Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2163(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0146/2017

Předložené texty :

A8-0146/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.54

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0185

Přijaté texty
PDF 493kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
P8_TA(2017)0185A8-0146/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,(3) a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0146/2017),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,(3) a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0146/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 203.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 203.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2015 (2016/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0146/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 21 229 000 EUR, což oproti roku 2014 nepřestavuje žádnou změnu; vzhledem k tomu, že 98,23 % rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti a realizací koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla stejně jako v předchozím roce míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 71,62 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 2,17 %; konstatuje, že z obecně vysoké míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenosy finančních prostředků

2.  poznamenává, že podle zprávy Účetního dvora dosahovala u hlavy III (provozní výdaje) výše prostředků na závazky přenesených do roku 2016 částky 5 723 282 EUR (70 %) ve srovnání s částkou 5 848 956 EUR (75 %) v roce 2014; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora tyto přenosy především odrážejí povahu činností agentury, které zahrnují zadávání studií, jejichž realizace trvá řadu měsíců a často se protáhne přes konec roku;

3.  bere na vědomí, že míra čerpání prostředků přenesených z roku 2014 do roku 2015 činila v roce 2015 98,32 %, přičemž pouze 104 366,35 EUR bylo zrušeno, což představuje 1,61 % celkové částky;

4.  konstatuje, že přenos prostředků do dalšího roku může často být zčásti nebo plně opodstatněný víceletou povahou operačních programů agentur, nezbytně neznamená, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky a ani není vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je předem naplánován a sdělen Účetnímu dvoru;

Převody

5.  bere na vědomí, že v roce 2015 byly správní radě předloženy ke schválení dva rozpočtové převody a že celková částka těchto převodů mezi jednotlivými hlavami činila 835 734 EUR; nadto poukazuje, že tyto převody souvisely převážně s přerozdělením přebytku vzniklého v rámci správních výdajů, a sice na operační projekty nebo v rámci provozních výdajů; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2015 byla v souladu s finančními pravidly;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  bere na vědomí, že v roce 2015 došlo v souladu s obecnými zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni(1) v rámci plánu pracovních míst ke zrušení dvou míst pro dočasné pracovníky (jednoho místa AD a jednoho místa AST); konstatuje navíc, že v listopadu 2015 schválil rozpočtový orgán v rámci plánu pracovních míst agentury s ohledem na aktuální situaci v oblasti udělování azylu / migrace dvě nová místa AD;

Výkonnost

7.  konstatuje, že v posledních letech agentura provedla širokou reformu, která vedla k postupnému přehodnocení její plánovací, monitorovací a hodnotící funkce, včetně komplexnějšího systému pro interní kontroly výkonnosti, plnohodnotné monitorovací politiky a politiky hodnocení a každoročního akčního plánu v oblasti monitorování a hodnocení; podotýká, že v současnosti probíhá předběžné i následné hodnocení, jehož výsledky budou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti agentury za rok 2016;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že agenturu její mandát stále omezuje v podporování základních práv; zdůrazňuje, že agentura by měla mít možnost vydávat z vlastního podnětu stanoviska k legislativním návrhům a že by se její pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie, včetně, například, na otázky policejní a justiční spolupráce;

9.  vítá solidní výsledky agentury; bere na vědomí, že uspořádala 60 akcí, na nichž se sešli její klíčoví partneři a zúčastněné strany, aby diskutovali o otázkách základních práv v různých tematických oblastech; konstatuje, že agentura nabídla své odborné znalosti a zkušenosti na 240 prezentacích a slyšeních a že výsledky svých šetření zveřejnila ve 32 zprávách a studiích; připomíná skutečnost, že agentura na žádost členských států, orgánů Unie a dalších mezinárodních organizací vypracovala 122 stanovisek; dále vítá její aktivní spolupráci s Evropským parlamentem;

Interní audit

10.  s uspokojením konstatuje, že na konci vykazovaného období výsledky následných kontrol neodhalily žádné finanční částky, které by bylo nutné vymáhat;

11.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2015 následný audit dvou zakázek z konce roku 2013, které se vztahovaly k řízení lidských zdrojů a správě smluv; konstatuje, že v důsledku toho byla vyřízena veškerá doporučení kromě jednoho označeného jako „velmi důležité“ a jednoho, které bylo z kategorie „velmi důležité“ převedeno do kategorie „důležité“; s uspokojením konstatuje, že všechna doporučení útvaru IAS vydaná před rokem 2015 byla vyřešena a prohlášena za vyřízená;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  konstatuje, že pokud jde o soudní řízení vedené proti agentuře v roce 2015 u Soudu pro veřejnou službu, byl jeho rozsudek ve věci T-107/13 P ve prospěch agentury a že v současnosti probíhá proces vymáhání nákladů řízení od navrhovatele, zatímco ve věci T-658/13 P agentura splnila rozhodnutí soudu; dále konstatuje, že pokud jde o spojené věci F-25/14 a F-106/13, probíhá implementace rozhodnutí a agentura navrhovatele znovu zaměstnala a uhradila jeho náklady řízení, zatímco odvolací řízení stále ještě probíhá; bere na vědomí, že věc veřejného ochránce práv 178/2013/LP se netýká žádného soudního řízení, kterého se agentura účastnila nebo účastní;

13.  bere na vědomí, že agentura pro své zaměstnance zavedla kromě služebního řádu praktickou příručku týkající se řešení konfliktů zájmů a jejich předcházení, v níž je obsaženo množství informací a rad týkajících se nejrůznějších otázek; nadto konstatuje, že agentura zaměstnancům pravidelně poskytuje povinné školení o otázkách etiky a bezúhonnosti, jakož i zveřejňuje životopisy a prohlášení o zájmech v případě všech aktivních členů správní rady, vědeckého výboru a svého vedoucího týmu;

14.  s uspokojením konstatuje, že od roku 2012 agentura v souladu s rozhodnutím výkonné rady č. 2012/04 uplatňuje pokyny Komise týkající se informátorů(2);

15.  konstatuje, že agentura uplatňuje kodex řádné správní praxe a také provádí kontroly finančních zájmů, které předkládá vedení, členové správní rady a vědeckého výboru a které jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury jako součást jejích opatření v oblasti předcházení konfliktům zájmů a jejich řešení;

16.  bere na vědomí, že v návaznosti na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943(3) má agentura prozkoumat, jak by měla tuto směrnici uplatňovat interně; vybízí agenturu, aby uplatňovala příslušná ustanovení směrnice a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování; bere na vědomí, že agentura v souladu s rozhodnutím výkonné rady č. 2012/04 v současnosti analogicky uplatňuje pokyny Komise týkající se informátorů; žádá agenturu, aby posoudila, zda by nebylo vhodnější zavést konkrétní opatření na ochranu informátorů, jak to učinily další agentury;

17.  bere na vědomí, že agentura vypracovala strategii boje proti podvodům a zároveň zvažuje, že v případě nutnosti zavede po cíleném posouzení rizik nové kontroly; dále konstatuje, že správní rada agentury přijala tuto strategii na svém zasedání v prosinci 2014 spolu s příslušným akčním plánem, který byl realizován v průběhu roku 2015;

18.  bere na vědomí, že agentura do své výroční zprávy plánuje zahrnout standardní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;

Další připomínky

19.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost mezi šesti vedoucími členy správní rady agentury, z nichž pět je stejného pohlaví; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a co nejdříve orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledku informovala;

20.  konstatuje, že v roce 2015 se čtyř výjezdních zasedání zúčastnilo 199 zaměstnanců a že náklady na ně představovaly 13 860,62 EUR (70 EUR na osobu);

21.  vítá, že se agentura v průběhu roku 2015 soustředila na problematickou situaci uprchlíků a migrantů přicházejících do Unie, pokud jde o dodržování základních práv, jak to dokládá zejména stanovisko agentury ke stavu základních práv v hotspotech vytvořených v Řecku a Itálii; oceňuje zejména, že agentura výrazně zintenzivnila svou činnost v oblasti přistěhovalectví a integrace migrantů, víz a kontroly hranic a řízení o azylu;

22.  vítá, že agentura v roce 2015 pokračovala v mapování situace Romů v Unii, a tak přispěla k monitorování účinnosti a nedostatků integračních politik Unie a jejích členských států; především vítá politická doporučení, která agentura na základě tohoto průzkumu vydala pro úspěšný boj proti nesnášenlivosti vůči Romům a pro jejich sociální začlenění;

23.  vítá, že se agentura nadále snaží prezentovat své výsledky dostupným způsobem na sociálních sítích, kde se dostanou k širokému publiku; důrazně vybízí k dalšímu šíření prací agentury prostřednictvím internetových platforem;

24.  doporučuje, aby byly do nového víceletého rámce, o němž se právě jedná, zahrnuty navržené nové oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech; upozorňuje na skutečnost, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se policejní a justiční spolupráce v trestních věcech stala součástí práva Unie, a spadá tedy do oblasti působnosti agentury.

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění