Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2162(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0111/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0111/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.51
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0182

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 43k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0111/2017),

1.  myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0111/2017),

1.  hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1
(4)EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0111/2017),

A.  toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 20 860 000 euroa, mikä merkitsee 0,42 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit varainhoitovuonna 2015 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että säätiö oli sitoutunut lisäämään verkkosivustollaan tutustuttavissa olevien sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten ja ansioluettelojen määrää ja että se pyrki keräämään ilmoitukset kaikilta johtokunnan jäseniltä, koska uusi johtokunta oli määrä nimittää senhetkisen johtokunnan toimikauden päätyttyä marraskuussa 2016; toteaa, että tästä huolimatta joidenkin johtokunnan jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset puuttuvat vieläkin; kehottaa säätiötä hankkimaan ja julkaisemaan nämä asiakirjat varmistaakseen säätiön johdon välttämättömän julkisen valvonnan;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2013 koskevassa kertomuksessa esitettyyn huomautukseen, joka koski säätiön ja sen isäntäjäsenvaltion välistä kattavaa toimipaikkasopimusta, on liitetty merkintä ”toteutettu”;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2014 koskevassa kertomuksessa esitettyyn huomautukseen, joka koski sitä, ettei säätiö ollut noudattanut henkilöstösääntöjä, on liitetty merkintä ”toteutettu”;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että säätiö pyrkii varmistamaan työohjelman toteutuksen kokonaisuudessaan, mikä edellyttää talousarviomäärärahojen käyttämistä kokonaan; panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,9 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,35 prosenttia, mikä merkitsee 7,55 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuodelle 2016 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus osastossa 3 (toimintamenot) oli 2 135 164 euroa (31,2 prosenttia), kun taas vuonna 2014 vastaava osuus oli ollut 3 814 156 euroa (53,7 prosenttia); toteaa, että säätiön sidotut määrärahat olivat korkealla tasolla, mikä johtui pääosin monivuotisista hankkeista, jotka toteutettiin aikataulun mukaisesti;

6.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle; pitää myönteisenä, että säätiö on ottanut yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa käyttöön menettelyn, jonka avulla voidaan avoimesti erottaa toisistaan ”suunnitellut” ja ”suunnittelemattomat” siirrot;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että säätiön hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea, joka antaa lausunnon vähintään 250 000 euron arvoisista sopimusehdotuksista, käsitteli vuonna 2015 viisi asiakokonaisuutta ja että kaikki sen antamat lausunnot olivat puoltavia; toteaa lisäksi, että hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea suoritti vuotuisen jälkitarkastuksen kahdelle viidestä vuonna 2015 tehdystä sopimuksesta; panee merkille, että vaikka hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa‑antava komitea esitti yksityiskohtaisia huomautuksia ja suosituksia, se kuitenkin totesi säätiön noudattaneen hankintamenettelyjä;

Toiminnan tuloksellisuus

8.  panee merkille, että säätiön tavoitetta, joka koski 80:tä prosenttia sen työohjelmassa suunniteltujen tuotosten määrästä, ei saavutettu, vaikka säätiön toiminnan tuloksellisuus paranikin vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että syyt siihen, ettei säätiö yltänyt tavoitteeseen, liittyvät pääasiassa toimeksisaajista johtuneisiin viivästyksiin ja henkilöresurssien vähyyteen; toteaa lisäksi, että vuonna 2016 suunniteltiin ja toteutettiin realistisempi lukumäärä hankkeita ja suoritteita säätiön vähentyneiden resurssien rajoissa; pitää huolestuttavana, että nykyisten resurssinäkymien vuoksi säätiön Euroopan laajuiset tutkimukset eivät ole turvattuja pitkällä aikavälillä ja ettei säätiö voi sitoutua pidemmälle menevään työhön esimerkiksi muuttajia ja pakolaisia tai pimeää työtä koskevissa asioissa sen johtokunnan painokkaista pyynnöistä huolimatta; kehottaa säätiötä ja komissiota korjaamaan henkilöstövajeen ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista vaihtoehdoista;

