Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2170(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0129/2017

Внесени текстове :

A8-0129/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.52

Приети текстове :

P8_TA(2017)0183

Приети текстове
PDF 574kWORD 57k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
P8_TA(2017)0183A8-0129/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година (2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0056/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейнсотта,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0129/2017),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2015 година (2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0056/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0129/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година (2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0129/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 33 818 351 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата относно проследяването на предходните процедури по освобождаване от отговорност са предприети корективни действия и два коментара са маркирани като „текущи“, а за един коментар е отбелязано „не е приложимо“;

2.  потвърждава, че Евроюст, в консултация с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ и Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията, изготвя оценка за използването на многогодишни бюджетни кредити за обезпечаване на финансирането за оперативни дейности, които не могат да бъдат планирани предварително и които се изпълняват целогодишно;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 0,17% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89%, което представлява увеличение с 1,69% в сравнение с 2014 г.;

4.  изразява съжаление за това, че Европейското звено за съдебно сътрудничество се е сблъскало с въпроси за бюджетните наличности поради познати структурни проблеми с неговото финансиране и че за втора поредна година е трябвало да прибегне до мерки за смекчаване, подлежащи на коригиращ бюджет; изразява съжаление за това, че финансовата несигурност, пред която е изправено Евроюст, е наложила отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на ценни технологични разработки; изисква Евроюст и Комисията да разрешат тези вече известни структурни проблеми и да осигурят подходящо равнище на финансиране за следващите години;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че сумата, пренесена от 2014 към 2015 г., е възлизала на 4 246 726 EUR, като 87,6% от тези средства са били усвоени; освен това отбелязва, че сумата от 525 194 EUR е била отменена в края на годината, като тази сума е била подобна и през 2014 г.;

6.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата равнището на пренесени бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлиза на 1 600 000 EUR (21%), в сравнение с 1 500 000 EUR (20%) за 2014 г.; потвърждава, че тези преноси са свързани предимно с конкретни договори за охрана и настаняване, проекти в областта на ИКТ, хардуер и поддръжка, разходи за консултации и проектни разходи за новите сгради, както и с услуги, възложени преди края на годината и доставени през 2016 г.;

7.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  отбелязва, че Евроюст е подписал 23 договора на стойност над 15 000 EUR, което показва слабо намаление от 14% в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че за 82,6% от договорите е била използвана открита процедура за възлагане на обществени поръчки, което представлява 95,44% от предоставената сума;

9.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. процентът на незаети работни места в Евроюст е бил 2,4%, в сравнение с 4,8% към 31 декември 2014 г.; отбелязва със задоволство, че щатното разписание за 2015 г. е изпълнено на 97,6%;

10.  отбелязва, че през 2015 г. Евроюст е организирал втора вълна за съкращаване на работни места, като са съкратени 2%, т.е. четири длъжности, за да се постигне целта от 5%-но намаление на персонала, съгласувана с Парламента и Съвета; освен това отбелязва, че последната вълна от съкращения на персонала, съответстваща на 1%, т.е. три длъжности, трябваше да бъде организирана през 2016 г. в областта на административната подкрепа; отбелязва, че съкращенията на персонала са довели до увеличаване на дела на оперативните работни места в организацията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва твърдението на Евроюст, че прилагането на ясни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, играе важна роля за изграждането на култура на доверие и за борба срещу измамите, съгласно предвиденото в член 22в от Правилника за длъжностните лица; отбелязва, че Евроюст е в процес на изготвяне на нови правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; посочва, че на 4 октомври 2016 г. колегиалният орган на Евроюст вече проведе предварително обсъждане във връзка с проекта на правилата; приканва Евроюст да докладва допълнително за процеса, както и за последващото приемане на неговите правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

12.  отбелязва, че в интернет са публикувани кратки резюмета на автобиографиите на членовете на колегиалния орган, но че декларациите за интереси не са публикувани; в тази връзка отбелязва, че през януари 2016 г. колегиалният орган на Евроюст прие насоки относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси; отбелязва също така, че понастоящем Евроюст приключва процеса на съставяне на декларациите за интереси и че резултатите ще бъдат публикувани на неговия уебсайт; призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

13.  отбелязва със загриженост, че Евроюст не е предвидил никаква проверка или актуализиране на декларациите за интереси на експертите, членовете на колегиалния орган и служителите;

14.  изразява съжаление за това, че администрацията и членовете на независимия съвместен надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси; призовава за незабавното публикуване на тези декларации; призовава Евроюст да приеме практическо ръководство относно институционалното управление и практическо ръководство относно конфликтите на интереси, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г., и да утвърди ясни правила относно „кадровата въртележка“;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че според годишния доклад на Евроюст Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е отложила своя одит относно „Мониторинг и докладване/градивни елементи от декларацията за достоверност“ поради ограничения във връзка с информационните одитни ресурси, като в крайна сметка одитът беше проведен през януари 2016 г.; очаква следващия годишен доклад на Евроюст и допълнителни подробности във връзка с одита;

16.  отбелязва, че към 27 март 2015 г. всички неизпълнени дотогава препоръки бяха приключени от Службата за вътрешен одит; припомня, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит извърши одит на управлението и организацията на координационните срещи и координационните центрове на Евроюст; отбелязва, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит публикува окончателен одитен доклад с една препоръка, маркирана като „важна“; отбелязва със задоволство, че Евроюст е изпълнил корективните мерки и е маркирал препоръката като „завършена“;

17.  отбелязва, че прилагането на проекта за подобряване на счетоводната система на базата на текущо начисляване даде възможност за по-ефективно използване на човешките ресурси от администрацията на Евроюст, а новият инструмент за отчитане на работното време (eRecording), приложен от административния директор за всички административни служители от април 2015 г., представлява стъпка напред към мониторинг и докладване по дейности;

Други коментари

18.  насърчава Евроюст да продължи да разглежда като приоритети тероризма, трафика на хора, незаконното превеждане през граница и киберпрестъпността; приветства факта, че държавите членки все по-често използват координационните срещи и координационните центрове и че ценят засиленото участие на трети държави в съвместните екипи за разследване; приветства факта, че броят на случаите, при които държавите членки са поискали помощ от Евроюст, продължава да расте и се е увеличил с 23% в сравнение с 2014 г.; счита, че бюджетът му следва да бъде съответно увеличен;

19.  отбелязва, че понастоящем Евроюст, заедно с неговата приемаща държава членка, е в процес на подготовка за преместването си в нова сграда; отбелязва, че строителството на сградата започна през пролетта на 2015 г. и очакваното преместване беше предвидено за пролетта на 2017 г.; приканва Евроюст да докладва допълнително на органа по освобождаване от отговорност относно преместването си в новата сграда, както и да посочи общите разходи, извършени във връзка с преместването;

20.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете както във висшето ръководство на Евроюст, така и при членовете на колегията; настоятелно призовава Евроюст да коригира този дисбаланс възможно най-бързо и да съобщи резултатите на Парламента и на Съвета;

21.  отбелязва, че Евроюст разполага със седем служебни коли, като разходите за тях възлизат на 20 000 EUR годишно;

22.  отбелязва, че през 2015 г. 64 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 9 346,98 EUR (по 146,04 EUR на човек);

23.  изразява съжаление за това, че в своя годишен доклад за 2015 г. Евроюст заявява, че корупцията не е сред приоритетите на Съюза; отбелязва, че на това изявление противоречат 90-те случая на корупция, за които от Евроюст е поискана експертна помощ през 2015 г. (двойно повече спрямо 2014 г.) според годишния доклад на Евроюст; потвърждава, че Гърция, Румъния и Хърватия са държавите, обръщали се най-често към Евроюст по свързани с корупция случаи;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация