Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2201(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0113/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0113/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.59

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0190

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 44k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2017),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2017),

1.  hyväksyy ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2)EUVL C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2017),

A.  ottaa huomioon, että ECSEL-yhteisyritys elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten perustettiin 7. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan mukaisena yhteisyrityksenä elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 31. joulukuuta 2024 asti kestäväksi ajaksi;

B.  toteaa, että elektronisia komponentteja ja järjestelmiä koskevalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella olisi yhdistettävä rahoitusvarat ja tekniset resurssit, jotka ovat välttämättömiä, jotta alan yhä nopeammin etenevässä kehityksessä voidaan pysyä mukana;

C.  ottaa huomioon, että ECSEL-yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella (EU) N:o 561/2014 korvaamaan ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset, joiden seuraaja se on;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat unioni, jäsenvaltiot ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan vapaaehtoisesti assosioituneet maat (jäljempänä ’osallistujavaltiot’) sekä perustajayhtiöitään edustavat yksityiset osakkaat ja muut järjestöt, jotka toimivat unionissa elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla; toteaa, että yhteisyrityksen olisi oltava avoinna uusille osakkaille;

E.  toteaa, että yhteisyrityksen kokonaisvaikutusta arvioitaessa olisi otettava huomioon investoinnit, joita ovat tehneet kaikki muut oikeushenkilöt kuin unioni ja osallistujavaltiot ja joilla edistetään yhteisyrityksen tavoitteita; toteaa, että kokonaisinvestointien määrän odotetaan nousevan vähintään 2 340 000 000 euroon;

F.  toteaa, että yhteisyritykselle koko Horisontti 2020 -kaudella suoritettavien rahoitusosuuksien ennakoidaan jakaantuvan seuraavasti: 1 184 874 000 euroa unionilta, 1 170 000 000 euroa osallistujavaltioilta ja 1 657 500 000 euroa yksityisiltä osakkailta;

G.  toteaa, että siirtyminen ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyrityksistä ECSEL-yhteisyritykseen olisi mukautettava siirtymiseen seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja siirtyminen olisi synkronoitava, jotta voidaan varmistaa tutkimukseen saatavilla olevan rahoituksen mahdollisimman hyvä käyttö;

Vuoden 2014 vastuuvapauden seuranta

1.  toteaa, että yhteisyritys julkaisi vuotuisessa toimintakertomuksessaan yksittäisiä suorituskykyindikaattoreita, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmassa edellytetään;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsoneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta oli esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

3.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 lopulliseen talousarvioon sisältyi 108 500 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 168 000 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa lisäksi, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 90,95 prosenttia;

4.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin jälleen kerran antoi vain varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa oli allekirjoitettu hallinnollisia sopimuksia hankemaksuja koskevista jälkitarkastuksista ja koska yhteisyrityksen tarkastusstrategiat perustuivat suurelta osin kansallisten rahoitusviranomaisten toimittamiin tarkastuksiin;

5.  ilmaisee huolensa siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys ei voinut laskea yhtä luotettavaa painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa, koska kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamat menetelmät ja menettelyt vaihtelevat huomattavasti; toteaa, että näin ollen tilintarkastustuomioistuin ei voinut päätellä, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla ja saatiinko tämän keskeisen kontrollin perusteella riittävä varmuus tilien perustana olevien seitsemännen puiteohjelman toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; toteaa, että ongelma liittyy seitsemännen puiteohjelman säädöskehykseen eikä näin ollen johdu yhteisyrityksen toiminnasta;

6.  toteaa, että yhteisyritys toteutti kansallisia varmistusjärjestelmiä koskevan laajan arvioinnin ja totesi, että tarkastuskertomukset voivat taata kohtuullisen suojan yhteisyrityksen osakkaiden taloudellisille eduille; toteaa lisäksi, että vastauksena varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisen lykkäämiseen yhteisyritys pyysi kansallisia rahoitusviranomaisia toimittamaan kirjalliset lausunnot, joiden mukaan tapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta saadaan kohtuullinen varmuus kansallisten menettelyjen täytäntöönpanon perusteella; toteaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen otti kansallisten rahoitusviranomaisten lausunnot huomioon lykätyn vastuuvapausmenettelyn aikana ja myönsi yhteisyritykselle vastuuvapauden lokakuussa 2016; toteaa, että yhteisyritys pyysi edellisvuoden hyvää esimerkkiä noudattaen tammikuussa 2017 kansallisia rahoitusviranomaisia toimittamaan vastaavanlaiset kirjalliset lausunnot, jotka toimitetaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

7.  korostaa sitä tosiasiaa, että kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamien menetelmien ja menettelyjen erilaisuutta koskeva ongelma ei ole enää merkityksellinen Horisontti 2020 ‑hankkeiden täytäntöönpanon kannalta;

8.  toteaa, että vuoden 2015 loppuun mennessä yhteisyrityksen maksut, jotka oli määrä rahoittaa seitsemännestä puiteohjelmasta, olivat 293 000 000 euroa (47 prosenttia operatiivisista maksusitoumuksista);

9.  toteaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta kokonaisrahoitusosuudesta yhteisyritys teki sitoumuksia 257 500 000 euron verran (22 prosenttia kokonaismäärästä) ja suoritti maksuja 56 000 000 euron verran (22 prosenttia sitoumuksista); toteaa, että unioni myönsi yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 1 400 000 euroa;

10.  pitää valitettavana, että 28 osallistujavaltiosta, joiden edellytettiin osallistuvan yhteisyrityksen toimintamenoihin määrällä, joka on suhteessa unionin rahoitusosuuteen, ainoastaan 11 ilmoitti maksuista, joiden määrä oli yhteensä 15 800 000 euroa;

11.  toteaa, että yksityisten osakkaiden odotettiin maksavan luontoissuorituksina vähintään 1 657 500 000 euron verran ja että yksityisten osakkaiden luontoissuoritusten arvioitu määrä vuodelle 2015 oli 58 700 000 euroa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio antoi vuonna 2016 ohjeet, joiden mukaan rahoitusosuus voidaan määrittää vasta hankkeen loppuvaiheessa, kun yksityiset osakkaat voivat laskea omat luontoissuorituksensa; toteaa lisäksi, että vuoden 2015 lopussa yksityisten osakkaiden rahoitusosuus yhteisyrityksen hallinnollisista menoista oli käteissuorituksina 3 600 000 euroa;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

12.  toteaa, että yhteisyritys otti käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvia ennakkotarkastusmenettelyjä; toteaa, että nämä tarkastukset ovat keskeisiä välineitä toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden arvioimiseksi ja että yhteisyritys oli kehittämässä Horisontti 2020 -avustusten saajien jälkitarkastuksia;

Ehdotuspyynnöt

13.  toteaa, että yhteisyritys käynnisti kaksi ehdotuspyyntöä, jotka koskivat tutkimus- ja innovointitoimia sekä innovointitoimia, ja että vuonna 2015 sille esitettiin 76 tukikelpoista hankekuvausta ja 62 tukikelpoista täysimääräistä hanke-ehdotusta (48 vuonna 2014); toteaa lisäksi, että vuonna 2015 onnistumisaste oli 13 prosenttia tutkimus- ja innovointitoimien osalta (18 prosenttia vuonna 2014) ja 33 prosenttia innovointitoimien osalta (43 prosenttia vuonna 2014); toteaa, että matalampi onnistumisaste vuonna 2015 johtui esitettyjen hankkeiden suuremmasta määrästä;

14.  toteaa, että vuonna 2015 hankekokonaisuuteen sisältyi yhteisyrityksen 25 hanketta, joista 13 valittiin vuonna 2015, ja 60 aiemmin käynnistettyä hanketta (ARTEMIS- ja ENIAC‑yhteisyritykset); toteaa lisäksi, että yhteisyrityksen ehdotuspyyntöihin osallistuneista yrityksistä pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli 32 prosenttia;

Oikeudellinen kehys

15.  toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston hyväksymiin tärkeimpiin päätöksiin kuuluivat päätökset petostentorjuntastrategiasta, henkilöstösäännöistä ja kattavista eturistiriitoja koskevista säännöistä;

Sisäinen tarkastus

16.  toteaa, että vuonna 2015 sisäinen tarkastus suoritti yhteisyrityksen riskinarvioinnin, ja on huolissaan siitä, että sen tuloksena se havaitsi yhteisyrityksen hallinnollisissa menettelyissä kaksi ”suuren vaikutuksen tai korkean riskin alaa” (riskinhallinta ja petostentorjuntastrategia) ja yhteisyrityksen toiminnallisissa menettelyissä kaksi ”korkean riskin tai suuren vaikutuksen alaa” (jälkitarkastukset sekä yhteisen tukikeskuksen välineiden koordinointi ja täytäntöönpano); pitää kuitenkin myönteisenä yhteisyrityksen jo toteuttamia ja käynnissä olevia jatkotoimia, joilla lievennetään kyseisiä riskejä;

Petostentorjuntastrategia

17.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa säännöksissä säädetään, että yhteisyrityksen talousarvio on toteutettava vaikuttavien ja tehokkaiden sisäisen valvonnan standardien mukaisesti ja että sisäisessä valvonnassa on otettava huomioon petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisy, havaitseminen, korjaaminen ja seuranta;

18.  toteaa, että vuonna 2016 yhteisyritys sitoutui jatkamaan toimia sisäisen valvontaympäristön parantamiseksi, kuten sisäisessä petostentorjuntastrategiassa on vahvistettu;

19.  toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi päivitetyn yhteisen tutkimusalan petostentorjuntastrategian toukokuussa 2015 ja tämän strategian perusteella petostentorjuntaa koskevan täytäntöönpanosuunnitelman vuonna 2016; toteaa lisäksi, että yhteisyritys päivitti jälkitarkastusstrategiaansa joulukuussa 2016;

20.  toteaa että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritys oli jo ottanut käyttöön sisäisen valvonnan menettelyjä, joiden avulla saadaan kohtuullinen varmuus petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisestä (mukaan lukien maksujen ennakkotarkastukset, eturistiriitoja koskevat säännöt ja jälkitarkastukset avustusten lopullisten saajien luona);

Muut

21.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritykseen liittyvien menettelyjen jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

Oikeudellinen huomautus