9.  pitää huolestuttavana, että henkilöstön kokonaismäärän vähentäminen 10 prosentilla on vaikuttanut säätiön joidenkin hankkeiden viivästymiseen sekä johtokunnan puheenjohtajiston kanssa käytyihin vaikeisiin keskusteluihin kielteisistä painopisteistä; toteaa, että säätiö onnistui toteuttamaan komission määräämät vähennykset, vaikka kaikki sen henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat ja toimet olivat aiempina vuosina täytettyinä; kehottaa komissiota varmistamaan, etteivät mahdolliset muut kustannussäästötoimet heikennä säätiön valmiuksia hoitaa tehtäviään; pyytää budjettivallan käyttäjää ottamaan tämän huomioon talousarviomenettelyssä;

Sisäinen valvonta

10.  toteaa, että säätiön sisäisen valvonnan koordinaattori keskittyi vuonna 2014 asetettujen painopisteiden mukaisesti kolmen sisäisen valvonnan standardin, jotka ovat henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus, prosessit ja menettelyt sekä asiakirjahallinto, kehittämiseen edelleen; panee myös merkille, että kaksi sisäisen valvonnan komitean jäsentä osallistui Euroopan petostentorjuntaviraston järjestämään, petostentorjuntakoulutusta antaville henkilöille tarkoitettuun koulutukseen;

Sisäinen tarkastus

11.  panee merkille, ettei sisäisen tarkastuksen osasto suorittanut yhtään säätiötä koskevaa tarkastusta vuonna 2015; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen osaston vuonna 2013 tekemän, asiakassuhteita ja suhteita sidosryhmiin koskeneen tarkastuksen johdosta esitetyt kolme kesken ollutta suositusta saatettiin päätökseen vuonna 2015;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

12.  pitää myönteisenä, että vuonna 2016 säätiö edisti henkilöstönsä tietoisuutta sen eturistiriitoja ja petostentorjuntaa koskevista toimintaperiaatteista tarjoamalla koko henkilöstölle erityiskoulutusta; toteaa lisäksi tyytyväisenä, että kyseisestä koulutuksesta aiotaan tehdä yksi uusille henkilöstön jäsenille tarjottavan perehdytysohjelman peruselementeistä;

Muita huomautuksia

13.  panee merkille, että 17 säätiön henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 kahdelle virkistyspäivälle, joista aiheutui kaikkiaan 2 136 euron kustannukset (eli 126 euroa henkeä kohti);

14.  toteaa eTendering-foorumin olevan tehokas väline tarjouskilpailujen hallinnoimiseen ja panee merkille, että se pitää sisällään tarjouskilpailuasiakirjojen julkaisemisen sekä tarjouseritelmiä ja menettelyä koskevien kysymysten ja vastausten hallinnoinnin;

15.  pitää myönteisenä nykyisen, vuosia 2017–2020 koskevan ohjelma-asiakirjan julkaisemista ja toteaa, että siinä vahvistetaan ohjelman toimintapolitiikkaa koskeva ja institutionaalinen konteksti, kuvaillaan nelivuotiskauden monivuotista ohjelmaa ja vahvistetaan vuoden 2017 työohjelma;

16.  painottaa, että säätiön isäntäjäsenvaltion on säätiön toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa‑henkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet;

17.  toteaa, että säätiön ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa vahvistetaan isäntäjäsenvaltion säätiölle tarjoamia tiloja koskevat tarvittavat järjestelyt;

18.  toteaa, että säätiö on edistynyt sosiaali- ja työllisyyspolitiikkojen kehittämistä avustavan nykyisen nelivuotisen tutkimusohjelman (2013–2016) toteuttamisessa; panee tyytyväisenä merkille sen panoksen toimintapolitiikan suunnittelussa, koska se tuottaa jatkuvasti lukuisia laadukkaita katsauksia, tutkimuksia ja esityksiä sekä toteuttaa tapahtumia ja hankkeita, jotta elin- ja työoloja voitaisiin jatkuvasti parantaa unionissa; panee merkille teollisen tuotannon tulevaisuutta Euroopassa koskevan Euroopan parlamentin pilottihankkeen käynnistymisen; katsoo, että säätiön ja parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan välisen tiiviin yhteistyön ylläpitäminen on tärkeää rakentavien ja näyttöön perustuvien keskustelujen jatkamiseksi; kehottaa säätiötä jatkossakin tarkoin seuraamaan ja analysoimaan elin- ja työoloja ja raportoimaan niistä sekä käyttämään asiantuntemustaan niiden parantamiseksi;

19.  panee merkille säätiön suuren vaikutuksen erityisesti unionin toimielinten tukemisessa, mikä näkyy konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetyissä tulosindikaattoreissa;

o
o   o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus