Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2167(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2017

Předložené texty :

A8-0116/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.49

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0180

Přijaté texty
PDF 497kWORD 52k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2017),

1.  uděluje ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 16 852 526 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 2,34 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015 činil 14 732 995 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 3,54 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky z jeho zprávy za rok 2014, byla přijata nápravná opatření a obě připomínky jsou nyní označeny jako „nerelevantní“ nebo „dokončené“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 97,5 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke snížení o 1,2 %, a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 72,1 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 3,50 %;

3.  bere na vědomí skutečnost, že přístup agentury k sestavování rozpočtu založený na činnostech, který byl pilotně vyzkoušen v roce 2014, byl v roce 2015 plně realizován, což agentuře umožnilo plánovat více dopředu, jakož i klást větší důraz na spolupráci a týmovou činnost v rámci organizace; dále bere na vědomí, že agentura významně pokročila při vývoji elektronického nástroje pro řízení a sestavování rozpočtu založené na činnostech, který měl být využíván od roku 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o tom, jaký dopad má využívání elektronického nástroje na její organizaci;

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že rozpočet přidělený v rámci hlavy II (administrativní výdaje) byl splněn na 97,4 %; konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že úroveň prostředků na závazky v hlavě II činila 25,56 %, a to zejména kvůli službám, které byly sjednány na období dvou kalendářních let, i službám IT, které dosud nebyly plně poskytnuty nebo byly vyfakturovány na konci roku 2015;

5.  konstatuje dále, že rozpočet přidělený v rámci hlavy III (provozní výdaje) byl splněn na 98,36 %; konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že úroveň prostředků na závazky v hlavě III činila 40,80 %, a to zejména kvůli rozsáhlým výzkumným projektům trvajícím déle než jeden rok a kvůli schůzi správní rady konané v lednu 2016, která se původně měla uskutečnit v posledním čtvrtletí roku 2015;

6.  konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněny víceletou povahou operačních programů agentur, nezbytně neznamenají, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je agentura naplánuje předem a sdělí Účetnímu dvoru;

Převody

7.  bere na vědomí skutečnost, že během rozpočtového roku 2015 bylo provedeno deset rozpočtových převodů v celkové hodnotě 723 300 EUR s cílem převést zdroje z oblastí, kde byly zjištěny úspory, do oblastí, kde zdroje chyběly, aby bylo možné zajistit dosažení cílů stanovených na daný rok; s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2015 v mezích finančních pravidel;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

8.  konstatuje, že agentura v roce 2015 odebrala od externích subjektů zboží a služby v celkové hodnotě 7 926 184 EUR; dále konstatuje, že 16,64 % prostředků na veřejné zakázky bylo vydáno prostřednictvím čtyř otevřených řízení a 11,41 % prostřednictvím 77 jednacích řízení; bere na vědomí, že 64,73 % prostředků na veřejné zakázky bylo přiděleno prostřednictvím 170 smluv na veřejnou zakázku nebo objednávek v rámci rámcových smluv a 7,22 % prostřednictvím dohod o úrovni služeb a rámcových smluv Komise;

9.  poukazuje na to, že agentura učinila v roce 2015 významný pokrok, pokud jde o provádění služebního řádu z roku 2013, a že zajistila, aby její vnitřní pravidla a postupy byly s tímto řádem uvedeny do souladu; bere na vědomí, že bylo zahájeno zadávací řízení na externí poradce, kteří by poskytovali poradenství ohledně agenturní struktury a organizace práce a nalezli možnosti, jak maximalizovat lidské i finanční zdroje zlepšením účinnosti a účelnosti, aby bylo možné co nejlépe splnit cíle stanovené ve víceletém strategickém programu agentury na období 2014–2020; konstatuje, že agentura obsadila v roce 2015 šest volných míst, zatímco dvě přijímací řízení měla být dokončena v roce 2016;

10.  bere na vědomí skutečnost, že zrušením dvou míst pro dočasné pracovníky AST v roce 2015 snížila agentura počet svých zaměstnanců o 5 %, což je v souladu se souhrnnými zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni(1); konstatuje, že Komise klasifikovala agenturu jako „plně fungující agenturu“, což znamená další 5% snížení a zrušení jednoho pracovního místa AST v roce 2016; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby případná další opatření pro úspory nákladů nebránila agentuře v plnění jejího mandátu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  bere na vědomí skutečnost, že správní rada agentury přijala strategii proti podvodům na základě pokynů vydaných Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) pro agentury Unie; bere na vědomí, že cíle strategie proti podvodům, která platí na období let 2015 až 2018, jsou konkretizovány prostřednictvím podrobného akčního plánu a jeho provádění sleduje sekretariát agentury; s uspokojením konstatuje, že v průběhu roku 2015 nebyly úřadu OLAF předloženy žádné případy a že ani úřad OLAF nezahájil žádná řízení v souvislosti s činností agentury na základě jiných zdrojů informací;

12.  konstatuje, že agentura ještě musí začít provádět vnitřní pravidla pro whistleblowing; bere na vědomí skutečnost, že agentura očekává pokyny Komise; vyzývá agenturu, aby přijala pravidla, která jí umožní uplatňovat interní politiku pro whistleblowing za účelem posílení transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, pravidelného informování a školení zaměstnanců, pokud jde o jejich povinnosti a práva vzhledem k dané politice, zajištění ochrany oznamovatelů před postihem, včasného řešení otázky, na niž oznamovatelé upozorňují, a zavedení vnitřních postupů pro anonymní podávání zpráv; vyzývá agenturu ke zveřejnění ročních zpráv o počtu případů, na něž oznamovatelé upozornili, a o následných opatřeních, která byla přijata a k předkládání ročních zpráv orgánu příslušnému k udělení absolutoria; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala v případech, kdy pravidla pro whistleblowing byla zavedena a uplatňena;

13.  se znepokojením konstatuje, že politika agentury v oblasti předcházení střetům zájmů a jejich řešení nezohledňuje externí zaměstnance, dočasné zaměstnance a vyslané národní odborníky; vyzývá agenturu, aby svou politiku změnila tak, aby se vztahovala na externí zaměstnance, dočasné zaměstnance a vyslané národní odborníky, a aby o ní informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

14.  bere na vědomí, že webové stránky agentury byly v roce 2015 kompletně přepracovány a opětovně spuštěny, jsou k dispozici ve 25 jazycích a byly doplněny souborem informací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („OSHwiki“), který poskytuje podrobné informace o celé řadě témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s uspokojením konstatuje, že v rámci tohoto projektu spolupracovala agentura s Překladatelským střediskem na vytvoření nové funkce v rámci webových stránek, která výrazně usnadňuje řízení překladů, a že tato funkce je nyní poskytována ostatním agenturám a subjektům;

Interní audit

15.  konstatuje, že agentura nemá žádná nesplněná „kritická“ ani „velmi důležitá“ doporučení, jež by vyplývala z auditů provedených útvarem interního auditu Komise (IAS) na konci roku 2015; bere na vědomí skutečnost, že útvar IAS poslední nesplněné doporučení, které vyplynulo z auditu útvaru IAS z roku 2013 ohledně „podávání zpráv a hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“, označil za „velmi důležité“ a za „dokončené“ v červnu 2015; dále konstatuje, že agentura přijala opatření v návaznosti na poslední nesplněná doporučení, která vyplynula z auditů útvaru IAS z let 2012 a 2013, a předložila je útvaru IAS k přezkumu;

Výkonnost

16.  bere na vědomí skutečnost, že plán agentury v oblasti kontinuity činnosti byl plně přepracován, vyzkoušen a poslední verze byla přijata; bere na vědomí, že tým agentury v oblasti IKT zahájil spolupráci se skupinou Unie pro reakci na počítačové hrozby s cílem zlepšit zabezpečení svých informačních technologií; bere na vědomí, že agentura uplatňovala vlastní nástroj pro zaznamenávání problémů se softwarem, což vedlo k větší odpovědnosti dodavatelů a umožňovalo lépe sledovat průběh určitého problému v čase;

Další připomínky

17.  uznává úlohu agentury při provádění strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 2020; v tomto ohledu oceňuje práci agentury i práci, kterou vykonal Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souvislosti se závaznými limitními hodnotami expozic pro karcinogeny a mutageny na pracovišti stanovenými ve směrnici 2004/37/ES(2);

18.  oceňuje, že agentura přispěla k prosazování zdravých a bezpečných pracovišť v celé Unii i mimo ni; bere na vědomí pokrok v plnění jejího víceletého strategického programu, zejména pilotního projektu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ a vývoje interaktivního online nástroje pro posuzování rizik (OIRA);

19.  vyzývá agenturu, aby i nadále bedlivě sledovala a analyzovala podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podávala o nich zprávy a aby navrhovala iniciativy pro jejich zlepšování;

o
o   o

20.  odkazuje, pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění