Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2184(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0107/2017

Внесени текстове :

A8-0107/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.53

Приети текстове :

P8_TA(2017)0184

Приети текстове
PDF 582kWORD 59k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година (2016/2184(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0070/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(4), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0107/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската полицейска служба във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 198.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 198.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година (2016/2184(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0070/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(4), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0107/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 198.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 198.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година (2016/2184(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0107/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската полицейска служба („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 94 926 894 EUR, което представлява увеличение с 12,55% спрямо 2014 г.; като има предвид, че увеличението се дължи на новите или допълнителните задачи, които са разширили нейния мандат;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети наСлужбата за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“)1 заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че направеният в доклада на Палатата за 2013 г. коментар относно ефективността на процедурите за възлагане на обществени поръчки е отбелязан като „завършен“ в доклада на Палатата за 2015 г.;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,80%, което показва, че бюджетните задължения са били поемани своевременно; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 89%, което представлява увеличение с 4% в сравнение с 2014 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, по дял II („Административни разходи“) възлиза на 42 000 000 EUR (41%), в сравнение с 1 900 000 EUR (27%) през 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до строителни работи, фактурите за които не са получени през 2016 г. или които все още не са приключили до края на 2015 г.; потвърждава, че Службата ще продължи усилията си за гарантиране на ефикасно и съответстващо на разпоредбите изпълнение на бюджета, по-специално що се отнася до пренасянето на бюджетни кредити във връзка с административни разходи; отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

4.  отбелязва, че към края на 2015 г. в Службата са работили общо 627 служители, като 483 от тях са включени в щатното разписание, 140 са договорно наети служители и 4 са местни служители; отбелязва освен това, че служителите, които не са пряко наети от Службата (командировани национални експерти, служители за връзка и персонал на бюрата за връзка, стажанти и изпълнители), са били 386 на брой; отбелязва факта, че през 2015 г. Службата е наела 86 нови служители (45 временно наети служители и 41 договорно наети служители) и че 62 служители са напуснали организацията (49 срочно наети служители и 13 договорно наети служители);

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

5.  отбелязва, че автобиографиите и декларациите за липса на конфликти на интереси на директора и заместник-директорите на Службата са публикувани на нейния уебсайт от септември 2015 г.; отбелязва със загриженост, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет на Службата не са били публикувани на нейния уебсайт; отбелязва, че Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(1) (новият Регламент за Европол) трябва да започне да се прилага от 1 май 2017 г.; отбелязва, че след като започне да се прилага новият Регламент за Европол управителният съвет на Службата ще приеме правила относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси по отношение на членовете си, включително във връзка с техните декларации за интереси; отправя искане към Службата да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет на Службата на уебсайта си и да предостави на обществеността необходимата информация относно своето висше ръководство, както и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно установяването и прилагането на нейните правила относно конфликтите на интереси;

6.  отбелязва със задоволство, че Службата прилага строга регулаторна рамка по отношение на проверката на точността на фактите в декларациите за интереси, предоставени от експертите, членовете на управителния съвет и служителите, в съответствие с особения характер и роля на Службата, и че си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) при необходимост;

7.  отбелязва със задоволство, че, с цел да се гарантира липсата на ситуация на конфликт на интереси, за всеки отделен случай се стартира проучване в отворени източници в съответните ключови области (набиране на персонал, възлагане на обществени поръчки и напускащи организацията служители) и че за конкурсите по съществуващите (консултантски) рамкови договори в областта на ИКТ и за процедурите на договаряне съгласно член 134 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент(2) декларациите за конфликти на интереси на участващите служители се проверяват систематично във връзка с евентуалните връзки с участващите в конкурсите дружества и се извършват допълнителни проверки за всеки отделен случай;

8.  отбелязва със задоволство, че Службата е въвела в сила допълнителни договорености относно подаването на сигнали за нередности в края на 2016 г.;

9.  отбелязва, че понастоящем Службата прилага стратегията за борба с измамите на Комисията; отбелязва, че правното изискване Службата да изготви своя собствена стратегия за борба с измамите ще влезе в сила, когато новият регламент за Европол започне да се прилага през май 2017 г.; отбелязва също така, че Службата възнамерява да представи проект на стратегия пред своя управителен съвет с цел да гарантира, че тя ще бъде приета преди новият регламент за Европол да влезе в сила; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно промените във връзка със стратегията си за борба с измамите;

Вътрешен контрол

10.  отбелязва, че в хода на 2015 г. дейностите по управление на риска в Службата са били насочени към разглеждането на вътрешните рискове и областите, в които е необходимо подобрение, които са били установени от Палатата, Службата за вътрешен одит (СВО), функцията по вътрешен одит и Омбудсмана; отбелязва освен това, че дейностите по управление на риска са включвали също така мониторинг на рисковете, които засягат определените за работната програма за 2015 г. цели на основната дейност; отбелязва, че към края на 2015 г. регистърът на корпоративните рискове на Службата е съдържал 12 корпоративни риска и съответно 19 действия за смекчаване на последиците, 84% от които са били приложени или разгледани през 2015 г.;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че 75% от всички висящи одитни препоръки на Палатата, СВО, Съвместния надзорен орган на Европол, служителя по защита на данните на Комисията и функцията за вътрешен одит, които са били отбелязани като критични или много важни, са били разгледани през 2015 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка във връзка с изпълнението на оставащите препоръки или причините, поради които е решила да не ги разглежда;

12.  отбелязва, че през 2015 г. СВО е извършила одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни; отбелязва освен това, че тя е отправила четири препоръки, като нито една от тях не е отбелязана като критична или много важна;

Други коментари

13.  отбелязва, че компетентните органи на Нидерландия, където се намира седалището на Службата, са оценили настоящата степен на заплаха като съществена (степен 4 от 5); отбелязва, че Службата е в тесен контакт с компетентните органи на Нидерландия с оглед на непрекъснатото оценяване на последиците за Службата в тази връзка, включително ситуационните мерки за сигурност, както и адаптирането на мерките за непрекъснатост на дейността;

14.  отбелязва, че промените в капацитета на Службата, в частност Европейският център за борба с киберпрестъпността, а от 2016 г. насам и Европейският център за борба с тероризма, са засилили нейния профил по отношение на кибернетичните заплахи; отбелязва освен това, че Службата разполага със система за управление на сигурността на информацията, която се адаптира постоянно в съответствие с приложимите международни стандарти и примерите за най-добри практики в сектора;

15.  отбелязва, че през 2016 г. Службата е актуализирала структурата на своята ИКТ мрежа с оглед на укрепването на защитата на данните от основната си дейност и свързаните с тях системи, включително капацитета за обмен на информация с държавите членки и трети страни; отбелязва освен това, че в рамките на тези мерки мрежата за хостинг на данните и системите от основната дейност е била класифицирана като „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“;

16.  отбелязва със задоволство, че новата правна рамка на Службата, която ще започне да се прилага през май 2017 г., предвижда допълнителни мерки за предоставянето на органа по освобождаване от отговорност на специална информация относно работата на Службата, включително по чувствителни оперативни въпроси;

17.  отбелязва със задоволство, че Службата има обширни договорености и споразумения относно споделянето на услуги за капацитет, включително съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с приемащата държава, няколко оперативни и стратегически споразумения с различни други агенции, споразумение за отпускане на безвъзмездни средства със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и тясно сътрудничество с Frontex относно подхода на „горещите точки“;

18.  отбелязва, че Службата разполага с 16 служебни автомобила, включително един специализиран автомобил за оперативната си дейност, разходите за които са били на стойност 73 000 EUR (37 000 EUR за поддръжка, 16 000 EUR за застраховки/разрешителни и 20 000 EUR за гориво);

19.  отбелязва със загриженост факта, че Службата използва спорната частна база данни „WorldCheck“, която често свързва отделни лица и организации с тероризма единствено въз основа на публични средства, без същинско разследване, без прозрачност или предоставяне на ефективни средства за правна защита; призовава Службата да обясни на комисията на Парламента по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи начина, по който използва тази частна база данни в работата си, за да се оцени целесъобразността на използването на публични финансови средства за придобиването на лицензи за „WorldCheck“;

20.  приветства факта, че Службата ефективно и ефикасно предоставя очакваните продукти и услуги чрез компетентните правоприлагащи органи на държавите членки и партньорите за сътрудничество; отбелязва, че посредством приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) са били обработени над 732 000 оперативни съобщения и са започнати почти 40 000 свързани случая, че информационната система на Европол (EIS) е обработила над 633 000 търсения, и че Службата е поддържала 812 операции, съставила е над 4000 оперативни доклада и е координирала 98 съвместни действия;

21.  подчертава факта, че в отговор на терористичните атаки и кризата с мигрантите и в светлината на програмата на Комисията за сигурност и за миграцията правомощията на Службата са били укрепени, бюджетът ѝ увеличен, а персоналът ѝ — подсилен; приветства успешните усилия на Службата за създаване на звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет, Европейския център за борба с контрабандата на мигранти и Европейския център за борба с тероризма; насърчава Службата да се фокусира върху развитието на тези три нови инструмента;

22.  насърчава Службата да рационализира процесите, свързани с аналитичните работни досиета и създаването на новата система на Европол за анализ, и да отдели необходимите ресурси за гарантиране на високо равнище на сигурност на данните, неприкосновеност на личния живот и защита на данните;

23.  насърчава Службата да продължи да подобрява обмена на информация между партньорите си и сътрудничеството с държавите членки, националните правоприлагащи органи и Евроюст за целите на борбата с тероризма, като едновременно с това спазва напълно правилата относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, в т.ч. принципа на ограничаване в рамките на целта; призовава Службата да обърне по-голямо внимание на представянето на работата си чрез онлайн платформи.

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация