Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2197(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0103/2017

Esitatud tekstid :

A8-0103/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.57

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0188

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 52k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2017),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 7.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 8.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 130.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2017),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 7.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 8.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 130.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2017),

A.  arvestades, et biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) asutati nõukogu määrusega (EL) nr 560/2014 avaliku ja erasektori partnerlusena 10 aastaks ning eesmärgiga viia kokku kõik asjaomased sidusrühmad ning aidata liidul saavutada täiustatud bioressursipõhiste toodete ja biokütustega seotud teadusuuringutes, tutvustamisel ja kasutuselevõtus keskne roll;

B.  arvestades, et ühisettevõtte juhatuse 14. oktoobri 2014. aasta otsusega vastu võetud ühisettevõtte finantseeskirjade artiklite 38 ja 43 kohaselt on ühisettevõte kohustatud koostama ja võtma vastu oma raamatupidamise aastaaruanded, mille koostab juhatuse poolt ametisse nimetatud peaarvepidaja;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ning tööstuspartnerid, keda esindab biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BIC);

D.  arvestades, et liidu maksimaalne toetus ühisettevõttele teadusuuringuteks ja halduskuludeks on 975 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning teised ühisettevõtte liikmed peavad eraldama ühisettevõtte tegevusajal vahendeid vähemalt 2 730 000 000 euro väärtuses, sealhulgas rahalisi vahendeid vähemalt 182 500 000, mitterahalist toetust lisategevuseks vähemalt 1 755 000 000 euro suuruses summas ja mitterahalist toetust ühisettevõtte tegevuseks;

Üldteave

1.  märgib, et 2015. aasta oli ühisettevõtte jaoks oluline aasta, kuna 26. oktoobril 2015 muutus ettevõte tegevusvõimeliseks ja majanduslikult sõltumatuks, ning enne 2015. aastat vastutas ühisettevõtte tegevuse eest komisjon, kes määras 23. juulist 2014 kuni 30. septembrini 2015, mil asus ametisse programmibüroo alaline tegevdirektor, ametisse ajutise tegevdirektori; märgib rahuloluga, et ühisettevõtte sõltumatu tegutsemise esimestel kuudel ei esinenud süsteemset laadi probleeme;

2.  märgib, et ühisettevõte kolis 2015. aasta aprillis Brüsselis uutesse ruumidesse; tunneb heameelt selle üle, et esimestesse ühisettevõtte rahastatavatesse projektidesse kaasati kokku 71 000 000 eurot erasektori vahendeid;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aruanne kajastab ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga kõigis olulistes aspektides ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal õiglaselt ja vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

4.  märgib, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruandest nähtub, et 2015. aasta lõplik kasutatav eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 209 422 797 eurot ja maksete assigneeringuid summas 21 075 192 eurot, mille kasutusmäär oli vastavalt 87 % ja 89 %;

5.  märgib, et kõik 2015. aasta põhitegevusega seotud kulukohustused (180 390 497 eurot) võeti üldisel tasandil ning need puudutasid kaht 2015. aasta projektikonkurssi, mille pakkumusmenetlus ei olnud 31. detsembri 2015. aasta seisuga veel lõpetatud;

6.  märgib, et 2015. aastal oli komisjoni toetus kahele projektikonkursile (mille kutsed avaldati mais ja augustis 2015) 206 390 497 eurot ja neist esimene – mille välja kuulutatud eelarve oli 100 000 000 eurot – oli juhtalgatus ning välja valiti kolm projekti, milleks taotleti rahastamist kokku 73 741 237 eurot, ning teise projektikonkursi eelarve oli 106 000 000 eurot ja selle hindamine toimus 2016. aastal;

7.  märgib, et kahe kuu jooksul pärast sõltumatuks saamist tegeles ühisettevõte edukalt 2014. aasta projektikonkursi järgselt alustatud käimasolevate projektide ja hindamistega ning valmistas ette 2015. aasta esimese projektikonkursi toetuslepingu, menetles 25 kulukohustust, 100 makset, 5 sissenõudekorraldust ja kõiki aasta lõpus tehtavaid järgmisse eelarveaastasse üleviimise kandeid: kulukohustustest vabastamised, viitlaekumised, maksutagastuslaenude arvutused;

8.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal kuulutas ühisettevõte välja kaks projektikonkurssi, kuid ajavahemikus septembrist oktoobrini 2015 hinnati ainult juhtalgatusmeetmeid hõlmanud projektikonkurssi 2015.1; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande projektikonkursi 2015.2 kohta, mis hõlmab teadusuuringuid, innovatsioonimeetmeid ja tutvustamist puudutavaid innovatsioonimeetmeid;

9.  märgib, et allkirjastati 10 toetuslepingut koguväärtusega 49 653 711 eurot ja detsembris 2015 kiideti heaks kolm rahastamisettepanekut kogusummas 73 741 237 eurot;

10.  märgib, et ühisettevõtte muud liikmed peale liidu 31. detsembriks 2015 mitterahalisest toetusest teada ei andnud; märgib, et ühisettevõtte kandis oma kontodele 2015. aasta juulis sõlmitud toetuslepingute alusel hinnangulise mitterahalise toetuse summa 3 503 128 eurot ning seda tava tunnustatakse ka kontrollikoja aruandes;

11.  juhib tähelepanu, et erasektoril on raskusi mitterahalise toetuse summade esitamisega tähtajaks seatud 31. jaanuariks, ning on väga mures, et see võib kujuneda enamiku ühisettevõtete jaoks korduvaks probleemiks; märgib sellega seoses, et mitterahalise toetuse suhtes kohaldatav tavapärane aruandeperiood on 18 kuud ja selline topeltaruandlus on vastuolus üldise lihtsustamise suundumusega;

12.  tuletab meelde, et kontrollikoja aruandes soovitati komisjonil esitada selged suunised ühisettevõtte eelarvealaseks aruandluseks ja finantsjuhtimiseks, ja märgib, et need suunised anti selle soovituse alusel välja 20. detsembril 2016;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

13.  väljendab muret, et 2015. aasta halduseelarve koostamisel eeldati, et aasta lõpuks on kõik 22 ühisettevõtte töötajat tööle võetud ja tegutsevad; märgib, et selle ajaks oli tegelikult täidetud ainult 13 ametikohta, mis avaldas mõju ka personalikuludele; märgib aga, et kasutamata assigneeringud võeti uuesti kasutusele 2016. aasta eelarves; väljendab heameelt, et ühisettevõte jätkas 2016. aastal töölevõtmismenetlusi ning on 22 ettenähtud ametikohast täitnud 20;

Sisekontroll

14.  märgib, et ühisettevõtte juhatus võttis komisjoni poolt oma osakondadele kehtestatud 16 samaväärse standardi põhjal vastu sisekontrollistandardid, võttes nõuetekohaselt arvesse ühisettevõtte juhtimiskeskkonnaga seotud riske; tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõtte ajutine tegevdirektor viis sisse sisemised juhtimis- ja kontrollisüsteemid ning -menetlused, millega tagatakse sisekontrolliraamistiku rakendamine;

15.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte võttis vastu finantsmenetluste käsiraamatu, mida töötajad peavad kasutama, et kirjeldada raharinglust eelarve täitmiseks, mis hõlmab kõiki finantstehinguid, võttes arvesse nn õhukest struktuuri ning juhtimiskeskkonna ja finantseerimistoimingute laadiga seotud ohtusid;

16.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte võttis kasutusele tegevuskulude eelkontrolli, mis lisati ühisettevõtte finantseeskirjadesse ja finantsmenetluste käsiraamatusse; juhib tähelepanu, et 2015. aastal tehtud tegevuskulude eelkontrollide käigus käsitleti 2014. aasta projektikonkursi projektide eelmakseid;

17.  märgib, et ühisettevõttes on kehtestatud sisekontrollimenetlused, et anda piisav kindlustunne, et pettused ja eeskirjade eiramine avastatakse ja et neid välditakse;

18.  märgib, et kontrollikoja aruandes osutatakse asjaolule, et ühisettevõte on seadnud sisse finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ja töötab toetusesaajate jaoks välja alates 2017. aastast rakendatavat järelauditite programmi; märgib, et nimetatud kontrollid on peamine vahend, mille abil hinnata raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute, sh ühisettevõttele liitu mittekuuluvate liikmete poolt tehtavate rahaliste ja mitterahaliste toetuste seaduslikkust ja korrektsust;

Õigusraamistik

19.  märgib, et 23. detsembril 2015 võeti vastu ühisettevõtte finantseeskirjade muudatus, mis põhineb komisjoni eelarve peadirektoraadi ettepanekul selgitada, et kontrollikoda lähtub oma töös eraõigusliku audiitoräriühingu koostatud aruandest, kuid jätkab siiski ühisettevõtte iga-aastast auditeerimist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

20.  märgib, et ühisettevõte võttis oma liikmete jaoks vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirja ning seega olid toetustaotluste, projektide ja pakkumuste hindamise ning erijuhtumite korral arvamuste esitamise ja nõustamise eest vastutavate ekspertide valimiseks ja kaasamiseks kasutusel erimeetmed;

21.  märgib, et kontrollikoja aruandes osutatakse asjaolule, et komisjon võttis juunis 2011 vastu pettustevastase strateegia, mida ajakohastati märtsis 2015, et võtta arvesse programmiga „Horisont 2020“ kaasnevaid muudatusi; palub ühisettevõttel lisada oma iga-aastasesse tegevusaruandesse jaotis, mis käsitleb pettusevastast strateegiat;

22.  märgib, et kontrollikoja aruandes osutatakse asjaolule, et komisjon väljastas ühisettevõtetele suunised seoses huvide konflikti käsitlevate eeskirjadega, sh ühtse huvide konflikti puudumise deklaratsiooni, mille ühisettevõte pidi oma menetlustesse lisama; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende deklaratsioonide täitmise kohta;

Muu

23.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

Õigusalane teave