Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2194(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2017

Внесени текстове :

A8-0108/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.62

Приети текстове :

P8_TA(2017)0193

Приети текстове
PDF 586kWORD 61k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година (2016/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8‑0085/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(4), и по‑специално член 5, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2017).

1.  освобождава от отговорност директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 33.
(2)ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година (2016/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност (2)относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8‑0085/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(4), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2017).

1.  одобрява приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 33.
(2) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година (2016/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2017).

А.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER„ и развитие на термоядрената енергия („съвместното предприятие“) беше създадено през март 2007 г. за период от 35 години с Решение № 2007/198/Евратом на Съвета;

Б.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Евратом, представляван от Комисията, държавите — членки на Евратом, и трети държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез;

В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са да даде приноса на Съюза в международния проект за термоядрена енергия „ITER“; да изпълнява споразумението за широкообхватния подход между Евратом и Япония; както и да подготви изграждането на демонстрационен термоядрен реактор (DEMO);

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през март 2008 г.;

Обща информация

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) констатира, в доклада си относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2015 г. („доклада на Палатата“), че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  изразява загриженост, че в доклада на Палатата отново се подчертава, че сложността на дейностите на ITER излага размера на вноската на съвместното предприятие за фазата на изграждане на проекта ITER на значителен риск от увеличаване, но също така признава, че е бил постигнат значителен напредък в редица области, които оказват въздействие върху цялата структура за управление на проекта;

4.  изтъква, че Съвместното предприятие е отговорно за управлението на вноската на Съюза към проекта ITER и че бюджетният таван от 6 600 000 000 EUR трябва да бъде запазен до 2020 г.; набляга освен това, че основното предизвикателство за проекта ITER е да се гарантира запазването на реалистичен график и бюджетиране, а всякакви евентуални отклонения или проблеми да се идентифицират на възможно най-ранен етап; отбелязва, че в доклада на Палатата, в неговата част „обръщане на внимание“, се констатира за пореден път, че удвояването на първоначално предвидения таван на бюджетни разходи, в размер на 6 600 000 000 EUR, за фазата на изграждане през 2010 г. не се включват извънредните разходи; следователно констатира известен напредък в актуализираната оценка на вноската на съвместното предприятие през 2015 г., която се изразява в по-цялостна цифра; съзнава, че последните промени, които все още се въвеждат в това отношение са от ключово значение за бъдещия успех на проекта;

5.  изразява сериозна загриженост от факта, че в доклада на Палатата се посочва, че през 2015 г. съвместното предприятие стартира мащабна инициатива за изчисляване на прогнозните разходи — до приключването на проекта ― за вноските на съвместното предприятие във фазата на изграждане на проекта ITER, което сочи очаквано увеличение на разходите в размер на около 2 375 000 000 EUR, което представлява увеличение от 35% спрямо сумата, одобрена от Съвета през 2010 г.; отбелязва, че тази сума е по-голяма от увеличението, за което съвместното предприятие докладва през ноември 2014 г., но потвърждава, че това се дължи на по-широкия обхват на новото изчисление, така че то да обхваща целия етап на изграждане, а не само размера на очакваните отклонения в разходите за възложени договори; приветства усилията, предприемани от съвместното предприятие за предоставяне на по-глобални и реалистични оценки на разходите;

6.  изтъква, че в доклада на Палатата се посочва, че управителният съвет на съвместното предприятие е приел план за действие за 2015 г., в съответствие с плана за действие на ITER, с цел да се отговори на предизвикателствата, свързани със сложността на проекта; отбелязва, че на заседанието си от юни 2016 г. Съветът на организацията „ITER“ (Съветът на ITER) най-накрая прие ad referendum новия график и ресурси за проекта ITER (нова „базова линия“, придружена от поетапен подход за постигане на първата плазма), които се считат за реалистични, включително определянето на ключовите етапи за 2016 и 2017 г. и на 2025 г. като целева дата за постигане на първата плазма; отбелязва освен това, че през ноември 2016 г. Съветът на ITER одобри ad referendum на цялостния график на проекта до етап „Първа плазма“ през 2025 г. и до операция „Деутерий тритий“ през 2035 г.; отбелязва, обаче, че новата базова линия все още предстои да бъде приета от Съвета на Европейския съюз;

7.  настоява Комисията да представи, не по-късно от юли 2017 г., съобщение относно проекта ITER което е от съществено значение за осигуряването на прозрачност на целия проект и очертаването на пътя напред;

8.  изтъква, че новият директор на съвместното предприятие беше назначен през януари 2016 г. и вече въведе множество необходими ключови промени; отбелязва, че директорът представи 21 нови действия в допълнение към плана за действие за 2015 г.; отбелязва високото равнище на амбиция на новите действия, които надхвърлят бюджетните и календарни подобрения, като се стремят към широк и всеобхватен напредък в редица области, имащи отражение върху изпълнението на проектите, включително управлението и комуникацията, професионализацията на процесите и обучението и професионалното развитие на персонала;

9.  отбелязва, че в процеса на отсроченото предоставяне на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, органът по освобождаване от отговорност поиска от директора на съвместното предприятие да представи подробен доклад за напредъка по всички ключови действия, които да потвърдят, че проектът върви в правилната посока и че всички тези действия са в процес на изпълнение; потвърждава, че докладът беше представен на органа по освобождаване от отговорност през януари 2017 г.;

Бюджет и финансово управление

10.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 467 901 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 586 080 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 100 % и 99 %; при все това отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по отношение на първоначалния бюджет за 2015 г. е съответно 49% и 82%;

11.  отбелязва, че 52% от наличните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 467 900 000 EUR са усвоени чрез поемане на преки индивидуални задължения, а останалите 48% — чрез глобални задължения; припомня, че по-ниските резултати в сравнение с първоначално предвиденото за индивидуалните задължения се дължи основно на спада в размера на паричните вноски, поискани от организацията ITER, намаляване на размера на паричните вноски, поискани от Япония, и отлагания на договори в области като дистанционното управление, диагностиката и плазменото инженерство;

12.  отбелязва, че изпълнението на бюджета беше балансирано с глобални задължения в съответствие с последното изменение на работната програма за 2015 г. за текущите обществени поръчки, която трябва да бъде завършена през 2016 г. и чиито основни области бяха сградния фонд (за изменения или опции в рамките на основните договори за сградния фонд) и вакуумна камера (за завършване на обществената поръчка за основната камера);

13.  потвърждава факта, че пълното изпълнение на бюджета за финансовата 2015 година занижи значително размера на анулираните бюджетни кредити за 2015 г., така че те представляват по-малко от 0,1 % от бюджета; отбелязва, че общият размер на анулираните бюджетни кредити на стойност 925 783 EUR, който съответстваше на сумите, неплатени през 2015 г. за открити административни задължения, беше пренесен от 2014 г.;

14.  отбелязва, че за финансовата 2015 година салдото от изпълнението на бюджета възлиза на 1 070 000 EUR; отбелязва, че някои приходи, определени като разни, не бяха включени в бюджета, като например забавените плащания на членските вноски на Гърция за 2014 г. и дължимите лихви за забавени плащания от страна на Испания;

15.  потвърждава, че през 2015 г. съвместното предприятие е обработило 4200 платежни операции (с изключение на заплатите), което показва лек спад от 3% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че 1500 от посочените плащания съответстват на изплащане на фактурите, при което средният срок за плащане на фактурите е намалял с около седем дни в резултат на усилията за оптимизиране на свързаните с тях финансови процеси; отбелязва със задоволство, че въвеждането на електронен работен процес за плащанията през 2014 година е довело до значително повишаване по отношение на ефективността;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че управителният съвет на съвместното предприятие е приел стратегия за борба с измамите и план за действие за периода 2015—2017 г., което обяснява контекста, в който работи съвместното предприятие, а именно, това, че то носи отговорност за управлението на висок по размер публичен бюджет, и предотвратяването и разкриването на съответни механизми за извършване на измами; отбелязва, че бяха поставени конкретни цели, като например назначаването на служител, отговарящ за въпросите, свързани с етиката, и повишаването на осведомеността;

17.  отбелязва, че през 2015 година съвместното предприятие прие решение относно лицата, подаващи сигнал за нередности, както и преразглеждането на правилата в областта на конфликтите на интереси от 2013 г., приложими по отношение на неговите органи и комитети;

Подбор и назначаване на персонал

18.  потвърждава факта, че съвместното предприятие прие правила за прилагане на Правилника за персонала; изразява съжаление, че определени специфични правила за прилагане на Правилника за персонала все още не са приети;

19.  отбелязва обаче, че едно от основните предизвикателства продължава да бъде преразпределението на персонал на съвместното предприятие към високоприоритетни области и насърчава директора да продължи усилията си в посока оптимизиране на ресурсите между съвместното предприятие и организацията „ITER“;

Вътрешен контрол

20.  отбелязва, че според доклада на Палатата, е постигнат значителен напредък в много области на системите за надзор и контрол, като изчисляването на прогнозните разходи към момента на приключване на етапа на изграждане се счита за значимо постижение;

21.  потвърждава факта, че управителният съвет на съвместното предприятие прие цялостна стратегия за контрол и мониторинг с основна цел предоставянето на достатъчна увереност за директора и външните заинтересовани страни по отношение на резултатите от системите за вътрешен контрол на съвместното предприятие;

22.  потвърждава, че съвместното предприятие е разработило инструмент за проследяването на договори (портал, чрез който да се обменят документи с доставчици), който представлява важен инструмент за мониторинг на основните етапи и цялостния напредък на проекта; отбелязва също така, че съвместното предприятие е започнало разработването на инструмент за отчитането на отклонения и изменения в договорите, който позволява управлението на всички изменения, внесени към договорите; насърчава съвместното предприятие да продължи да развива и използва пълноценно възможностите, предоставяни от посочените системи;

23.  отбелязва, че през 2015 г. структурата за вътрешен одит на съвместното предприятие е извършило две проверки и проведе три последващи проверки; очаква съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно препоръките и постигнатия напредък във връзка с посочените ангажименти; освен това отбелязва, че службата за вътрешен одит на Комисията потвърди постигнатия от съвместното предприятие напредък в сферата на обществените поръчки и заключи, че седем от деветте препоръки по отношение на одита от 2014 г. са били изпълнени по подходящ начин;

24.  потвърждава факта, че съвместното предприятие полага непрекъснати усилия за подобряване на вътрешния контрол, като съсредоточава ресурси върху доставките за ITER, които са необходими за различните етапи на постигането на първата плазма, при спазване на бюджетните ограничения до 2020 г.; отбелязва, че структурата на съвместното предприятие по отношение на собствеността и отговорността беше допълнително засилена през октомври 2016 г. със създаването на нова служба, чиято дейност се съсредоточава върху търговските и финансовите въпроси; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатото в резултат на тези организационни промени;

Обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и безвъзмездна финансова помощ

25.  отбелязва, че през 2015 г. са били обявени общо 73 оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки и подписани 79 договора за възлагане на обществени поръчки на стойност около 326 000 000 EUR; отбелязва освен това, че тези основни оперативни обществени поръчки са били възложени и подписани в областта на сградите и дистанционното управление, но значими договори за обществени поръчки са били подписани и във връзка с магнитите и неутралните лъчи;

26.  потвърждава, че средният срок за сключване на договор за обществени поръчки на стойност над 1 000 000 EUR се е понижил от 240 на 140 дни през 2015 г., в сравнение с 2014 г., но следва да бъде допълнително намален на 100 дни; посочва, че средният срок за сключване на договор за поръчки на стойност под 1 000 000 EUR и за предоставяне на безвъзмездни средства продължава да съответства на стойностите за 2014 г.;

27.  отбелязва, че процедури те на договаряне на съвместното предприятие представляват 45% от оперативните процедури за възлагане на обществени поръчки през 2015 г. (в сравнение с 58 % през 2014 г.); изразява убеждение, че въпреки че съвместното предприятие е намалило процента на процедурите на договаряне през 2015 г., е необходимо да се положат усилия за повишаване на конкурентоспособността на неговите оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки, където това е възможно и целесъобразно; потвърждава, че предвид твърде ограничената конкуренция за някои силно специфични доставки, процедурите на договаряне често са най-подходящият метод за възлагане на обществени поръчки, особено предвид риска един открит търг да доведе възлагането на договор на неопитен, и следователно нереалистичен, икономически оператор; приканва съвместното предприятие да докладва за предприетите мерки за повишаване на конкурентоспособността на неговите оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно;

28.  подчертава факта, че в доклада на Сметната палата се отбелязва значителен напредък в процедурите за възлагане на обществени поръчки, но също така се изтъкват някои пропуски, като например определянето на по-висока стойност на очакваните разходи за приключване за два проекта или забавяне в една процедура за възлагане на обществена поръчка; приканва съвместното предприятие да постигне напредък в преговорите с организацията „ITER“ по отношение на постигането на по-добро съответствие на кредитирането с разпоредбите за възлагане на обществени поръчки;

Правна рамка

29.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата се отбелязва, че през декември 2015 г. управителният съвет на съвместното предприятие най-накрая е изменил неговия финансов регламент и правилата за прилагане, за да ги приведе в съответствие с новата финансова рамка на Съюза, и че посочените правила са влезли в сила на 1 януари 2016 г.; подчертава факта, че Комисията е изказала положително становище по отношение на измененията, внесени от съвместното предприятие в неговите финансови правила, но е поискала от съвместното предприятие да обмисли възможности за доразвиването на някои разпоредби, свързани със специфични дерогации от посочената нова финансова рамка на Съюза; отбелязва че, според отговора на съвместното предприятие, то възнамерява да включи такива разпоредби в своите правила за прилагане до края на 2016 г.; приканва съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшния напредък по отношение на изпълнението;

30.  признава факта, че съвместното предприятие е преразгледало своите работни процедури и процеси, засегнати от неговия нов финансов регламент и правила за прилагане, както и неговите нови правила за обществените поръчки и отпускането на безвъзмездни средства; отбелязва със задоволство, въз основа на отговора на съвместното предприятие, че новите изисквания са транспонирани в неговите работни процедури (политики, процеси, процедури и т.н.);

Права върху интелектуалната собственост и индустриална политика

31.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие е приело единният документ в областта на интелектуалната собственост; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е придало официален характер на използването на този документ, като го е включило като отделна стъпка във всички нови процедури за възлагане на обществени поръчки;

Приемно споразумение с държавата домакин

32.  отбелязва със задоволство, че през май 2016 г., след одобрение от управителния съвет, директорът на съвместното предприятие подписа подновен дългосрочен договор за наем за офиси с Кралство Испания, включително разширяване на заеманото понастоящем офис пространство с 1000 m²; отбелязва освен това, че управителният съвет е одобрил плановете за обновяване на офисното пространство на съвместното предприятие.

Правна информация