Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2184(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0107/2017

Pateikti tekstai :

A8-0107/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.53

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0184

Priimti tekstai
PDF 429kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo)(4) įsteigimo, ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0107/2017),

1.  patvirtina Europos policijos biuro direktoriui, kad Biuro 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 198.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 198.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo)(4) įsteigimo, ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0107/2017),

1.  pritaria Europos policijos biuro 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos biuro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 198.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 198.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, kurios yra neatsiejama šio sprendimo dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalis (2016/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0107/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos policijos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 94 926 894 EUR, tai yra 12,55 proc. didesnis nei 2014 m.; kadangi šis padidėjimas susijęs su naujomis arba papildomomis užduotimis, kuriomis išplečiami jo įgaliojimai;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Biuro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Biuro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pažymi, kad 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateikta pastaba dėl viešųjų pirkimų procedūrų veiksmingumo 2015 m. Audito Rūmų ataskaitoje buvo pažymėta kaip „Baigta“;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su džiaugsmu pažymi, kad 2015 finansiniais metais dėl biudžeto stebėsenos pastangų biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,80 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89 proc., tai yra 4 proc. didesnis nei 2014 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą II antraštinės dalies įsipareigojimų asignavimai (administracinės išlaidos) buvo 42 000 000 EUR (41 proc.), palyginti su 1 900 000 EUR (27 proc.) 2014 m.; pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausiai buvo susiję su statybos darbais, už kuriuos nebuvo gautos sąskaitos faktūros arba kurie 2015 m. pabaigoje nebuvo pasibaigę; patvirtina, kad Biuras ir toliau dės pastangas, kad užtikrintų, jog biudžetas vykdomas veiksmingai ir tinkamai, ypač dėl perkėlimų, susijusių su administracinėmis išlaidomis; pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrindžiami daugiamečio pobūdžio agentūros veiksmų programomis ir tai nebūtinai reiškia, kad biudžeto planavimas ir vykdymas turi trūkumų, taip pat jie nebūtinai yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jeigu jie planuojami iš anksto ir apie juos pranešama Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

4.  pažymi, kad 2015 m. pabaigoje bendras Biuro darbuotojų skaičius buvo 627, o jį sudarė 483 tarnautojai pagal etatų planą, 140 pagal sutartį dirbantys tarnautojai ir 4 vietiniai darbuotojai; taip pat pažymi, kad ne Biuro darbuotojų (deleguotųjų nacionalinių ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir ryšių biurų darbuotojų, stažuotojų ir rangovų) skaičius buvo 386; pažymi, kad 2015 m. Biure buvo įdarbinti 86 nauji tarnautojai (45 laikinai priimti tarnautojai ir 41 pagal sutartį dirbantis tarnautojas), o 62 tarnautojai (49 laikinai priimti tarnautojai ir 13 pagal sutartį dirbančių tarnautojų) organizaciją paliko;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

5.  pažymi, kad Biuro direktoriaus ir Biuro direktoriaus pavaduotojų gyvenimo aprašymai ir deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo nuo 2015 m. rugsėjo skelbiami Biuro svetainėje; susirūpinęs pažymi, kad Biuro valdybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos jo svetainėje nėra skelbiami; pažymi, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794(1) (naująjį Europolo reglamentą) numatyta taikyti nuo 2017 m. gegužės 1 d.; pažymi, kad, pradėjus taikyti naująjį Europolo reglamentą, Biuro valdyba priims interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, susijusias su jos nariais, įskaitant jų interesų deklaracijas; prašo Biuro, kad šis savo svetainėje paskelbtų Biuro valdybos gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, suteiktų visuomenei reikiamą bendrą informaciją apie savo vyresniąją vadovybę ir pateiktų ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai dėl taisyklių, susijusių su interesų konfliktais, sudarymo ir įgyvendinimo;

6.  su džiaugsmu pažymi, kad Biuras taiko griežtą reglamentavimo sistemą, kai kalbama apie ekspertų, valdančiosios tarybos narių ir tarnautojų interesų deklaracijų faktų teisingumo tikrinimą atsižvelgiant į specifinį Biuro pobūdį ir vaidmenį, ir kad prireikus jis bendradarbiauja su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF);

7.  su džiaugsmu pažymi, kad, siekiant užtikrinti interesų konfliktų nebuvimą, kiekvienu atskiru atveju atitinkamose pagrindinėse srityse (įdarbinimo, viešųjų pirkimų ir darbuotojams paliekant organizaciją) pradedamas tyrimas iš viešųjų šaltinių, ir kad konkursų pagal esamas IRT (konsultacinės) sistemos sutartis ir derybų procedūrų atvejais pagal Finansinio reglamento(2) Taikymo taisyklių 134 straipsnį dalyvaujančių darbuotojų deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo yra sistemingai tikrinamos, kai kalbama apie galimus ryšius su įmonėmis, dalyvaujančiomis konkursuose, taip pat kiekvienu atskiru atveju vykdomi papildomi tikrinimai;

8.  su džiaugsmu pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Biuras įgyvendino papildomus susitarimus dėl informavimo apie pažeidimus;

9.  pastebi, kad Biuras šiuo metu taiko Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją; pažymi, kad teisinis reikalavimas, pagal kurį Biuras turi sukurti savo kovos su sukčiavimu strategiją, įsigalios 2017 m. gegužės mėn., pradėjus taikyti naująjį Europolo reglamentą; taip pat pažymi, kad Biuras ketina pateikti strategijos projektą savo valdančiajai tarybai, siekdamas užtikrinti, kad ji būtų patvirtinta prieš įsigaliojant naujajam Europolo reglamentui; ragina Biurą pateikti ataskaitą dėl pokyčių, susijusių su jo kovos su sukčiavimu strategija, biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

Vidaus kontrolė

10.  pažymi, kad 2015 m. Biuro rizikos valdymo veikla buvo sutelkta tiek į vidaus riziką, tiek į Audito Rūmų, Vidaus audito tarnybos (IAS), vidaus audito funkcijos ir ombudsmeno nustatytas tobulintinas sritis; be to, pažymi, kad su rizika susijusi veikla apima rizikos, turinčios poveikį pagrindiniams veiklos tikslams, iškeltiems vykdant 2015 m. darbo programą, stebėseną; pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Biuro bendrosios rizikos žurnale buvo 12 įrašų dėl bendrosios rizikos ir dėl 19 atitinkamų švelninimo veiksmų, iš kurių 84 proc. buvo įgyvendinti arba apsvarstyti 2015 m.;

Vidaus auditas

11.  pažymi, kad 75 proc. visų kol kas neįgyvendintų Audito Rūmų, IAS, Europolo jungtinės priežiūros institucijos, Komisijos duomenų apsaugos pareigūno ir vidaus audito funkcijos pateiktų audito rekomendacijų, priskirtų ypatingai svarbioms arba labai svarbioms, buvo apsvarstyta 2015 m.; prašo Biuro pateikti ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie likusių rekomendacijų įgyvendinimo eigą arba nurodyti priežastis, dėl kurių Biuras nusprendė jomis nesivadovauti;

12.  pažymi, kad 2015 m. IAS atliko suinteresuotųjų šalių valdymo auditą; taip pat pažymi, kad jis pateikė keturias rekomendacijas, kurių nė viena nebuvo priskirta ypatingai svarbioms arba labai svarbioms;

Kitos pastabos

13.  pastebi, kad Nyderlandų, kur įsikūrusi Biuro būstinė, kompetentingos institucijos, įvertino iškilusią grėsmę kaip esminę (4 lygis iš 5); pripažįsta, kad Biuras glaudžiai bendradarbiauja su Nyderlandų kompetentingomis institucijomis, siekdamas nuolat vertinti susijusius padarinius Biurui, įskaitant tam tikros padėties apsaugos priemones ir veiklos tęstinumo susitarimų pritaikymą;

14.  pažymi, kad nauji Biuro pajėgumai, ypač Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras, o nuo 2016 m. – Europos kovos su terorizmu centras, padidino jo reagavimo į kibernetines grėsmes pajėgumus; taip pat pažymi, kad Biure yra informacijos saugumo valdymo sistema, kuri nuolat pritaikoma pagal atitinkamus tarptautinis standartus ir sektoriaus geriausios praktikos pavyzdžius;

15.  pažymi, kad 2016 m. Biuras atnaujino savo IRT tinklo struktūrą, siekdamas sustiprinti savo pagrindinės veiklos duomenų ir susijusių sistemų apsaugą, įskaitant informacijos mainų su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis pajėgumus; be to, pažymi, kad, įgyvendinant šias priemones, pagrindinės veiklos duomenis ir sistemas apimančiam tinklui buvo priskirta „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma;

16.  su džiaugsmu pažymi, kad naujojoje Biuro teisinėje sistemoje, kuri bus taikoma nuo 2017 m. gegužės mėn., numatytos papildomos priemonės dėl specialiosios informacijos apie Biuro darbą, įskaitant neskelbtinus veiklos klausimus, teikimo biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

17.  su džiaugsmu pažymi, kad Biuras yra sudaręs išsamius susitarimus ir sutartis dėl pajėgumų paskirstymo, įskaitant bendro pirkimo procedūras su priimančiąja šalimi, kai kuriuos veiklos ir strateginius susitarimus su įvairiomis kitomis agentūromis, susitarimą dėl dotacijos su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba; biuras taip pat glaudžiai bendradarbiauja su FRONTEX dėl migrantų antplūdžio valdymo centrų sistemos;

18.  pažymi, kad Biurui priklauso 16 tarnybinių automobilių, įskaitant vieną specializuotą transporto priemonę, skirtą veiklai vykdyti, šios išlaidos sudarė 73 000 EUR (priežiūra – 37 000 EUR, draudimas/leidimai – 16 000 EUR, kuras – 20 000 EUR);

19.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras naudojasi prieštaringai vertinama duomenų baze „WorldCheck“, kuri dažnai privačius asmenis ir organizacijas sieja su terorizmu vien tik remdamasi viešaisiais ištekliais, neatlikus tinkamo tyrimo, neskaidriai ar nesuteikiant veiksmingų teisių gynimo priemonių; ragina Biurą paaiškinti Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, kaip Biuras savo darbe naudoja šią privačią duomenų bazę siekdamas įvertinti viešųjų lėšų panaudojimo tinkamumą perkant „WorldCheck“ licencijas;

20.  palankiai vertina tai, kad Biuras veiksmingai ir efektyviai rengia dokumentus ir teikia paslaugas, kurių iš jos tikisi valstybių narių teisėsaugos institucijos ir bendradarbiavimo partneriai; pripažįsta, kad naudojantis Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA) apdorota 732 000 operatyvinių žinučių ir inicijuota beveik 40 000 su tuo susijusių bylų ir kad naudojantis Europolo informacine sistema (EIS) apdorota daugiau kaip 633 000 paieškų, o Biuras rėmė 812 operacijų, parengė daugiau kaip 4 000 veiklos ataskaitų ir koordinavo 98 bendrus veiksmus;

21.  pabrėžia, kad, reaguojant į teroristinius išpuolius ir migracijos krizę ir atsižvelgiant į Komisijos saugumo ir migracijos darbotvarkę, sustiprinti Biuro įgaliojimai ir padidintas jo biudžetas ir darbuotojų skaičius; teigiamai vertina sėkmingas Biuro pastangas įsteigti ES internetinės informacijos žymėjimo padalinį, Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centrą (ESMC) ir Europos kovos su terorizmu centrą (angl. ECTC); ragina Biurą didžiausią dėmesį skirti šių trijų naujų priemonių plėtrai;

22.  ragina Biurą supaprastinti procedūras, susijusias su analizės darbo bylomis, ir įsteigti naują Europolo analizės sistemą bei skirti pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas aukšto lygio duomenų saugumas, privatumas ir duomenų apsauga;

23.  ragina Biurą ir toliau gerinti savo partnerių tarpusavio keitimąsi informacija kovos su terorizmu tikslais ir savo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis ir Eurojustu, tuo pačiu metu visiškai laikantis duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių, įskaitant tikslų apribojimo principą; ragina Biurą daugiau dėmesio skirti tam, kad jos darbas būtų pristatomas internetinėse platformose.

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(3) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
(2) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas