Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2162(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2017

Předložené texty :

A8-0111/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.51
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0182

Přijaté texty
PDF 494kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 20 860 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 0,42 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že tato roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že se nadace zavázala k tomu, že zvýší počet prohlášení o zájmech a životopisů, které jsou k dispozici na jejích internetových stránkách, a že jejím cílem bylo získat tato prohlášení od všech členů správní rady, jelikož po vypršení mandátu stávající správní rady v listopadu 2016 měla být jmenována nová správní rada; konstatuje však, že životopisy a prohlášení o zájmech v případě některých členů správní rady stále chybějí; vyzývá nadaci, aby uvedené dokumenty získala a zveřejnila, aby zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého vedení;

2.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, která se týkala komplexní dohody mezi nadací a členským státem, v němž nadace sídlí, o sídle této nadace, je označena jako „vyřešená“;

3.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2014, která se týkala nedodržování služebního řádu ze strany nadace, je označena jako „vyřešená“;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že nadace vynakládá úsilí o zajištění úplného provedení pracovního programu, což vyžaduje využití rozpočtových prostředků v plném rozsahu; konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2015 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,9 % a že míra využití prostředků na platby činila 87,35 %, což oproti roku představuje 2014 zvýšení o 7,55 %;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  zjišťuje, že podle zprávy Účetního dvora míra prostředků na závazky přenesených v rámci hlavy III (provozní výdaje) do roku 2016 dosáhla 2 135 164 EUR (31,2 %) oproti 3 814 156 EUR (53,7 %) v roce 2014; bere na vědomí, že prostředky nadace na závazky dosáhly vysokých hodnot především proto, že víceleté programy byly realizovány v souladu s časovým harmonogramem;

6.  konstatuje, že přenosy prostředků mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru; vítá, že nadace zavedla spolu s Účetním dvorem postup umožňující transparentním způsobem odlišit „plánované“ přenosy prostředků od přenosů „neplánovaných“;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že poradní výbor nadace pro zadávání zakázek a uzavírání smluv, který vydává stanoviska k návrhům smluv v hodnotě nejméně 250 000 EUR, prostudoval v roce 2015 pět spisů a že všechna jeho stanoviska byla kladná; podotýká dále, že poradní výbor provedl každoroční následné ověření dvou z pěti smluv uzavřených v roce 2015; konstatuje, že přestože poradní výbor vydal konkrétní připomínky a doporučení, vyjádřil uspokojení nad tím, že nadace dodržela postupy pro zadávání zakázek;

Výkonnost

8.  konstatuje, že nadace nesplnila svůj cíl, kterým bylo dosažení 80 % počtu plánovaných výsledků v rámci jejího pracovního programu, přestože ve srovnání s rokem 2014 zlepšila svou výkonnost; bere na vědomí, že důvody, proč nadace tento cíl nesplnila, se pojí zejména s průtahy na straně dodavatelů a nedostatkem personálu; konstatuje navíc, že v roce 2016 byl v souladu s omezenými zdroji nadace naplánován a realizován realističtější počet projektů a výsledků; je znepokojen, že vzhledem ke stávajícím vyhlídkám ohledně zdrojů není ze strany nadace možné dlouhodobě zajistit provádění celoevropských průzkumů a nadace se nemůže ani zavázat k provádění další činnosti, např. pokud jde o migranty a uprchlíky nebo nehlášenou práci, a to nehledě na důrazné požadavky její správní rady; vyzývá nadaci a Komisi, aby řešily problém nedostatku personálu a posléze informovaly orgán příslušný k udělení absolutoria o možných řešeních;

9.  je znepokojen tím, že celkové snížení počtu zaměstnanců o 10 % vedlo ke zpoždění některých projektů nadace a přispělo k obtížnému jednání o negativních prioritách s předsednictvem správní rady; oceňuje, že se nadaci podařilo omezit počet pracovních míst, jak požadovala Komise, přestože v předchozích letech byla obsazena všechna pracovní místa podle plánu; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby případná další opatření k omezování nákladů nebránila nadaci v plnění jejího mandátu; vyzývá rozpočtový orgán, aby k tomu v rámci rozpočtového procesu přihlédl;

Vnitřní kontroly

10.  poukazuje na to, že v souladu se stanovením priorit v roce 2014 se koordinátor vnitřní kontroly nadace soustředil na další rozvoj tří norem vnitřní kontroly, které se týkají přidělování pracovníků a jejich mobility, procesů a postupů a správy dokumentů; konstatuje navíc, že dva členové výboru pro vnitřní kontrolu se zúčastnili školení školitelů pro oblast boje proti podvodům, které pořádal Evropský úřad pro boj proti podvodům;

Interní audit

11.  konstatuje, že v roce 2015 neprovedl útvar interního auditu (IAS) v nadaci žádný audit; podotýká, že v roce 2015 byla vyřízena tři nevyřízená doporučení, která byla výsledkem auditu o řízení vztahů se zákazníky a zúčastněnými stranami, jenž v roce 2013 provedl útvar interního auditu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  vítá skutečnost, že v roce 2016 nadace na základě specifických školení pořádaných pro všechny její zaměstnance zvyšovala informovanost o svých opatřeních zaměřených na řešení konfliktů zájmů a opatřeních pro boj proti podvodům; s uspokojením navíc konstatuje, že tato školení se mají stát standardním prvkem programu zaškolování nových zaměstnanců;

Další připomínky

13.  konstatuje, že v roce 2015 se dvou výjezdních zasedání zúčastnilo 17 zaměstnanců a že náklady na ně představovaly 2 136 EUR (tj. 126 EUR na osobu);

14.  konstatuje, že platforma eTendering je účinným nástrojem k organizování zadávacích řízení, což obnáší zveřejňování dokumentace pro zadávací řízení a zpracovávání otázek a odpovědí ohledně podmínek a postupu;

15.  vítá zveřejnění stávajícího programového dokumentu na období 2017 až 2020, v němž je stanovena politika a institucionální rámec programu, popsán víceletý program na čtyřleté období a stanoven pracovní program na rok 2017;

16.  zdůrazňuje, že členský stát, v němž má nadace své sídlo, musí k zajištění jejího fungování poskytnout nejlepší možné podmínky, včetně vícejazyčné, evropsky zaměřené školní výuky a vhodného dopravního spojení;

17.  konstatuje, že nezbytná ujednání související s umístěním nadace v hostitelském členském státě se stanovují v dohodě o sídle uzavřené mezi nadací a tímto členským státem;

18.  bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího současného čtyřletého programu na období 2013–2016 v oblasti výzkumu zaměřeného na vytváření sociální a pracovní politiky; vítá její příspěvek k vytváření politiky, který spočívá v soustavně vysokém počtu přehledů, studií, prezentací, akcí a projektů, jejichž cílem je neustále zlepšovat životní a pracovní podmínky v Unii; bere na vědomí zahájení pilotního projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“; považuje za důležité udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a parlamentním Výborem pro zaměstnanost a sociální věci, aby bylo možné pokračovat v konstruktivních diskuzích opírajících se o fakta; vyzývá nadaci, aby nadále bedlivě sledovala a analyzovala životní a pracovní podmínky a podávala o nich zprávy a aby za účelem jejich zlepšení poskytovala odborné poradenství;

19.  bere na vědomí značný vliv nadace, zejména při podpoře orgánů EU, což se odrazilo ve výkonnostních ukazatelích uvedených v konsolidované výroční zprávě o činnosti;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí