Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2195(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0096/2017

Esitatud tekstid :

A8-0096/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.63

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0194

Vastuvõetud tekstid
PDF 181kWORD 54k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
P8_TA(2017)0194A8-0096/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8‑0086/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(4), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0096/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 66.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 68.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus ühisettevõtte SESAR 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8‑0086/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(4), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0096/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 473, 16.12.2016, lk 66.
(2) ELT C 473, 16.12.2016, lk 68.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8‑0096/2017),

A.  arvestades, et ühisettevõte SESAR (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta veebruaris selleks, et viia ellu Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programm, mille eesmärk on moderniseerida liikluse juhtimist Euroopas;

B.  arvestades, et tulenevalt nõukogu määruse (EL) nr 721/2014 vastuvõtmisest pikenes ühisettevõtte tegutsemisaeg programmiga SESAR 2 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et SESARi projektid on jagatud määratlemisetapiks (2004–2007), mida juhib Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol), esimeseks arendusetapiks (2008–2016), mida rahastatakse programmitöö perioodist 2008–2013 ja mida juhib ühisettevõte, ning kasutuselevõtuetapiks (2014–2020), mis kulgeb paralleelselt arendusetapiga; arvestades, et kasutuselevõtu etappi juhivad eeldatavasti ettevõtted ja sidusrühmad, kusjuures kasutuselevõtu etapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslik rajamine ja kasutuselevõtmine;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2007. aastal;

E.  arvestades, et ühisettevõte kavandati avaliku ja erasektori partnerlusena, mille asutajaliikmed on liit ja Eurocontrol;

F.  arvestades, et projekti SESAR arendusetapi (2008–2015) eelarve on 2 100 000 000 eurot, mis eraldatakse võrdsetes osades ELi, Eurocontroli ning osalevate avaliku ja erasektori partnerite poolt; arvestades lisaks, et ELi osalus programmi SESAR 2 kasutuselevõtu etapis (2014–2024) on 585 000 000 eurot ja seda rahastatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ (edaspidi programm „Horisont 2020“); arvestades, et uute „Horisont 2020“ liikmelepingute alusel on Eurocontroli eeldatav panus umbkaudu 500 000 000 eurot ning lennundustööstuse muude partnerite panus ligi 720 700 000 eurot;

G.  arvestades, et ühisettevõte on kohustatud omama eraldi kontosid esimese programmi (2007–2016, rahastamine seitsmendast raamprogrammist /TEN‑T (SESAR 1)) ja teise programmi (2014–2024, rahastamine programmist „Horisont 2020“ (SESAR 2)) jaoks (edaspidi koos „SESAR 2020“);

Üldine

1.  märgib, et kontrollikoja aruande põhjal kajastab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  märgib, et ühisettevõtte ja SESAR‑i arendamise programmi üleminek kui SESAR 1 lõpetamise lõpuleviimine oli kavandatud 2015. aastale, kuid teadusuuringud ja innovatsioon lennuliikluse korraldamise valdkonnas jätkusid pärast algset finantsraamistikku 2007–2013 mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 programmi „Horisont 2020“ raames; märgib üleminekut programmile SESAR 2 ning teadusuuringute ja rakendusuuringute ning innovatsiooniprojektide käivitamist ja elluviimist SESAR 2020 raames;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  tõdeb, et 2015. aasta oli esimene aasta, mil toimus tegelik üleminek seitsmendast raamprogrammist ja TEN‑T‑st rahastatud programmilt SESAR 1 programmi „Horisont 2020“ kaudu rahastatavale programmile SESAR 2, kuna programmi „Horisont 2020“ toetuslepingud ja kahepoolsed lepingud Eurocontroli ja lennundustööstusega ei olnud 2015. aasta lõpus veel sõlmitud;

4.  märgib, et eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande põhjal sisaldas programmi SESAR 1 2015. aasta lõplik eelarve 30 229 774 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 126 733 842 eurot maksete assigneeringuid; märgib lisaks, et SESAR 2020 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas 51 470 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 10 300 000 eurot maksete assigneeringuid;

5.  märgib, et kontrollikoja aruande põhjal olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad vastavalt 100 % ja 82,3 %; rõhutab ühisettevõtte vastuse põhjal, et maksete assigneeringute määr 82,3 % oli tingitud esimese programmi „Horisont 2020“ kahekuulisest hilinemisest ja see ei sõltunud ühisettevõttest; märgib, et seonduvad 2015. aasta maksete kasutamata assigneeringud kanti täies mahus üle 2016. aasta eelarvesse;

6.  märgib, et 29 % kõigist 2015. aastal tegevusega seotud kulukohustustest (74 500 000 eurot) olid individuaalsed kulukohustused, mis põhinesid toetuste andmise ja riigihangete lõpetatud menetlustel, ning ülejäänud 71 % olid üldised kulukohustused (nendega seotud hangetes ei olnud ühtegi pakkujat veel edukaks tunnistatud); täheldab, et 2015. aasta suur üldiste kulukohustuste määr oli tingitud sellest, et „Horisont 2020“ esimesed projektikonkursid, mille toetussumma oli 51 470 000 eurot, käivitati 2015. aasta teisel poolel ning asjaomased toetuslepingud sõlmiti 2016. aastal;

7.  märgib, et 2015. aasta auditi raames auditeeriti 257 kuluaruannet, milles olid esindatud kõik 15 liiget ja mille summa oli 61 000 000 eurot ehk 11 % kulunõuete 560 800 000 euro suurusest kogusummast, allesjäänud veamäär oli 0,70 %;

Ümberpaigutamine

8.  märgib, et ühisettevõte tegi 2015. aasta jooksul eelarves kaks ümberpaigutust kogusummas 79 500 eurot; võtab teadmiseks, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäi ühisettevõtte finantseeskirjade artikli 26 lõikes 1 määratletud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.  märgib, et kontrollikoja aruande põhjal sisaldab 2015. tegevuseelarve ametikohtade loetelu 39 ajutise töötaja ning kolme lähetatud riikliku eksperdi ametikohta, kokku 42 ametikohta, millest 2015. aasta lõpus oli täidetud 41;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõte korraldas oma finantseeskirjadega kooskõlas 13 hankemenetlust ligikaudu 76 700 000 euro väärtuses, et tagada tarnijate vahel õiglane konkurents ja ühisettevõtte rahaliste vahendite võimalikult tõhus kasutamine; märgib lisaks, et ühisettevõte allkirjastas 28 lepingut, neist 20 raamlepingutel põhinevat erilepingut ja 8 lepingut 2014. aastal või 2015. aastal algatatud hankemenetluse tulemusel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  märgib, et 2015. aastal võttis haldusnõukogu vastu pettustevastase võitluse strateegia, milles võetakse arvesse komisjoni seatud prioriteete liidu detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi raames, sätestatakse ühisettevõtte lähenemisviis kõnealuses valdkonnas ning määratakse kindlaks tegevdirektori ja haldusnõukogu eesmärgid pettuste vastu võitlemisel järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul;

12.  kiidab heaks asjaolu, et ühisettevõte võttis 2015. aastal kasutusele mitmekülgse lähenemisviisi, et riske tulemuslikult läbi vaadata, juhtida ja leevendada, ning asjaolu, et ühisettevõte on kehtestanud jälgimiskorra huvide konflikti nõuetekohase ennetamise ja haldamise võimaldamiseks, ning eeldab, et Euroopa Parlamenti, nõukogu ja avalikkust teavitatakse iga-aastaselt nende meetmete tulemustest ja järelmeetmetest;

13.  märgib, et kontrollikoja aruande põhjal väljastas komisjon 2015. aasta juulis ühisettevõtetele suunised huvide konfliktide kohta, sh ühtse huvide konflikti puudumise deklaratsiooni; nõuab, et ühisettevõte kajastaks neid suuniseid oma menetlustes ning annaks eespool nimetatud deklaratsioonide täitmisest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

Sisekontroll

14.  täheldab, et SESAR 2020 käivitamine avaldas mõju sisekontrollisüsteemile, nõudes teistsugust lähenemist, ja programmi „Horisont 2020“ raames on jätkuvalt vaja rakendada uusi menetlusi; märgib, et 2015. aastal hakati SESAR 2020 programmi ja rahastamise haldamise suhtes kohaldama programmi „Horisont 2020“ eeskirju ja põhimõtteid, mis nõudsid ühisettevõtte haldus- ja tegevusstruktuuri ning keskkonda mitmete muudatuste tegemist;

Siseauditid

15.  märgib, et 2015. aasta oktoobris auditeeris komisjoni siseauditi talitus ühisettevõtte tegevuse juhtimist ja ajakohastatud üldkava; märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis üheksa soovitust, millest üks oli märkega „väga oluline“ ja kuus soovitust märkega „oluline“; märgib rahuloluga, et üks väga oluline soovitus ja kuuest olulisest soovitusest viis on ellu viidud; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ülejäänud täitmata soovituste rakendamise kohta;

16.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus tegi üldkava kohta kolm olulist soovitust, mille suhtes ühisettevõte koostas üksikasjaliku tegevuskava; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru tegevuskavaga seoses tehtud edusammudest;

Projektikonkursid

17.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ rahastamisega käivitati 2015. aastal kolm projektikonkurssi, mis hõlmasid kahte liiki meetmeid; need meetmed olid peamiselt teadusuuringute ja innovatsioonimeetmed, aga hõlmasid ka innovatsioonimeetmeid; võtab teadmiseks, et projektikonkursside raames esitati 28 teemat ja saadud taotlusi hinnati nende taseme, mõju ning rakendamise kvaliteedi ja tõhususe alusel; kolmas projektikonkurss oli seotud lõplike liikmeks saamise taotlustega;

18.  märgib, et ühisettevõte võttis Euroopa lennuliikluse korraldamise ajakohastatud üldkava prioriteetidega kooskõlas vastu SESAR 2020 mitmeaastase tööprogrammi, mida kasutatakse ühisettevõtte üldise tööprogrammina ja milles on üksikasjalikult välja toodud erinevad SESAR 2020 jaoks vajalikud operatiivsed, tehnilised ja horisontaalsed meetmed;

Muud küsimused

19.  märgib, et haldusnõukogu võttis 2015. aasta detsembris vastu lennuliikluse korraldamise üldkava (2015. aasta väljaanne), milles käsitletakse nii SESAR‑i arendamist kui ka kasutuselevõttu; väljendab heameelt SESAR‑it käsitleva 2035. aasta järgse nägemuse väljatöötamise üle, mille raames esitatakse taotletavad tulemuseesmärgid ja esialgsed ärihuvid;

20.  väljendab heameelt komisjoni poolt volitatud töö eduka lõpuleviimise üle seoses kaugjuhitava õhusõiduki süsteemide (RPA‑süsteemid) määratlemisetapiga; rõhutab, kui oluline on saavutada laiema lennundustööstusega esialgne kokkulepe mehitamata õhusõidukite ohutu integreerimise kohta tsiviillennunduseks mõeldud õhuruumi; märgib samuti, et mehitamata õhusõidukite tulevikuväljavaateid käsitlev uuring, mis peaks olema RPA‑süsteemide tegevuse nõuetekohase käsitlemise aluseks lennuliikluse korraldamise üldkavas, algatati 2015. aasta detsembris;

21.  võtab teadmiseks 2015. aastal teostatud personali võrdlusuuringu tulemused: 54 % põhitegevusega seotud ametikohti, 44 % administratiivseid ja 2 % neutraalseid ametikohti;

22.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel.

Õigusalane teave