Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2196(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0094/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0094/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.58

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0189

Pieņemtie teksti
PDF 505kWORD 54k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2017),

1.  sniedz kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 473, 16.12.2016., 15. lpp.
(2) OV C 473, 16.12.2016., 17. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2017),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 473, 16.12.2016., 15. lpp.
(2) OV C 473, 16.12.2016., 17. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2017),

A.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka darboties patstāvīgi;

B.  tā kā ar Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014(1) izveidotais kopuzņēmums Clean Sky 2 (“Kopuzņēmums”), sākot ar 2014. gada 27. jūniju, aizstāja kopuzņēmumu Clean Sky saskaņā ar jauno izveides regulu, kura pieņemta Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķis ir pabeigt pētniecības un inovācijas darbības saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un pārvaldīt pētniecības un inovācijas darbības pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un Kopuzņēmuma darbība ir pagarināta līdz 2024. gada 31. decembrim;

D.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Eiropas Komisija, integrētu tehnoloģiju demonstrācijas projektu (ITD), inovatīvo gaisa kuģu demonstrējumu platformu (IGDP) un transversālu pasākumu vadītāji, kā arī ITD asociētie locekļi;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā ir EUR 1 755 000 000 un tas jāsedz no “Apvārsnis 2020” budžeta,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka Kopuzņēmums saskaņā ar “Apvārsnis 2020”noteikumiem savā gada darbības pārskatā ir darījis zināmus darbības rezultātu rādītājus un rādītājus transversālo jautājumu uzraudzībai un ka vairumā gadījumu tas ir sasniedzis mērķus;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka Kopuzņēmuma 2015. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

3.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palātas ziņojumā par kopuzņēmumu Clean Sky (“Revīzijas palātas ziņojums”) norādīja, ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma 2015. gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 440 705 606 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 245 990 262 apmērā; ar gandarījumu konstatē, ka Kopuzņēmums veiksmīgi tika galā ar sarežģīto uzdevumu pārvaldīt lielāko budžetu, kāds tam līdz šim bijis (saistības — 192 % salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu un maksājumu apropriācijas — 166 % salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu);

5.  norāda, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 99,47 % (2014. gadā — 82,58 %) un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija 75,44 % (2014. gadā — 90,19 %); norāda arī to, ka maksājumu apropriāciju zemākais izlietojums izskaidrojams ar projektu uzsākšanas kavējumiem, kurus izraisīja nepieciešamība tehniski saskaņot šos projektus ar ITD un IGDP, un priekšfinansējuma maksājumu pārcelšanu uz 2016. gadu;

6.  norāda, ka no kopējām 2015. gadā uzņemtajām pamatdarbības saistībām 52,7 % (EUR 226 000 000) bija individuālās saistības, kas balstījās uz pabeigtām dotāciju piešķiršanas procedūrām, un ka atlikušie 47,3 % (EUR 203 500 000) bija “Apvārsnis 2020” vispārējās saistības attiecībā uz diviem galveno partneru konkursiem un diviem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kuros piešķiršanas procedūra 2015. gada beigās vēl nebija pabeigta;

7.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, EUR 800 000 000, kas jāfinansē no Septītās pamatprogrammas, Kopuzņēmums līdz 2015. gada beigām uzņēmās saistības par EUR 756 956 027 (94,6 %) un veica maksājumus EUR 740 274 715 (92,5 %) apmērā; norāda arī to, ka, tā kā Kopuzņēmumam vairs nebija tiesību organizēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, atlikušās saistības bija atbilstīgi jāizlieto dotāciju nolīgumiem ar locekļiem;

8.  norāda, ka no Septītās pamatprogrammas darbībām paredzētajiem EUR 550 909 549, ko līdz 2015. gada beigām bija iemaksājuši pārējie locekļi, EUR 501 609 427 (91 %) valde bija apstiprinājusi, EUR 37 880 240 no iepriekšējiem gadiem (2008.–2014. g.) gaidīja apstiprināšanu, EUR 12 578 796 bija 2015. gadā locekļu nodrošinātie ieguldījumi natūrā un EUR 13 507 539 bija pārējo locekļu naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanā;

9.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, EUR 1 755 000 000, kas jāfinansē no “Apvārsnis 2020”, Kopuzņēmums bija uzņēmies pamatdarbības saistības par EUR 436 682 680 un veicis maksājumus EUR 89 799 324 apmērā; norāda arī to, ka Savienības naudas ieguldījums Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanā bija EUR 3 319 723;

10.  norāda, ka no minimālās summas EUR 1 229 000 000 apmērā, kas jāveido pārējo locekļu ieguldījumiem natūrā un naudas ieguldījumiem “Apvārsnis 2020” pamatdarbību un administratīvo izmaksu segšanā (izņemot papildu pasākumus), līdz 2015. gada beigām Kopuzņēmumam bija paziņots par pamatdarbībām paredzētiem ieguldījumiem natūrā EUR 47 103 981 apmērā; norāda, ka pārējo locekļu naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma administratīvajās izmaksās bija EUR 3 537 520;

11.  norāda, ka no paziņotajiem ieguldījumiem natūrā EUR 47 103 981 vērtībā, kas saistīti ar “Apvārsnis 2020” darbības izdevumiem, EUR 27 776 996 bija apliecināti saskaņā ar Padomes regulu, bet valde tos vēl nebija apstiprinājusi, savukārt EUR 19 326 985 vēl bija jāapliecina un jāapstiprina; šajā sakarībā norāda, ka Kopuzņēmums saņēma finanšu pārskatus no lielākās daļas locekļu līdz 2016. gada septembrim un ka apstiprinātie ieguldījumi natūrā bija par EUR 17 400 000 lielāki, nekā plānots; norāda, ka privātā sektora locekļiem bija grūti līdz 31. janvāra termiņam norādīt savus ieguldījumus natūrā, un pauž bažas, ka tā var kļūt par pastāvīgu problēmu;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

12.  norāda, ka Kopuzņēmums 2015. gadā pirmo reizi vienlaicīgi īstenoja divas pētniecības programmas, proti, programmu Clean Sky saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un programmu Clean Sky 2 saskaņā ar “Apvārsnis 2020”;

13.  norāda, ka 2015. gadā Kopuzņēmums izsludināja divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, saņēma 230 atbalsttiesīgus priekšlikumus (no pavisam 232) un atlasīja 68 priekšlikumus finansēšanai;

14.  atzīst, ka 2015. gadā programmā Clean Sky tika īstenots vairāk nekā 10 nozīmīgu demonstrējumu (pārbaudīti uz zemes un lidojumā) un tika pabeigti/noslēgti 106 projekti;

15.  atzinīgi vērtē to, ka paplašināšanās ziņā programmai Clean Sky 2 tās pirmajā darbības gadā pievienojās 76 jauni galvenie partneri (salīdzinājumā ar 66 asociētajiem locekļiem sākotnējā Clean Sky programmā) un ka šī tendence turpinās (līdz 2016 gada beigām galveno partneru skaits bija 133); vēl 294 partneri tika iegūti pirmajos četros uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, tādējādi programmas neto dalībnieku kopējais skaits sasniedza 384;

16.  norāda, ka MVU līdzdalība 2015. gadā izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus bija zemāka nekā plānotie 35 %, tomēr pieņem zināšanai panākumus, ko Kopuzņēmums guvis MVU iesaistīšanā minētajā programmā, līdz 2016. gada beigām līdzdalības rādītājam sasniedzot 36 %, un mudina Kopuzņēmumu īstenot vēl vairāk izplatīšanas pasākumu;

Galvenie kontroles mehānismi un pārraudzības sistēmas

17.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kurās pārbauda finanšu un pamatdarbības dokumentus, un dotāciju saņēmēju ex post revīzijas;

18.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu pamatotu pārliecību par to, ka krāpšana un pārkāpumi tiks atklāti un novērsti;

19.  norāda, ka Kopuzņēmuma norādītais ex post revīzijās konstatētais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,52 %;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

20.  norāda, ka Kopuzņēmuma finanšu noteikumos ir paredzēts, ka Kopuzņēmuma budžets ir izpildāms, piemērojot efektīvus un lietderīgus iekšējās kontroles standartus, tostarp krāpšanas un pārkāpumu novēršanu, atklāšanu, labošanu un pēcpārbaudi;

21.  norāda, ka 2016. gada aprīlī Kopuzņēmuma valde apstiprināja atjauninātu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai ņemtu vērā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ieviestās izmaiņas;

22.  konstatē, ka atbilstīgi Revīzijas palātas ziņojumam Kopuzņēmums ir ieviesis iekšējās kontroles procedūras, kas sniedz pamatotu pārliecību par krāpšanas un pārkāpumu novēršanu un atklāšanu (maksājumu ex ante pārbaudes, interešu konflikta politika, dotāciju saņēmēju ex post revīzijas), un ka tas īsteno rīcības plāna pasākumus, piemēram, izmanto Komisijas datubāzes, lai konstatētu izslēgtās organizācijas vai iespējamu dubultu finansēšanu;

Iekšējās kontroles sistēmas

23.  konstatē, ka atbilstīgi Revīzijas palātas ziņojumam ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis revīziju par Savienības finansēto pētījumu rezultātu izplatīšanu; norāda arī to, ka tās rezultātā IAS ieteica uzlabojumus, tostarp tādus kā locekļu veikto pētījumu izmantošanas un izplatīšanas plānošana un ziņošana par tiem saskaņā ar dotāciju nolīgumiem, kuri noslēgti ar locekļiem, novērtējums par galveno partneru ziņojumiem attiecībā uz pētniecības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, darbības rezultātu uzraudzība un ziņošana par tiem, kā arī Kopuzņēmuma centralizēta pētījumu rezultātu izplatīšana un līdzekļu saņēmēju publikāciju kvalitātes kontrole; norāda arī to, ka IAS sniedza divus ļoti svarīgus ieteikumus un Kopuzņēmums izstrādāja to īstenošanai paredzētu rīcības plānu;

24.  norāda, ka IAS daļēji slēdza jautājumu par plānošanu un ziņošanu saistībā ar līdzekļu saņēmēju pētījumu rezultātu izmantošanu un izplatīšanu, kā arī noteica termiņus pilnīgai īstenošanai 2017. gadā; norāda, ka IAS slēdza ieteikumu par darbības rezultātu uzraudzību un ziņošanu par tiem;

Citi jautājumi

25.  norāda, ka dzimumi ir ārkārtīgi nevienmērīgi pārstāvēti, jo īpaši tehniskās pārbaudēs (3,2 % sieviešu salīdzinājumā ar 96,8 % vīriešu) un ļoti nevienmērīgi pārstāvēti zinātniskajās komitejās un programmu koordinācijas komitejās (attiecīgi 14,3 % sieviešu salīdzinājumā ar 85,7 % vīriešu un 16,7 % sieviešu salīdzinājumā ar 83,3 % vīriešu); mudina Kopuzņēmumu uzlabot dzimumu līdzsvaru tā struktūrās un izstrādāt šī mērķa sasniegšanas plānu;

26.  atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti sadarbībā ar reģioniem un Clean Sky 2 finansējuma papildināšanā ar strukturālajiem un investīciju fondiem, un mudina Kopuzņēmumu turpināt šos centienus;

27.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

(1) Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2 (OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

Juridisks paziņojums