Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2099(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2017

Внесени текстове :

A8-0121/2017

Разисквания :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.67

Приети текстове :

P8_TA(2017)0198

Приети текстове
PDF 607kWORD 70k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
P8_TA(2017)0198A8-0121/2017

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.,

—  като взе предвид Финансовия доклад за 2015 г. и Статистическия доклад за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид оценката от септември 2016 г. на Европейската инвестиционна банка относно функционирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),

—  като взе предвид Корпоративния оперативен план за 2016—2018 г., публикуван на уебсайта на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид Доклада относно устойчивостта за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 за Устава на ЕИБ,

—  като взе предвид мандата за външно кредитиране (МВК) за периода 2014—2020 г., даден от Комисията за операции на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2016 г. относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016)0024),

—  като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Годишен доклад за 2014 г.(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки“ (COM(2016)0359),

—  като взе предвид документа „Политика на ЕИБ относно слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции“ от 15 декември 2010 г. и допълнението към „Политика относно неоказващите съдействие юрисдикции“ от 8 април 2014 г.,

—  като взе предвид своето одобрение за ратифицирането на Парижкото споразумение от страна на Европейския съюз от 4 октомври 2016 г.(3),

—  като взе предвид речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г. на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург,

—  като взе предвид писмата, изпратени от Европейския омбудсман до ЕИБ на 22 февруари 2016 г. и на 22 юли 2016 г.,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия, комисията по бюджети и комисията по транспорт и туризъм (A8-0121/2017),

А.  като има предвид, че се счита, че ЕИБ е „финансовото подразделение на ЕС“ и ключовата институция за поддържането на публичните и частните инвестиции в рамките на ЕС, като също така играе важна роля извън ЕС чрез дейностите си за външно кредитиране; като има предвид, че ЕИБ продължава да укрепва европейската интеграция и нейната роля се оказа още по-съществена след началото на финансовата криза през 2008 г.;

Б.  като има предвид, че следва да бъде развита всеобхватна и същинска отчетност на ЕИБ пред Парламента;

В.  като има предвид, че ЕИБ запази солидната си рентабилност през 2015 г. с нетен годишен излишък в размер на 2,8 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че ЕИБ трябва да запази своята силна кредитоспособност и трябва да остане избирателна в своите операции, като взема предвид не само големите обеми и възвръщаемостта на инвестициите си, но също и социалното и икономическото въздействие в различните сектори и региони, както и приноса на своите инвестиции за социалното благо в по-широк план;

Д.  като има предвид, че ЕИБ следва да продължи да укрепва усилията си за ефективно разширяване на дейностите по кредитиране в региони с ниско ниво на инвестиционен капацитет, като намалява административните тежести за кандидатите;

Е.  като има предвид, че ЕИБ, като институцията, отговорна за усвояването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), следва да продължи да преследва като свои основни приоритети високото качество на портфейла от активи и постигането на стабилни финансови резултати с дългосрочни икономически ползи, които генерират качествени работни места;

Ж.  като има предвид, че ЕИБ следва с всички налични свои инструменти да помага за решаване на проблема с регионалните неравенства, като дава консултации относно разработването на нови частни проекти и като финансира солидни и благоразумни инвестиционни проекти, без да засяга или подменя вече съществуващите програми със същата цел и проектите, които имат силно изразено екологично, социално и корпоративно-управленско измерение; като има предвид по-специално, че ЕИБ следва да разработи допълнителни начини за поддържане на икономическото развитие на държавите, които беше необходимо да прилагат стабилизационна програма;

З.  като има предвид, че инвестициите на ЕИБ в жизнеспособни проекти могат да помогнат за преодоляване на младежката безработица, като осигуряват на младите хора необходимия набор от умения и подпомагат достъпа до финансиране, свързано с младежка заетост;

И.  като има предвид, че трябва да се обърне особено внимание на критериите от екологичен, социален или корпоративно-управленски характер, и по-специално на изменението на климата, при оценката и наблюдението на всички проекти; като има предвид, че насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване е от жизненоважно значение за цялостното развитие и устойчивия успех на Съюза;

Й.  като има предвид, че транспортният сектор, предвид на това, че повече от билион евро са инвестирани в него благодарение на подкрепата на ЕИБ от нейното създаване през 1958 г. насам, е секторът, в който ЕИБ извършва най-широка дейност;

К.  като има предвид, че намаляването на емисиите в транспортния сектор представлява голямо предизвикателство и са необходими значителни намаления в емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (CO2) и в други съответни емисии от транспорта, за да може ЕС да постигне своите дългосрочни цели в областта на климата; като има предвид, че задръстванията и замърсяването на въздуха са сериозни проблеми за развитието на всички форми на мобилност и за опазването на човешкото здраве;

Л.  като има предвид, че през 2015 г. ЕИБ инвестира 14 милиарда евро в транспортни проекти, от които ще се възползват 338 милиона пътници годишно, и които ще спестят 65 милиона часа път годишно;

Инвестиции в ЕС

1.  подчертава, че настоящата криза отслаби значително растежа в европейската икономика и че един от основните фактори е спадът в инвестициите в ЕС; подчертава, че свиването на публичните и частните инвестиции е достигнало тревожни размери в най-засегнатите от кризата държави, както сочи констатацията на Евростат, че брутното образуване на основен капитал е намаляло с 65% в Гърция и с 35% в Португалия между 2007 и 2015 г.; изразява загриженост относно макроикономическите дисбаланси и равнищата на безработица, които остават високи в някои държави членки;

2.  подчертава факта, че укрепването на конкурентоспособността на ЕС, повишаването на икономическия растеж и заетостта зависят, наред с другото, от увеличаването на инвестициите, особено в научни изследвания, иновации, цифровизация, енергийна ефективност и устойчивост, кръговата икономика и в подкрепата за стартиращите предприятия и съществуващите МСП;

3.  отбелязва неотложната необходимост ЕИБ да участва в намаляването на недостига на инвестиции въз основа на солидни икономически критерии; призовава ЕИБ да съсредоточи своите усилия върху по-ефективни и енергийно-ефективни инвестиции, както и върху привличането и осигуряването на възможности за частни инвестиции; отправя искане до ЕИБ да избягва широкомащабните инфраструктурни проекти, които може да имат сериозно въздействие върху околната среда и които не доказват своята реална добавена стойност за икономиката и местното население; призовава ЕИБ да засили техническото си подпомагане с цел преодоляване на слабия капацитет за генериране на проекти и да помага на държавите членки да определят подходящи за финансиране проекти;

4.  отбелязва стабилността по отношение на кредитите от ЕИБ, подписани през 2015 г. (77,5 милиарда евро спрямо 77 милиарда евро през 2014 г.); посочва, че макар този процент да е в съответствие с целта, обявена в оперативния план на ЕИБ за периода 2015—2017 г., настоящият контекст следва да насърчи банката да си поставя по-амбициозни цели и да увеличи кредитите, които подписва; припомня, че ЕИБ следва да изпълнява основна роля в прилагането на стратегията „Европа 2020“ посредством инструмента „Хоризонт 2020“;

5.  счита, че ЕИБ в ролята си на „банката на ЕС“, създадена и уредена с Договорите и със съответния приложен протокол, трябва да действа съобразно този специален статут, от който произтичат специални права и отговорности; отбелязва, че банката играе ключова роля в прилагането на все по-голям брой финансови инструменти, които постигат ефект на лоста с бюджетните средства на ЕС;

6.  отбелязва положителната новина, че ЕИБ е успяла да изпълни ангажимента, поет спрямо акционерите на банката, за най-малко 180 милиарда общи инвестиции;

7.  посочва, че си струва да се разгледа сериозно възможността за ново увеличение на капитала на ЕИБ с цел да се запази капацитетът за финансиране на банката в бъдеще, като подчертава, че е важно да се гарантира ефективно и отговорно управление на ресурсите;

8.  счита, че увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране може да се постигне чрез по-добри взаимодействия с публичните средства, които на свой ред биха стимулирали публичните и частните инвестиции; подчертава, че подобно увеличение следва да бъде придружено от съответно диверсифициране на продуктовата гама на ЕИБ, включително по-широко и фискално благоразумно използване на публично-частни партньорства (ПЧП), като се поддържа баланс между ползите за публичния и частния сектор, и други новаторски инструменти, за да се отговори по-добре на нуждите на реалната икономика и пазара; подчертава, че подобни действия следва да се предприемат, като същевременно отчита, че новите продукти често изискват допълнителни управленски инструменти, с които да се гарантира тяхната стабилност, и че особено внимание трябва да се обръща на стратегическото разпределение на средствата и преследването на целите на политиките на ЕС;

9.  отбелязва факта, че през 2015 г. ЕИБ е предоставила 1,35 милиарда евро за инвестиции в проекти в цяла Гърция; отбелязва, че ЕИБ е предоставила над 12 милиарда евро за инвестиции в Гърция от началото на кризата през 2008 г.;

10.  приветства факта, че ЕИБ реагира на кризата със значително разширяване на дейността си, включително в най-тежко засегнатите държави; призовава ЕИБ да продължи подкрепата си за държавите от ЕС, които прилагат програми за корекции, с цел да допринесе за рязкото активизиране на тяхното икономическо възстановяване и да подпомага прехода им към устойчива икономика, като същевременно гарантира, че те продължават да се придържат към критериите на ЕИБ за стабилни инвестиции; посочва, че тази подкрепа следва да се предоставя под формата както на финансова подкрепа, така и на изграждане на капацитет, за да се помогне проектите да достигнат фаза на готовност за инвестиции; подчертава значението на регионалното развитие и призовава за засилен диалог и сътрудничество с регионалните и местните органи;

11.  насочва вниманието към многобройните призиви към ЕИБ да стимулира и улесни разпространението на най-добри практики сред държавите членки, по-специално чрез съответните национални насърчителни банки и институции, които представляват основен инструмент за координиран отговор от страна на ЕС на ниското равнище на инвестиции;

12.  очаква от ЕИБ да продължава да работи с Комисията и държавите членки за преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

13.  отбелязва, че ЕИБ използва голям набор от финансови инструменти, например заеми, гаранции, облигации за проекти и публично-частни партньорства, за да подкрепя публичните и частните инвестиции в транспорта; подчертава, че е важно да се координират различните видове финансиране на ЕС с цел да се гарантира, че целите на транспортната политика на ЕС са изпълнени в целия ЕС, като се има предвид, че не всички проекти са подходящи за финансиране от инструменти от вида на публично-частното партньорство;

14.  подчертава, че ЕИБ следва да дава приоритет на основани на иновации проекти с ясно определена европейска добавена стойност; припомня значението на финансирането на проекти, които постигат максимално въздействие при създаването на работни места; призовава ЕИБ да засили оценяването на проекти, като обръща особено внимание на броя и качеството на пряко и непряко създадените работни места; призовава ЕИБ да действа по съобразен с пазара начин, така че да се създадат равни условия на конкуренция за другите инвеститори;

15.  подкрепя Комисията в нейния опит да преразгледа действащия Финансов регламент; подкрепя, по-специално, разпоредбите на регламента, отнасящи се до използването на иновативни финансови инструменти като облигации за проекти, при условие че те не водят до социализация на загубите и приватизиране на печалбите;

16.  приканва ЕИБ да представи всеобхватна оценка на потенциалното въздействие, което решението на Обединеното кралство да напусне ЕС би могло да окаже върху нейното финансово състояние и дейности; подчертава необходимостта при поемането на дългосрочни ангажименти ЕИБ да взема предвид решението на Обединеното кралство да напусне ЕС; призовава ЕИБ да поддържа диалог с правителството на Обединеното кралство, за да създаде твърде необходимата сигурност за проектите, установени в Обединеното кралство, които понастоящем получават финансиране от ЕИБ или са в процес на кандидатстване; приканва ЕИБ да проучи и очертае различните възможни видове взаимоотношения между ЕИБ и Обединеното кралство вследствие на решението на Обединеното кралство да напусне ЕС;

17.  насърчава групата на ЕИБ изцяло да се придържа към позицията на Комисията относно структурите за агресивно избягване на данъци и подчертава, че в допълнение към предпазните мерки, прилагани от самата ЕИБ, използването на публични фондове, управлявани от ЕИБ в рамките на мандат, подлежи на контрол и от страна на Европейската сметна палата; призовава ЕИБ в тази връзка да прекрати сътрудничеството си с посредниците, държавите и юрисдикциите в списъка на ЕС с данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие; отбелязва, че всички проекти, финансирани от ЕИБ, включително тези, които се финансират чрез финансови посредници, се публикуват на уебсайта на ЕИБ; предлага ЕИБ да засили своя капацитет за научни изследвания и секторни анализи;

18.  подчертава, че всички форми на вредни данъчни практики следва да останат важен приоритет за ЕИБ; призовава ЕИБ бързо да приложи относимото законодателство и относимите стандарти на ЕС относно избягването на данъци, данъчните убежища и други въпроси в тази връзка и да изисква от клиентите си съответно да спазват тези правила; изразява загриженост относно липсата на оповестяване от страна на ЕИБ на информация, свързана с крайните действителни собственици, особено когато финансирането разчита на фондове за дялово участие; настоятелно призовава ЕИБ да вземе изпреварващи мерки и да провежда повече действия за надлежна проверка, когато се установи, че проекти на ЕИБ имат връзки с юрисдикции, които създават опасения в данъчно отношение;

19.  подчертава, че списъкът на ЕС с данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие, се очаква в края на 2017 г.; призовава в тази връзка ЕИБ да преразгледа и усъвършенства своята политика относно юрисдикциите, които не оказват съдействие, възможно най-скоро след публикуването на списъка на ЕС с такива юрисдикции;

20.  призовава ЕИБ допълнително да подобри практиките си за прозрачност на всички равнища на институцията; насърчава ЕИБ да се увери, че както прякото финансиране, така и финансирането чрез посредници съдържат данни по отделни държави; настоятелно призовава ЕИБ да предприеме действия във връзка с препоръките на Европейския омбудсман и призовава за укрепване на независимостта на механизма на ЕИБ за подаване на жалби;

21.  призовава ЕИБ да продължи да подобрява своята комуникация с финансовите посредници, така че последните да могат по-добре да информират бенефициентите относно възможностите за финансиране от ЕИБ на тяхно разположение; приветства в това отношение неотдавна създадения механизъм, по силата на който кредитните институции, които използват средства на ЕИБ за финансиране на проект, трябва да изпратят писмо до бенефициента, в което изрично да посочат използването на финансиране от ЕИБ;

22.  счита, че прозрачността и достъпът за гражданите до информация относно плановете и структурите за финансиране са от съществено значение за гарантирането на отзвук за проектите сред гражданите и приемане от тяхна страна на тези проекти;

Подкрепа за МСП

23.  твърдо подкрепя акцента, поставен от ЕИБ върху финансирането на малки и средни предприятия (МСП), с 37% от новите кредити, отпуснати през 2015 г. (28,4 милиарда евро); приветства по-специално факта, че операциите на ЕИБ помогнаха за създаването и поддържането на 4,1 милиона работни места в европейски МСП и дружества със средна пазарна капитализация (+13% в сравнение с 2014 г.); припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика, като осигуряват 85% от всички нови работни места, и че тяхното подпомагане трябва да остане основна цел на банката; подчертава, че ЕИБ е една от институциите, които помагат да се намали недостигът на финансиране за МСП;

24.  приветства ролята, която има ЕИБ в развитието на частния сектор на местно равнище; посочва, че подкрепата на ЕИБ за микрофинансирането е била особено успешна — микрокредити на стойност само 184 милиона евро са осигурили поддържането на 230 500 работни места в микропредприятия, докато заемите в размер на почти три милиарда евро за малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация са се оказали много по-слабо ефективни, тъй като са осигурили поддържането едва на 531 880 работни места; посочва, че коефициентът на ливъридж на инвестиционните инструменти в областта на микрофинансирането е бил освен това значително по-висок от този на фондовете за дялово участие; посочва, че микрокредитирането има силно изразени аспекти, свързани с равенството на половете, като създава два пъти повече работни места за жени, отколкото за мъже; иска от ЕИБ да отпуска повече ресурси за микрофинансирането; призовава Комисията и държавите членки да признаят този успех чрез увеличаване на бюджета за обезпечаване на микрокредитирането в мандата на ЕС за външно кредитиране; изразява съжаление относно факта, че ЕИБ не е подкрепила нито една институция за микрофинансиране извън държавите от АКТБ, и изисква подобна подкрепа в областта на микрофинансирането да бъде предоставена на всички други развиващи се държави, където ЕИБ извършва дейност;

25.  приветства факта, че през последните години ЕИБ обръща повече внимание на подкрепата за МСП; изразява загриженост, че финансирането от ЕИБ може да отдава предпочитание на по-големите предприятия поради насочеността си към броя подкрепени работни места (който включва вече съществуващи работни места без риск от уволнения); отправя искане ЕИБ да си поставя за цел и да докладва не само подкрепени, но и новосъздадени чрез нейните дейности по финансиране работни места, както и да се стреми да спазва стандартите на Международната организация на труда (МОТ);

26.  призовава ЕИБ да изисква от дружествата, които участват в съфинансирани от нея проекти, да спазват принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените по отношение на заплащането, заетостта и професиите; призовава ЕИБ, когато решава кои проекти да бъдат финансирани, да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата кандидати;

27.  припомня необходимостта от подкрепа за проекти на местни МСП, които целят устойчиви и дългосрочни инвестиции и осигуряват заетост в областта на иновацията, научноизследователската и развойната дейност и енергийната ефективност;

28.  счита, че като се има предвид стратегическата роля на микропредприятията и на МСП, ЕИБ следва да разработи също така стратегия за увеличаване на тяхното финансиране в държави с неблагоприятна икономическа и банкова среда; счита, че следва да се обърне специално внимание и на конкурентоспособните и гъвкави много малки предприятия, нуждаещи се от финансиране, на микропредприятията и микропредприемачите, които създават 30% от заетостта в частния сектор в ЕС и са по-уязвими спрямо икономически сътресения от по-големите предприятия; счита, че тази стратегия следва да включва укрепването на административния капацитет и капацитета за консултиране с цел да се предоставят информация и техническо подпомагане на МСП в разработването на предложения и кандидатстването за финансиране; счита, че в областта на достъпа до финансиране ЕИБ би могла да наблегне върху преодоляването на евентуалния недостиг на финансиране за микропредприятията посредством финансови инструменти и продукти, като например механизми и гаранции за микрофинансиране;

29.  приветства дейността на ЕИБ по финансиране на инфраструктурата и транспорта, тъй като тези проекти значително повишават потенциала на търговията и могат да имат ефект на лоста в интернационализацията на МСП, особено в региони с географски неблагоприятни условия;

30.  счита, че ЕИБ следва да полага специално внимание, за да гарантира, че мрежата от финансови посредници, която е създала, е надеждна и способна да финансира динамични и конкурентоспособни МСП по ефективен начин и в съответствие с политиките на ЕС; призовава ЕИБ да си сътрудничи по-тясно с регионалните публични институции с цел оптимизиране на възможностите за финансиране на МСП; подчертава необходимостта от адаптиране на инвестиционните програми към дребномащабни проекти, за да се осигури участието на МСП;

31.  подчертава, че достъпът до финансиране е едно от най-неотложните предизвикателства за МСП; подчертава необходимостта от стратегия на ЕИБ, която да направи възможен допълнителен и подобрен достъп до финансиране за МСП, включително чрез програми за улесняване на търговията и инициативи като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и новите инструменти за финансиране на търговските дейности на европейски и латиноамерикански/карибски МСП; предлага установяването на по-активни изисквания по отношение на политиките в областта на МСП и микропредприятията за банки посредници, отпускащи средства от ЕИБ; предлага допълнителни подобрения на прозрачността по отношение на оценката на местното икономическо и социално въздействие на заемите чрез посредник, отпускани от ЕИБ; подчертава, че приносът на ЕИБ за програми, свързани с МСП в трети държави, които имат преференциални търговски режими с ЕС, следва да бъде насочен към тяхното интегриране в глобалните вериги за доставки, като същевременно, по-конкретно в източното и южното съседство на ЕС, тези програми на ЕИБ следва да са насочени към интеграцията на МСП в европейските вериги за създаване на стойност;

32.  настоятелно призовава средствата от ЕИБ да бъдат насочени не само към МСП, но също към разумно развитие на инфраструктурата, тъй като липсата на такава в много държави партньори може да бъде сериозна пречка за растежа на търговията и за възможността на техните жители да купуват и продават стоки и услуги в рамките на ЕС;

ЕФСИ

33.  приветства старта на ЕФСИ, по отношение на който уреждащото законодателство влезе в сила през юли 2015 г.; подчертава, че успехът на програмата зависи от бързото ѝ и цялостно прилагане;

34.  особено подчертава факта, че към момента на съставяне на настоящата резолюция и при продължаващо нарастване на цифрите, общите инвестиции в одобрени проекти по ЕФСИ възлизат на 168,8 милиарда евро, което се равнява на 54% от първоначалната целева стойност (315 милиарда евро); насочва вниманието към факта, че до момента са одобрени 450 операции в 28-те държави членки; приканва ЕИБ да направи повече за гарантиране на допълняемост в подбора на проекти в рамките на ЕФСИ и да направи усилия да подобри географското покритие на проектите и техния принос за устойчив и интелигентен растеж;

Иновации и конкурентоспособност

35.  приветства силното нарастване на кредитирането от ЕИБ за иновативни проекти, което възлезе на 18,7 милиарда евро през 2015 г. в сравнение с по-малко от 10 милиарда евро през 2008 г., и счита, че то следва да бъде увеличено допълнително; настоятелно призовава ЕИБ да продължи тези усилия и да се съсредоточи върху разработването на технологии за бъдещето, като енергийно-ефективния транспорт, роботиката, биоикономиката, цифровата икономика и нови видове медицински лечения за по-добър живот; счита, че съсредоточаването върху финансирането за иновации (InnovFin) и финансовите технологии (FinTech) ще привлече проекти с добавена стойност в държавите членки; счита, че ЕИБ би могла да засили своята подкрепа за иновациите посредством целенасочени инвестиции в сферата на образованието и обучението, както и за стартиращи и разрастващи се предприятия, особено в по-слабо развитите региони;

36.  призовава ЕИБ при финансирането на транспортни проекти да взема предвид и да търси взаимодействия с туризма с оглед на насърчаването на развитието и конкурентоспособността на туристическия сектор в ЕС;

37.  счита, че иновативната и ефективна икономика се нуждае от напреднала и висококачествена транспортна система и инфраструктура, и че те следва да бъдат сред приоритетите, като се постави специален акцент върху източния регион на ЕС, както и върху иновативните мултимодални инфраструктурни решения, като например къси мултимодални тунели, мостове или фериботи в рядко населени райони;

38.  призовава ЕИБ да увеличи своите усилия за развитие на техническата помощ чрез консултантския си център, за да насърчава най-добрите управленски практики;

Борба срещу младежката безработица

39.  подчертава, че ЕИБ следва да развие своята програма „Умения и работни места — инвестиции за младите хора“ и да продължи да инвестира в образование и човешки капитал, за да дава на младите хора необходимия набор от умения, които да им дадат достъп до финансиране, свързано с младежка заетост в МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

40.  счита, че ЕИБ следва да разработи начини за облекчаване на обвързаността с условия, за да се подпомогнат предприятията в региони с младежка безработица над 25%, така че да се увеличи предприемачеството сред младежите и да се подкрепя създаването на предприятия, без да се поставя под въпрос жизнеспособността на проектите;

41.  припомня, че инвестициите на ЕИБ в стабилни инвестиционни проекти могат да спомогнат за насърчаване на социалното приобщаване, особено в държавите членки с високи равнища на безработица и ниски стойности на производителност; призовава ЕИБ да развие допълнително своята програма за стратегическо планиране, за да действа за намаляване на високите равнища на безработица; приветства факта, че през последните години се наблюдава непрекъснато увеличаване на подкрепата от ЕИБ за проекти за социални жилища, и приканва ЕИБ допълнително да укрепи инвестициите си в проекти за такива жилища;

42.  подчертава необходимостта инициативата на ЕИБ за устойчивост да бъде съсредоточена върху висококачествени проекти и изтъква важната роля, която, съгласно предложения план на ЕС за външни инвестиции, трябва да изпълнява ЕИБ за изграждането на по-устойчиви икономики, които да преодолеят първопричините за бедността; подчертава значението на инициативите на ЕИБ, които са съсредоточени по-специално върху младите хора и жените и които допринасят за инвестиции в социално значими сектори като водоснабдяването, здравеопазването и образованието или които увеличават подкрепата за предприемачеството и частния сектор;

Дейност в областта на климата

43.  отбелязва, че през 2015 г. след провеждане на обществена консултация ЕИБ публикува официална Стратегия за дейността в областта на климата, насочена към подпомагане на изпълнението на Парижкото споразумение както на равнище държави членки, така и на международно равнище; припомня необходимостта от изпълнение на стратегията на ЕИБ за климата от 2015 г. и изисква конкретно докладване относно изпълнението на действията, включени в тази стратегия;

44.  призовава ЕИБ да задълбочи участието си в борбата с изменението на климата – въпрос, с който бяха свързани 27% от проектите, одобрени през 2015 г., и във връзка с който общо бяха инвестирани 20,6 милиарда евро – най-голямата досега годишна сума, инвестирана в областта на изменението на климата от ЕИБ, като климатът и околната среда бяха в центъра на почти 50% от одобрените от ЕИБ проекти през 2015 г.; отново посочва значението на преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в съответствие с ангажимента, поет от Европейския съюз през март 2015 г. да намали въглеродните си емисии с минимум 40% до 2030 г.; подчертава значението на финансовата подкрепа за местни енергийни източници за преодоляване на голямата енергийна зависимост на Европа от външни енергийни източници и гарантиране на сигурността на доставките;

45.  насърчава ЕИБ да продължава да подкрепя устойчиви, безопасни, благоприятни за климата и иновативни транспортни решения, както и да продължава да насърчава достъпността за пътници с ограничена подвижност; подчертава, че предоставянето на достатъчно финансиране за проектите с европейска добавена стойност, включително трансграничните транспортни връзки и особено изоставените или демонтирани регионални трансгранични железопътни връзки, е приоритет на Съюза; подчертава необходимостта европейската инвестиционна политика да обърне по-голямо внимание на хоризонталните въпроси, особено по отношение на бъдещите транспортни средства и услуги, което ще изисква едновременното и съгласувано развитие на алтернативната енергия и телекомуникационните мрежи;

46.  подчертава, че за борбата с изменението на климата са важни целите, определени от 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) по отношение на транспорта; подчертава, че следва да са налице финансовите средства, необходими за осъществяването на модален преход от автомобилен транспорт към железопътен транспорт, воден транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища; също така настоява, че следва да се обърне внимание на инвестициите в чиста енергия и модерни услуги за транспорта; предлага с оглед на това да се увеличи капацитетът на инструментите за финансиране, които са специализирани за тази цел, като Европейския механизъм за чист транспорт;

47.  подчертава, че инвестициите следва да се основават на свеждането до минимум на външните разходи, включително тези, причинени от изменението на климата, и намаляване по този начин на предизвикателствата пред обществените бюджети в бъдеще;

48.  призовава Комисията и ЕИБ да подкрепят инвестициите в устойчива градска мобилност, в идеалния случай на основата на устойчиви планове за градска мобилност, с подходящи критерии за намаляване на задръстванията, изменението на климата, замърсяването на въздуха, шума и пътните произшествия;

49.  отбелязва, че с цел намаляване на тежестта на изграждането и поддържането на инфраструктурата върху данъкоплатеца, както и на тежестта върху публичните финанси като цяло, проектите за транспортна инфраструктура от вида на публично-частното партньорство следва в общия случай да се основават на принципа „ползвателят плаща“;

50.  препоръчва кредитните операции да се съсредоточат върху по-малки по мащаб, независими от мрежата, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, в които участват граждани и общности, както и върху това принципът за поставяне на „енергийната ефективност на първо място“ да бъде интегриран във всички политики и дейности на ЕИБ;

Мандат за външно кредитиране

51.  припомня, че външната политика на ЕИБ, и по-специално регионалните технически оперативни насоки, следва да бъдат съобразени с целите на външната дейност на ЕС, определени в член 21 от ДЕС и Европейската харта на основните права;

52.  настоява за съгласуваност и рационализиране на всички финансови инструменти на ЕС за външна дейност, включително инициативата на ЕИБ за устойчивост, бъдещия план на ЕС за външни инвестиции и преразглеждането на външния мандат на ЕИБ; очаква, по-специално, актуализираните регионални технически оперативни насоки или всеки равностоен документ, който се използва за свързване на целите на ЕС и външната дейност на ЕИБ, занапред да бъдат по-подробни, отколкото са били до момента;

53.  очаква, че в контекста на преразглеждането на външния мандат на ЕИБ двете подразделения на бюджетния орган ще постигнат съгласие относно амбициозно равнище на разпределяне на бюджетни средства за региона на източното съседство, като се вземе предвид фактът, че таванът в източното съседство ще бъде достигнат в средата на 2017 г. и че ЕИБ може да не е в състояние да продължи отпускането на кредити в региона през целия период на мандата за външно кредитиране;

54.  подчертава, че дейностите на ЕИБ следва да допринасят за изпълнението на Програмата до 2030 г., и за тази цел призовава ЕИБ да засили своя капацитет за оценка на проекти според тяхното въздействие върху целите от Програмата до 2030 г., включително социалните, екологичните и климатичните въздействия и тези върху равенството между половете; приветства настоящата работа на ЕИБ за разработване на стратегия относно равенството на половете, приемането на стратегията на ЕИБ за климата в рамките на мандата за външно кредитиране през декември 2015 г. и ангажимента за увеличаване на дела на свързаните с климата проекти до 35% от нейните инвестиции в развиващите се държави до 2020 г.; подчертава необходимостта от добро консултиране на проекти, включително чрез прилагането на принципа за свободното, предварително и информирано съгласие във връзка със засегнатите коренни общности при инвестициите на базата на земя и на базата на природните ресурси;

55.  приветства дейностите на ЕИБ за развитие в съответствие със Споразумението от Котону и мандата за външно кредитиране за периода 2014—2020 г., който предоставя гаранция от ЕС, обхващаща външните операции на ЕИБ в размер до 30 милиарда евро; подчертава спазването на задълженията в съответствие с Договора за ЕС (включително член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС), на Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека, на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на принципите за ефективност на развитието (включително допълняемост, ангажираност на държавите бенефициенти, привеждане в съответствие със стратегиите за развитие на държавите бенефициенти и прозрачност в избора на проекти); посочва също така Специален доклад № 16 от 2014 г. на Европейската сметна палата с искане Комисията да гарантира документирана оценка на добавената стойност на безвъзмездните средства от ЕС във връзка с постигането на целите на ЕС за развитие;

56.  настоятелно призовава ЕИБ да подобри предварителното и последващото оценяване на въздействието на своите проекти извън ЕС, за да се гарантира, че те се изпълняват успешно, създават добавена стойност и са в пълно съответствие с целта за устойчив и приобщаващ растеж за местните общности;

57.  приветства повишаването на прозрачността и отчетността благодарение на Рамката на ЕИБ за измерване на резултатите (РИР); изисква след приключването на процеса независими експерти да направят повторна оценка на случайна извадка от подложените на РИР близо четиристотин проекта; изисква резултатите от тази последваща оценка да бъдат докладвани на Парламента;

58.  припомня, че във връзка с други финансови посредници, използвани от ЕИБ (по-специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и кооперации), с цел осигуряване на високо равнище на прозрачност, ЕИБ следва да гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за прозрачност, както другите видове заеми;

59.  изразява съжаление относно факта, че докладът на ЕИБ относно дейностите ѝ извън ЕС не носи никаква информация относно обема и броя на необслужваните ѝ кредити; изисква от ЕИБ да предостави на Парламента годишен преглед на разсрочените плащания и загубите, понесени в рамките на нейните действия за финансиране за устойчиво развитие; изисква тази информация да е структурирана по видове финансиране и региони;

60.  призовава за политически дебат с участието на Парламента относно предвижданото сътрудничество на ЕИБ с Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ); отбелязва със загриженост, че до момента управленските структури на АБИИ не предвиждат подходящо участие на акционерите в решенията за финансиране на проекти, както и че публично достъпната проектна документация не съдържа никакви подробности относно изпълнението на екологичните и социалните мерки, които АБИИ изисква от своите заемодатели; призовава ЕИБ да установи взаимодействия и евентуално да обедини ресурси с други банки за регионално развитие с цел да гарантира, че техните дейности не се конкурират; счита за важно ЕИБ да отстоява високи стандарти за прозрачност и социални и екологични резултати в рамките на своето сътрудничество с други банки за развитие като условие за участие на капитала; призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа на равно заплащане и на прозрачност на заплащането, както и принципа на равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата — кандидати;

61.  одобрява факта, че Европейският съвет подкрепи инициативата на ЕИБ да мобилизира бързо допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж и социалното сближаване в държавите от южното съседство и Западните Балкани; припомня, че механизмът за техническа помощ на ЕИБ е съществено допълнение към одобреното финансиране, особено в бедните държави; призовава ЕИБ когато инвестира в трети държави, да взима под внимание местните условия; настоятелно призовава ЕИБ да увеличи прозрачността относно крайните действителни собственици и крайните получатели на средства, особено когато съответното финансиране разчита на фондове за дялово участие; счита, че изборът на финансови посредници следва да бъде по-стриктен;

62.  призовава ЕИБ, когато инвестира в трети държави, да взима под внимание местните условия; припомня, че инвестирането в трети държави не може да се основава единствено на подхода за максимална печалба, а следва също така да бъде насочено към генериране на дългосрочен устойчив икономически растеж, воден от частния сектор, както и към намаляване на бедността посредством създаване на работни места и подобрен достъп до производствени ресурси; счита, че в тази връзка изборът на финансови посредници следва да бъде по-стриктен;

63.  отбелязва, че инициативата на ЕИБ за устойчивост за държавите от южното съседство и Западните Балкани следва да бъде разглеждана като допълваща новата инициатива на Комисията за създаване на план за външни инвестиции;

64.  подчертава необходимостта участието на банката във финансирането на проекти да бъде по-видимо за различните заинтересовани страни по проектите, по-специално извън Европейския съюз, тъй като това е от основно значение, за да знаят местните жители, че имат право на обжалване и подаване на жалби пред Службата за разглеждане на жалби и Европейския омбудсман;

65.  призовава ЕИБ да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху развиващите се държави, и по-специално върху онези, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, и настоятелно призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж в развиващите се държави; призовава ЕИБ да работи заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се съчетават със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в развиващите се държави;

66.  отбелязва резултатите от междинния преглед на Комисията на мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); подчертава, че ЕИБ извършва дейност в рамките на мандат за развитие и трябва да се ръководи от принципа на съгласуваност на политиките за развитие; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че финансираните от ЕИБ проекти са в съответствие с политиките на ЕС и зачитат европейските интереси, и подчертава необходимостта ЕИБ, в качеството ѝ на финансово подразделение на ЕС, да работи в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие;

67.  отбелязва положителния факт, че в някои региони размерът на средствата, отпуснати към средата на периода, представлява висок процент от регионалния таван; счита, че това е индикация, че е възможно и желателно по-прецизно ориентиране на приоритетите на Съюза с цел подобряване на целите във външнополитически план, например в отговор на миграционната криза;

68.  призовава Комисията да създаде рамка за годишно докладване от страна на ЕИБ относно нейните дейности извън ЕС във връзка със спазването на общите принципи, които ръководят външната дейност на Съюза; подкрепя заключението от междинния преглед, че регионалните технически оперативни насоки на ЕИБ следва да бъдат актуализирани в тясно сътрудничество с ЕСВД, за да отразяват по-добре привеждането в съответствие на ЕИБ с приоритетите на Съюза; призовава Комисията да използва тази актуализация, за да положи основите за докладване на ЕИБ относно спазването на член 21 от ДЕС; счита, че незадължителните допълнителни средства за ЕИБ следва да бъдат отпуснати само ако бъде постигнат напредък по подобно докладване;

69.  призовава ЕИБ да отделя по-голямо внимание на въздействието на своите дейности върху правата на човека и трудовите права, както и да разработи допълнително политиката си относно социалните стандарти, за да я превърне в политика за правата на човека в областта на банковата дейност; предлага, за тази цел, включването на показатели за правата на човека в нейните оценки на проектите;

Бежанската криза и миграцията в рамките на ЕС

70.  отправя искане към ЕИБ да продължи своите действия по отношение на мигрантските и бежанските потоци чрез финансиране на проекти за извънредни ситуации в държавите на дестинация и транзит и когато е възможно, чрез поемане на дългосрочни ангажименти към проекти, чиято цел е да се създадат работни места и да се насърчи растежът в държавите на произход;

71.  отправя искане към ЕИБ да продължи проекта си за кредитиране за социални жилища, така че да се намират решения относно пристигането на голям брой бежанци в държавите — членки на ЕС, и по-специално в Гърция и Италия;

72.  настоява на необходимостта ЕИБ да осигури по-високо равнище на прозрачност и отчетност; подчертава, че ЕИБ ежегодно представя три различни доклада относно дейностите си пред Европейския парламент и че председателят и служители на ЕИБ редовно присъстват на изслушвания по искане на Европейския парламент и различните негови комисии; счита обаче, че все пак има възможност за подобрение по отношение на увеличаване на парламентарния надзор над дейностите на ЕИБ; в тази връзка приветства подписването на междуинституционално споразумение между ЕИБ и Парламента относно обмена на информация, включително възможността членовете на ЕП да изпращат писмени въпроси до председателя на ЕИБ;

73.  приветства ангажимента на ЕИБ да се насочи към явлението принудително разселване на населението и да предприеме действия в държави, които са особено засегнати от миграционната криза, включващи засилване на хуманитарните действия и предоставяне на подкрепа за икономически растеж, изграждане на инфраструктура и създаване на работни места; в това отношение приветства инициативата на ЕИБ за реакция при кризи и устойчивост, която има за цел да увеличи размера на помощта за държавите от южното съседство на Европа и Балканите с 6 милиарда евро; призовава тази инициатива да доведе до истинска допълняемост по отношение на текущите дейности на ЕИБ в региона;

74.  призовава ЕИБ бързо да приложи пакета „Миграция за държавите от АКТБ“ и настоява, че финансираните проекти трябва да поставят като приоритет предотвратяването на принудителното разселване на населението в региона на Африка на юг от Сахара и да се концентрират върху него;

75.  приветства предложението на Комисията за създаване на Европейски план за външни инвестиции, който има за цел да се справи с първопричините за миграцията, като допринесе за осъществяването на целите за устойчиво развитие; в това отношение очаква ЕИБ да играе значителна роля, особено чрез предоставяне на допълнително финансиране на бенефициенти от частния сектор;

76.  призовава ЕИБ да въведе строги критерии по отношение на конфликтите на интереси, измамите и корупцията, с цел защита на обществения интерес;

77.  призовава ЕИБ да увеличи участието на националните правителства и регионалните и местните органи; насърчава ЕИБ да улесни обмена на добри практики и да увеличи участието на местните офиси на ЕИБ в отделните държави;

o
o   o

78.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕИБ и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0200.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0363.

Правна информация