Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2179(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0137/2017

Pateikti tekstai :

A8-0137/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.55
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0186

Priimti tekstai
PDF 440kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)
P8_TA(2017)0186A8-0137/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ir ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(4), ir ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ir ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ir ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0137/2017),

1.  patvirtina Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 208.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 208.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 349, 2004 11 25, p. 1.
(5) OL L 251, 2016 9 16, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)) 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2016/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ir ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(4), ir ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ir ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ir ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0137/2017),

1.  pritaria Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 208.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 208.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 349, 2004 11 25, p. 1.
(5) OL L 251, 2016 9 16, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2016/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 12/2016 „Agentūrų dotacijų naudojimas: ne visuomet tinkamas arba jo veiksmingumas nėra įrodytas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0137/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas buvo 143 300 000 EUR, t. y. 46,31 proc. didesnis kaip 2014 m.; kadangi šį didesnį biudžetą iš esmės nulėmė du biudžeto pakeitimai dėl atitinkamų operacijų Viduržemio jūros regione, kurių suma siekė 28 000 000 EUR;

B.  kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2015 m. biudžetą buvo 133 528 000 EUR, t. y. 53,82 proc. didesnis kaip 2014 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų patikimumo

1.  pripažįsta, kad Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl Agentūros finansinių ataskaitų patikimumo; atkreipia dėmesį į tai, kad sąlyginės nuomonės pagrindas – 1 723 336 EUR mažesnės už faktines 2015 m. patirtas išlaidas, kurioms dar nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros, už iš anksto finansuotas su jūrų stebėjimu susijusias paslaugas; be to, pažymi, kad ši apskaitos klaida turėjo įtakos sukauptoms sąnaudoms ir dėl jos atsirado reikšmingas Agentūros balanso ir finansinės veiklos ataskaitos iškraipymas; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad dėl šios klaidos neatlikta jokių netvarkingų ar neteisėtų operacijų ir kad nebuvo netinkamai išleistų lėšų atvejų;

2.  apgailestauja, kad sukauptinas išlaidas vertinęs apskaitos pareigūnas rėmėsi ataskaita, į kurią nebuvo įtraukta dalis sukauptino išankstinio finansavimo; nerimauja, kad apskaitos pareigūnas laiku nepastebėjo šio praleidimo ir nesikreipė į savo kolegą iš agentūros partnerės; pažymi, kad dėl šios priežasties rengiant finansines ataskaitas neatsižvelgta į dalį išlaidų, kurių gali susikaupti;

3.  pripažįsta, kad Agentūra jau ėmėsi taisomųjų priemonių, kad ateityje tokių atvejų nebepasikartotų; ypač pažymi, kad už teisingą kaupiamų sąnaudų nustatymą atsakingas Agentūros apskaitos pareigūnas skaičiavimus grįs visais atitinkamais turimais duomenimis ir informacija, įskaitant iš agentūrų partnerių, susijusių su kaupiamomis sąnaudomis, gaunamą informaciją; palankiai vertina tai, kad Agentūros leidimus suteikiantis pareigūnas labiau stengsis tikrinti turimus duomenis ir glaudžiau bendradarbiauti su apskaitos pareigūnu ir taip užtikrinti, kad tokių trūkumų nepasikartotų;

4.  pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, išskyrus klausimo, susijusio su nurodytomis mažesnėmis patirtomis išlaidomis, kurioms dar nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros, poveikį, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinio reglamento nuostatas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

5.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog 2015 m. Agentūra atliko ex post auditą Islandijoje ir nustatė nepagrįstai išmokėtą 1 400 000 EUR sumą, susijusią su laivo, 2011–2015 m. naudoto vykdant septynias bendras operacijas, nusidėvėjimu; ypač pažymi, kad Islandijos pakrančių apsaugos tarnyba paprašė kompensuoti šio laivo, kurio naudojimo trukmė viršijo Agentūros gairėse nustatytą naudingo tarnavimo laiką, nusidėvėjimo išlaidas;

6.  pripažįsta, kad Agentūros finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, jog leidimus suteikiantis pareigūnas gali atsisakyti teisės reikalauti grąžinti nustatytą sumą, jeigu grąžinimas nesuderinamas su proporcingumo principu; taip pat pripažįsta, kad, vadovaudamasis tuo principu ir pasikonsultavęs su išorės teisininkais, leidimus suteikiantis pareigūnas nurodė, jog turi būti grąžinta 600 000 EUR suma, t. y. nuo 2014 m. skirtos dotacijos; pažymi, kad dėl tos pačios priežasties leidimus suteikiantis pareigūnas paskelbė sprendimą, jog nebus kompensuota 2016 m. mokėtina 200 000 EUR suma; supranta, kad, Agentūrai pradėjus vykdyti ex post kontrolę ir siekiant paisyti skaidrumo principo bei sudaryti vienodas sąlygas Agentūros paramos gavėjams – sienų valdymo ir migracijos klausimus sprendžiančioms valstybių narių valdžios institucijoms, leidimus suteikiantis pareigūnas vadovavosi geriausia Agentūros patirtimi susigrąžinti per pastaruosius dvejus bendradarbiavimo metus nepagrįstai išmokėtas sumas;

7.  remdamasis Audito rūmų ataskaita pažymi, kad dar neišspręstas dvigubo finansavimo rizikos klausimas, susijęs su finansavimu iš Vidaus saugumo fondo (VSF)); primena, kad VSF, kuris įsteigtas 2014–2020 m. laikotarpiui ir kurį sudaro išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė, veiksmams finansuoti skirta 3 800 000 000 EUR; taip pat primena, kad Komisija pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę kompensuoja valstybių narių išlaidas priemonėms, pavyzdžiui, antžeminėms transporto priemonėms arba laivams, įsigyti, taip pat einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, degalų arba techninės priežiūros išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra taip pat kompensuoja tokias bendrų operacijų dalyvių išlaidas; pripažįsta, kad Agentūra, bendradarbiaudama su Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniu direktoratu, nustatė šios rizikos mažinimo priemones; visų pirma pažymi, kad šios priemonės – tai prieiga prie VSF duomenų bazės, kurioje saugomi visi paramos gavėjų veiklos planai ir ataskaitos, mokymas Pasidalijamojo fondų valdymo bendros sistemos funkcijų klausimais, taip pat ex ante ir ex post kontrolės vykdymas tikrinant patvirtinamuosius dokumentus ir kartu didinant paramos gavėjų informuotumą šiuo klausimu;

Biudžeto ir finansų valdymas

8.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,86 proc., t. y. 1,21 proc. didesnis nei 2014 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 69,50 proc., t. y. 0,71 proc. mažesnis nei 2014 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

9.  pažymi, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 3 200 000 EUR įsipareigotų asignavimų (t. y. 38 proc. įsipareigotų asignavimų), o 2014 m. buvo perkelta 4 500 000 EUR (36 proc.) įsipareigotų asignavimų; be to, pažymi, kad III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 40 200 000 EUR įsipareigotų asignavimų (35 proc.), o 2014 m. buvo perkelta 28 400 000 EUR (44 proc.) įsipareigotų asignavimų; pripažįsta, kad pagrindinė II antraštinės dalies asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį priežastis buvo IT sutartys, kurios galioja ir ataskaitiniams metams pasibaigus, o III antraštinės dalies įsipareigojimų asignavimų perkėlimą daugiausia nulėmė daugiametis Agentūros veiksmų pobūdis; be to, pripažįsta, kad Agentūra, siekdama geriau laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo, toliau stengsis mažinti asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį sumas;

10.  pažymi, kad asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį neretai gali būti visiškai arba iš dalies grindžiamas daugiamečiu Agentūros veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai yra biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumų įrodymas ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu suplanuojamas iš anksto ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad 2015 m. Agentūra pradėjo 34 įdarbinimo procedūras, iš kurių 14 turėjo būti užbaigtos 2016 m.; be to, pažymi, kad 2015 m. Agentūroje įdarbinti 47 nauji darbuotojai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

12.  pripažįsta, kad Agentūra, siekdama užtikrinti savo viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, paskirtas sutartis, kurių vertė viršija nustatytas ribas, skelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o paskirtas sutartis, kurių vertė neviršija nustatytų ribų – savo interneto svetainėje;

13.  pripažįsta, kad Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė savo vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo interesų konfliktų nebuvimo deklaracijas; taip pat pažymi, kad liko nepaskelbta keletas Agentūros valdančiosios tarybos narių interesų konfliktų nebuvimo deklaracijų, tačiau taip atsitiko dėl to, kad neseniai pasikeitė keletas valdančiosios tarybos narių; pripažįsta, kad Agentūra, kai tik gaus šias deklaracijas, jas iš karto paskelbs savo interneto svetainėje;

14.  pripažįsta Agentūros atliekamą darbą skaidrumo srityje; pažymi, kad reikia daryti pažangą ir sudaryti vertinimo komitetus;

15.  pažymi, kad visi su interesų konfliktais susiję klausimai yra įtraukti į visiems darbuotojams taikomą Agentūros elgesio kodeksą; džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. Agentūra atnaujino savo darbuotojams skirtas vidaus rekomendacijas dėl interesų konfliktų sąvokos supratimo; susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nenumatė atlikti jokių faktinio interesų konfliktų nebuvimo deklaracijų teisingumo patikrinimų ar jų atnaujinimo procedūros;

16.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Frontex, sudarydama grupes, administruosiančias derybas dėl bendroms operacijoms skiriamų dotacijų, nepakankamai panaikino esamas galimybes kilti interesų konfliktams; ragina Agentūrą nustatyti priemones ir politiką, užtikrinančias tinkamą skaidrumo principų įgyvendinimą, ir užtikrinti derybininkų interesų konfliktų nebuvimą;

17.  pažymi, kad Agentūra baigia rengti vidines informavimo apie pažeidimus taisykles; prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tų taisyklių nustatymą ir jų įgyvendinimo rezultatus;

18.  apgailestauja dėl Audito Rūmų išvadų, pateikiamų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 12/2016, kad Agentūra nėra nustačiusi tinkamos dvišalių derybininkų grupių darbuotojams skirtos interesų konfliktų politikos; ragina Agentūrą nustatyti išorės ekspertams, vidaus darbuotojams ir valdybos nariams, dalyvaujantiems atrankos ir dotacijų skyrimo procedūrose, skirtą interesų konfliktus reglamentuojančią politiką atsižvelgiant į susikaupusį kelių nedidelių interesų konfliktų poveikį ir poreikį nustatyti veiksmingas riziką mažinančias priemones;

Vidaus kontrolė

19.  remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad 2015 m. pabaigoje ji įvertino savo vidaus kontrolės sistemos efektyvumą; be to, pažymi, kad, remiantis šiuo vertinimu, vidaus kontrolės standartai (VKS) yra taikomi ir veikia; vis dėlto pažymi, kad, labai padidėjus Agentūros biudžeto asignavimams, vidaus kontrolės sistemai tenka papildomas krūvis, todėl ją reikia toliau tobulinti; pripažįsta, jog Agentūra nustatė, kad galima patobulinti aštuonis vidaus kontrolės standartus, ir parengė trūkumų šalinimo strategiją; laukia kitos Agentūros metinės ataskaitos ir papildomos informacijos apie jos vidaus kontrolės sistemos patobulinimus;

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad 2015 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko viešųjų pirkimų ir turto valdymo auditą ir pateikė keturias svarbias rekomendacijas; pripažįsta, kad Agentūra parengė šių rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą;

21.  atkreipia dėmesį į VAT išvadas, kad 2016 m. sausio 1 d. buvo įgyvendintos visos esminės rekomendacijos; vis dėlto pažymi, kad dvi rekomendacijos – labai svarbi rekomendacija dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir svarbi rekomendacija dėl IT projektų valdymo – nebuvo įgyvendintos laikantis veiksmų plane nustatytų galutinių terminų; pripažįsta, kad rekomendacijų įgyvendinimas buvo atidėtas laukiant, kol bus patvirtintos naujos laikinai priimtų tarnautojų ir sutartininkų įdarbinimo taisyklės, taip pat dėl Agentūros sprendimo, siekiant užtikrinti nuoseklų ir tvarų įgyvendinimą, pirmiausia įdiegti IRT valdymo sistemą, o paskui – įgyvendinti IRT strategiją;

Kitos pastabos

22.  primena, jog praėjusiais metais iš didelio ir nuolat didėjančio susitarimų dėl dotacijų skaičiaus, taip pat iš susijusių išlaidų, kurias turi patikrinti Agentūra, masto buvo matyti, kad būtų galima taikyti veiksmingesnį ir ekonomiškai efektyvesnį alternatyvų Agentūros operatyvinės veiklos finansavimo mechanizmą; pripažįsta, kad naujajame Agentūros steigimo reglamente terminas „dotacijos“ nebevartojamas Agentūros ir valstybių narių institucijų sutartinei priemonei, skirtai operatyvinei veiklai vykdyti, apibrėžti; tikisi, kad šis pakeitimas padės Agentūrai supaprastinti jos operatyvinės veiklos finansų valdymą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius su šiuo klausimu susijusius pokyčius;

23.  palankiai vertina tai, kad Agentūra prisidėjo prie daugiau kaip 250 000 žmonių išgelbėjimo jūroje 2015 m.; palankiai vertina po tragiškų 2015 m. pavasario įvykių padidintus Agentūros paieškos ir gelbėjimo pajėgumus;

24.  ragina Frontex, Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų agentūras ir valstybes nares aktyviau keistis informacija, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir ypač tikslo apribojimo principo, kad būtų pagerintas dotacijomis finansuojamų Frontex bendrų operacijų veiksmingumas; apgailestauja, kad sunku įvertinti tikrąjį bendrų operacijų poveikį;

25.  pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, didžioji dalis Frontex veiksmų programų neturi kiekybinių tikslų, o bendroms operacijoms nenustatomos konkrečios tikslinės vertės; susirūpinęs pažymi, kad dėl to ir dėl nepakankamų dokumentų iš bendradarbiaujančių šalių gali būti sunku atlikti ilgalaikio bendrų operacijų veiksmingumo ex post vertinimą; ragina Frontex tobulinti savo strateginį programų planavimą, užsibrėžti aktualius strateginius dotacijomis finansuojamos veiklos tikslus ir įdiegti veiksmingą į rezultatus orientuotą stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą nustatant aktualius ir išmatuojamus pagrindiniais veiklos rezultatų rodiklius;

26.  pažymi, kad pasienio operacijose dalyvaujančios valstybės patirtas išlaidas deklaravo remdamosi išlaidų deklaracijų suvestinėmis, į kurias įtraukiamos pastoviosios išlaidos (nusidėvėjimo ir priežiūros išlaidos), kintamosios išlaidos (daugiausia išlaidos degalams) ir komandiruočių išlaidos (daugiausia išmokos ir kitos įgulos išlaidos); be to, pažymi, kad deklaruojamos išlaidos buvo grindžiamos faktinėmis vertėmis ir nacionaliniais standartais, todėl dalyvaujančios valstybės narės taikė skirtingus metodus ir atitinkamai sukurta visoms dalyvaujančioms šalims sudėtinga sistema; ragina Agentūrą, siekiant išvengti tokio neefektyvumo, tinkamais atvejais naudotis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdais;

27.  primena, kad, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624(1) 57 straipsnio 2 dalimi, ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 7 d., gavus Agentūros valdančiosios tarybos pritarimą, turėjo būti sudarytas susitarimas dėl Agentūros būstinės; džiaugdamasis pažymi, kad 2017 m. sausio 23 d. Agentūra ir Lenkijos vyriausybė parafavo susitarimo dėl Agentūros būstinės projektą; be to, pažymi, kad 2017 m. vasario mėn. šis susitarimas turėjo būti pateiktas Agentūros valdančiajai tarybai, kuri, jeigu šis susitarimas bus patvirtintas, įgalios Agentūros direktorių pasirašyti susitarimą su Lenkijos vyriausybe – taip bus sudarytos sąlygos vėliau šį susitarimą ratifikuoti Lenkijos parlamente;

28.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros valdančiojoje taryboje didelė lyčių nelygybė – 93 proc. / 7 proc.; taip pat pažymi, kad abu Agentūros vyresniosios vadovybės nariai yra tos pačios lyties;

29.  primena, kad Agentūra turėtų skirti pakankamai išteklių ir darbuotojų savo pagrindinių teisių pareigūnui, kad būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir toliau plėtojama ir įgyvendinama Agentūros strategija dėl pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo;

30.  palankiai vertina nacionalinės valdžios institucijoms migrantų antplūdžio vietose teikiamą paramą migrantų identifikavimo ir registravimo, su grąžinimu susijusios veiklos ir Sąjungos vidaus saugumo srityse; palankiai vertina tai, kad su Europolu pasirašytas operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo siekiama atgrasyti nuo tarpvalstybinių nusikaltimų ir neteisėto migrantų įvežimo; ragina toliau ir veiksmingiau bendradarbiauti su Europolu ir kitomis agentūromis teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

o
o   o

31.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(2) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas