Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2184(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0107/2017

Teksty złożone :

A8-0107/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.53

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0184

Teksty przyjęte
PDF 504kWORD 55k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015 (2016/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(4), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0107/2017),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 198.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 198.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015 (2016/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(4), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0107/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 198.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 198.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015 (2016/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0107/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Policji (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 94 926 894 EUR, co stanowi wzrost o 12,55 % stosunku do 2014 r., mając na uwadze, że wzrost ten był wynikiem powierzenia Urzędowi nowych lub dodatkowych zadań stanowiących rozszerzenie jego mandatu,

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2015 („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze poprawy przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażania koncepcji budżetowania celowego oraz właściwego zarządzania zasobami ludzkimi,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  zwraca uwagę, że w sprawozdaniu Trybunału za 2015 r. nota dotycząca skuteczności procedur udzielania zamówień publicznych zamieszczona w sprawozdaniu Trybunału za 2013 r. została oznaczona uwagą „zrealizowane”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  z zadowoleniem zauważa, że działania związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 zaowocowały osiągnięciem wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,80 %, co wskazuje, że zobowiązania zaciągano w sposób terminowy; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89 %, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z rokiem 2014;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania wyniosła w tytule II (wydatki administracyjne) 42 000 000 EUR (41 %) w porównaniu do 2014 r., kiedy to kwota ta wynosiła 1 900 000 EUR (27 %); zauważa, że przeniesienia te dotyczyły głównie robót budowlanych, za które nie wpłynęły jeszcze faktury lub które były nadal w toku pod koniec 2015 r.; przyjmuje do wiadomości, że Urząd będzie nadal dążyć do zapewnienia skutecznego i zgodnego z przepisami wykonania budżetu, w szczególności w zakresie przeniesień dotyczących wydatków administracyjnych; zauważa, że w wielu przypadkach przeniesienia mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji i niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

4.  zwraca uwagę, że pod koniec 2015 r. całkowita liczba pracowników zatrudnionych przez Urząd wynosiła 627, z czego 483 osoby to pracownicy stali figurujący w planie zatrudnienia, 140 – pracownicy kontraktowi, zaś 4 – personel miejscowy; zauważa ponadto, że liczba pracowników niezatrudnianych bezpośrednio przez Urząd (np. oddelegowani eksperci krajowi, urzędnicy łącznikowi oraz pracownicy biur łącznikowych, jak również stażyści i wykonawcy) wynosiła 386; zauważa, że w 2015 r. Urząd zatrudnił 86 nowych pracowników (45 pracowników zatrudnionych na czas określony i 41 pracowników kontraktowych), zaś 62 pracowników opuściło organizację (49 pracowników zatrudnionych na czas określony i 13 pracowników kontraktowych);

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

5.  zauważa, że życiorysy oraz oświadczenia o braku konfliktu interesów dyrektora Urzędu oraz jego zastępców są dostępne na stronie internetowej Urzędu od września 2015 r.; z zaniepokojeniem odnotowuje, że na stronie internetowej Urzędu nie zostały opublikowane życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów członków zarządu; zauważa, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794(1) (nowe rozporządzenie w sprawie Europolu) ma wejść w życie w dniu 1 maja 2017 r.; zauważa, że w chwili wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu zarząd Urzędu przyjmie w stosunku do swych członków zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, które będą również odnosić się do oświadczeń o braku konfliktu interesów; wzywa Urząd do opublikowania na jego stronie internetowej życiorysów i deklaracji interesów członków zarządu oraz do umożliwienia opinii publicznej sprawowania niezbędnej kontroli nad kadrą kierowniczą wyższego szczebla, a także do informowania organu udzielającego absolutorium o opracowywaniu i wdrażaniu przepisów dotyczących konfliktu interesów;

6.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd stosuje rygorystyczne ramy prawne odnośnie do weryfikowania prawidłowości merytorycznej oświadczeń o braku konfliktu interesów przedstawianych przez ekspertów, członków zarządu oraz pracowników zgodnie ze specyficznym charakterem i rolą Urzędu, a w razie konieczności współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

7.  z zadowoleniem odnotowuje, że aby uniknąć konfliktu interesów, w indywidualnych przypadkach przeprowadza się otwarte badania w odnośnych kluczowych dziedzinach (rekrutacja, udzielanie zamówień publicznych oraz pracownicy opuszczający organizację), a także w przypadku konkursów na podstawie obowiązujących umów ramowych w dziedzinie ICT (doradztwo) i procedur negocjacyjnych na mocy art. 134 zasad stosowania rozporządzenia finansowego(2), zaś oświadczenia o braku konfliktu interesów zainteresowanych pracowników są systematycznie weryfikowane pod kątem ewentualnych powiązań z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w konkursy, w indywidualnych przypadkach prowadzi się również dodatkowe kontrole;

8.  z zadowoleniem zauważa, że pod koniec 2016 r. Urząd wprowadził dodatkowe ustalenia dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

9.  zauważa, że Urząd stosuje obecnie strategię zwalczania nadużyć finansowych obowiązującą w Komisji; wskazuje, że wymóg prawny, by Urząd opracował własną strategię zwalczania nadużyć finansowych, wejdzie w życie z chwilą rozpoczęcia obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie Europolu w maju 2017 r.; zauważa ponadto, że Urząd zamierza przedstawić swemu zarządowi projekt strategii, aby zagwarantować jej przyjęcie przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji, jeżeli chodzi o jej strategię zwalczania nadużyć finansowych;

Kontrole wewnętrzne

10.  odnotowuje, że w ciągu 2015 r. działania związane z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie koncentrowały się zarówno na zapobieganiu ryzyku wewnętrznemu, jak i na obszarach, w których wymagana jest poprawa, wskazanych przez Trybunał, Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS), funkcję audytu wewnętrznego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; zauważa ponadto, że działalność w dziedzinie ryzyka obejmowała również monitorowanie najważniejszych rodzajów ryzyka mających wpływ na realizację głównych celów wyznaczonych w programie prac na rok 2015; zwraca uwagę, że pod koniec 2015 r. dziennik ryzyka wewnętrznego Urzędu zawierał 12 rodzajów ryzyka, którym odpowiadało 19 działań mających na celu złagodzenie go; 84 % z nich wdrożono w 2015 r.;

Audyt wewnętrzny

11.  zauważa, że w 2015 r. zajęto się 75 % wszystkich niezrealizowanych jeszcze zaleceń Trybunału, IAS, wspólnego organu nadzorczego Europolu, inspektora ochrony danych Komisji oraz funkcji kontroli wewnętrznej, które były oznaczone, jako krytyczne lub bardzo ważne; zwraca się do Urzędu, aby poinformował organ udzielający absolutorium o postępach we wdrażaniu pozostałych zaleceń lub przedstawił powody, dla których postanowił ich nie uwzględniać;

12.  zwraca uwagę, że w 2015 r. IAS przeprowadziła audyt dotyczący zarządzania kwestiami związanymi z zainteresowanymi stronami; zauważa ponadto, że wydała ona cztery zalecenia, z których żadne nie zostało oznaczone, jako krytyczne lub bardzo ważne;

Inne uwagi

13.  zauważa, że właściwe organy Holandii, gdzie znajduje się siedziba Urzędu, oceniły aktualny poziom zagrożenia jako wysoki (4 w skali pięciopunktowej); przyjmuje do wiadomości, że Urząd pozostaje w bliskim kontakcie z właściwymi władzami Holandii w celu dokonywania stałej oceny wpływu tej sytuacji na Urząd, a także środków bezpieczeństwa w danej sytuacji, jak również dostosowania rozwiązań zapewniających ciągłość działania;

14.  przyznaje, że rozszerzanie się uprawnień Urzędu, w szczególności Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, a od 2016 r. także Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, sprawiły, że wzrósł poziom jego ekspozycji na zagrożenia cybernetyczne; odnotowuje ponadto, że Urząd posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który jest na bieżąco dostosowywany do odnośnych norm międzynarodowych i w oparciu o wzorcowe praktyki branżowe;

15.  zauważa, że w 2016 r. Urząd zaktualizował struktury sieci ICT z myślą o wzmocnieniu ochrony swej podstawowej działalności oraz powiązanych z nią systemów, w tym zdolności wymiany informacji z państwami członkowskimi i osobami trzecimi; zauważa ponadto, że w ramach tych środków, główne dane i systemy dotyczące podstawowego obszaru działalności Urzędu zostały opatrzone klauzulą tajności i oznaczone jako CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  z zadowoleniem stwierdza, że w nowych ramach prawnych Urzędu, które wejdą w życie w maju 2017 r., przewiduje się dodatkowe środki, jeśli chodzi o przekazywanie organowi udzielającemu absolutorium konkretnych informacji na temat pracy Urzędu, w tym informacji dotyczących szczególnie newralgicznych kwestii operacyjnych;

17.  pozytywnie odnosi się do faktu, że Urząd posiada wiele uzgodnień i porozumień w sprawie wzajemnego świadczenia usług i udostępniania zdolności, w tym wspólne postępowania o udzielanie zamówień z państwem przyjmującym, szereg porozumień operacyjnych i strategicznych z różnymi innymi agencjami, umowę o udzielenie dotacji z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także prowadzi ścisłą współpracę Fronteksem w sprawie podejścia dotyczącego punktów szybkiej rejestracji migrantów (tzw. hotspots);

18.  zwraca uwagę, że Urząd posiada 16 pojazdów służbowych, w tym jeden pojazd specjalny do prowadzenia działalności operacyjnej – koszty związane z tymi pojazdami wyniosły 73 000 EUR (utrzymanie: 37 000 EUR, ubezpieczenia i zezwolenia: 16 000 EUR oraz paliwo: 20 000 EUR);

19.  z zaniepokojeniem przyjmuje fakt, że Urząd korzysta z kontrowersyjnej prywatnej bazy danych WorldCheck, która często łączy osoby fizyczne i organizacje z terroryzmem jedynie na podstawie zasobów publicznych, co nie gwarantuje odpowiedniego śledztwa, przejrzystości ani skutecznych środków odwoławczych; wzywa Urząd do wyjaśnienia Europejskiej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych sposobu wykorzystywania tej prywatnej bazy danych w jego pracy, aby ocenić zasadność przeznaczania środków publicznych na zakup licencji umożliwiających korzystanie z WorldCheck;

20.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd skutecznie i wydajnie udostępnia produkty i usługi, jakich oczekują właściwe organy egzekwowania prawa w państwach członkowskich i partnerzy prowadzący z nim współpracę; zauważa, że przy pomocy aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) przetworzono ponad 732 tys. wiadomości o znaczeniu operacyjnym, że w związku z tym wszczęto prawie 40 tys. spraw, że w ramach systemu informacyjnego Europolu dokonano ponad 633 tys. operacji przeszukiwania oraz że Urząd udzielił wsparcia 812 operacjom, opracował ponad 4 tys. sprawozdań operacyjnych i koordynował 98 wspólnych działań;

21.  podkreśla, że w odpowiedzi na ataki terrorystyczne i kryzys migracyjny, a także w związku z programem działań Komisji w zakresie bezpieczeństwa i migracji wzmocniono mandat Urzędu, a także podwyższono jego budżet oraz liczbę jego pracowników; wyraża zadowolenie, że Europol z powodzeniem powołał do życia unijną jednostkę ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie, Europejskie Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów i Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu; zachęca Urząd do skoncentrowania się na rozwoju tych trzech nowych instrumentów;

22.  zachęca Urząd do usprawnienia procesów dotyczących plików analitycznych oraz ustanowienia nowego systemu analitycznego Europolu, a także do przeznaczenia niezbędnych zasobów na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, ochrony prywatności i ochrony danych;

23.  zachęca Urząd do nieustawania w wysiłkach na rzecz poprawy wymiany informacji wśród swoich partnerów oraz zacieśnienia współpracy z państwami członkowskimi, krajowymi organami egzekwowania prawa i Eurojustem z myślą o przeciwdziałaniu terroryzmowi, przy pełnym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności, w tym zasady celowości; wzywa Urząd do zwrócenia baczniejszej uwagi na prezentację swojej pracy za pomocą platform online.

o
o   o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna