallistuvat maat suorittaisivat maksuja viraston talousarvioon; muistuttaa, että Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kanssa käytäviä rahoitusosuusneuvotteluja johtaa komissio eikä virasto itse;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että viraston hankintamenettelyjen tarkastamisen ohella tilintarkastustuomioistuin totesi viraston tehneen vuonna 2015 sopimuksia tai käyneen neuvotteluja yhden ainoan toimeksisaajan kanssa määrittelemättä tarkkaan pyydettyjä palveluja; on erittäin huolissaan siitä, että vuonna 2015 allekirjoitettuihin sopimuksiin sisältyy suuri riski, että toimitaan taloudellisuuden periaatteen vastaisesti ja heikennetään kyseisten hankintojen kustannustehokkuutta, ja ne ovat paljon alttiimpia korruption riskille; toteaa, että tällaiset sopimukset saattavat myös entisestään rajoittaa kilpailua ja lisätä riippuvaisuutta toimeksisaajasta; ottaa huomioon, että erityisesti viraston hallinnoimien järjestelmien osalta virastosta riippumattomat ulkopuoliset tekijät rajoittavat mahdollisuuksia avata tarjouskilpailuja uudelleen; kannustaa virastoa tekemään sopimuksia useiden palveluntarjoajien kanssa tai määrittelemään vaaditut palvelut tarkemmin, mikäli se on mahdollista; odottaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta viraston vuoden 2016 hankintamenettelyistä ja luottaa siihen, että virasto on kohentanut seurattuja hankintamenettelyjä vuonna 2016;

7.  toteaa, että vuonna 2015 virastossa työskenteli kaikkiaan 135 henkilöä (117 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 6 kansallista asiantuntijaa); toteaa lisäksi, että 33 prosenttia henkilöstöstä oli naispuolisia ja 67 prosenttia taas miespuolisia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  panee merkille, että osastossa 2 (hallintomenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrä oli 9 000 000 euroa (50 prosenttia sidotuista määrärahoista), kun se vuonna 2014 oli 15 000 000 euroa (87 prosenttia); toteaa lisäksi, että määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle johtuivat pitkälti yhdestä mittavasta sopimuksesta, joka koski viraston Strasbourgin-tilojen laajentamista, sekä monivuotisten sopimusten nojalla tarjottavista palveluista; arvostaa sitä, että virasto on panostanut merkittävästi suunnitteluun ja koordinointiin voidakseen osoittaa, että jaksottamattomien määrärahojen siirrot olivat kaikissa tapauksissa perusteltuja;

9.  panee merkille, että määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, etteivät ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista ja eivät myöskään ole aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Sisäinen valvonta

10.  ottaa huomioon viraston sisäisen valvonnan standardien noudattamiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka mahdollistivat merkittävän edistymisen perusvaatimusten saavuttamisessa kokonaan suhteellisen lyhyessä ajassa, sillä viraston rahoitusautonomia toteutui toukokuussa 2013; toteaa kuitenkin, että sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpano ei vielä vastaa kaikilta osin perusvaatimuksia ja että neljä sisäisen valvonnan standardia on edelleen panematta täytäntöön, kuusi on pantu täytäntöön suurelta osin ja kuusi kokonaisuudessaan;

11.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto antoi 14 sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa koskevaa suositusta, joista viisi on luokiteltu ”erittäin tärkeäksi” ja yhdeksän ”tärkeäksi”; toteaa lisäksi, että komission sisäisen tarkastuksen yksikkö ei pitänyt mitään kysymystä kriittisenä;

12.  kiittää virastoa siitä, että se on hankkinut tarvittavan vakuutuksen aineellisille käyttöomaisuushyödykkeille, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen ja tilintarkastustuomioistuin edellyttivät vuonna 2014;

13.  pitää valitettavana kahta vuonna 2015 tapahtunutta tietosuojahäiriöitä, jotka liittyivät viraston sisäiseen hallintomenettelyyn; panee tyytyväisenä merkille, että viraston tietosuojaa ja tietoturvaa on parannettu lisäämällä tiedotusta ja henkilöstön koulutusta ja kehittämällä tietosuojapolitiikkaa ja -menettelyjä ja laatimalla niitä koskeva toimintasuunnitelma ja työohjelma;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkasti sisäisen valvontajärjestelmän vaikuttavuuden sopimusten hallinnoinnin yhteydessä; toteaa, että sisäinen tarkastus ei havainnut kriittisiä kysymyksiä; toteaa lisäksi, että sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi viisi suositusta sopimusten hallinnoinnin määritelmästä ja organisoinnista sekä sopimushallinnosta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  toteaa, että virasto aikoo hyväksyä väärinkäytösten paljastajia koskevat sisäiset sääntönsä vuoden 2017 aikana; kehottaa virastoa hyväksymään väärinkäytösten paljastajia koskevat sisäiset toimintaperiaatteensa, joilla edistetään avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden kulttuuria työpaikalla, säännöllisesti tiedottamaan työntekijöille ja antamaan heille heidän näihin toimintaperiaatteisiin liittyviä velvollisuuksiaan ja oikeuksiaan koskevaa koulutusta, varmistamaan väärinkäytösten paljastajien suojelemisen vastatoimenpiteiltä, ryhtymään ajoissa toimiin väärinkäytösten paljastajien ilmoitusten perusteella ja luomaan kanavan nimettömille sisäisille ilmoituksille; kehottaa virastoa julkaisemaan väärinkäytösten paljastajia koskevien tapausten lukumäärää ja niiden johdosta toteutettuja toimenpiteitä koskevat vuosikertomukset ja toimittamaan kyseiset vuosikertomukset vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kun sen väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt on annettu ja pantu täytäntöön;

16.  pitää huolestuttavana, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloja ja viraston neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ansioluetteloja ja ilmoituksia sidonnaisuuksista ei ole julkaistu viraston verkkosivustolla; pitää valitettavana, että virasto ei ole tarkastanut sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten paikkansapitävyyttä eikä antanut määräyksiä ilmoitusten päivittämistä koskevasta menettelystä; kehottaa virastoa laatimaan johdonmukaisen toimintapolitiikan suuntaviivat eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä hyväksymään selkeät eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet ja panemaan ne täytäntöön noudattaen unionin erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan jatkotoimia koskevaa etenemissuunnitelmaa ja julkaisemaan nämä asiakirjat varmistaakseen tarvittavan johdon julkisen valvonnan;

17.  toteaa, että virasto julkaisi huhtikuussa 2016 petostentorjuntastrategiansa täytäntöönpanoa koskevan ensimmäisen vuotuisen seurantakertomuksen, jossa täytäntöönpanoasteen todettiin olevan lähes 60 prosenttia; toteaa, että seuraava seurantakertomus on määrä antaa maaliskuussa 2017; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen tuloksista; panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi marraskuussa 2015 viraston petostentorjuntastrategian ja asiaa koskevan toimintasuunnitelman; toteaa lisäksi, että virasto aikoo hyväksyä vuoden 2017 loppuun mennessä toimintasuunnitelman perusteella uusia sääntöjä, joita aletaan soveltaa välittömästi, kun ne on hyväksytty;

Viestintä ja yhteistyö muiden virastojen kanssa

18.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto toteutti vuonna 2015 kaksitoista merkittävää valistustoimea ja näkyvyyttä lisäävää toimea; toteaa, että näihin toimiin kuuluivat vuotuinen konferenssi, kaksi pyöreän pöydän keskustelua teollisuudenalan edustajien kansaa, Eurooppa-päivän juhlistaminen ja rajavartijoiden toiminta kyseisissä juhlallisuuksissa, kolme tiedotustilaisuutta sidosryhmien ja mielipidevaikuttajien kanssa, elokuva, jossa esiteltiin oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen yhteistyötä ja niiden roolia unionin politiikkojen täytäntöönpanossa kansalaisten eduksi, tiedotuskampanja älykästä rajavalvontaa koskevasta pilottihankkeesta ja tiedotusaineiston laatiminen ja jakaminen eri kieliversioina sekä yleisesti ottaen näkyvyyden ja mediajulkisuuden lisääminen;

Muita huomautuksia

19.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on saattanut päätökseen Ranskan kanssa käymänsä neuvottelut operatiivisista toimitiloista Strasbourgissa ja allekirjoittanut toimipaikkasopimuksen; toteaa, että sopimus on vielä ratifioitava Ranskan parlamentissa;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2014 lopussa virasto saattoi päätökseen Viron kanssa käymänsä neuvottelut toimipaikasta Tallinnassa ja allekirjoitti toimipaikkasopimuksen; panee merkille, että Viron parlamentti ratifioi 18. helmikuuta 2015 viraston toimipaikkaa koskevan sopimuksen;

21.  panee merkille, että virasto antoi Dublin-järjestelmän uudistamisen vuoksi ja Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti alustavan arvion uudistuksen mahdollisista vaikutuksista Eurodac-järjestelmän hallinnointiin; ottaa huomioon, että arvioinnin tulokset on toimitettu komissiolle ja sisällytetty ehdotukseen, jolla aiotaan uudistaa Dublin-järjestelmää;

22.  panee huolestuneena merkille huomattavan epätasapainon viraston hallintoneuvoston sukupuolijakaumassa; kehottaa virastoa korjaamaan tämän epätasapainon ja tiedottamaan tuloksista Euroopan parlamentille pikaisesti;

23.  toteaa, että viraston käytettävissä olevat toimistotiloja hyödynnetään maksimaalisesti, joten työasemaa kohden aiheutuvat yksikkökustannukset on minimoitu; edellyttää kuitenkin, että työntekijöitä koskevia työsuojelumääräyksiä noudatetaan täysimääräisesti;

24.  toteaa, että 97 viraston työntekijää osallistui vuonna 2015 virkistyspäiville, joiden kustannukset olivat 9 227 euroa (95,13 euroa henkilöä kohti) ja 448 työntekijää ”muihin tapahtumiin”, joiden kustannukset olivat yhteensä 28 807,65 euroa (66,54 euroa henkilöä kohti);

25.  panee tyytyväisenä merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2015 tulosindikaattoreita viraston toimintaa varten; katsoo, että tällaisten indikaattorien pitäisi paremmin kuvata viraston toiminnan vaikutuksia turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen, rajavalvontaan ja perusoikeuksiin; odottaa tietoja kyseisten indikaattorien täytäntöönpanosta saaduista tuloksista vuodelta 2016; kannustaa virastoa parantamaan toimintansa näkyvyyttä verkkofoorumien kautta;

26.  panee tyytyväisenä merkille, että oikeus- ja sisäasioiden järjestelmiä pyritään mukauttamaan poliittisten painopisteiden kehitykseen ja ennakoimattomiin tapahtumiin vuoden aikana; panee merkille, että virasto on yhä tärkeämpi Schengen-alueen toiminnan kannalta; kehottaa virastoa pitämään tarkasti silmällä taloudellisia ja henkilöresurssejaan ja pyytämään tarvittaessa niiden mukauttamista ajoissa ja perustellusti;

o
o   o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus