Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2163(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2017

Внесени текстове :

A8-0146/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.54

Приети текстове :

P8_TA(2017)0185

Приети текстове
PDF 585kWORD 59k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
P8_TA(2017)0185A8-0146/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година (2016/2163(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0050/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0146/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 203.
(2)OВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 203.
(3)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година (2016/2163(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0050/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0146/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)OВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 203.
(2)OВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 203.
(3)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година (2016/2163(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0146/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 21 229 000 EUR, което не представлява изменение спрямо 2014 г.; като има предвид, че 98,23% от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава oсобеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад за годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) , че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, същата степен като тази за предходната година, и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 71,62%, което представлява увеличение с 2,17% спрямо предходната година; установява високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения, което показва своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения по дял IIІ („Оперативни разходи“) възлиза на 5 723 282 EUR (70%), в сравнение с 5 848 956 EUR (75%) за предходната година; отбелязва, че според доклада на Палатата тези преноси се дължат главно на естеството на дейностите на Агенцията, които включват извършване на проучвания в продължение на много месеци, често след края на годината;

3.  отбелязва, че през 2015 г. степента на изпълнение за бюджетните кредити, пренесени от 2014 за 2015 г., е 98,32%, като само 104 366,35 EUR са били анулирани, което представлява 1,61% от общата сума;

4.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Трансфери

5.  отбелязва, че през 2015 г. два бюджетни трансфера са представени за одобрение от управителния съвет и че общата сума, прехвърлена между дяловете чрез тези трансфери, възлиза на 835 734 EUR; отбелязва освен това, че тези трансфери са свързани главно с преразпределяне на излишъка в рамките на административните разходи, за оперативни проекти или в рамките на оперативните разходи; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отчита, че щатното разписание на Агенцията е намалено чрез съкращаване на две временни длъжности през 2015 г. (една AD и една AST) в съответствие с общите принципи, залегнали в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(1); отбелязва освен това, че през ноември 2015 г. бюджетният орган е дал разрешение за две нови длъжности AD в щатното разписание на Агенцията поради продължаващата ситуация във връзка с убежището/миграцията;

Изпълнение

7.  отбелязва, че през последните години Агенцията е предприела обширен процес на реформи, довел до прогресивно предефиниране на нейните функции за планиране, мониторинг и оценяване, включително по-всеобхватна система за вътрешен мониторинг на изпълнението, завършена политика за мониторинг и оценяване и годишен план за действие във връзка с мониторинга и оценяването; отбелязва, че понастоящем са в ход пет предварителни и четири последващи оценки и че техните резултати ще бъдат публикувани в годишния отчет за дейността на Агенцията за 2016 г.;

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че мандатът на Агенцията все още ограничава ролята ѝ, що се отнася до подкрепата на основните права; подчертава, че Агенцията следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да обхванат областите на всички права, защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително например въпросите във връзка с полицейското и съдебното сътрудничество;

9.  приветства сериозните постижения на Агенцията; отбелязва, че тя е организирала 60 събития, събирайки на едно място своите основни партньори и заинтересованите страни с цел да се обсъдят свързани с основните права въпроси в различни тематични области; отбелязва, че Агенцията е предложила своя експертен опит в рамките на 240 представяния и обсъждания и че е публикувала своите проучвания в 32 доклада и документа; припомня факта, че Агенцията е формулирала 122 становища в отговор на искания на държавите членки, институциите на Съюза и други международни организации; приветства наред с това нейния проактивен подход спрямо Парламента;

Вътрешен одит

10.  отбелязва със задоволство, че в края на отчетния период последващите проверки не са показали никакви суми, подлежащи на възстановяване;

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) през 2015 г. е извършила последващ одит във връзка с два ангажимента, изпълнени в края на 2013 г., свързани с управлението на човешките ресурси и управлението на договорите; отбелязва, че в резултат от това всички препоръки са били приключени, с изключение на една, отбелязана като „много важна“, и една, понижена от „много важна“ на „важна“; отбелязва със задоволство, че всички препоръки, направени от IAS преди 2015 г., са били разгледани и приключени;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

12.  отбелязва, че по отношение на делата, заведени срещу Агенцията в Съда на публичната служба през 2015 г., по дело T-107/13 P решението е в полза на Агенцията и понастоящем тя си възстановя съдебните разноски от жалбоподателя, а по дело T-658/13 P Агенцията е изпълнила решението; отбелязва също така, че по съединени дела F-25/14 и F-106/13 изпълнението на решението е в ход и Агенцията е интегрирала повторно жалбоподателя и е изплатила съдебните му разноски, докато се очаква обжалването; отчита, че дело 178/2013/LP на Омбудсмана не е свързано с никое от съдебните дела, по които Агенцията е била или е страна;

13.  отбелязва, че в допълнение към Правилника за длъжностните лица Агенцията е въвела за своите служители практически насоки за управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, които предоставят обширна информация и съвети по разнообразни въпроси; отбелязва освен това, че Агенцията редовно осигурява задължително обучение за персонала по въпроси, свързани с етиката и интегритета, и че публикува автобиографиите и декларациите за интереси на всички действащи членове на управителния съвет, научния комитет и на ръководния екип;

14.  отбелязва със задоволство, че от 2012 г. насам Агенцията прилага насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения в съответствие с Решение № 2012/04 на изпълнителния съвет(2);

15.  отбелязва, че Агенцията прилага Кодекса за добро поведение на администрацията и че проверките на финансовите интереси, декларирани от ръководството, членовете на управителния съвет и членовете на научния комитет, се оценяват и декларациите се публикуват на уебсайта на Агенцията като част от нейната политика относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси;

16.  отбелязва, че след приемането на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета(3) Агенцията следва да обмисли как да я транспонира вътрешно; насърчава Агенцията да приложи относимите разпоредби на Директивата и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението; отчита, че понастоящем Агенцията прилага по аналогия насоките на Комисията за подаването на сигнали за нарушения в съответствие с Решение № 2012/04 на изпълнителния съвет; изисква от Агенцията да оцени дали не биха били по-подходящи специфични мерки относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както за други агенции;

17.  отбелязва, че Агенцията е разработила стратегия за борба с измамите, като оценява въвеждането на нови проверки, по необходимост, след целенасочена оценка на риска; отбелязва също така, че стратегията е била приета от управителния съвет на Агенцията на заседанието през декември 2014 г., заедно със свързан с нея план за действие, който е приложен през 2015 г.;

18.  приема за сведение факта, че Агенцията планира да включи стандартна глава относно прозрачността, отчетността и интегритета в годишния си отчет;

Други коментари

19.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете сред шестимата членове на висшето ръководство на Агенцията, пет от които са от същия пол; настоятелно призовава Агенцията да поправи този дисбаланс и да съобщи резултатите на органа по освобождаване от отговорност възможно най-скоро;

20.  отбелязва, че през 2015 г. 199 служители са участвали в четири заседания извън обичайното място на работа, като общите разходи за тях възлизат на 13 860,62 EUR (по 70 EUR на човек);

21.  приветства факта, че през 2015 г. Агенцията е поставила сериозен акцент върху въпросите, свързани с основните права, във връзка с положението на идващите в Съюза бежанци и мигранти, както се изтъква по-специално в становището на Агенцията относно положението във връзка с основните права в „горещите точки“ в Гърция и Италия; отбелязва по-специално, че Агенцията е засилила съществено дейността си в областта на имиграцията и интеграцията на мигрантите и в областта на визите, граничния контрол и процедурите за предоставяне на убежище;

22.  приветства факта, че Агенцията е продължила и през 2015 г. проучването си за положението на ромите в Съюза, като по този начин е допринесла за наблюдението на ефикасността и слабостите на интеграционните политики на Съюза и на неговите държави членки; приветства особено основаните на проучвания препоръки на Агенцията за успешно противодействие на антиромските нагласи и за борба за социално приобщаване на ромите;

23.  приветства продължаващите усилия на Агенцията да представя своите констатации по достъпен начин чрез платформите на социалните медии, достигайки до широка аудитория; решително насърчава по-нататъшното разпространение на постиженията на Агенцията чрез онлайн платформи;

24.  препоръчва предложените нови тематични области на полицейско сътрудничество и на съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси да бъдат включени в новата многогодишна рамка, по която понастоящем се водят преговори; подчертава факта, че с влизането в сила на Договора от Лисабон полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси станаха част от правото на Съюза и следователно са включени в обхвата на задачите на Агенцията;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(2)http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3)Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация