Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2201(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0113/2017

Ingivna texter :

A8-0113/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.59

Antagna texter :

P8_TA(2017)0190

Antagna texter
PDF 175kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel
P8_TA(2017)0190A8-0113/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 473, 16.12.2016, s. 24.
(2) EUT C 473, 16.12.2016, s. 25.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 (2016/2201(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2017), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Ecsel för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (nedan kallat det gemensamma företaget) etablerades den 7 juni 2014 som ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap under perioden fram till den 31 december 2024.

B.  Det offentlig-privata partnerskapet inom elektroniska komponenter och system bör kombinera ekonomiska och tekniska medel som är viktiga för att hantera komplexiteten i den ständigt ökande innovationstakten på området.

C.  Det gemensamma företaget etablerades i enlighet med rådets förordning (EU) nr 561/2014 i juni 2014 för att ersätta och överta de gemensamma företagen Eniac och Artemis.

D.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade till Horisont 2020 på frivillig basis (deltagarstater) och privata medlemsorganisationer som representerar företag och andra organisationer som arbetar med elektroniska komponenter och system inom unionen. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar.

E.  Vid bedömningen av de samlade effekterna av det gemensamma företaget bör investeringar från alla juridiska personer utöver unionen och deltagarstaterna och som bidrar till det gemensamma företagets mål tas i beaktande. Dessa samlade investeringar förväntas uppgå till minst 2 340 000 000 EUR.

F.  Bidragen till det gemensamma företaget som avses för hela Horisont 2020-perioden är 1 184 874 000 EUR från unionen, 1 170 000 000 EUR från deltagarstaterna och 1 657 500 000 EUR från privata medlemmar.

G.  Övergången från de gemensamma företagen Eniac och Artemis till det gemensamma företaget bör vara anpassad efter och synkroniserad med övergången från sjunde ramprogrammet till Horisont 2020 för att säkerställa att de medel som finns tillgängliga för forskning används på optimalt sätt.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget offentliggjorde specifika resultatindikatorer i sin årliga verksamhetsrapport såsom krävs av Horisont 2020.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2015 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2015 innehöll åtagandebemyndiganden på 108 500 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 168 000 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 90,95 %.

4.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten åter igen endast avgav ett uttalande med reservation om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av det administrativa avtalet med de nationella finansieringsmyndigheterna angående efterhandsgranskning av projektbetalningar och det faktum att det gemensamma företagets revisionsstrategier var starkt beroende av de nationella finansieringsmyndigheterna.

5.  Europaparlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget inte kunde beräkna en gemensam tillförlitlig viktad felprocentsats eller en procentsats för kvarstående fel på grund av de varierande metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna använder, och revisionsrätten kunde därför inte avgöra om efterhandsrevisionerna fungerar ändamålsenligt och om denna nyckelkontroll ger tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet när det gäller projekt inom sjunde ramprogrammet. Parlamentet inser att frågan är relaterad till den rättsliga ramen för det sjunde ramprogrammet och därmed inte orsakad av det gemensamma företagets prestationer.

6.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har genomfört en omfattande granskning av de nationella kvalitetssäkringssystemen och dragit slutsatsen att revisionsrapporterna i rimlig utsträckning skyddar medlemmarnas ekonomiska intressen. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget till följd av det uppskjutna beslutet om ansvarsfrihet 2014, uppmanade de nationella finansieringsmyndigheterna att komma med skriftliga uttalanden om att genomförandet av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tog de nationella finansieringsmyndigheternas uttalanden i beaktande under den uppskjutna ansvarsfrihetsprocessen och beviljade det gemensamma företaget ansvarsfrihet i oktober 2016. Parlamentet uppskattar att det gemensamma företaget, i enlighet med sitt goda exempel från föregående år, i januari 2017 uppmanade de nationella finansieringsmyndigheterna att lämna liknande skriftliga uttalanden till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

7.  Europaparlamentet betonar att frågan om de varierande metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna använder inte längre är relevant för genomförandet av Horisont 2020-projekt.

8.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets betalningar i slutet av 2015 som skulle finansieras genom det sjunde ramprogrammet uppgick till 293 000 000 EUR (dvs. 47 % av de operativa åtagandena).

9.  Europaparlamentet noterar att av de totala bidragen för att täcka operativa och administrativa kostnader som finansierats av unionen inom Horisont 2020 hade det gemensamma företaget gjort åtaganden på 257 500 000 EUR (22 % av den totala finansieringsramen) och betalningar på 56 000 000 EUR (dvs. 22 % av åtagandena). Parlamentet noterar att unionens kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader uppgick till 1 400 000 EUR.

10.  Europaparlamentet beklagar att av de 28 deltagarstater som var skyldiga att lämna ett finansiellt bidrag till det gemensamma företagets driftskostnader i proportion till unionens finansiella bidrag var det endast 11 som deklarerade betalningar, till ett totalt belopp av 15 800 000 EUR.

11.  Europaparlamentet noterar att privata medlemmarna förväntades lämna naturabidrag på minst 1 657 500 000 EUR och att beloppet för de privata medlemmarnas naturabidrag 2015 uppskattades till 58 700 000 EUR. Parlamentet accepterar i detta sammanhang att kommissionen utfärdade riktlinjer 2016 som tillåter att de finansiella bidragen till projekten bestäms i projektets slutfas när de privata medlemmarna kan beräkna sina respektive naturabidrag. Parlamentet noterar vidare att naturabidragen från de privata medlemmarna till det gemensamma företagets administrativa kostnader uppgick till 3 600 000 EUR i slutet av 2015.

Nyckelkontroller och övervakningssystem

12.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Parlamentet noterar att dessa kontroller är nyckelverktyg för att bedöma lagligheten och korrektheten hos de underliggande transaktionerna och att det gemensamma företaget utarbetade efterhandsgranskningar av mottagarna till Horisont 2020-bidrag.

Inbjudningar att lämna förslag

13.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget offentliggjorde två inbjudningar att lämna förslag om forsknings- och innovationsåtgärder och innovationsåtgärder och att det 2015 mottog 76 godtagbara projektbeskrivningar och 62 godkända fullständiga projektförslag (jämfört med 48 under 2014). Parlamentet noterar vidare att 13 % av forsknings- och innovationsåtgärder var framgångsrika (jämfört med 18 % under 2014) och 33 % för innovationsåtgärder (jämfört med 43 % under 2014). Parlamentet noterar att den lägre andelen framgångsrika projekt 2015 berodde på att ett större antal projekt lämnats in.

14.  Europaparlamentet noterar att projektportföljen 2015 bestod av 25 projekt från det gemensamma företaget, varav 13 valdes ut 2015, samt 60 projekt som tagits över från de gemensamma företagen Artemis och Eniac. Parlamentet noterar vidare att andelen deltagande små och medelstora företag var 32 % i det gemensamma företagets inbjudningar.

Rättslig ram

15.  Europaparlamentet noterar att de viktigaste beslut som det gemensamma företagets styrelse fattat var beslut om antibedrägeristrategin, tjänsteföreskrifterna och en heltäckande policy för intressekonflikter.

Internrevision

16.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision under 2015 genomförde en riskbedömning av det gemensamma företaget och att den därmed identifierade två administrativa processer i det gemensamma företaget med ”stor påverkan/hög risk” (nämligen dess riskhantering och bedrägeribekämpningsstrategi) och två operativa processer i det gemensamma företaget med ”stor påverkan/hög risk” (nämligen efterhandskontroller och samordning/genomförande av CSC-verktyg). Parlamentet välkomnar dock det gemensamma företaget redan har lindrat och gör ytterligare ansträngningar för att lindra dessa risker.

Strategi för bedrägeribekämpning

17.  Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport hävdas att enligt det gemensamma företagets finansiella regler ska budgeten genomföras i enlighet med normerna för en ändamålsenlig och effektiv internkontroll som inbegriper åtgärder för att förhindra eller upptäcka, korrigera och följa upp bedrägerier och oriktigheter.

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2016 utlovat fortsatta insatser för att förbättra den interna kontrollmiljön, i enlighet med den interna bedrägeriförebyggandestrategin.

19.  Europaparlamentet uppskattar att det gemensamma företagets styrelse godkände den uppdaterade gemensamma bedrägeribekämpningsstrategin för forskningsområdet i maj 2015, och på grundval av denna strategi antog en genomförandeplan för bedrägeribekämpning 2016. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget uppdaterade sin strategi för efterhandskontroll i december 2016.

20.  Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport anges att det gemensamma företaget redan infört interna kontrollförfaranden, som gav en rimlig säkerhet om att bedrägerier och oriktigheter förebyggs och upptäcks (inbegripet förhandskontroller av betalningar, en policy för intressekonflikter och efterhandsrevisioner hos bidragsmottagare).

Övrigt

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera förfarandena avseende de gemensamma företagen.

Rättsligt meddelande