Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2199(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0109/2017

Внесени текстове :

A8-0109/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.60

Приети текстове :

P8_TA(2017)0191

Приети текстове
PDF 568kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
P8_TA(2017)0191A8-0109/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година (2016/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (PCH2) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8‑0090/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(4), и по‑специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0109/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 47.
(2) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 49.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година (2016/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (PCH2) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8‑0090/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(4), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0109/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 47.
(2) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 49.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година (2016/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0109/2017),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („ГКВ“) беше създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство съгласно Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като по този начин се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 521/2008 беше отменен с Регламент (ЕС) № 559/2014(1) на Съвета;

Б.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 559/2014 се създава съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) през май 2014 г., което да замени и наследи ГКВ за срок до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че членовете на ГКВ бяха Съюзът, представляван от Комисията, Европейската индустриалната група на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („индустриалната група“) и Новата европейска научноизследователска група в областта на горивните клетки и водорода - N.ERGHY („научноизследователската група“);

Г.  като има предвид, че членовете на ГКВ2 са Съюзът, представляван от Комисията, индустриалната група „Въглеродна Европа“ („индустриалната група 2“) и научноизследователската група „N.ERGHY“ („научноизследователската група 2“);

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза за техния период на дейност възлиза на 470 000 000 EUR за ГКВ и 665 000 000 EUR за ГКВ2, които следва да бъдат изплатени от бюджетите на Седмата рамкова програма и „Хоризонт 2020“, според случая, като делът, заделен за текущи разходи, не трябва да надхвърля съответно 20 000 000 EUR и 19 000 000 EUR;

Е.  като има предвид, че в рамките на ГКВ2, индустриалната група 2 и научноизследователската група 2 следва да допринесат заедно с 50 % от текущите разходи, като индустриалната група 2 допринася за 43%, а научноизследователската група 2 — за 7 % от текущите разходи, а и двете следва да участват в покриването на оперативните разходи чрез апортни вноски, както и за целите на ГКВ2 чрез апортни вноски в допълнителни дейности (IKAA), с минимална сума от 380 000 000 EUR, от които най-малко 285 000 000 EUR апортни вноски в допълнителни дейности;

Бюджет и финансово управление

1.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата)“ за годишните отчети на съвместното предприятие („доклада на Палатата“) за финансовата 2015 година се констатира, че годишните отчети на ГКВ дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговите финансови правила;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на ГКВ 2 за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 132 583 855 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 95 089 121 EUR; отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения се увеличиха със 17% спрямо 2014 г., най-вече поради по-високия размер през 2015 г. на поканите за представяне на предложения, а бюджетните кредити за плащания отбелязаха намаление от 2% в сравнение с 2014 година;

3.  посочва, въз основа на годишния отчет за дейността на ГКВ 2, че то е продължило последващите одити, като е започнало 29 нови одитни процедури; приветства факта, че процентът остатъчни грешки е бил равен на 0,98%;

4.  отбелязва, че ГКВ 2 е въвело предварителни процедури въз основа на проверки на финансови и оперативни данни и извършва последващи одити на бенефициентите на безвъзмездната финансова помощ; отбелязва, че посочените проверки са ключови инструменти за оценка на законосъобразността и редовността на операциите;

5.  посочва, че изпълнението на бюджета в края на годината за всички източници на средства достигна 87,3 % по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, което представлява лек спад в сравнение с предходната година, дължим на резултата от оценката за поканата от 2015 г.; отбелязва, че редица предложения за проекти са били отхвърлени, тъй като не са отговаряли на необходимото качество, което е довело до неизползвани бюджетни кредити за поети задължения в размер на 13 700 000 EUR; отбелязва, че степента на изпълнение на плащанията е 83%, което представлява най-високата степен на изпълнение за плащанията за ГКВ2 до момента;

6.  отбелязва, че от общия размер на оперативните задължения в размер на 193 500 000 EUR, поети през 2015 г., 42,6 % са индивидуални задължения, основани на завършени процедури по предоставяне на безвъзмездни средства и възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че 57,3% са глобални задължения, за които процедурата по възлагане не е била завършена предвид на времето, необходимо за извършване на оценка, и за провеждането на процедурата по преговори за поканите за представяне на предложения за 2015 г. за проекти по „Хоризонт 2020“;

7.  приветства факта, че общо 59 изследователски и браншови организации са докладвали за своите инвестиции на обща стойност 188 570 000 EUR, което представлява над 60% от целевата стойност, определена за цялата продължителност на ГКВ2;

8.  потвърждава, че в сектора се проявява явно желание да се инвестира, да се разработват и пускат на пазара иновативни технологии, както от страна на промишлеността, така и от научно-изследователските среди; отбелязва участието чрез апортни вноски за допълнителни дейности, идващи от 16 различни държави членки, изразено в пропорция 33 на 67% между броя на субектите от сферата на научните изследвания и от промишлеността; приветства факта, че в сектора на горивните клетки и водорода е налице решимост да продължи по същия път, като направи всичко възможно, за да бъдат постигнати високи резултати през следващия отчетен период, който е 2016 г.;

9.  отбелязва, че към момента на изготвяне на окончателните отчети, ГКВ2 не е било получило необходимите доклади от членовете си за изпълнение на проекти по „Хоризонт 2020, тъй като срокът за тяхното предаване все още не е бил е изтекъл, и следователно отбелязва, че размерът на апортните вноски за 2015 г. за програмата „Хоризонт 2020“, вписан в отчетите, се основава на приблизителна оценка от страна на ГКВ2 за разходите на членовете до края на 2015 г.; посочва във връзка с това, че апортните вноски ще бъдат съобщени като част от първото докладване по проектите, което е предвидено за септември 2016 г.; припомня, че в доклада на Сметната палата се препоръча на Комисията да представи ясни насоки за бюджетната отчетност и финансовото управление на ГКВ2 и отбелязва, че посочените насоки са били публикувани на 20 декември 2016 г. св съответствие с препоръката;

Трансфер

10.  отбелязва, че са били извършени два бюджетни трансфера между различни бюджетни редове от същата глава с цел да се постигне по-добро разпределение на ресурсите, необходими за административни разходи; изтъква, че посочените трансфери не са имали никакво отражение върху гласувания бюджет;

Покани за представяне на предложения

11.  потвърждава факта, че ГКВ2 извърши успешно прехода към „Хоризонт 2020“ като приключи подписването на първите споразумения за безвъзмездни средства в рамките на поканата от 2014 г.; отбелязва, че до края на 2015 година „ГКВ2“ има 15 текущи проекти по „Хоризонт 2020“ от 2014 г. и 15 проекта в процес на подготовка, от поканата от 2015 г.;

12.  отбелязва, че първите споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Хоризонт 2020“ (по поканата за 2014 г.) бяха подписани за средно осем месеца за случай (освен в три, надлежно обосновани случаи), което отразява усилията, положени за ускорена фаза на подготовка на отпускане на безвъзмездни средства в контекста на нови правила и нови инструменти; подчертава, че тези 15 проекта представляват вноска в размер на 82 100 000 EUR, от които 55 % за иновационни действия и 41% за научноизследователски и иновационни действия, а останалите 4% – за междусекторни дейности; отбелязва, че малките и средните предприятия представляват 25 % от броя на участниците в успешните проекти и 24 % вноските от ГКВ по поканата от 2014 г.;

13.  отбелязва, че втората покана за представяне на предложения на ГКВ2 по „Хоризонт 2020“ беше публикувана на 5 май 2015 г. с краен срок за предаване на предложенията 27 август 2015 г. и прогнозен бюджет в размер на 123 000 000 EUR, както и, че бяха получени 61 допустими предложения, в резултат на което бяха избрани 15 проекта за финансиране на обща стойност 109 916 764 EUR;

Правна рамка

14.  отбелязва, че финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, бяха изменени с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929; отбелязва, че ГКВ2 трябва да преразгледа своите финансови правила, за да ги приведе в съответствие с преразгледания модел; отбелязва, че преразгледаният финансов регламент на ГКВ2 беше приета от управителния му съвет през май 2016 г., след като негов проект беше представен на Комисията за нейното одобрение;

15.  отбелязва, че системата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е приключила одит на процеса на ГКВ2 за оценяване и подбор на предложенията за безвъзмездни средства в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ през ноември 2015 г.; подчертава факта, че службата за вътрешен одит е направила препоръки във връзка с подобряването на яснотата и прозрачността на избора на теми за предложения от страна на ГКВ2; призовава ГКВ2 да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно подобренията, които е извършило в процедура на подбор, за да бъде тя по-прозрачна;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  приветства факта, че въз основа на препоръката на органа по освобождаване от отговорност и на препоръка от одита, извършен съвместно от Службата за вътрешен одит на Комисията и вътрешния одитор на ГКВ2, съвместното предприятие изготви вътрешни правила, които определят по един по-всеобхватен начин задълженията по отношение на конфликтите на интереси; отбелязва със задоволство факта, че в рамките на сесия за осведомяване по въпросите за вътрешния контрол, проведена на 30 ноември 2015 г., служителите на ГКВ получиха обучение относно определението и евентуалното предотвратяване на конфликти на интереси, както и изискванията за докладване по отношение на приемането на подаръци, услуги или плащания;

17.  отбелязва със задоволство, че ГКВ2 участва и въведе през 2015 г. превантивните и коригиращи мерки в съответствие с приетата неотдавна на равнището на Комисията обща „стратегия за борба с измамите и план за действие за борба с измамите“;

Други

18.  подчертава факта, че основните научни изследвания, допринасящи за целите на ГКВ 2, не следва да се изключват други покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“, ако е явно, че няма дублиране с поканите от страна на ГКВ2;

19.  отбелязва, че в рамките на съвместното предприятие са въведени процедури за вътрешен контрол с цел да се предостави достатъчна увереност, че измамите и нередностите биват установявани и предотвратявани;

20.  отбелязва, че общите правила за служителите, изготвени въз основа на образеца на Комисията, е трябвало да бъдат представени за одобрение на управителния съвет до края на 2016 г.;

21.  призовава Комисията да осигури прякото участие на ГКВ2 в процеса на средносрочния преглед на „Хоризонт 2020“ по отношение на допълнителното опростяване и хармонизиране на процедурите, свързани със съвместните предприятия.

(1) Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).

Правна информация