Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2162(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0111/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0111/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0182

Pieņemtie teksti
PDF 500kWORD 53k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2) , kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4), un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

1.  sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2) , kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4), un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

1.  apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 188. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0111/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (“Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 860 000, kas ir par 0,42 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2015. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  norāda, ka Fonds bija apņēmies palielināt tā tīmekļa vietā pieejamo interešu deklarāciju un biogrāfiju skaitu un ka tas bija izvirzījis mērķi iegūt visu valdes locekļu deklarācijas, ņemot vērā, ka pēc pašreizējās valdes pilnvaru termiņa beigām 2016. gada novembrī bija jāieceļ jauna valde; tomēr atzīmē, ka dažu valdes locekļu biogrāfiju un interešu deklarāciju joprojām trūkst; aicina Fondu iegūt un publicēt šos dokumentus, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko uzraudzību un tā vadības kontroli;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Revīzijas palātas 2013. gada ziņojuma komentārs par visaptverošu mītnes nolīgumu starp Fondu un dalībvalsti, kurā Fonds atrodas, ir atzīmēts ar “ieviests”;

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Revīzijas palātas 2014. gada ziņojuma komentārs par to, ka Fonds neievēro Civildienesta noteikumus, ir atzīmēts ar “ieviests”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka Fonds mēģina nodrošināt darba programmas pilnīgu izpildi, kam nepieciešams pilnīgi izmantot budžeta līdzekļus; atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2015. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 99,9 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,35 %, kas ir par 7,55 % vairāk nekā 2014. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas, par kurām bija uzņemtas saistības, III sadaļā (darbības izdevumi) bija EUR 2 135 164 (31,2 %) salīdzinājumā ar EUR 3 814 156 (53,7 %) 2014. gadā; atzīst, ka Fonda apropriācijas, par kurām uzņemtas saistības, ir augstas galvenokārt tāpēc, ka daudzgadu projekti tiek īstenoti atbilstoši grafikam;

6.  norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai; atzinīgi vērtē to, ka Fonds kopā ar Revīzijas palātu ir izveidojis procedūru, kas ļauj pārredzami nošķirt plānotus un neplānotus pārnesumus;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  atzīmē, ka Fonda iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja (ACPC), kas sniedz atzinumu par līgumu priekšlikumiem ar vismaz EUR 250 000 vērtību, 2015. gadā izskatījusi piecas lietas un visi atzinumi bijuši pozitīvi; turklāt atzīmē, ka ACPC veica ex post pārbaudi diviem no pieciem 2015. gadā piešķirtajiem līgumiem; atzīmē, ka, lai gan ACPC bija sniegusi īpašus komentārus un ieteikumus, tā bija apmierināta ar to, ka Fonds ievēroja attiecīgās iepirkuma procedūras;

Darbības rezultāti

8.  atzīmē, ka Fonds nesasniedza 80 % mērķrādītāju attiecībā uz plānoto darba programmas rezultātu skaitu, lai gan salīdzinājumā ar 2014. gadu Fonda darbība uzlabojās; norāda, ka iemesli, kāpēc Fonds nesasniedza šo mērķrādītāju, galvenokārt ir saistīti ar līgumslēdzēju kavēšanos un personāla resursu nepietiekamību; turklāt atzīmē, ka 2016. gadā bija plānots un īstenots reālistiskāks projektu un nodevumu skaits, kas saskanēja ar Fonda līdzekļu samazinājumu; pauž bažas par to, ka pašreizējo līdzekļu tendenču dēļ ilgtermiņā vairs nav garantēti Fonda Eiropas mēroga apsekojumi un Fonds nevar apņemties veikt papildu darbu, piemēram, migrantu un bēgļu vai nedeklarēta darba jomā, neraugoties uz stingrām tā valdes prasībām; aicina Fondu un Komisiju risināt personāla nepietiekamības problēmu un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iespējamiem risinājumiem;

