Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2167(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2017

Внесени текстове :

A8-0116/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.49

Приети текстове :

P8_TA(2017)0180

Приети текстове
PDF 657kWORD 60k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година (2016/2167(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0053/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(4), и по‑специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 179.
(2)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 179.
(3)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година (2016/2167(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0053/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(4), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 179.
(2)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 179.
(3)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година (2016/2167(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 16 852 526 EUR, което представлява намаление с 2,34% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година възлиза на 14 732 995 EUR, което представлява увеличение с 3,54% спрямо 2014 г.;

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че въз основа на доклада на Палатата по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2014 г., са предприети корективни действия и че сега двата коментара са маркирани в доклада на Палатата като „няма данни“ или „завършен“;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,5%, което представлява намаление с 1,2% спрямо 2014 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 72,1%, което представлява намаление с 3,50% спрямо 2014 г.;

3.  отбелязва факта, че прилаганият от Агенцията подход на бюджетиране по дейности, въведен за първи път през 2014 г., е бил приложен напълно през 2015 г., което е позволило на Агенцията да планира в бъдеще, както и да постави по-голям акцент върху сътрудничеството и работата в екип в рамките на организацията; освен това отбелязва, че Агенцията е постигнала голям напредък в разработването на електронен инструмент за управлението по дейности и бюджетирането по дейности, който е трябвало да бъде приложен през 2016 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за последиците, които прилагането на електронния инструмент ще окаже върху нейната организация;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че степента на изпълнение на заделения бюджет по дял II (административни разходи) достига 97,4%; отбелязва, че въз основа на доклада на Палатата размерът на бюджетните кредити, за които са поети задължения, при дял II е възлизал на 25,56%, което се дължи основно на услуги, за които е сключен договор за период от две календарни години, както и ИТ услуги, които все още не са били предоставени и фактурирани в края на 2015 г.;

5.  отбелязва освен това, че степента на изпълнение на заделения бюджет по дял IІI (оперативни разходи) достига 98,36%; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че размерът на бюджетните кредити, за които са поети задължения, при дял III възлиза на 40,80%, което се дължи основно на широкомащабните изследователски проекти с продължителност над една година, както и на едно заседание на Управителния съвет, проведено през януари 2016 г., което е трябвало да се състои през последното тримесечие на 2015 г.;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета, и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били планирани предварително от Агенцията и са били съобщени на Палатата;

Трансфери

7.  отбелязва, че през финансовата 2015 година са били извършени 10 бюджетни трансфера, възлизащи общо на 723 300 EUR, с цел да се преразпределят бюджетни средства от области, в които са установени бюджетни икономии към области, в които е имало недостиг на ресурси, за да се гарантира постигането на целите за годината; отбелязва със задоволство, че според годишния отчет за дейността размерът и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е сключила договори за стоки и услуги за обща сума в размер на 7 926 184 EUR; отбелязва освен това, че 16,64% от сумата на поръчките е възложена чрез четири открити процедури, а 11,41% - чрез 77 процедури на договаряне; отбелязва, че за 64,73% от сумата на поръчките са поети задължения чрез 170 отделни договора или поръчки за закупуване съгласно рамкови договори, а за 7,22% — чрез споразумения и рамкови договори на равнище служби на Комисията;

9.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е постигнала значителен напредък по отношение на прилагането на Правилника за длъжностните лица от 2013 г., като е гарантирала, че нейните вътрешни правила и процедури са приведени в съответствие; отбелязва, че е била организирана обществена поръчка за външни консултанти, които да дават съвети относно структурата и организацията на труда на Агенцията и да установят възможности за оптимизиране на човешките и финансовите ресурси чрез подобряване на ефикасността и ефективността за постигането по най-добър начин на целите, заложени в многогодишната стратегическа програма на Агенцията за периода 2014—2020 г.; отбелязва, че Агенцията е запълнила шест свободни работни места през 2015 г., а две процедури за набиране на персонал е трябвало да приключат през 2016 г.;

10.  отбелязва факта, че чрез премахване на две работни места за срочно наети служители AST през 2015 г. Агенцията е намалила броя на своите служители с 5%, в съответствие с общите принципи, установени в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(1); отбелязва, че Комисията е квалифицирала Агенцията като агенция, достигнала „нормален ритъм на работа“, което предполага допълнително намаление с 5% и премахването на едно работно място AST през 2016 г.; призовава Комисията да гарантира, че евентуални по-нататъшни мерки за намаляване на разходите не възпрепятстват капацитета на Агенцията да изпълнява своя мандат;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че Управителният съвет на Агенцията е приел стратегия за борба с измамите въз основа на насоките, издадени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за агенциите на Съюза; отбелязва, че целите на стратегията за борба с измамите, която обхваща периода 2015—2018 г., са били приведени в действие посредством подробен план за действие и неговото прилагане се следи от Бюрото на Агенцията; отбелязва със задоволство, че през 2015 г. няма случаи, които да са предадени на OLAF, и OLAF не е започнал свързани с дейността на Агенцията разследвания въз основа на други източници на информация;

12.  отбелязва, че все още предстои Агенцията да започне да прилага вътрешни правила за подаване на сигнали за нередности; отбелязва, че Агенцията изчаква насоки от Комисията; призовава Агенцията да приеме правилата, които ще дадат възможност вътрешната ѝ политика по отношение на подаването на сигнали за нарушения да насърчава култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава служителите относно техните задължения и права в съответствие с тази политика, да гарантира защитата от репресии на лицата, които подават сигнали за нарушения, да проверява своевременно и по същество сигналите за нарушения и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; призовава Агенцията да публикува годишни доклади относно броя на подадените сигнали за нередности и относно предприетите във връзка с тези сигнали действия и да предостави тези годишни доклади на органа по освобождаване от отговорност; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато нейните правила относно сигнализирането на нередности бъдат установени и започне да ги прилага;

13.  отбелязва със загриженост, че политиката на Агенцията относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси не взема предвид външните служители, служителите на временен договор и командированите национални експерти; призовава Агенцията да актуализира политиката си, така че тя да включва външните служители, служителите на временен договор и командированите национални експерти, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност;

14.  отбелязва, че уебсайтът на Агенцията е бил напълно преработен и пуснат отново през 2015 г., на разположение е на 25 езика и е допълнен със секция „OSH wiki“, която предоставя подробна информация по широк кръг от въпроси, свързани със здравето и безопасността; отбелязва със задоволство, че като част от проекта Агенцията е работила заедно с Центъра за преводи за разработване на нова функционалност в бек офиса на уебсайта, което значително улеснява управлението на преводите, както и че тази функционалност понастоящем се предоставя на други агенции и органи;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че в края на 2015 г. Агенцията не е имала никакви неизпълнени „критични“ или „много важни“ препоръки от одитите, извършени от Службата за вътрешен одит на Комисията; отбелязва факта, че Службата за вътрешен одит е отбелязала последната неизпълнена препоръка, маркирана като „много важна“ и направена в резултат от одита на Службата за вътрешен одит от 2013 г. относно „докладване и градивни елементи от декларацията за достоверност“, като „изпълнена“ през юни 2015 г.; освен това отбелязва, че Агенцията е предприела последващи действия във връзка с последните неизпълнени препоръки от одитите на Службата за вътрешен одит, извършени през 2012 г. и 2013 г., които са били представени на Службата за вътрешен одит за преглед;

Изпълнение

16.  отбелязва факта, че планът за непрекъснатост на дейността на Агенцията е бил напълно преработен и изпитан и окончателната версия е била приета; отбелязва, че екипът на Агенцията, отговарящ за ИКТ, е започнал сътрудничество с екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти на Съюза с цел подобряване на ИТ сигурността; отбелязва, че Агенцията е въвела свой собствен инструмент за регистриране на софтуерни проблеми, като по този начин е увеличила отговорността на доставчиците и е дала възможност за по-лесен достъп до историята на даден проблем;

Други коментари

17.  признава ролята на Агенцията за изпълнението на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г.; отбелязва значението на работата на Агенцията в това отношение, както и работата, извършена от Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция и от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място в контекста на задължителните гранични стойности на професионална експозиция на карциногени и мутагени в Директива 2004/37/EО(2).

18.  отчита приноса на Агенцията за насърчаването на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза и извън него; отбелязва напредъка, постигнат в изпълнението на нейната Многогодишна стратегическа програма, по-специално пилотния проект „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“ и интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA);

19.  призовава Агенцията да продължи да наблюдава отблизо, да изготвя анализи и доклади относно здравословните и безопасни условия на труд и да предлага инициативи за подобряването им;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(2) Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50)
(3)Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация