Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2195(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0096/2017

Předložené texty :

A8-0096/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.63

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0194

Přijaté texty
PDF 490kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(4), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0096/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(4), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0096/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 66.
(2) Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 68.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015 (2016/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0096/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen v únoru 2007, aby řídil program pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat řízení letového provozu v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014 prodloužil program SESAR 2 životnost společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že projekty SESAR jsou rozděleny na „definiční fázi“ (2004–2007) pod vedením organizace Eurocontrol, první „vývojovou fázi“ (2008–2016) financovanou z programového období 2008–2013 a řízenou společným podnikem a „zaváděcí fázi“ (2014–2020), která probíhá souběžně s „vývojovou fází“; vzhledem k tomu, že zaváděcí fáze by měla probíhat pod vedením průmyslových subjektů a zúčastněných stran, pokud jde o budování a zavádění nové infrastruktury řízení letového provozu v rozsáhlém měřítku;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v roce 2007;

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

F.  vzhledem k tomu, že rozpočet na vývojovou fázi projektu SESAR probíhající v letech 2008–2015 činí 2 100 000 000 EUR, které musí rovným dílem poskytnout Unie, Eurocontrol a zúčastnění veřejní a soukromí partneři, a že rozpočet Unie na zaváděcí fázi programu SESAR 2 probíhající v letech 2014–2024 financovaný z „rámcového programu pro výzkum a inovace“ (dále jen „Horizont 2020“) činí 585 000 000 EUR; vzhledem k tomu, že podle nových dohod o členství v programu Horizont 2020 se očekává, že příspěvek organizace Eurocontrol bude činit přibližně 500 000 000 EUR a příspěvek ostatních partnerů z leteckého průmyslu přibližně 720 700 000 EUR;

G.  vzhledem k tomu, že společný podnik musí vést oddělené účetnictví pro první program (2007–2016 spadající do sedmého rámcového programu/TEN-T (SESAR 1) a pro druhý program (2014–2024 spadající do rámce financování programu Horizont 2020 ze strany Unie (SESAR 2) (společně „SESAR 2020“);

Obecně

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  bere na vědomí přechod společného podniku a vývojového programu SESAR, jelikož uzavření programu SESAR 1 mělo být podle plánu dokončeno do konce roku 2015, avšak výzkum a inovace v oblasti řízení letového provozu pokračovaly i po skončení původního finančního rámce 2007–2013 ve finančním rámci 2014–2020 podle programu Horizont 2020; bere na vědomí přechod k programu SESAR 2 a zahájení a provádění předběžného i průmyslového výzkumu a inovačních projektů v rámci projektu SESAR 2020;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  bere na vědomí, že rok 2015 byl prvním rokem skutečného přechodu z programu SESAR 1 (financovaného ze sedmého rámcového programu a TEN-T) na program SESAR 2 (financovaný z programu Horizont 2020), vzhledem k tomu, že grantové dohody v rámci programu Horizont 2020 a dvoustranné dohody s organizací Eurocontrol a leteckým průmyslem nebyly na konci roku 2015 uzavřeny;

4.  na základě zprávy o rozpočtovém a finančním řízení konstatuje, že konečný rozpočet na program SESAR 1 na rozpočtový rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 30 229 774 EUR a prostředky na platby ve výši 126 733 842 EUR, a dále konstatuje, že konečný rozpočet na program SESAR 2020 na rozpočtový rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 51 470 000 EUR a prostředky na platby ve výši 10 300 000 EUR;

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 100 % a míra čerpání prostředků na platby 82,3 %; na základě odpovědi společného podniku zdůrazňuje, že míra čerpání prostředků na platby ve výši 82,3 % byla způsobena dvouměsíčním zpožděním prvního programu Horizont 2020 a byla mimo kontrolu společného podniku; konstatuje, že související nevyužité prostředky na platby z roku 2015 byly v plném rozsahu začleněny do rozpočtu na rok 2016;

6.  konstatuje, že z celkových operačních závazků přijatých v roce 2015 (74 500 000 EUR) činily 29 % individuální závazky založené na dokončených zadávacích řízeních na granty a zakázky a zbývajících 71 % byly souhrnné závazky, pro něž nebyla zadávací řízení dokončena; konstatuje, že příčinou vysoké míry souhrnných závazků v roce 2015 je skutečnost, že první výzvy k podávání návrhů v rámci programu Horizont 2020 týkající se grantů v celkové hodnotě 51 470 000 EUR byly vydány ve druhé polovině roku 2015 a související dohody byly podepsány v roce 2016;

7.  konstatuje, že v rámci auditu v roce 2015 bylo auditováno 257 výkazů nákladů od všech 15 členů, a to ve výši 61 000 000 EUR neboli 11 % z celkových vykázaných nákladů ve výši 560 800 000 EUR s mírou zbytkových chyb 0,70 %;

Převod

8.  konstatuje, že společný podnik uskutečnil během roku 2015 dva rozpočtové převody v celkové hodnotě 79 500 EUR; konstatuje, že úroveň a povaha převodů uskutečněných v roce 2015 zůstala v mezích finančních předpisů definovaných v čl. 26 odst. 1 finančních předpisů společného podniku;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

9.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že provozní rozpočet na rok 2015 stanovil plán pracovních míst obsahující 39 míst pro dočasné pracovníky a tři pro vyslané národní odborníky, tj. celkem 42 pracovních míst, z nichž 41 bylo na konci roku 2015 obsazeno;

10.  zdůrazňuje, že společný podnik uskutečnil 13 postupů zadávání zakázek v přibližné hodnotě 76 700 000 EUR v souladu s finančními pravidly společného podniku k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi dodavateli a co nejúčinnějšího využívání finančních prostředků společného podniku; dále konstatuje, že společný podnik podepsal 28 smluv, z toho 20 konkrétních smluv na veřejnou zakázku v rámci rámcových smluv a osm smluv vyplývajících ze zadávacích řízení zahájených v letech 2014 nebo 2015;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  konstatuje, že během roku 2015 přijala správní rada strategii společného podniku proti podvodům, která zohledňuje priority stanovené Komisí v rámci společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, stanoví přístup společného podniku v této oblasti a definuje cíle výkonného ředitele a správní rady v boji proti podvodům na období příštích dvou až tří let;

12.  vítá skutečnost, že společný podnik v roce 2015 přijal mnohostranný přístup za účelem účinného přezkumu, řízení a snížení rizik a že má zavedeny mechanismy ověřování, jež umožní řádnou prevenci a řešení případů střetů zájmů, a očekává, že budou Parlament, Rada i veřejnost každý rok informovány o výsledcích těchto opatření a veškerých návazných krocích;

13.  na základě zprávy Účetního dvora z července 2015 konstatuje, že Komise vydala pokyny pro společné podniky týkající se předpisů v oblasti střetů zájmů, včetně společného vzoru pro prohlášení o neexistenci střetu zájmů; naléhavě vyzývá společný podnik, aby promítl tyto pokyny do svých postupů a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o dokončení zmíněných prohlášení;

Interní kontrola

14.  konstatuje, že zahájení programu SESAR 2020 mělo dopad na systém vnitřní kontroly, protože vyžadovalo odlišný přístup, a že je třeba pokračovat v zavádění nových procesů v rámci programu Horizont 2020; konstatuje, že během roku 2015 začalo programové a finanční řízení programu SESAR 2020 podléhat nařízením a zásadám vztahujícím se na program Horizont 2020, což si vyžádalo řadu změn v administrativní a operační struktuře i prostředí společného podniku;

Interní audity

15.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl v říjnu 2015 audit týkající se operačního řízení a aktualizaci hlavního plánu ATM; připomíná, že IAS vydal 9 doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“ a šest jako „důležitá“; s uspokojením konstatuje, že jedno velmi důležité doporučení a pět ze šesti důležitých doporučení byla provedena; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o provedení zbývajícího, dosud nerealizovaného doporučení;

16.  konstatuje, že audit IAS týkající se hlavního plánu ATM obsahoval tři významná doporučení, k jejichž provedení vypracoval společný podnik podrobný akční plán; žádá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o pokroku jeho akčního plánu;

Výzvy k podávání návrhů

17.  konstatuje, že v rámci financování programu Horizont 2020 byly v roce 2015 zahájeny tři výzvy k podávání návrhů týkající se dvou typů akcí; jednalo se zejména o akce v oblasti výzkumu a inovací, ale i o akce v oblasti inovací; konstatuje, že v rámci výzev k podávání návrhů bylo předloženo 28 témat a že obdržené návrhy byly vyhodnoceny na základě excelence, dopadu a kvality i účinnosti provádění; třetí výzva se týkala konečných žádostí o členství;

18.  konstatuje, že společný podnik přijal víceletý pracovní program SESAR 2020 v souladu s prioritami aktualizovaného evropského hlavního plánu ATM, který slouží jako „globální pracovní program společného podniku“ a zahrnuje podrobnosti o různých operačních, technických a průřezových činnostech nezbytných k realizaci programu SESAR 2020.

Další problémy

19.  poznamenává, že správní rada v prosinci 2015 přijala hlavní plán uspořádání letového provozu (vydání z roku 2015), který se týká vývoje i zavádění projektu SESAR; vítá vytvoření vize projektu SESAR 2035+, která stanovuje ambiciózní cíle v oblasti výkonnosti a předběžná podnikatelská hlediska;

20.  vítá úspěšné dodání práce zadané Komisí týkající se definiční fáze systémů dálkově řízených letadel (RPAS); zdůrazňuje význam předběžné dohody s širším leteckým průmyslem o bezpečném začlenění bezpilotních letadel do civilního vzdušného prostoru; poznamenává také, že v prosinci 2015 byla zahájena „výhledová studie o bezpilotních letadlech“, která by měla tvořit základ náležitého zohlednění činností v oblasti RPAS v rámci hlavního plánu uspořádání letového provozu;

21.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2015: 54 % pracovních míst v oblasti provozu, 44 % v administrativě a 2 % neutrálních pracovních míst;

22.  podtrhuje zásadní úlohu společného podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotné evropské nebe.

Právní upozornění