9.  pauž bažas par to, ka, par 10 % samazinot kopējo darbinieku skaitu, tika paildzināta dažu Fonda projektu kavēšanās un tika sarežģītas smagas diskusijas par negatīvajām prioritātēm ar valdes biroju; atzīst, ka Fondam izdevās ieviest Komisijas prasītos samazinājumus, lai gan iepriekšējos gados visas tā štatu saraksta vietas bija aizpildītas; aicina Komisiju nodrošināt, ka potenciāli turpmāki izmaksu samazināšanas pasākumi neierobežo Fonda spēju pildīt savus uzdevumus; aicina budžeta lēmējinstitūciju to ņemt vērā budžeta procedūrā;

Iekšējā kontrole

10.  atzīmē, ka atbilstoši 2014. gadā izvirzītajām prioritātēm Fonda iekšējās kontroles koordinators galveno uzmanību pievērsa turpmākai trīs iekšējās kontroles standartu izstrādei attiecībā uz darbinieku sadalījumu un mobilitāti, procesiem un procedūrām, kā arī dokumentu pārvaldību; atzīmē arī, ka divi iekšējās kontroles komitejas locekļi apmeklēja Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai organizētas pasniedzēju apmācības kursu krāpšanas apkarošanas jomā;

Iekšējā revīzija

11.  atzīmē, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2015. gadā Fonda revīziju neveica; atzīmē, ka 2015. gadā tika slēgti trīs vēl neīstenotie ieteikumi, kas izrietēja no IAS 2013. gadā veiktās revīzijas par attiecību ar klientiem un ieinteresētajām personām vadību;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ar īpašām apmācībām, kas tika piedāvātas visiem darbiniekiem, Fonds uzlaboja darbinieku informētību par savu interešu konfliktu un krāpšanas apkarošanas politiku; turklāt ar gandarījumu norāda, ka šīs apmācības paredzēts padarīt par jauno darbinieku ievadkursu standartelementu;

Citi komentāri

13.  norāda, ka 2015. gadā 17 darbinieki piedalījās divās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 2 136 (EUR 126 par vienu darbinieku);

14.  norāda, ka eTendering platforma ļauj efektīvi pārvaldīt uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, proti, publicēt uzaicinājuma dokumentus un pārvaldīt jautājumus un atbildes, kas saistītas ar procedūras specifikāciju;

15.  atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts pašreizējais 2017.–2020. gada plānošanas dokuments, kurā noteikta programmas politika un institucionālais konteksts, izklāstīta četru gadu perioda daudzgadu programma un 2017. gada darba programma;

16.  uzsver, ka dalībvalstij, kurā atrodas Fonda mītne, jānodrošina Fonda darbībai vislabākie iespējamie apstākļi, tostarp Eiropas ievirzes daudzvalodu izglītība un piemēroti transporta savienojumi;

17.  norāda, ka Fonda un uzņēmējas dalībvalsts mītnes nolīgumā jānosaka nepieciešamā kārtība attiecībā uz Fonda izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī;

18.  atzīst Fonda progresu pašreizējās četru gadu programmas (2013–2016) īstenošanā attiecībā uz pētniecību ar mērķi palīdzēt sociālās un darba politikas izstrādē; atzinīgi vērtē Fona ieguldījumu politikas izstrādē, pastāvīgi īstenojot daudzus kvalitatīvus apsekojumus, pētījumus, prezentācijas, pasākumus un projektus ar mērķi Savienībā pastāvīgi uzlabot dzīves un darba apstākļus; norāda, ka ir sākts Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts “Eiropas ražošanas nākotne”; uzskata, ka ir svarīgi īstenot ciešu sadarbību starp Fondu un Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai arī turpmāk notiktu konstruktīvas un uz pierādījumiem balstītas diskusijas; aicina Fondu arī turpmāk cieši uzraudzīt un analizēt dzīves un darba apstākļus un ziņot par tiem, kā arī nodrošināt zināšanas par to uzlabošanu;

19.  norāda uz Fonda lielo ietekmi, jo īpaši attiecībā uz Savienības iestāžu atbalstīšanu, kas atspoguļota konsolidētajā gada darbības pārskatā minētajos darbības rādītājos;

o
o   o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums