Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2201(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2017

Předložené texty :

A8-0113/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.59

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0190

Přijaté texty
PDF 494kWORD 47k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015 (2016/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2017),

A.  vzhledem k tomu, že dne 7. června 2014 byl založen společný podnik ECSEL (dále jen „společný podnik“) ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ („ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti elektronických součástí a systémů by mělo spojit finanční a technické prostředky nutné ke zvládnutí složitého procesu stále rychlejšího tempa inovací v této oblasti;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením Rady (EU) č. 561/2014 s cílem nahradit společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS a pokračovat v jejich činnosti;

D.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a země přidružené na základě dobrovolnosti k programu Horizont 2020 („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů; vzhledem k tomu, že společný podnik by měl být otevřen novým členům;

E.  vzhledem k tomu, že při hodnocení celkového dopadu společného podniku by měly být zohledněny také investice všech jiných právnických osob než Unie a zúčastněných států, které přispívají k jeho cílům; vzhledem k tomu, že celkové investice budou podle odhadů činit alespoň 2 340 000 000 EUR;

F.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měl podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvek zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvek členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR,

G.  vzhledem k tomu, že přechod ze společných podniků ENIAC a ARTEMIS na společný podnik by měl být sladěn a synchronizován s přechodem ze sedmého rámcového programu na program Horizont 2020, aby bylo zajištěno optimální využití finančních prostředků, které jsou na výzkum k dispozici.

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  konstatuje, že společný podnik v souladu s pravidly programu Horizont 2020 zveřejnil ve své výroční zprávě o činnosti zvláštní ukazatele výkonnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) za rok 2015 prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 108 500 000 EUR a prostředky na platby ve výši 168 000 000 EUR; dále konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu v roce 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 % a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 90,95 %;

4.  s politováním konstatuje, že Účetní dvůr opět pouze vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a to s ohledem na správní dohody podepsané s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditů ex-post zaměřených na platby související s projekty, a na skutečnost, že se auditní strategie společného podniku výrazně spoléhají na vnitrostátních finančních orgánech;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Účetní dvůr dospěl ve své zprávě k závěru, že společný podnik nemohl vypočítat spolehlivou váženou míru chyb ani míru zbytkových chyb, neboť vnitrostátní financující orgány používají velmi různorodé metodiky a postupy, a proto Účetní dvůr nemohl posoudit, zda audity ex-post fungují spolehlivě a zda tento klíčový způsob kontroly poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných transakcí v rámci projektů sedmého rámcového programu; uznává, že tento problém souvisí s právním rámcem sedmého rámcového programu a není tedy zapříčiněn výkonností společného podniku;

6.  konstatuje, že společný podnik provedl rozsáhlé hodnocení vnitrostátních systémů záruk a dospěl k závěru, že zprávy o auditu mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku; dále konstatuje, že v reakci na odložení rozhodnutí o udělení absolutoria v roce 2014 požádal společný podnik vnitrostátní financující orgány, aby poskytly písemná prohlášení o tom, že jejich vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost operací; orgán příslušný k udělení absolutoria tato prohlášení vnitrostátních financujících orgánů zohlednil během odloženého postupu udělení absolutoria a udělil společnému podniku absolutorium v říjnu 2016; uznává, že společný podnik následoval tento osvědčený postup z předchozího roku a v lednu 2017 požádal vnitrostátní financující orgány, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytly podobná písemná prohlášení;

7.  zdůrazňuje, že problém vyplývající z rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány se již netýká provádění projektů programu Horizont 2020;

8.  konstatuje, že na konci roku 2015 platby společného podniku, které měly být financovány ze sedmého rámcového programu, činily 293 000 000 EUR (47 % jeho operačních závazků);

9.  konstatuje, že z celkových prostředků na operační a správní činnosti, které Unie financuje z programu Horizont 2020, realizoval společný podnik závazky ve výši 257 500 000 EUR (22 % z celkové částky) a provedl platby ve výši 56 000 000 EUR (22 % závazků); konstatuje, že hotovostní příspěvek Unie na správní náklady společného podniku činil 1 400 000 EUR;

10.  s politováním konstatuje, že z 28 zúčastněných států, které měly povinnost finančně přispět na operační náklady společného podniku částkou úměrnou finančnímu příspěvku Unie, pouze 11 států vykázalo platby, a to v celkové výši 15 800 000 EUR;

11.  konstatuje, že od členů ze soukromého sektoru se očekávalo, že poskytnou věcné příspěvky v částce nejméně 1 657 500 000 EUR, a že odhadovaná částka věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru měla za rok 2015 činit 58 700 000 EUR; schvaluje v této souvislosti, že Komise v roce 2016 vydala pokyny, které umožňují, aby byl finanční příspěvek na projekty stanoven v konečné fázi projektu, kdy členové ze soukromého sektoru mohou vypočítat své jednotlivé věcné příspěvky; dále konstatuje, že na konci roku 2015 hotovostní příspěvek členů ze soukromého sektoru na správní náklady společného podniku činil 3 600 000 EUR;

Klíčové systémy kontroly a dohledu

12.  konstatuje, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech; konstatuje, že tyto kontroly jsou klíčovými nástroji pro vyhodnocení legality a správnosti operací a že společný podnik pracoval na auditech ex-post u příjemců finančních prostředků z programu Horizont 2020;

Výzvy k předkládání návrhů

13.  bere na vědomí, že společný podnik zahájil dvě výzvy k předkládání návrhů týkající se akcí v oblasti výzkumu a inovací a inovačních akcí a že v roce 2015 obdržel 76 způsobilých rámcových konceptů projektů a 62 způsobilých kompletních návrhů projektů (oproti 48 návrhům v roce 2014); dále konstatuje, že v roce 2015 byla úspěšnost akcí v oblasti výzkumu a inovací 13 % (oproti 18 % v roce 2014) a inovačních akcí 33 % (oproti 43 % v roce 2014); konstatuje, že nižší úspěšnost v roce 2015 byla způsobena větším počtem předložených projektů;

14.  konstatuje, že portfolio projektů v roce 2015 tvořilo 25 projektů společného podniku, z nichž 13 bylo vybráno v roce 2015, a 60 starších projektů (společných podniků ARTEMIS a ENIAC); dále konstatuje, že účast malých a středních podniků na výzvách společného podniku činila 32 %;

Právní rámec

15.  konstatuje, že hlavní rozhodnutí správní rady společného podniku zahrnovala rozhodnutí o strategii společného podniku proti podvodům, služebním řádu a komplexní politice pro oblast střetu zájmů;

Interní audit

16.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu (IAS) posouzení rizik společného podniku, a je znepokojen tím, že v jeho rámci označil dva administrativní procesy společného podniku za oblasti s „velkým dopadem / velkým rizikem“ (konkrétně se jednalo o řízení rizik a strategii proti podvodům) a dva operační procesy podniku za oblasti s „velkým rizikem / velkým dopadem“ (konkrétně se jednalo o kontroly ex-post a koordinaci / provádění nástrojů společného centra podpory); vítá však, že společný podnik již zmírnil a vynakládá nadále úsilí zmírňovat tato rizika;

Strategie boje proti podvodům

17.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora finanční pravidla společného podniku stanoví, že má jeho rozpočet být plněn v souladu se standardy účinné a efektivní vnitřní kontroly, včetně prevence, odhalování, napravování podvodů a nesrovnalostí a navazujících opatření;

18.  konstatuje, že v roce 2016 se společný podnik zavázal, že bude nadále zlepšovat prostředí vnitřní kontroly, jak je stanoveno ve vnitřní strategii předcházení podvodům;

19.  uznává, že správní rada společného podniku podpořila v květnu 2015 aktualizovanou společnou strategii proti podvodům v oblasti výzkumu a že na základě této strategie přijala v roce 2016 prováděcí plán boje proti podvodům; dále konstatuje, že společný podnik v prosinci 2016 aktualizoval svou strategii kontroly ex post;

20.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že společný podnik již zavedl postupy vnitřní kontroly, které poskytují přiměřenou jistotu ohledně prevence a odhalování podvodů a nesrovnalostí (včetně kontroly plateb ex-ante, politiky týkající se střetů zájmů a auditů ex-post u příjemců grantů)

Ostatní

21.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období, pokud jde o další zjednodušování a harmonizaci postupů týkajících se společných podniků.

Právní upozornění