Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2180(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2017

Внесени текстове :

A8-0148/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.56

Приети текстове :

P8_TA(2017)0187

Приети текстове
PDF 576kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година (2016/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0066/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0148/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 214.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 214.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година (2016/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0066/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0148/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 214.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 214.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година (2016/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0148/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) субсидията от Съюза за нейния бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 27 606 414 EUR, което представлява увеличение с 8,82% в сравнение с 2014 г.;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Коментари относно надеждността на отчетите

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата последното заверяване на счетоводните системи е било извършено през 2012 г.; отбелязва, че единствената система, в която Агенцията пряко въвежда данни във връзка с отчетите, е системата ABAC (счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване), която не е собственост на Агенцията и която редовно се заверява централно от Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията (ГД „Бюджет“);

2.  отбелязва, че след последното заверяване на местната система не са били внасяни промени в местните системи и че преместването на Агенцията в Прага не е довело до промени по отношение на финансовите потоци, процесите и информационните потоци; отбелязва, че новият счетоводител на Агенцията е бил запознат с местните системи преди да приеме мисията си; отбелязва, че счетоводните системи ще се заверяват редовно, както е предвидено в споразумението за нивото на обслужване между ГД „Бюджет“ и Агенцията, въз основа на извършената от ГД „Бюджет“ оценка на риска; признава, че понастоящем рискът е оценен като нисък и следващото заверяване ще бъде извършено през 2020 г. или, ако настъпят промени в системите, през 2018 г.;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 100%, както и че тази степен включва неавтоматичния пренос на бюджетни кредити за плащания с цел максимално използване на оставащите бюджетни кредити за плащания по дял III от бюджета;

4.  потвърждава факта, че средният срок за плащане на Агенцията е бил 13 дни, което е под определения от Комисията референтен показател от 30 дни и под целта на Агенцията от 20 дни; отбелязва, че Агенцията е обработила общо 4267 финансови операции, което представлява увеличение с 24% в сравнение с 2014 г.;

5.  отбелязва, че Агенцията е управлявала голяма сума от делегирания бюджет през 2015 г. след подписването на три нови споразумения за делегиране (експлоатация на EGNOS, експлоатация на „Галилео“ и „Хоризонт 2020“) с Комисията през 2014 г.; отбелязва, че през декември 2015 г. е подписано изменение на споразумението за делегиране относно експлоатацията на „Галилео“, като са отпуснати допълнително 300 000 000 EUR за Агенцията; отбелязва, че през 2015 г. са поети задължения за общо 116 067 789 EUR от делегирания бюджет и са извършени плащания за 183 108 199 EUR;

6.  отбелязва, че според доклада на Палатата, че одитираният доклад на Агенцията относно изпълнението на бюджета се различава в нивото на детайлност от това на повечето други агенции, което показва необходимостта от ясни насоки относно отчитането на изпълнението на бюджета ; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че на базата на подписано с ГД „Бюджет“ споразумение за нивото на обслужване отчетите на Агенцията и свързаните с тях доклади са били изготвени от счетоводителя на Комисията и различното ниво на детайлност се основава на практиките за отчитане на Комисията; подкрепя намерението на Комисията да изготви насоки относно отчитането на изпълнението на бюджета на агенциите във връзка с отчетите за 2016 г.;

Трансфери

7.  отбелязва, че Агенцията е обработила осем вътрешни трансфера през 2015 г., които са били разрешени от нейния изпълнителен директор; отбелязва, че според годишния доклад на Агенцията и доклада на Палатата равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II („Административни разходи“) възлиза на 2 500 000 EUR (42%) в сравнение с 3 400 000 EUR (54%) през 2014 г.; признава, че пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до услуги, предоставени през 2015 г., фактурите за които са получени през 2016 г., както и до няколко ИТ договора с висока стойност и един договор за оценка на риска, сключен в края на 2015 г.; признава освен това, че тези проекти, които първоначално са били планирани за 2016 г., са започнати през 2015 г. с цел използване на финансовите средства, освободени от икономии по други бюджетни редове;

9.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

10.  отбелязва, че според доклада на Палатата в Агенцията е имало голямо текучество на персонал през 2015 г. — напуснали са 14 служители и са започнали работа други 26; установява, че според Агенцията голямото текучество на персонал произтича от трудностите, свързани с привличането и задържането на работа на основни служители в един сегмент от пазара на труда, характеризиращ се с остра конкуренция и подчертано технически характер, като основната причина за това е местоположението на седалището на Агенцията и сравнително ниския корекционен коефициент, който оказва въздействие върху равнището на заплатите в Чешката република; отбелязва освен това, че Агенцията прави всичко възможно да повиши своята привлекателност, по-конкретно като подчертава значимостта на мисията си; призовава Агенцията и Комисията да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно евентуалните подобрения на привлекателността на длъжностите в Агенцията; призовава Агенцията да изготви план за действие с цел ефективно справяне с проблема с голямото текучество на персонал;

11.  счита, че кадровата политика и процедурите за набиране на персонал следва да бъдат адаптирани към новите задачи, които са възложени на Агенцията в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.; подчертава, че наличието на адекватен брой служители ще даде възможност на Агенцията да изпълнява мисията си, и отново заявява, че липсата на адекватен брой служители би довела до съществени недостатъци и големи рискове;

12.  отбелязва освен това необходимостта от увеличение на броя на длъжностите за срочно наети служители, за да се гарантира изпълнението на възложените нови задачи; припомня, че преодоляването на разликата между задачите и ресурсите посредством възлагането на дейности на външни изпълнители се е оказало по-скъпо и е попречило на Агенцията да развие и съхрани уменията и компетентностите, необходими за прилагането от космическата политика на Съюза;

Вътрешен контрол

13.  отбелязва, че Агенцията е въвела планове за непрекъснатост на дейността за охраняваните площадки във Франция, Нидерландия и Обединеното кралство; отбелязва, че липсват планове за непрекъснатост на дейността за седалището на Агенцията в Прага или за Агенцията в нейната цялост; отбелязва решението на Агенцията да съсредоточи приоритетно усилията си върху изготвянето на планове за непрекъснатост на дейността за новите си обекти въз основа на направената оценка, че съществуващият план за непрекъснатост на дейността понастоящем е достатъчен за седалището на Агенцията до стабилизирането на операциите и дейността ѝ на това място; признава освен това, че през предстоящата година Агенцията планира да пристъпи към цялостно актуализиране на плана за непрекъснатост на дейността; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за актуализацията на плана за непрекъснатост на дейността; освен това призовава Агенцията за нова оценка на корекционния коефициент, който засяга размера на заплатите в Чешката република, с цел да се възстанови подходящ баланс;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че Административният съвет на Агенцията се е съгласил да поиска от всички свои членове да попълнят индивидуални декларации за интереси; отбелязва също така, че декларациите за интереси на председателя и заместник-председателя на Административния съвет ще бъдат публикувани скоро на уебсайта; отправя искане към Агенцията да събере и публикува незабавно декларациите за интереси и автобиографиите, като по този начин даде възможност на обществеността да придобие необходимата представа за висшето ѝ ръководство, и да предоставя на органа по освобождаване от отговорност актуална информация относно промените във връзка с този въпрос;

15.  отбелязва, че Агенцията разследва и разрешава всички потенциални проблеми във връзка с точността на фактите в предоставените декларации за интереси и на членовете на Административния съвет редовно се припомня, че е важно да изпълняват това задължение и да актуализират информацията си при необходимост;

16.  отбелязва, че Агенцията не е въвела специфични правила по отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности, в допълнение към предвиденото в Правилника за персонала; призовава Агенцията да приеме вътрешната политика по отношение на сигнализирането на нередности с цел да насърчи култура на прозрачност и отчетност на работното място, да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права във връзка с тази политика, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи процедура за анонимно вътрешно докладване; призовава Агенцията да публикува годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и какви са последващи мерки във връзка с тях, и да ги предостави на органа по освобождаване от отговорност признава, че Агенцията е информирала служителите за своите правила относно подаването на сигнали за нередности; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност когато нейните правила за сигнализиране на нередности бъдат изготвени и приложени;

Комуникация

17.  отбелязва, че Агенцията е основен партньор и инициатор на проекта за Европейското космическо изложение, което гостува в Люксембург, Милано, Осло, Загреб, Стокхолм, Рига, Любляна и Атина през 2015 г. и посрещна стотици хиляди местни граждани; отбелязва, че всяко посещение на изложението е било резултат от сътрудничеството с множество местни участници, включително местните сектори, общини и академични среди; отбелязва също така, че Агенцията е била активен партньор в инициативата „Наука и общество“ на Европейския икономически и социален комитет;

18.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. Агенцията е преработила изцяло своя уебсайт, включително с актуализация на съдържанието му, анализ на потребностите и опита на ползвателите, сравнителен анализ и преструктуриране на информационната му структура;

Други коментари

19.  отбелязва, че годишната работна програма на Агенцията за 2015 г. е приета едва през март 2015 г. и че многогодишната работна програма за периода 2014—2020 г. все още не е одобрена; отбелязва освен това, че късното приемане на тези основни планови документи застрашава постигането на целите на Агенцията; отбелязва, че Агенцията е била затруднена при разработването на многогодишната работна програма поради бързо променящия се статус на европейската програма за ГНСС, която се управлява от Комисията и от която зависят всички дейности на Агенцията; отбелязва освен това, че след разработването на допълнителни версии на многогодишната работна програма и след обсъждане с Комисията в крайна сметка беше решено многогодишната работна програма да бъде включена като част от единния програмен документ във връзка с периода 2017—2020 г.; отправя искане към Агенцията редовно да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатия от нея напредък по отношение на дългосрочното планиране;

20.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете при висшите членове на управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да коригира този дисбаланс и да съобщи резултатите на органа по освобождаване от отговорност възможно най-бързо;

21.  отбелязва, че през 2015 г. 126 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 12 077 EUR (по 96 EUR на човек);

o
o   o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация