Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2195(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2017

Внесени текстове :

A8-0096/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.63

Приети текстове :

P8_TA(2017)0194

Приети текстове
PDF 574kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: съвместно предприятие SESAR 1.
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година (2016/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0086/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по-специално член 4б от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0096/2017).

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 66.
(2) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 68.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година (2016/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0086/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по-специално член 4б от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0096/2017).

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 66.
(2) ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 68.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година (2016/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0096/2017),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на движението в Европа;

Б.  като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета, програмата SESAR 2 удължи продължителността на действие на съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че проектите SESAR се подразделят на „фаза на дефиниране“ (2004—2007 г.) ръководена от Евроконтрол, първа „фаза на развитие“ (2008—2016 г.), финансирана по програмния период 2008—2013 г., управлявана от съвместното предприятие, и „фаза на разгръщане“ (2014—2020 г.), която протича успоредно с „фазата на развитие“; като има предвид, че се очаква фазата на разгръщане да се ръководи от индустриалните партньори и участващите страни и да се изразява в широкомащабно производство и внедряване на новата инфраструктура за управление на въздушното движение;

Г.  като има предвид, че смесеното предприятие започна своята самостоятелна дейност през 2007 г.;

Д.  като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Е.  като има предвид, че бюджетът за фазата на развитие (2008—2015 г.) на проекта SESAR е в размер на 2 100 000 000 EUR, които се предоставят в равни части от ЕС, от Евроконтрол и от участващите публични и частни партньори, и че, освен това, бюджетът на Съюза за фазата на разгръщане на програмата „SESAR 2“ (2014—2024 г.), финансирана от „Рамковата програма за научни изследвания и иновации — Хоризонт 2020“ („Хоризонт 2020“), възлиза на 585 000 000 EUR; като има предвид, че съгласно новите споразумения за членство по програма „Хоризонт 2020“ се очаква вноската от Евроконтрол да бъде приблизително 500 000 000 EUR, а вноските от другите партньори от въздухоплавателната индустрия — приблизително 720 700 000 EUR;

Ж.  като има предвид, че от съвместното предприятие се изисква да води отделно счетоводство за първата програма (2007—2016 г., с финансиране по линия на Седмата рамкова програма/TEN-T (SESAR 1)) и за втората програма (2014—2024 г., с финансиране по линия на програмата „Хоризонт 2020“ (SESAR 2)) (заедно „SESAR 2020“);

Обща информация

1.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата („доклада на Палатата“), че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

2.  отбелязва, че преходът на съвместното предприятие и разработването на програма SESAR, според което приключването SESAR 1 беше предвидено да приключи през 2015 г., но научните изследвания и иновациите в областта на управлението на въздушното движение (УВД) продължиха и след приключването на първоначалната финансова рамка за периода 2007—2013 г. и продължават по финансовата рамка за периода 2014—2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва прехода към програмата SESAR 2 и стартирането и изпълнението на проекти за проучвателни изследвания, промишлени изследвания и иновации в рамките на програмата „SESAR 2020“;

Бюджетно и финансово управление

3.  потвърждава, че 2015 г. беше първата година на реален преход от програмата SESAR 1 (финансирана от 7РП и TEN-T) към SESAR 2 (финансирана по линия на „Хоризонт 2020“), тъй като споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ и двустранните споразумения с Евроконтрол и авиационната промишленост не бяха сключени в края на 2015 г.;

4.  отбелязва, че въз основа на доклада за бюджетното и финансовото управление окончателният бюджет на SESAR 1 за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 30 229 774 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на EUR 126 733 842 и допълнително отбелязва, че окончателният бюджет на SESAR 2020 за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 51 470 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 10 300 000 EUR;

5.  отбелязва, че въз основа на доклада на Палатата, степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания беше съответно 100% и 82,3%; подчертава, въз основа на отговора на съвместното предприятие, че цифрата 82,3% по отношение на бюджетните кредити за плащания се дължи на закъснение от два месеца за първата програма „Хоризонт 2020“ и че това обстоятелство е било извън контрола на съвместното предприятие; отбелязва, че съответните неусвоени през 2015 г. бюджетни кредити за плащания са изцяло вписани отново в бюджета за 2016 г.;

6.  отбелязва, че от общия размер на оперативните задължения, поети през 2015 г. (74 500 000 EUR), 29 % са били индивидуални задължения, основани на завършени процедури по предоставяне на безвъзмездни средства и възлагане на поръчки, а останалите 71 % – глобални задължения, за които процедурата за възлагане все още не е приключила; отбелязва, че високото ниво на глобални поети задължения за 2015 г. се дължи на факта, че първата покана за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 51 470 000 EUR, беше обявена през втората половина на 2015 г., а свързаните с нея споразумения — подписани през 2016 г.;

7.  отбелязва, че като част от одита през 2015 г. са били одитирани 257 декларации за разходи, които представляват всички 15 членове и възлизат на 61 000 000 EUR или 11% от общите декларирани разходи в размер на 560 800 000 EUR, с процент на остатъчна грешка от 0,70;

Трансфер

8.  отбелязва, че през 2015 г. съвместното предприятие извърши два бюджетни трансфера на обща стойност 79 500 EUR; потвърждава, че равнището и естеството на трансферите през 2015 г. остават в рамките на финансовите правила, определени в член 26, параграф 1 от Финансовия регламент на съвместното предприятие;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  отбелязва, че въз основа на доклада на Палатата, оперативният бюджет за финансовата 2015 г. предвиждаше щатно разписание с 39 срочно наети служители и трима командировани национални експерти, или общо 42 длъжности, от които в края на 2015 г. бяха заети 41;

10.  изтъква, че съвместното предприятие е открило 13 процедури за възлагане на обществени поръчки с приблизителна стойност в размер от 76 700 000 EUR в съответствие с финансовия правилник на съвместното предприятие, с цел да гарантира лоялната конкуренция между доставчиците и най-ефективно използване на средствата на съвместното предприятие; отбелязва също така, че съвместното предприятие е подписало 28 договора, от които 20 конкретни договора, основани на рамково споразумение, и 8 договора в резултат на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявени през 2014 или 2015 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че през 2015 г. управителният съвет прие стратегия за борба с измамите на съвместното предприятие, в която се вземат предвид приоритетите, определени от Комисията в рамките на Общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, формулира се подходът на съвместното предприятие в тази област и се определят цели за изпълнителния директор и управителния съвет в областта на борбата с измамите през следващите две до три години;

12.  приветства факта, че през 2015 г. съвместното предприятие прие многостранен подход за ефективен преглед, управление и смекчаване на рисковете и че са въведени механизми за проверка с цел да де даде възможност за подходяща превенция и управление на конфликтите на интереси и очаква Парламента, Съвета и обществеността да бъдат ежегодно информирани относно резултатите от тези мерки и всякакви последващи действия, свързани с тях;

13.  отбелязва, че според доклада на Палатата през юли 2015 г. Комисията е публикувала указания за съвместните предприятия, свързани с правилата в областта на конфликтите на интереси, включително общ образец на декларация за липса на конфликт на интереси; настоятелно приканва съвместното предприятие да отрази тези насоки в своите процедури и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно попълването на горепосочените декларации;

Вътрешен контрол

14.  отбелязва, че стартирането на SESAR 2020 оказа въздействие върху системата за вътрешен контрол, поради което е необходим различен подход, и че продължава да бъде необходимо въвеждането на нови процеси, които да се изпълняват в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че през 2015 г. управлението на програмата и финансирането на SESAR 2020 стана предмет на разпоредбите и принципите, от които се ръководи рамковата програма „Хоризонт 2020“, което налага редица промени в административната и оперативната структура и среда на съвместното предприятие;

Вътрешни одити

15.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията извърши одит на оперативното управление и актуализация на генералния план през октомври 2015 г.; отбелязва, че службата за вътрешен одит е изказала 9 препоръки, една от които е обозначена като „много важна“, а шест — като „важни“; със задоволство отбелязва, че една много важна препоръка и пет от шестте важни препоръки са били изпълнени; приканва съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на оставащата неизпълнена препоръка;

16.  потвърждава, че в одита на Службата за вътрешен одит на генералния се изказват три основни препоръки, на разрешаването на които съвместното предприятие изготви подробен план за действие; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат по неговия план за действие;

Покани за представяне на предложения

17.  отбелязва, че в рамките на финансирането по програмата „Хоризонт 2020“ през 2015 г. бяха обявени три покани за представяне на предложения, които обхващат два вида дейност; тези дейности бяха най-вече действия за научни изследвания и иновации, но включваха и някои иновационни дейности; потвърждава, че в рамките на поканите бяха представени 28 теми, както и че получените предложения бяха оценени въз основа на високите постижения, въздействието и качеството и ефикасността на изпълнение; последната покана се отнасяше за заявления за окончателно членство;

18.  отбелязва, че съвместното предприятие прие многогодишната работна програма на SESAR 2020, в съответствие с приоритетите на Европейския генерален план за УВД, който служи като „Глобалната работна програма на съвместното предприятие“ и описва подробно различните оперативни, технически и хоризонтални дейности, необходими за изпълнението на SESAR 2020;

Други въпроси

19.  отбелязва, че през декември 2015 г. управителният съвет прие Генералния план за УВД (Издание 2015 г.), който обхваща както разработването, така и изпълнението на SESAR; приветства развитието на визията 2035 + на SESAR, определянето на високи амбиции за постиженията и предварителните бизнес становища;

20.  приветства успешното осъществяване на дейността, зададена с мандат от Комисията по отношение на фазата на дефиниране на дистанционно управляемите летателни системи (ДУЛС); подчертава значението на постигането на предварително споразумение с авиационната промишленост в по-широк план за безопасното интегриране на дроновете в гражданското въздушно пространство; отбелязва също така, че проучването на перспективите за „Безпилотни летателни апарати“, предназначени да формират основата за правилното отразяване на дейностите по ДУЛС в генералния план за УВД, беше стартирано през декември 2015 г.;

21.  отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на човешките ресурси човешки ресурси за 2015 г.: 54% оперативни поста, 44% — административни, и 2% — неутрални;

22.  подчертава жизненоважната роля на съвместното предприятие в координирането и осъществяването на научноизследователската дейност в рамките на проекта SESAR, който е проект стълб на Единното европейско небе.

Правна информация