Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2193(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0105/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0105/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.48

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0179

Pieņemtie teksti
PDF 507kWORD 57k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(4), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0105/2017),

1.  sniedz Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram apstiprinājumu par aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 173. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 173. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada pārskatiem ar aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(4), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0105/2017),

1.  apstiprina Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 173. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 173. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0105/2017),

A.  tā kā saskaņā ar finanšu pārskatiem Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā („Aģentūra”) galīgais budžets 2015. finanšu gadā bija EUR 67 559 100, kas ir par 13,77 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra parakstīja pamatlīgumu EUR 2 000 000 apmērā par iepirkuma pakalpojumiem (tostarp apmācības, treniņu un mācību pakalpojumiem) no līgumslēdzēja un ka pamatlīgumā nebija precizēts, ka iepirkuma pakalpojumiem jābūt saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, kas minēti Aģentūras finanšu noteikumos; pieņem zināšanai, ka minēto pamatlīgumu piešķīra atklātā procedūrā atbilstoši Aģentūras finanšu noteikumiem; turklāt atzīst, ka, lai gan nebija speciāla noteikuma, ka līgumslēdzējam ir pienākums ievērot šos finanšu noteikumus, līguma specifikācijās bija iekļauta obligāta prasība nodrošināt zemāko cenu tirgū, kā arī tas, ka Aģentūrai ir tiesības pieprasīt cenas pārskatīšanu, ja tiktu atrasta zemāka cena;

2.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra izsludināja uzaicinājumu paust ieinteresētību un kandidātu priekšatlasi dalībai sarunu procedūrā, kuras aplēstā vērtība bija EUR 20 000 000, bez pilnvarotā kredītrīkotāja atļaujas; norāda, ka pirms sarunu procedūras uzsākšanas nenotika priekšatlase Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1) un tās piemērošanas noteikumu izpratnē; turklāt norāda, ka uzaicinājums paust ieinteresētību tika izmantots kā tirgus izpētes līdzeklis, nevis kā iepirkuma procedūra; saprot, ka tirgus izpēti veica darbības iniciators sava tiešā priekšnieka uzraudzībā, piemērojot divpakāpju pieeju, kurā palīdzēja ārējs konsultants attiecībā uz tehniskajiem aspektiem, kas ietvēra informācijas izpēti un uzaicinājumu izteikt ieinteresētību;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,68 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 99,4 %;

4.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ieviesa budžeta piederības modeli 2016. gadā, kā bija plānots; pieņem zināšanai, ka budžeta piederības modelis formalizēja un sadalīja atbildību par budžeta plānošanu, īstenošanu un uzraudzību starp vadītājiem Aģentūrā nodaļas vadītāju un augstākā līmenī;

5.  atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011(2) valstīm, kas iesaistītas ar Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir jāveic iemaksa Aģentūras budžetā; norāda, ka joprojām nav pieņemta detalizēta kārtība par Šengenas asociēto valstu dalību Aģentūras darbā, tostarp noteikumi par balsstiesībām un iemaksām Aģentūras budžetā; ar bažām norāda, ka, nepastāvot šādai kārtībai, Šengenas asociētās valstis iemaksā Aģentūras budžeta III sadaļā (“darbības izdevumi”) saskaņā ar noteikumu asociācijas nolīgumos, kas parakstīti ar Savienību, bet tās vēl nedod savu ieguldījumu darbībās saskaņā ar Aģentūras budžeta I un II sadaļu (algas un citi administratīvie izdevumi); atzīst, ka visas likumīgi iespējamās darbības ir veiktas, lai iegūtu Šengenas asociēto valstu iemaksas Aģentūras budžetā; atgādina, ka sarunas ar Šengenas asociētajām valstīm par budžeta iemaksām vadīja Komisija, nevis Aģentūra;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka pēc revīzijas par Aģentūras iepirkuma procedūrām Revīzijas palāta secināja, ka Aģentūra 2015. gadā slēdza līgumus vai risināja sarunas ar vienu līgumslēdzēju, precīzi nedefinējot prasītos pakalpojumus; pauž dziļas bažas par to, ka 2015. gadā parakstītie nolīgumi radīja lielu risku pārkāpt saimnieciskuma principu un negatīvi ietekmēt šādu iepirkumu izmaksu lietderību un tie ir daudz vairāk pakļauti korupcijas riskam; konstatē, ka šādi līgumi varētu arī turpmāk ierobežot konkurenci un palielināt atkarību no līgumslēdzēja; atzīst, ka jo īpaši attiecībā uz pārvaldāmajām sistēmām faktori ārpus Aģentūras kontroles ierobežo iespēju sistemātiski atsākt konkursus; mudina Aģentūru, kad vien iespējams, slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem vai precīzāk definēt vajadzīgos pakalpojumus; gaida Revīzijas palātas revīziju par Aģentūras iepirkuma procedūrām 2016. gadā un cer, ka Aģentūra 2016. gadā ir uzlabojusi īstenotās iepirkuma procedūras;

7.  norāda, ka 2015. gadā Aģentūras kopējais darbinieku skaits bija 135 (117 pagaidu darbinieki, 12 līgumdarbinieki un 6 norīkotie valsts eksperti); turklāt norāda, ka personāla sastāvā bija 33 % sieviešu un 67 % vīriešu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  norāda, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) tika pārnesti EUR 9 000 000 (50 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 15 000 000 (87 %) 2014. gadā; turklāt norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar lielapjoma līgumu par Aģentūras Strasbūras ēkas paplašināšanu un pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar daudzgadu līgumiem; atzīst, ka Aģentūra veltīja ievērojamus centienus plānošanā un koordinēšanā, lai pārliecinātos, ka visi nediferencētu apropriāciju pārnesumu darījumdarbības gadījumi bija tiešām pamatoti;

9.  norāda, ka apropriāciju pārnešanu bieži vien var daļēji vai pilnībā pamatot ar aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu un ka tā ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, it īpaši tad, ja Aģentūra to ieplāno iepriekš un dara zināmu Revīzijas palātai;

Iekšējā kontrole

10.  atzīst Aģentūras centienus īstenot iekšējās kontroles standartus (IKS), kas nodrošināja būtisku progresu ceļā uz to, lai salīdzinoši īsā laikposmā pilnībā īstenotu pamatprasības pēc tam, kad Aģentūra 2013. gada maijā ieguva finansiālu autonomiju; tomēr norāda, ka IKS ieviešana vēl visos aspektos neatbilst pamatprasībām, kā arī to, ka četri IKS vēl ir jāīsteno, seši tika uzskatīti par lielā mērā īstenotiem un seši bija pilnībā īstenoti;

11.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests nāca klajā ar 14 ieteikumiem attiecībā uz IKS ieviešanu, no kuriem pieci bija novērtēti kā ļoti svarīgi un deviņi kā svarīgi; turklāt norāda, ka Iekšējās revīzijas dienests nekonstatēja ārkārtīgi būtiskus jautājumus;

12.  atzīst, ka Aģentūra ieguva nepieciešamo apdrošināšanas segumu materiālajiem pamatlīdzekļiem, kā to prasīja budžeta izpildes apstiprinātājiestāde un Revīzijas palāta 2014. gadā;

13.  pauž nožēlu par to, ka 2015. gadā tika ziņots par diviem datu aizsardzības pārkāpumiem saistībā ar Aģentūras iekšējo administratīvo procesu; atzinīgi vērtē datu aizsardzības un datu drošības nostiprināšanu Aģentūrā, rīkojot papildu informatīvas sesijas, apmācot darbiniekus un izstrādājot datu aizsardzības pārkāpumu politiku un procedūras, rīcības plānu un darba programmu;

Iekšējā revīzija

14.  norāda, ka Iekšējās revīzijas struktūra (IAC) veica revīziju par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti attiecībā uz līgumu pārvaldību Aģentūrā; ņem vērā, ka IAC nekonstatēja nevienu ārkārtīgi būtisku jautājumu; turklāt norāda, ka IAC nāca klajā ar pieciem ieteikumiem attiecībā uz līgumu pārvaldības definēšanu un organizēšanu, kā arī līgumu administrēšanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  norāda, ka Aģentūra plāno pieņemt tās iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu 2017. gada laikā; prasa Aģentūrai pieņemt iekšējo trauksmes celšanas politiku, kas veicinās pārredzamības un pārskatatbildības kultūru darbvietā, regulāri informēt un apmācīt darbiniekus par viņu pienākumiem un tiesībām attiecībā uz minēto politiku, nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību pret represijām, reaģēt uz viņu brīdinājumiem pēc būtības un savlaicīgi un ieviest anonīmu iekšēju ziņojumu iesniegšanas kanālu; prasa Aģentūrai publicēt un iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ikgadējus ziņojumus par trauksmes celšanas gadījumu skaitu un attiecīgajiem veiktajiem pasākumiem un prasa iesniegt minētos ziņojumus budžeta izpildes apstiprinātājiestādei; prasa Aģentūrai ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, kad trauksmes celšanas noteikumi ir izstrādāti un īstenoti;

16.  ar bažām norāda, ka Aģentūras valdes locekļu curriculum vitae (CV) un padomdevēju grupu locekļu CV un interešu deklarācijas nav publicētas Aģentūras tīmekļvietnē; pauž nožēlu, ka Aģentūra nepārbaudīja interešu deklarāciju faktisko pareizību un neparedzēja procedūru to atjaunināšanai; mudina Aģentūru pieņemt vadlīnijas par saskaņotu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pieņemt un īstenot skaidru politiku interešu konfliktu jomā saskaņā ar Komisijas “Turpmāko pasākumu ceļvedi saistībā ar vienoto pieeju Savienības decentralizētajām aģentūrām” un publicēt šīs politikas, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko pārraudzību un kontroli pār tās vadību;

17.  norāda, ka pirmais gada pārraudzības ziņojums par Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģiju tika izdots 2016. gada aprīlī un uzrādīja īstenošanas līmeni, kas ir tuvu 60 %; norāda, ka nākamo uzraudzības ziņojumu bija paredzēts izstrādāt līdz 2017. gada martam; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šī ziņojuma rezultātiem; norāda, ka Aģentūras valde 2015. gada novembrī pieņēma Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu; turklāt norāda, ka Aģentūra gatavojas līdz 2017. gada beigām pieņemt jaunos noteikumus, kas izriet no rīcības plāna, un sākt piemērot tos tūlīt pēc to pieņemšanas;

Komunikācija un sadarbība ar citām aģentūrām

18.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra 2015. gadā veica 12 lielas informēšanas un pamanāmības darbības; norāda, ka tās ietvēra ikgadēju konferenci, divas apaļā galda apspriedes ar nozares pārstāvjiem, Eiropas dienas svinības, robežsargu pasākumus Eiropas dienas svinībās, trīs informatīvas sanāksmes ar ieinteresētajām personām un informācijas izplatītājiem, filmu par tieslietu un iekšlietu aģentūru sadarbību un to lomu Savienības politikas īstenošanā, lai sniegtu labumu pilsoņiem, kā arī informatīvu kampaņu par Viedrobežu izmēģinājuma projektu, kā rezultātā tika izstrādāts un izplatīts informatīvais materiāls dažādās valodu versijās, kā arī uzlabota pamanāmība un atspoguļojums medijos;

Citi komentāri

19.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir noslēgusi sarunas un parakstījusi mītnes nolīgumu ar Franciju par savu darbības vietu Strasbūrā; norāda, ka nolīgums vēl ir jāratificē Francijas parlamentam;

20.  ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra 2014. gada beigās noslēdza sarunas un parakstīja mītnes nolīgumu ar Igauniju par mītni Tallinā; norāda, ka Igaunijas Parlaments 2015. gada 18. februārī ratificēja Aģentūras mītnes nolīgumu;

21.  pieņem zināšanai, ka, ņemot vērā Dublinas sistēmas reformu un Eiropas programmas migrācijas jomā noteikumus, Aģentūra veica sākotnēju novērtējumu par Eurodac sistēmas pārvaldības reformas iespējamo ietekmi; atzīst, ka novērtējuma rezultāti ir sniegti Komisijai un iekļauti priekšlikumā par Dublinas sistēmas reformu;

22.  ar bažām norāda uz ievērojamu dzimumu nelīdzsvarotību Aģentūras valdes sastāvā; mudina Aģentūru novērst šo nelīdzsvarotību un rezultātus nekavējoties darīt zināmus Parlamentam;

23.  pieņem zināšanai, ka Aģentūrai pieejamās biroju telpas ir aizņemtas līdz maksimālajam līmenim, kas attiecīgi samazināja vienības izmaksas par katru darbstaciju; tomēr sagaida, ka tiek pilnībā ievērotas juridiskās prasības par veselīgu un drošu darba vidi darbiniekiem;

24.  pieņem zināšanai, ka 2015. gadā 97 Aģentūras darbinieki piedalījās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 9227 (EUR 95,13 par personu), kā arī to, ka 448 darbinieki piedalījās “citos pasākumos”, kuru izmaksas bija EUR 29 807,65 (EUR 66,54 par personu);

25.  atzinīgi vērtē to, ka valde 2015. gada martā pieņēma Aģentūras darbam piemērojamu darbības rādītāju kopumu; uzskata, ka šādiem rādītājiem būtu labāk jāatspoguļo tās darbību sekas un ietekme uz drošību, migrāciju, robežu pārvaldību un pamattiesībām; ar nepacietību gaida šādu rādītāju ieviešanas rezultātus attiecībā uz 2016. gadu; aicina Aģentūru uzlabot tās darba pamanāmību, izmantojot tiešsaistes platformas;

26.  atzinīgi vērtē centienus nodrošināt tieslietu un iekšlietu sistēmu pielāgotību politisko prioritāšu attīstībai un neparedzētiem notikumiem gada gaitā; atzīst Aģentūras aizvien lielāko nozīmi Šengenas zonas darbībā; prasa Aģentūrai cieši uzraudzīt tās finanšu resursus un cilvēkresursus un vajadzības gadījumā savlaicīgi iesniegt pamatotus korekciju pieprasījumus;

o
o   o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums