Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0103/2017

Předložené texty :

A8-0103/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.57

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0188

Přijaté texty
PDF 492kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(4),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(4),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 7.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 8.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015 (2016/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik“) byl zřízen jako partnerství veřejného a soukromého sektoru nařízením Rady (EU) č. 560/2014 na období deseti let s cílem propojit všechny příslušné zúčastněné strany a přispět k tomu, aby Unie získala klíčové postavení ve výzkumu, demonstracích a zavádění pokročilých výrobků z biologických materiálů a biopaliv;

B.  vzhledem k tomu, že podle článků 38 a 43 finančních předpisů společného podniku přijatých rozhodnutím správní rady dne 14. října 2014 musí společný podnik připravovat a přijímat vlastní účetní závěrku, kterou vypracovává jeho účetní jmenovaný správní radou;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, a průmysloví partneři zastoupení konsorciem průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC);

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na výzkumné činnosti a administrativní náklady činí 975 000 000 EUR, které mají být vyplaceny z rozpočtu programu Horizont 2020, a že ostatní členové společného podniku musí během období činnosti společného podniku přispět zdroji ve výši nejméně 2 730 000 000 EUR, včetně příspěvků v hotovosti ve výši nejméně 182 500 000 EUR, věcných příspěvků k další činnosti v hodnotě alespoň 1 755 000 000 EUR a věcných příspěvků k činnosti společného podniku;

Obecné souvislosti

1.  bere na vědomí skutečnost, že rok 2015 byl pro společný podnik důležitým rokem, protože dne 26. října 2015 dosáhl provozní kapacity a finanční autonomie, a že před rokem 2015 byla za provoz odpovědná Komise, která určila dočasného výkonného ředitele pro období od 23. července 2014 do 30. září 2015, kdy se ujal úřadu stálý výkonný ředitel; s uspokojením konstatuje, že v prvních měsících samostatné existence společného podniku nedošlo k žádným problémům systémové povahy;

2.  konstatuje, že se společný podnik v dubnu 2015 přestěhoval do nových prostor v Bruselu; vítá skutečnost, že první projekty financované společným podnikem dosáhly pákového efektu v podobě celkového příspěvku 71 000 000 EUR od soukromých partnerů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

4.  konstatuje, že roční účetní závěrka společného podniku uvádí, že konečný disponibilní rozpočet na rok 2015 obsahoval prostředky na závazky ve výši 209 422 797 EUR a prostředky na platby ve výši 21 075 192 EUR, přičemž míra čerpání činila 87 % u prostředků na závazky a 89 % u prostředků na platby;

5.  konstatuje, že celkové operační závazky v roce 2015 (tj. 180 390 497 EUR) byly přijaty na obecné úrovni a souvisely se dvěma výzvami k předkládání návrhů v roce 2015, u nichž k 31. prosinci 2015 probíhalo zadávací řízení;

6.  konstatuje, že v roce 2015 příspěvek Komise ke dvěma výzvám k předkládání návrhů, které byly zveřejněny v květnu a srpnu 2015, činil 206 390 497 EUR, přičemž v rámci první výzvy, zveřejněné s rozpočtem ve výši 100 000 000 EUR, která byla stěžejní výzvou, byly vybrány tři projekty požadující financování v celkové výši 73 741 237 EUR, zatímco v rámci druhé výzvy k předkládání návrhů činil rozpočet 106 000 000 EUR a k jeho hodnocení došlo v roce 2016;

7.  konstatuje, že během dvou měsíců po získání finanční autonomie společný podnik úspěšně zpracovával probíhající projekty vzešlé z výzvy k předkládání návrhů z roku 2014, prováděl hodnocení i přípravu grantové dohody pro první výzvu v roce 2015, zpracoval 25 závazků, 100 plateb, 5 inkasních příkazů a všechny transakce spadající do předchozího účetního období, konkrétně zrušení závazků, nárůst výdajů a výpočet předčasného splacení úvěru;

8.  bere na vědomí, že v roce 2015 společný podnik zveřejnil dvě výzvy k předkládání návrhů, ale pouze výzva 2015.1 týkající se stěžejních inovací byla vyhodnocena v průběhu září a října 2015; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o výsledcích výzvy 2015.2, co se týče výzkumu, inovací a demonstrací inovací;

9.  bere na vědomí skutečnost, že bylo podepsáno 10 grantových dohod v celkové hodnotě 49 653 711 EUR a že v prosinci 2015 byly vybrány tři návrhy k financování v celkové výši 73 741 237 EUR;

10.  konstatuje, že do 31. prosince 2015 nebyly zaznamenány jiné věcné příspěvky, než ty, které poskytla Unie; konstatuje, že společný podnik ve své účetní závěrce uvedl odhadované věcné příspěvky k operační činnosti ve výši 3 503 128 EUR, přičemž vycházel z grantových dohod podepsaných v červenci 2015, což je postup také schválený ve zprávě Účetního dvora;

11.  zdůrazňuje, že členové ze soukromého sektoru čelí obtížím, pokud jde o předkládání údajů o věcných příspěvcích k operační činnosti ve lhůtě do 31. ledna, a je velmi znepokojen tím, že se tento problém může opakovat u většiny společných podniků; v této souvislosti konstatuje, že obvyklá lhůta pro předkládání údajů o věcných příspěvcích k operační činnosti je 18 měsíců a že toto dvojí podávání zpráv jde proti obecnému trendu směrem ke zjednodušování;

12.  připomíná, že Účetní dvůr ve své zprávě doporučil, aby Komise předložila jasné pokyny k rozpočtovému výkaznictví a finančnímu řízení společného podniku, a poznamenává, že tyto pokyny byly v souladu s tímto doporučením vydány dne 20. prosince 2016;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

13.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že při přípravě provozního rozpočtu na rok 2015 se předpokládalo, že do konce roku bude všech 22 zaměstnanců společného podniku přijato a zapojeno do pracovního procesu; konstatuje, že bylo dosud obsazeno pouze 13 pracovních míst, což mělo samozřejmě dopad na personální výdaje, avšak nevyužité rozpočtové prostředky byly znovu aktivovány v rozpočtu na rok 2016; vítá skutečnost, že společný podnik v roce 2016 v přijímání zaměstnanců pokročil a obsadil 20 z celkových 22 pracovních míst;

Vnitřní kontrola

14.  konstatuje, že správní rada společného podniku přijala standardy pro vnitřní kontrolu založené na 16 rovnocenných standardech, které Komise stanovila pro své útvary a jež řádně zohledňují rizika související se správním prostředím společného podniku; vítá skutečnost, že dočasný výkonný ředitel společného podniku zavedl vnitřní systémy řízení a kontroly i postupy zajišťující provádění rámce vnitřní kontroly;

15.  bere na vědomí skutečnost, že společný podnik přijal manuál finančních postupů, které mají jeho zaměstnanci používat k popisu finančních okruhů pro plnění jeho rozpočtu, který pokrývá všechny finanční operace a zohledňuje jeho „štíhlou“ organizační strukturu i případná rizika spojená se správním prostředím a povahou finančních operací;

16.  bere na vědomí skutečnost, že společný podnik prováděl kontroly provozních výdajů ex ante, které byly zahrnuty do finančních předpisů a manuálu finančních postupů; zdůrazňuje, že kontroly provozních výdajů ex ante v roce 2015 se zabývaly předběžným financováním projektů z výzvy k předkládání návrhů z roku 2014;

17.  konstatuje, že v rámci společného podniku byly stanoveny postupy vnitřní kontroly, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že podvody a nesrovnalosti budou odhaleny a že se jim předejde;

18.  bere na vědomí skutečnost, že zpráva Účetního dvora uvádí, že společný podnik zavedl kontrolní postupy ex ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a připravuje program auditů ex post u příjemců grantů, který bude prováděn od roku 2017; poznamenává, že tyto kontroly jsou klíčovými nástroji pro posuzování legality a správnosti souvisejících operací, včetně hotovostních a věcných příspěvků do rozpočtu společného podniku od jiných členů než Unie;

Právní rámec

19.  konstatuje, že dne 23. prosince 2015 byla na základě návrhu Generálního ředitelství Komise pro rozpočet přijata změna finančních předpisů společného podniku s cílem vyjasnit, že Účetní dvůr bude svou činnost zakládat na zprávě připravené soukromou auditorskou společností, přestože bude i nadále provádět každoroční audit společného podniku;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  bere na vědomí, že společný podnik přijal předpisy pro prevenci a řešení střetů zájmu jeho členů, a proto byla přijata specifická opatření pro výběr a zapojování odborníků pověřených vyhodnocováním grantových žádostí, projektů a veřejných zakázek a pro poskytování stanovisek a poradenství ve specifických případech;

21.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora odkazuje na fakt, že Komise v červnu 2011 přijala strategii proti podvodům, která byla aktualizována v březnu 2015, aby zohledňovala změny zavedené programem Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul oddíl zaměřený na strategii proti podvodům;

22.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že Komise vydala pokyny pro společné podniky týkající se předpisů v oblasti střetů zájmu, včetně společného vzoru pro prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které měl společný podnik začlenit do svých postupů; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o dokončení těchto prohlášení;

Ostatní

23.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků.

Právní upozornění