Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2193(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0105/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0105/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.48

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0179

Usvojeni tekstovi
PDF 425kWORD 56k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. (2016/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(4), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0105/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 173.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 173.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 286, 1.11.2011., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. (2016/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(4), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0105/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 173.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 173.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 286, 1.11.2011., str.1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. (2016/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0105/2017),

A.  budući da je u skladu s njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 67 559 100 EUR, što je povećanje od 13,77 % u odnosu na 2014.; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  prima na znanje da je prema izvješću Revizorskog suda Agencija potpisala okvirni ugovor u vrijednosti od 2 000 000 EUR za usluge vanjskog izvođača u području nabave (uključujući usluge osposobljavanja, savjetovanja i učenja) i da u okvirnom ugovoru nije navedeno da usluge nabave moraju biti u skladu s odredbama o nabavi iz financijskih pravila Agencije; uviđa da je taj okvirni ugovor dodijeljen u okviru otvorenog postupka u skladu s financijskim pravilima Agencije; nadalje uviđa da, premda nije postojala isključiva odredba kojom bi se ugovaratelja obvezalo na pridržavanje tih financijskih pravila, specifikacije ugovora sadrže obvezatni uvjet o pružanju najniže cijene na tržištu, kojim se također Agenciji daje pravo da naredi reviziju cijene u slučaju da je moguće pronaći nižu cijenu;

2.  prima na znanje da je prema izvješću suda Agencija pokrenula poziv na iskaz interesa i predodabir kandidata za sudjelovanje u pregovaračkom postupku čija je vrijednost procijenjena na 20 000 000 EUR bez odobrenja dužnosnika za ovjeravanje; prima na znanje da se prije pokretanja pregovaračkog postupka nije proveo nikakav predodabir, u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(1) i njezinih pravila primjene; prima na znanje nadalje da je poziv na iskazivanje interesa upotrijebljen sredstvo ispitivanja tržišta, a ne kao natječajni postupak; uviđa da je ispitivanje tržišta proveo službenik za operativno pokretanje pod nadzorom neposredno nadređenog, primjenjujući pristup od dvije faze i uz pomoć vanjskog savjetnika za tehničke aspekte, a sastojalo se od preliminarnog istraživanja i poziva na iskazivanje interesa;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,68 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila visokih 99,4 %;

4.  potvrđuje da je Agencija 2016. uvela model proračunske odgovornosti kao što je planirano; prima na znanje činjenicu da je modelom proračunske odgovornosti formalizirana i raspodijeljena proračunska odgovornost za planiranje, provedbu i nadzor među članovima uprave u agenciji, na razini načelnika odjela i višoj razini;

5.  podsjeća na to da u skladu s Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(2) države uključene u provedbu, primjenu i razvoj schengenske pravne stečevine i mjera povezanih sa sustavom Eurodac (zemlje pridružene Schengenu) moraju dati doprinos proračunu Agencije; primjećuje da još nisu sklopljeni sporazumi s državama pridruženima Schengenu kojima bi se utvrdila detaljna pravila o sudjelovanju tih zemalja u radu Agencije, što uključuje odredbe o pravu glasa i njihovom doprinosu proračunu Agencije; sa zabrinutošću primjećuje da, u nedostatku tih sporazuma, zemlje pridružene Schengenu doprinose glavi III. (operativni rashodi) proračuna Agencije u skladu s odredbama sporazuma o pridruživanju koje su te zemlje sklopile s Unijom, ali još ne doprinose aktivnostima u okviru glave I. i II. (plaće i drugi administrativni rashodi) proračuna Agencije; uviđa da su poduzete sve moguće pravne mjere kako bi se ostvarili financijski doprinosi zemalja pridruženih Schengenu u proračun Agencije; podsjeća da pregovore o proračunskim doprinosima sa zemljama pridruženim Schengenu vodi Komisija, a ne Agencija;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  prima na znanje da je na temelju revizije nad postupcima nabave Revizorski sud zaključio da je Agencija 2015. ušla u ugovorne obveze ili započela pregovore sa samo jednim vanjskim izvođačem, a da zatražene usluge nisu bile precizno definirane; izrazito je zabrinut zbog činjenice da je za ugovore potpisane 2015. postojao velik rizik da neće biti u skladu s načelom ekonomičnosti i da će narušiti troškovnu učinkovitost te nabave te da su znatno izloženiji riziku od korupcije; primjećuje da bi se takvim ugovorima također moglo dodatno ograničiti tržišno natjecanje i povećati ovisnost o vanjskom izvođaču; uviđa da, posebice u slučaju sustava kojima se upravlja, čimbenici koji su izvan kontrole Agencije ograničavaju mogućnost ponovnog sustavnog pokretanja natječaja; potiče Agenciju da, kad je god to moguće, sklapa ugovore s nekoliko različitih dobavljača ili preciznije definira tražene usluge; iščekuje reviziju Revizorskog suda nad postupcima nabave za 2016. i vjeruje da je Agencija poboljšala postupke nabave 2016.;

7.  prima na znanje da je Agencija 2015. zapošljavala ukupno 135 članova osoblja (117 privremenih djelatnika, 12 ugovornih djelatnika i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka); nadalje prima na znanje da su 33 % zaposlenika bile žene, a 67 % a muškarci;

Obveze i prijenosi

8.  prima na znanje da su prenesena odobrena sredstva za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 9 000 000 EUR (50 % odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze), u usporedbi s 2014. kada su iznosila 15 000 000 EUR (87 %); nadalje prima na znanje da su razlozi tim prijenosima uglavnom opsežan ugovor za proširenje zgrade Agencije u Strasbourgu i usluge koje se pružaju u sklopu višegodišnjih ugovora; uviđa da je Agencija uložila znatan napor u planiranje i koordinaciju kako bi potvrdila da su svi poslovni modeli za prijenos nediferenciranih odobrenih sredstava doista opravdani;

9.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Unutarnja kontrola

10.  prepoznaje napore koje je Agencija uložila u provedbu standarda unutarnje kontrole, koji su omogućili znatan napredak prema punoj provedbi osnovnih zahtjeva u razmjerno kratkom vremenskom roku otkad je Agenciji dodijeljena financijska autonomija u svibnju 2013.; primjećuje, međutim, da provedba standarda unutarnje kontrole još ne odgovara u svakom pogledu osnovnim zahtjevima, te primjećuje da četiri standarda unutarnje kontrole još treba provesti, da se za njih šest smatra da su uglavnom provedeni i da ih je šest u potpunosti provedeno;

11.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala 14 preporuka u vezi s provedbom standarda unutarnje kontrole, od kojih je pet označeno kao „vrlo važno”, a devet kao „važno”; nadalje primjećuje da Služba Komisije za unutarnju reviziju nije utvrdila nijedan kritičan problem;

12.  prima na znanje činjenicu da je Agencija sklopila nužno osiguranje dugotrajne materijalne imovine, kako su 2014. zatražili tijelo nadležno za davanje razrješnice i Revizorski sud;

13.  izražava žaljenje zbog toga što su 2015. prijavljena dva slučaja kršenja tajnosti podataka povezana s internim administrativnim postupcima Agencije; pozdravlja jačanje zaštite i sigurnosti podataka u Agenciji održavanjem dodatnih sastanaka za podizanje razine osviještenosti, osposobljavanjem osoblja i izradom politike, postupaka, akcijskog plana i programa rada u pogledu kršenja tajnosti podataka;

Unutarnja revizija

14.  primjećuje da je Odjel za unutarnju reviziju proveo reviziju učinkovitosti sustava unutarnje kontrole u vezi s upravljanjem ugovorima u Agenciji; prima na znanje činjenicu da pritom nije utvrdio nijedan kritičan problem; također primjećuje da je Odjel za unutarnju reviziju izdao pet preporuka u vezi s definiranjem i organizacijom upravljanja ugovorima te u vezi s vođenjem ugovora;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  prima na znanje da Agencija očekuje kako će svoju unutarnju politiku o zviždačima dovršiti tijekom 2017.; poziva Agenciju da donese unutarnju politiku o zviždačima, što će promicati kulturu transparentnosti i odgovornosti na radnom mjestu, redovito informirala i educirala zaposlenika o svojim pravima i obvezama u odnosu na tu politiku, zviždačima zajamčila zaštitu od odmazde, pravovremeno reagirala na slučajeve koje su prijavili zviždači te uspostavila kanal za anonimno interno prijavljivanje; poziva Agenciju da objavi godišnja izvješća o broju slučajeva koje su prijavili zviždači i daljnjem djelovanju u tim slučajevima i da takva godišnja izvješća dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice; traži da Agencija izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kada uspostavi i provede pravila o zviždačima;

16.  sa zabrinutošću primjećuje da životopisi članova upravnog odbora Agencije te životopisi i izjave o interesima članova njezinih savjetodavnih skupina nisu objavljeni na mrežnim stranicama Agencije; izražava žaljenje zbog toga što Agencija nije provjerila točnost činjenica navedenih u izjavama o interesima niti je predvidjela postupak njihova ažuriranja; apelira na Agenciju da donese smjernice za usklađenu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa te da donese i provede jasnu politiku o sukobu interesa, u skladu s Komisijinim Planom za praćenje zajedničkog pristupa decentraliziranim agencijama Unije, i da objavi te politike kako bi se osigurao neophodan javni nadzor i praćenje upravljanja;

17.  primjećuje da je prvo godišnje izvješće o praćenju provedbe strategije Agencije za borbu protiv prijevara izdano u travnju 2016. i da je pokazalo da je razina provedbe blizu 60 %; prima na znanje da bi sljedeće izvješće o praćenju trebalo biti izdano do ožujka 2017.; poziva Agenciju da o rezultatima tog izvješća obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; prima na znanje da je upravni odbor Agencije donio strategiju Agencije za borbu protiv prijevara i akcijski plan u studenom 2015.; nadalje prima na znanje da Agencija ima namjeru do kraja 2017. donijeti nova pravila kao rezultat akcijskog plana i početi ih provoditi odmah nakon što ih donese;

Komunikacija i suradnja s drugim agencijama

18.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija tijekom 2015. organizirala 12 važnih aktivnosti senzibilizacije i povećanja vidljivosti; primjećuje da je to obuhvaćalo godišnju konferenciju, dva okrugla stola s industrijskim sektorom, proslavu Dana Europe, aktivnosti za službenike granične kontrole na proslavi Dana Europe, tri informativna sastanka s dionicima i osobama koje šire informacije, film o suradnji agencija za pravosuđe i unutarnje poslove i njihovoj ulozi u provedbi politika Unije u korist građana te informativnu kampanju o pilot projektu pametnih granica, što je rezultiralo izradom i distribucijom informativnog materijala u raznim jezičnim verzijama, kao i povećanom vidljivošću i medijskom popraćenošću;

Ostale primjedbe

19.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija zaključila pregovore i potpisala sporazum o sjedištu s Francuskom za svoje operativno sjedište u Strasbourgu; napominje da francuski parlament još mora ratificirati sporazum;

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija krajem 2014. zaključila pregovore i potpisala sporazum o sjedištu s Estonijom za svoje sjedište u Tallinu; prima na znanje da je estonski parlament 18. veljače 2015. ratificirao taj sporazum o sjedištu Agencije;

21.  prima na znanje činjenicu da je u svjetlu reforme dublinskog sustava i kao što je predviđeno europskim migracijskim programom Agencija provela početnu procjenu mogućeg učinka te reforme na upravljanje sustavom Eurodac; uviđa da su rezultati te procjene dostavljeni Komisiji i uvršteni u prijedlog reforme dublinskog sustava;

22.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu u sastavu upravnog odbora Agencije; apelira na Agenciju da ispravi tu neravnotežu te da o rezultatima što prije obavijesti Parlament;

23.  prima na znanje činjenicu da je raspoloživi uredski prostor Agencije maksimalno iskorišten, što je dovelo do smanjenja jediničnog troška po radnoj stanici; očekuje, međutim, da se u potpunosti poštuju pravni zahtjevi u smislu zdravog i sigurnog radnog mjesta za zaposlenike Agencije;

24.  prima na znanje činjenicu da je 97 članova osoblja tijekom 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada, čiji je trošak bio 9 227 EUR (95,13 EUR po osobi), a 448 članova osoblja sudjelovalo je na „drugim događanjima”, na što je potrošeno 29 807,65 EUR (66,54 EUR po osobi);

25.  pozdravlja činjenicu da je upravni odbor u ožujku 2015. usvojio skup pokazatelja uspješnosti rada Agencije; smatra da takvi pokazatelji trebaju bolje odražavati učinak i utjecaj njezina djelovanja na sigurnost, migracije, upravljanje granicama i temeljna prava; očekuje rezultate primjene tih pokazatelja za 2016.; poziva Agenciju da poboljša vidljivost svojeg rada uspostavom internetskih platformi;

26.  pozdravlja napore koji su uloženi kako bi informacijski sustavi u području pravosuđa i unutarnjih poslova tijekom godine pratili promjenu političkih prioriteta i nepredviđene događaje; potvrđuje sve veću važnost Agencije za funkcioniranje schengenskog područja; poziva Agenciju da pomno prati svoja financijska sredstva i ljudske resurse te da u slučaju potrebe na vrijeme podnese obrazloženi zahtjev za prilagodbu;

o
o   o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
(2) Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti