Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2017

Внесени текстове :

A8-0126/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.50

Приети текстове :

P8_TA(2017)0181

Приети текстове
PDF 550kWORD 54k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година (2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0069/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8 от приложението към него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.
(2)ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година (2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0069/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8 от приложението към него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година (2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 125 000 EUR, което представлява увеличение с 20,19% спрямо 2014 г.; като има предвид, че 119 000 EUR (95,2%) от бюджета на Агенцията се осигуряват от бюджета на Съюза, а 6000 EUR (4,8%) — от собствените ѝ приходи (банкови лихви по внесения капитал);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения от 98,92%, което представлява увеличение със 7,84% в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 62,86%, което представлява намаление с 18,27% в сравнение с 2014 г.; настоятелно призовава Агенцията да спазва принципа на ежегодност във възможно най-голяма степен в бъдеще;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II („Административни разходи“) възлиза на 41 482 EUR (50,5%) в сравнение с 8 970 EUR (14,9%) през 2014 г.; отбелязва, че според Агенцията пренесените бюджетни кредити са свързани със закупуването на ИТ хардуер и консултантски услуги, които са били поръчани през четвъртото тримесечие на 2015 г. и са продължили след края на календарната година, главно поради забавяне на процеса на вземане на решение относно възможността да се използват рамковите договори на ГД „Информатика“ на Комисията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  отбелязва, че към края на 2015 г. Агенцията е имала 17 служители, като всички те са били длъжностни лица на Комисията; отбелязва освен това, че не е назначен заместник на длъжността на едно договорно наето лице след като титулярят на длъжността е подал оставка;

Други коментари

4.  отбелязва, че според Агенцията тя е обработила 375 операции през 2015 г., в т.ч. договори, изменения и известия за предварителни дейности, с цел да се гарантира сигурността на доставките на ядрени материали;

5.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е изготвила и представила пред своя консултативен комитет проектопредложение за изменение на правилника си с цел да го приведе в съответствие с настоящите пазарни практики; отбелязва освен това, че ако бъде прието, това ще бъде първото преразглеждане на правилника от 1975 г. насам; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшното развитие във връзка с изменението на нейния правилник;

o
o   o

6.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация