Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Συνολική Οκονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά ***
 Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά ***
 Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας ***
 Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα)
 Συμφωνία περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων) ***
 Οικονομικά αποδοτικές μειώσεων των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I
 Έκθεση του 2016 για την Αλβανία
 Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017
 Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017
 Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016
 Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου

Συνολική Οκονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά ***
PDF 377kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, αφετέρου (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))
P8_TA(2017)0030A8-0009/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10975/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (10973/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0438/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0009/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.


Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))
P8_TA(2017)0031A8-0028/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14765/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Καναδά αφετέρου (5368/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0508/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0028/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.


Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας ***
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))
P8_TA(2017)0032A8-0382/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08919/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (07902/1/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0218/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0382/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0033.


Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα)
PDF 537kWORD 69k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))
P8_TA(2017)0033A8-0383/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08919/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (07902/1/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0218/2016),

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ή «συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας» – ΣΕΣΣ) στις 30 Απριλίου 2013 στο Ουλάν Μπατόρ, παρουσία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1993,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015(3) και της 14ης Μαρτίου 2013(4) σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, και ιδίως την αιτιολογική σκέψη ΚΕ του δεύτερου ψηφίσματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 19η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(6), και ιδίως την παράγραφο 30,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή(7), και ιδίως την αιτιολογική σκέψη ΣΤ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(8),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για το σχέδιο απόφασης(9),

–  έχοντας υπόψη την υπαγωγή της Μογγολίας στο ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της ΕΕ (ΣΓΠ+),

–  έχοντας υπόψη τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μεγάλου Χουράλ του Κράτους (του κοινοβουλίου της Μογγολίας), και ιδίως την κοινή δήλωση της 10ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 στο Ουλάν Μπατόρ,

–  έχοντας υπόψη την άσκηση της προεδρίας και τη φιλοξενία εκ μέρους της Μογγολίας της 11ης ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 15-16 Ιουλίου 2016, και της 9ης ευρωασιατικής κοινοβουλευτικής διάσκεψης (ASEP), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ στις 21-22 Απριλίου 2016, καθώς και τις αντίστοιχες δηλώσεις που εγκρίθηκαν και από τις δύο συνεδριάσεις,

–  έχοντας υπόψη τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Μογγολία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της φθινοπωρινής της συνόδου στο Ουλάν Μπατόρ στις 15-18 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την εκλογή της Μογγολίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2016-2018, καθώς και τη δεδηλωμένη προσδοκία της να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2022,

–  έχοντας υπόψη τη μογγολική προεδρία της κοινωνίας των δημοκρατιών κατά την περίοδο 2012-2013 και του συνασπισμού «Freedom On-line» για την ελευθερία στο διαδίκτυο το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής παρατήρησης εκλογών κατά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουνίου 2016 στη Μογγολία, με τη συμμετοχή του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ΟΑΣΕ/ODIHR) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο πρόεδρος της Μογγολίας, κ. Tsakhiagiin Elbegdorj, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες αμοιβαίες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επισκέψεις, μεταξύ των οποίων και η επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Barroso, στη Μογγολία τον Νοέμβριο 2013,

–  έχοντας υπόψη την εξωτερική πολιτική της Μογγολίας με «τρίτες γειτονικές χώρες», η οποία αφορά τις σχέσεις της με την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ινδία, το Ιράν, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και άλλες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Μογγολίας με τη Ρωσία και την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς παρατηρητή της Μογγολίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης,

–  έχοντας υπόψη τις τακτικές τριμερείς συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου που πραγματοποιούνται μεταξύ της Μογγολίας, της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς και μεταξύ της Μογγολίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση διαφόρων οικονομικών έργων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η «Οικονομική ζώνη του νέου δρόμου του μεταξιού» της Κίνας, η «Ανάπτυξη της διευρασιατικής ζώνης» της Ρωσίας και ο «Δρόμος των βοσκοτόπων» της Μογγολίας,

–  έχοντας υπόψη το εξατομικευμένο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Μογγολίας και του ΝΑΤΟ που συμφωνήθηκε το 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της πρόθεσης της Μογγολίας τον Σεπτέμβριο 2015 να επιδιώξει τη μόνιμη ουδετερότητά της,

–  έχοντας υπόψη την αυτοανακήρυξη της Μογγολίας σε ζώνη απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα, η οποία αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο 2012,

–  έχοντας υπόψη το Ταμείο Διεθνούς Συνεργασίας της Μογγολίας, σκοπός του οποίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών με άλλες χώρες που βρίσκονται στο στάδιο του δημοκρατικού μετασχηματισμού, όπως η Μιανμάρ, η Κιργιζία και το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τις προσπάθειες διαμόρφωσης κλίματος εμπιστοσύνης που περιλαμβάνουν τον διάλογο του Ουλάν Μπατόρ σχετικά με την ασφάλεια στη Βορειοανατολική Ασία, με τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας, καθώς και το φόρουμ της Ασίας,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων σχετικά με τη δεύτερη περιοδική έκθεση για τη Μογγολία που εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0383/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μογγολία μπορεί να χρησιμεύσει ως δημοκρατικό μοντέλο, όχι μόνο για τις άλλες αναδυόμενες δημοκρατίες της περιοχής αλλά και για τα καθεστώτα με περισσότερο αυταρχικές τάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες εγκαθίδρυσαν διπλωματικές σχέσεις με τη Μογγολία την 1η Αυγούστου 1989·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Μογγολία διατηρούν φιλικές σχέσεις που βασίζονται σε πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Μογγολία έχουν πολλές συγκλίνουσες θέσεις σχετικά με τις περισσότερες μείζονες διεθνείς προκλήσεις και ότι η Μογγολία διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, και ιδίως σε πολυμερείς οργανισμούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Μογγολία εστιάζονται κυρίως σε σχέδια συνεργασίας για την ανάπτυξη που έχουν στόχο να δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να κατευθύνει τον εν εξελίξει ταχύ μετασχηματισμό προς μια οικονομικά βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη της κοινωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μογγολία ενδιαφέρεται να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις με την ΕΕ και να διευρύνει την υφιστάμενη συνεργασία σε τομείς πέρα από τη συνεργασία για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Μογγολίας με βάση κοινές αρχές όπως η ισότητα, το αμοιβαίο όφελος, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και δίνει στα δύο μέρη τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέα πεδία συνεργασίας σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η γεωργία, το περιβάλλον, η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός του κράτους αλλά και η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο τουρισμός·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ και Μογγολίας συνεχίζει να αποτελεί ευθύνη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πεκίνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία έχουν εγκαταστήσει πρεσβείες στο Ουλάν Μπατόρ·

Γενικές διατάξεις

1.  εκφράζει την εκτίμησή του για τις φιλικές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας·

2.  αναγνωρίζει την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Μογγολίας μεταξύ της Κίνας, της Ρωσίας και των χωρών της Κεντρικής και της Βορειοανατολικής Ασίας, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες για την παγκόσμια οικονομία, τη σημασία της για τη σταθερότητα στην περιοχή, την ομολογουμένως εξαιρετική δημοκρατική νομιμοποίησή της σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει ενισχύοντας και διευκολύνοντας την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων στις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις στην περιοχή και προάγοντας την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση·

3.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η διαδικασία δημοκρατικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1990 συνεχίζεται με συνέπεια· επιβεβαιώνει την αισθητή πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις· λαμβάνει υπόψη, ωστόσο, τις προκλήσεις που εγείρονται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομίας, των οικονομικών, της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της κοινωνικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτικής πόλωσης, και οξύνονται από τις διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος·

Θεσμικό πλαίσιο και διπλωματική εκπροσώπηση

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβάθυνση και την επέκταση της σχέσης ΕΕ-Μογγολίας, όπως αποτυπώνεται στη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και περιλαμβάνει πεδία μεταξύ των οποίων ο πολιτικός διάλογος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και η αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και η συνεργασία στους τομείς της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της έρευνας και καινοτομίας και της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, που είναι μείζονος σημασίας για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την επίλυση των υφιστάμενων οικονομικών προβλημάτων, αλλά και για τον μετασχηματισμό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μιας πραγματικά νομαδικής κοινωνίας·

5.  επικροτεί τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής που θα παρακολουθεί, δυνάμει του άρθρου 56 της συμφωνίας, την εφαρμογή της ΣΕΣΣ, και την ενθαρρύνει να υποβάλλει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο της Μογγολίας·

6.  παροτρύνει τα τρία κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να οριστικοποιήσουν τάχιστα τις εθνικές τους διαδικασίες επικύρωσης ώστε να καταστούν δυνατές η εξαιρετικά καθυστερημένη σύναψη και έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

7.  επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής διάστασης των σχέσεων ΕΕ-Μογγολίας· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία από το κείμενο της ΣΕΣΣ άρθρων για τη συγκρότηση Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας (ΕΚΣ) δυνάμει της ΣΕΣΣ, ώστε να αναλάβει τον δημοκρατικό έλεγχο της εφαρμογής της συμφωνίας και να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλίων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων προκειμένου να συναφθεί το ταχύτερο δυνατό ένα νέο πρωτόκολλο για τη διόρθωση της κατάστασης, με βάση το άρθρο 57 της ΣΕΣΣ για τη μελλοντική συνεργασία, όπως έχουν ήδη ζητήσει επιτακτικά το Κοινοβούλιο της Μογγολίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κοινή δήλωση της 10ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διπλωματικές σχέσεις με τη Μογγολία εξακολουθούν να τελούν επί του παρόντος υπό τη διαχείριση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κίνα· ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να προβούν στον μετασχηματισμό του Γραφείου Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουλάν Μπατόρ σε πλήρη αντιπροσωπεία της ΕΕ, μέτρο που έχει ύψιστη σημασία για τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, την ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης και εποπτείας έργων παροχής βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ, την προώθηση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των ανταλλαγών προσώπων και των πολιτιστικών ανταλλαγών·

Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

9.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Μογγολίας για την εδραίωση της δημοκρατικής προόδου και του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής πολυκομματικών εκλογών, της ενίσχυσης του ανεξάρτητου χαρακτήρα των μέσων ενημέρωσης και της διαμόρφωσης δυναμικής κοινωνίας των πολιτών· χαιρετίζει, υπ’ αυτό το πρίσμα, τη συμμετοχή της Μογγολίας στην Κοινότητα των Δημοκρατιών·

10.  υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης είναι ουσιώδεις για την περαιτέρω εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μογγολία· Ενθαρρύνει τις αρχές της Μογγολίας να εξετάσουν τα ζητήματα που αφορούν καταγγελίες για πολιτικά υποκινούμενες παρεμβάσεις στο έργο των μέσων ενημέρωσης και να απέχουν από την τιμωρία και τον περιορισμό επικριτικών προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός διαδικτύου· ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο της Μογγολίας να κωδικοποιήσει ρητώς αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τα υλοποιήσει υπό αυστηρό έλεγχο·

11.  είναι πεπεισμένο ότι η διαδικασία δημοκρατικού μετασχηματισμού της Μογγολίας θα μπορούσε να έχει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην περιοχή, όπου εφαρμόζονται σύνθετες διαδικασίες μετασχηματισμού, και ότι η Μογγολία θα μπορούσε υπό αυτή την έννοια να συμβάλει εποικοδομητικά στη σταθερότητα και την κοινή ευημερία της περιοχής· καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό κατά τον προγραμματισμό περιφερειακών συνεργασιών, ιδίως με τις χώρες της περιοχής της Κεντρικής Ασίας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή·

12.  επιδοκιμάζει την εν γένει τήρηση της εκλογικής νομοθεσίας που αποδείχθηκε με την ευκαιρία των πρόσφατων εκλογών· καλεί τις μογγολικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τον ΟΑΣΕ/ODIHR μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουνίου 2016, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης της εκλογικής νομοθεσίας, των περιορισμών όσον αφορά τη διοργάνωση εκστρατειών, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και της αμεροληψίας και της πληρότητας των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των ψηφοφόρων·

13.  εκφράζει το ενδιαφέρον του για την αποστολή ομάδας παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του 2017·

14.  ενθαρρύνει τη Μογγολία να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν από τον σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νομοθετικές προσπάθειες που άρχισαν πρόσφατα για την ενίσχυση της νομικής βάσης για την καταπολέμηση της διάχυτης διαφθοράς, η οποία επιφέρει τον πραγματικό και σημαντικό κίνδυνο υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής της χώρας, καθώς και τις προσπάθειες αντιμετώπισης του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών συγκρούσεων· ενθαρρύνει τη Μογγολία να εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να τις υλοποιήσει εγκαίρως· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δική του εμπειρία βάσει της οποίας τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια ως υπαίτια· συνιστά στη χώρα να ενισχύσει τη συνεργασία με την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και τον ΟΗΕ στον τομέα της αντιμετώπισης της διαφθοράς· είναι πεπεισμένο ότι η ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση διεθνών συστάσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στον οικονομικό παραγωγικό τομέα και στη δημόσια και διοικητική ζωή της Μογγολίας θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό και ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές·

16.  αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις και το νομικό πλαίσιο της χώρας για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, εξακολουθεί όμως να ανησυχεί για τη συγκεκριμένη κατάσταση, και ζητεί επιτακτικά από τη Μογγολία να θέσει πλήρως σε εφαρμογή τον νόμο του 2012 κατά της εμπορίας ανθρώπων και τα συναφή εθνικά σχέδια·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας και για την έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών με στόχο τη δρομολόγηση τακτικού διαλόγου ΕΕ-Μογγολίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2017·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, αφού επικύρωσε το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Κοινοβούλιο της Μογγολίας ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2015, αναθεωρημένο ποινικό κώδικα, ο οποίος, μεταξύ άλλων σημαντικών νομικών μεταρρυθμίσεων όπως η απαγόρευση των βασανιστηρίων, καταργεί τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· Επισημαίνει ότι το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο ανέβαλε την εφαρμογή του αναθεωρημένου Ποινικού Κώδικα και ενθαρρύνει τις μογγολικές αρχές να υλοποιήσουν αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

19.  επισημαίνει την πρόοδο της Μογγολίας στη βελτίωση του νομοθετικού της πλαισίου σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις προσπάθειες ανάπτυξης των ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεχή δέσμευσή της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απομένουν σε σχέση με την προστασία και την προαγωγή των παγκόσμιων προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά που επισημαίνονται στη δεύτερη Οικουμενική Περιοδική Έκθεση του ΟΗΕ για το 2015 (UN-UPR), συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και της διερεύνησης όλων των καταγγελιών για βασανιστήρια, της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, καθώς και των δικαιωμάτων των κρατουμένων·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές για περιπτώσεις συλλήψεων χωρίς νόμιμο ένταλμα, βασανιστηρίων και ατιμωρησίας εντός των μογγολικών φυλακών· συμμερίζεται την έκκληση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι παρέχονται στην πράξη σε όλους τους κρατούμενους όλες οι θεμελιώδεις νομικές εγγυήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τη Μογγολία να δώσει συνέχεια στη δέσμευσή της για τη θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού που θα διερευνά γρήγορα και αποτελεσματικά τις καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση·

21.  επιδοκιμάζει το σχέδιο που υποστηρίζει η ΕΕ υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στη Μογγολία· Εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις συνεχείς διακρίσεις και παρενοχλήσεις που διαπράττονται σε βάρος της κοινότητας ΛΟΑΔΜ·

22.  συνιστά στη Μογγολία να απαγορεύσει διά νόμου, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία έχει ήδη επικυρώσει, τη σωματική τιμωρία όχι μόνο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά πλήρως, και να αντιμετωπίσει με συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα τα μη μειούμενα ποσοστά βίας εις βάρος παιδιών, οικονομικής εκμετάλλευσης παιδιών και επεισοδίων που προκαλούν τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών· ζητεί από όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ να βοηθήσουν στον τομέα αυτόν·

23.  συνιστά την ενίσχυση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας μέσω της εφαρμογής της σύμβασης C176 της ΔΟΕ, καθώς και των άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ για την ασφάλεια και την υγεία, που δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί·

24.  υποστηρίζει τις συνεχείς και έντιμες προσπάθειες της Μογγολίας να εξαλείψει προοδευτικά όλες τις μορφές παιδικής εργασίας και να διασφαλίσει τα δικαιώματα του παιδιού·

25.  χαιρετίζει το νομικό πλαίσιο της Μογγολίας για την υλοποίηση των ίσων δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών που εγκρίθηκε το 2011, καθώς και την προοδευτική εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

Βιώσιμη ανάπτυξη

26.  επικροτεί την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Μογγολία από τη δεκαετία του 1990 όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· στηρίζει τη Μογγολία στην επιδίωξη εκ μέρους της των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της βοήθειας·

27.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η εμβάθυνση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης θα διανοίξει νέες προοπτικές για τη Μογγολία από πλευράς μεγαλύτερης ευημερίας στο μέλλον και οικονομικής επιτυχίας, σημειώνει το γεγονός ότι η Μογγολία αναζητεί συγχρόνως οικονομικές συμμαχίες και εταίρους που θα της επιτρέπουν να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες συνεργασίας της με παράλληλο σεβασμό των νόμιμων εθνικών πολιτικών και οικονομικών της συμφερόντων, της από μακρού προσήλωσής της στην πολυδιάστατη διπλωματία, της παραδοσιακής ταυτότητας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής ή των δημοκρατικών θεμελίων της μογγολικής κοινωνίας·

28.  εκφράζει, εντούτοις, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η φτώχεια εδραιώνεται σε ορισμένες περιοχές και ότι η περίοδος οικονομικής ευημερίας που καταγράφηκε την περίοδο 2010-2012 δεν συνέβαλε επαρκώς στη μείωση της φτώχειας στη χώρα·

29.  ενθαρρύνει τη Μογγολία στις προσπάθειές της για την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης· εκφράζει την ανησυχία του για την απότομη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕγχΠ, ο οποίος κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ το 2011 (17,3%), αλλά το 2015 ανήλθε μόλις στο 2,3%, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2016, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1,3%· ανησυχεί για το γεγονός ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο έχει αυξηθεί στο 20% του ΑΕγχΠ, ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας, καθώς και στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή του συστήματος κοινωνικής προστασίας·

30.  επικροτεί το γεγονός ότι η χορήγηση ενωσιακής αναπτυξιακής βοήθειας στη χώρα για την περίοδο 2014-2020 υπερδιπλασιάστηκε –ανερχόμενη σε 65 εκατομμύρια EUR, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό των 30 εκατομμυρίων EUR της περιόδου 2007-2013–, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και της επαγγελματικής κατάρτισης για καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης· ενθαρρύνει τη συμμετοχή της Μογγολίας σε περιφερειακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· επισημαίνει τη σχετικά ικανοποιητική υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της Μογγολίας·

31.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς διοικητικής μεταρρύθμισης που θα εστιάζεται κυρίως στη συγκρότηση άκρως επαγγελματικής διοίκησης τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βοηθήσουν τη Μογγολία να αναπτύξει τους αναγκαίους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη με στόχο να αποκτήσει η χώρα καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των πολυσύνθετων διαδικασιών οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού και να αυξήσει την ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ·

32.  ζητεί να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες ανταλλαγών για φοιτητές και πανεπιστημιακούς στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Marie Skłodowska-Curie, και να διευρυνθούν οι διαπροσωπικές ανταλλαγές, μεταξύ άλλων για καλλιτέχνες, μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας· καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς συνεργασίας της με τη Μογγολία·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκαιρη κατάθεση από τη Μογγολία, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, του εγγράφου κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η εκτεταμένη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η θεαματική αύξηση της μετανάστευσης από την ύπαιθρο στην πρωτεύουσα καθώς και η μαζική χρήση και η ταχεία εκμετάλλευση των φυσικών πόρων όπως τα ύδατα και το έδαφος για την επίσημη και ανεπίσημη εξόρυξη χαλκού, άνθρακα και άλλων πρώτων υλών, έχουν οδηγήσει σε δραστική επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη Μογγολία, σε αυξανόμενο κίνδυνο εκδήλωσης συγκρούσεων για το νερό και σε αυξανόμενη εμφάνιση κλιματικών φαινομένων όπως το λεγόμενο «dzud», που χαρακτηρίζεται από κύκλους παρατεταμένης ξηρασίας και δριμείς χειμώνες και που έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική απώλεια ζώων, άγριας πανίδας και χλωρίδας και βιοποικιλότητας εν γένει· καλεί την κυβέρνηση της Μογγολίας να εντείνει τις προσπάθειες για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της, και ζητεί από την ΕΕ να βοηθήσει τη διαδικασία αυτή με ειδικές δραστηριότητες και με προληπτικά και άλλα μέτρα, για παράδειγμα στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας των περιβαλλοντικών πολιτικών των δύο πλευρών· καλεί τις αρχές και το κοινοβούλιο της Μογγολίας καθώς και όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να συμβάλουν στη σημαντική ενίσχυση του διεθνούς καθεστώτος για το κλίμα εντός του πεδίου των προσπαθειών που αναλήφθηκαν στην 22η Διάσκεψη των Μερών στο Μαρακές·

34.  χαιρετίζει την επικύρωση από τη Μογγολία και τη συμμόρφωσή της με όλες τις συναφείς συμβάσεις ΣΓΠ+ για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή· ζητεί, ωστόσο, επιτακτικά από τη Μογγολία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει των συμβάσεων του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή (CITES, συμβάσεις της Βασιλείας και της Στοκχόλμης) και να επιβάλει την εφαρμογή του περιβαλλοντικού νομικού πλαισίου της χώρας·

35.  επισημαίνει ότι το 2014 η εξορυκτική βιομηχανία στη Μογγολία αντιπροσώπευε το 17% του ΑΕγχΠ και το 89% των συνολικών εξαγωγών της χώρας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενεργό συμμετοχή της Μογγολίας στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI), που έχει στόχο να αυξήσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του κλάδου αυτού·

36.  υπογραμμίζει ότι το ορυχείο χαλκού και χρυσού Oyu Tolgoi αποτελεί το μεγαλύτερο εξορυκτικό σχέδιο, το οποίο από το 2020 πιθανόν να αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του ΑΕγχΠ της Μογγολίας, και ότι το Tavan Tolgoi είναι το μεγαλύτερο αναξιοποίητο ανθρακωρυχείο στον κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δημόσιες συζητήσεις που διεξήχθησαν σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εξόρυξης και τη δημόσια συμμετοχή στη διαχείριση των πόρων σε τοπικό επίπεδο·

37.  ενθαρρύνει τη Μογγολία να αναπτύξει, προς όφελος των πολιτών της, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της, ιδίως των σπάνιων ορυκτών, δεδομένου ότι έχουν όλο και μεγαλύτερη αξία στην ψηφιακή βιομηχανία· επισημαίνει τον υποστηρικτικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ στη χορήγηση τεχνολογικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε αυτή την ανεξάρτητη εξόρυξη μεταλλευμάτων·

38.  είναι της άποψης ότι η επένδυση στις μελλοντικές τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει στη γεφύρωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Μογγολίας και στη διαφοροποίηση της οικονομίας· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών·

39.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προκλήσεις που θέτει η καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών· συνιστά στην ΕΕ να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών με την ενίσχυση των δημοσίων θεσμών και πόρων·

Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις

40.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Μογγολίας, και ότι τα μογγολικά προϊόντα εισέρχονται ήδη στην αγορά της ΕΕ σχεδόν χωρίς δασμούς σύμφωνα με το ισχύον σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων·

41.  επικροτεί την ένταξη της Μογγολίας στο σύστημα ΣΓΠ+·

42.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στη Μογγολία παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, λόγω του επισφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της έλλειψης πληροφόρησης·

43.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τη Μογγολία να εντείνουν τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της ΣΕΣΣ· τονίζει ότι αυτή η εντατικοποίηση θα πρέπει να συνάδει και να σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις για τα εργασιακά πρότυπα, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

44.  συνιστά εντόνως, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στη Μογγολία·

45.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης σταθερού επιχειρηματικού και νομικού περιβάλλοντος για την αύξηση των επενδύσεων από την ΕΕ·

46.  σημειώνει την πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που αφορούν τον εξορυκτικό τομέα, ο οποίος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην οικονομία, στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα διχασμού·

47.  προτρέπει τη Μογγολία να διαφοροποιήσει την οικονομία της, με τη βοήθεια ξένων επενδύσεων και με την ενίσχυση της διαφάνειας του νομικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απουσία τρωτών σημείων στις ασταθείς αγορές ορυκτών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη νέα νομοθεσία σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

48.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση της Μογγολίας στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία, εντός πλαισίων όπως ο Δρόμος των Βοσκοτόπων, ο Δρόμος του Μεταξιού/«Μία ζώνη, ένας δρόμος» ή η Διευρασιατική Ζώνη, σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της χώρας· ζητεί από την ΕΕ να εξετάσει την ενδεχόμενη συμμετοχή της σε προγράμματα υποδομών και επενδύσεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων στον εξορυκτικό κλάδο·

Περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις και συνεργασία

49.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Μογγολία, αφενός, μεταξύ των τεράστιων και εξαιρετικά δυναμικών οικονομιών της Κίνας, της Ρωσίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, καθώς και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, και, αφετέρου, ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής της Ανατολικής Ασίας·

50.  επισημαίνει την έννοια της εξωτερικής πολιτικής της Μογγολίας με «τρίτες γειτονικές χώρες» που περιλαμβάνει τις σχέσεις με την ΕΕ, οι οποίες εξισορροπούνται με τις εποικοδομητικές και στενές σχέσεις με τους μεγάλου διαμετρήματος στρατηγικούς και άμεσης γειτονίας εταίρους της, τη Ρωσία και την Κίνα·

51.  σημειώνει τις φιλικές και οικονομικά ανταγωνιστικές σχέσεις της Μογγολίας με τις άλλες χώρες στην περιοχή·

52.  επισημαίνει ότι η Μογγολία διενεργεί επί του παρόντος σημαντική αξιολόγηση του αντικτύπου της δυνητικής προσχώρησής της στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ)· εκφράζει την ανησυχία ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να δυσχεράνει περαιτέρω τις πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ·

53.  συγχαίρει τη Μογγολία για την επιτυχή άσκηση εκ μέρους της τής προεδρίας της ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM) και της ευρωασιατικής κοινοβουλευτικής διάσκεψης (ASEP) το 2016 στο Ουλάν Μπατόρ και για τον επιτυχή ρόλο της στην εδραίωση της κοινοβουλευτικής διάστασης και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο περιοχών βάσει των καθολικά αναγνωρισμένων αρχών της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επικροτεί την πρόταση της Μογγολίας για την ίδρυση Κέντρου ASEM, συμπεριλαμβανομένης μιας εικονικής/διαδικτυακής εγκατάστασης·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Μογγολία έχει αυτοανακηρυχθεί ζώνη χωρίς πυρηνικά όπλα, όπως αναγνωρίστηκε επισήμως από τα Ηνωμένα Έθνη· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό και ενεργό ρόλο που διαδραματίζει στα πολυμερή φόρα για την προώθηση της συνεργασίας προς τον παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς και για την εκ μέρους της υπογραφή της Ανθρωπιστικής Δέσμευσης(10)·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αμοιβαία δέσμευση υπέρ της προώθησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τον ενεργό ρόλο της Μογγολίας σε διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΟΑΣΕ, καθώς και τη συμβολή της σε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη Βορειοανατολική Ασία και πέραν αυτής, όπως ο διάλογος του Ουλάν Μπατόρ σχετικά με την ασφάλεια στη Βορειοανατολική Ασία·

56.  σημειώνει τη συμβολή της Μογγολίας στις ειρηνευτικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών σε όλο τον κόσμο και την εκ μέρους της παροχή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης για αυτές τις αποστολές, ενώ παράλληλα προσπαθεί ολοένα και περισσότερο να ενισχύσει τις πολιτικές και διπλωματικές ευκαιρίες και την ευθύνη του ΟΗΕ στον τομέα της πρόληψης και της επίλυσης συγκρούσεων·

57.  χαιρετίζει τη στενή ευθυγράμμιση της Μογγολίας με την ΕΕ όσον αφορά τις διαπραγματευτικές της θέσεις και την ψήφο της στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία του άρθρου 8 της ΣΕΣΣ για τη διεθνή συνεργασία·

58.  αναγνωρίζει τον ρόλο της Μογγολίας στην προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως νέου μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) το 2016-2018, και ζητεί τη στενή συνεργασία ΕΕ και Μογγολίας κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση των εργασιών του UNHRC·

59.  επικροτεί την επικύρωση από τη Μογγολία του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και ενθαρρύνει τη Μογγολία να επικυρώσει τις τροπολογίες της Καμπάλα, όπου διατυπώνονταν εγκαίρως ένας ορισμός και μια διαδικασία για τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης·

60.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Μογγολίας να προωθήσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες που βρίσκονται στη γειτονιά της Μογγολίας και επιθυμούν δημοκρατική αλλαγή· καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει επίσης για τη συμμετοχή της Μογγολίας και την επιδίωξη συνεργιών σε βάση ad hoc σε περιφερειακή προγράμματα στην Κεντρική Ασία που εστιάζονται σε τέτοιες εξελίξεις·

61.  επιδοκιμάζει τον ρόλο της Μογγολίας στην ανάπτυξη επαφών μεταξύ ακαδημαϊκών από τη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και τη Ρωσία, καθώς και τη φιλοξενία εκδηλώσεων επανεύρεσης οικογενειών που χωρίστηκαν κατά τη διαίρεση της Κορεατικής Χερσονήσου·

62.  υποστηρίζει τη δεδηλωμένη φιλοδοξία της Μογγολίας να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2022·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΥΕ/ΑΠ, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο Μεγάλο Χουράλ του Κράτους (κοινοβούλιο) της Μογγολίας.

(1) ΕΕ C 280 E της 18.11.2006, σ. 49.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0121.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0458.
(4) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.
(5) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 35.
(6) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 41.
(7) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 97.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0424.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0032.
(10) http://www.icanw.org/pledge/


Συμφωνία περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων) ***
PDF 375kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))
P8_TA(2017)0034A8-0007/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11018/2016),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11019/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0391/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0007/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Οικονομικά αποδοτικές μειώσεων των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I
PDF 1204kWORD 155k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.
(1)  Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό και να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η βιομηχανία της Ένωσης κατά του κινδύνου διαρροής άνθρακα και απώλειας επενδύσεων.
__________________
__________________
15 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
15 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος θα επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 201516.
(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 2015. Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να επιμερίζεται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των τομέων που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνημένη δέσμευση βάσει της οποίας όλοι οι τομείς της οικονομίας θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για μείωση, έως το 2030, των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, σε επίπεδο τουλάχιστον 40% χαμηλότερο από εκείνο του 1990, έχει σημασία το ΣΕΔΕ της ΕΕ, μολονότι αποτελεί το βασικό εργαλείο της Ένωσης για την επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια, να συμπληρωθεί με ισοδύναμες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο άλλων νομικών πράξεων και μέσων για την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Στο πλαίσιο της συμφωνίας που εγκρίθηκε στο Παρίσι κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC, της 12ης Δεκεμβρίου 2015 («συμφωνία του Παρισιού»), οι χώρες υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές για την επίτευξη περισσότερων από 180 εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (INDC), οι οποίες καλύπτουν περίπου το 98% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στο να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πολλές από τις εν λόγω πολιτικές αναμένεται να περιλαμβάνουν τιμολόγηση ανθρακούχων εκπομπών ή παρόμοια μέτρα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης στην παρούσα οδηγία ούτως ώστε η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών μετά την πρώτη αποτίμηση που θα πραγματοποιηθεί το 2023 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, προσαρμογή στις διατάξεις σχετικά με τη μεταβατική διαρροή άνθρακα ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα εκτός της Ένωσης, και πρόσθετα μέτρα πολιτικής και εργαλεία για να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι θα εγκριθεί ανακοίνωση εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018 στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο η νομοθεσία της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)   Βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με τη δέσμευση των συννομοθετών που διατυπώνεται στην οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Για τον σκοπό αυτό, καταβάλλονται και θα πρέπει να ενθαρρύνονται προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), με στόχο την εκπόνηση ενός σαφούς σχεδίου δράσης του ΔΝΟ για μέτρα πολιτικής για το κλίμα τα οποία θα αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υιοθέτηση σαφών στόχων για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του ΔΝΟ αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας και προϋπόθεση για να μην λάβει η Ένωση περαιτέρω μέτρα με στόχο την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Εάν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2021, ο τομέας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και θα πρέπει να συσταθεί ταμείο για τις συνεισφορές των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων και τη συλλογική συμμόρφωση όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καλύπτονταν ήδη από το σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της Ένωσης (σύστημα ΠΥΕ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εκπομπές που εκλύονται στους λιμένες της Ένωσης και κατά τους πλόες προς και από τους λιμένες αυτούς). Μέρος των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στον τομέα της ναυτιλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες που επιδιώκουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και των λιμένων.
__________________
Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63).
Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% από το 2021 και μετά· η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα υφιστάμενα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, χωρίς να μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό. Το μερίδιο πλειστηριασμών πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό.
(3)  Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσουν τα κύρια ευρωπαϊκά μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% από το 2021 και μετά· η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Το μερίδιο πλειστηριασμών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει να μειώνεται με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό και να προστατευτούν οι τομείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα από έναν διατομεακό διορθωτικό συντελεστή. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τελούν υπό αναθεώρηση, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και να προσαρμόζονται αναλόγως, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης για το κλίμα δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛAX) είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ευθύνονται για πολύ μικρό μόνο μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των αναγκών των ΛΑΧ μέσω της χρήσης των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα και ειδικότερα της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα της UNFCCC.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί τη συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ευρώπη, και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης17. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στην ενθάρρυνση για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
(4)  Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες και τις βιομηχανίες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ένωση, και πρόοδο όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης17. Απαιτείται να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλες ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια που έχουν αντίκτυπο στη ζήτηση για δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 και η επαρκής εξέταση της προόδου σε άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στη συνέχιση της ενθάρρυνσης για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή
17 COM(2015)0080, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τον στόχο του 27% που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερα δωρεάν δικαιώματα για τις βιομηχανίες που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την αναβολή της πλήρους μετάβασης και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία δικαιολογείται για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες.
(5)  Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την προσωρινή αναβολή του πλήρους εκπλειστηριασμού, και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία αποτελεί δικαιολογημένη εξαίρεση από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφόσον δεν υφίσταται υπέρμετρη κατανομή δικαιωμάτων, για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες. Για τον σκοπό αυτό, η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι πιο δυναμική σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, και όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο ανήλθε σε ποσοστό 57% κατά την περίοδο 2013-2020, δεν θα πρέπει να μειωθεί. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το ποσοστό του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν πλειστηριασθεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και δικαιώματα που πρόκειται να πλειστηριασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19.
(6)  Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο θα πρέπει να είναι 57% κατά την περίοδο 2021-2030, θα πρέπει να μειωθεί με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή προκειμένου να προστατευτούν οι τομείς εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το μερίδιο πλειστηριασμών του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν εκπλειστηριαστεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και δικαιώματα που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ) που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη περιοχών με υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε εξαρτώμενους από τον άνθρακα τομείς και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης.
__________________
–––––––––––––––––––
18 SEC(2015)XX
19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L […], […], σ. […]).
19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη.
(7)  Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί προσωρινά η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη. Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα σε τομείς και επιμέρους τομείς για τους οποίους η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται τόσο σε μονάδες χημικής βιομηχανίας όσο και σε διυλιστήρια.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007-2008. Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την καλύτερη αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 0,5% της υψηλότερης ή χαμηλότερης αξίας της περιόδου 2007-2008 ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς.
(8)  Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007 και 2008. Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την πραγματική αξιολόγηση της προόδου του 10% των πιο αποδοτικών εγκαταστάσεων στους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 1,75% της αξίας που αντιστοιχεί στα έτη 2007 και 2008 (είτε της υψηλότερης είτε της χαμηλότερης) ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Εάν, ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ποσοστό βελτίωσης είτε 0,25 είτε λιγότερο κατά την αντίστοιχη περίοδο, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατά το εν λόγω ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Τα κράτη μέλη πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρωτόκολλο και οι συνοδευτικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι πρέπει να προβλέπουν τη δυναμική κινητοποίηση της χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα, της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα επιλέξιμα μέρη, ιδίως για εκείνα με τις λιγότερες δυνατότητες. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των σχεδιαζόμενων εθνικά καθορισμένων συνεισφορών που προτάθηκαν (INCDs), τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
(9)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, μέσω κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς για τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των INDC που προτάθηκαν, τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξετάσουν τις κοινωνικές πτυχές της απεξάρτησης των οικονομιών τους από τις ανθρακούχες εκπομπές και να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσθέτουν στο ποσό της αντιστάθμισης που λαμβάνουν μέσω του κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα που εμφαίνονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
(10)  Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα (CCS) και τη δέσμευση και χρησιμοποίηση του άνθρακα (CCU), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων CCS και CCU και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων CCS και CCU, νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως το 2030 από την αρχή του πλήρους πλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Η λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές.
(11)  Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2014 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε EUR σε τιμές αγοράς κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν, έως το 2030, να παρεκκλίνουν από την αρχή του πλήρους εκπλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους τομέα, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και το 2050, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς, ισορροπημένοι και ανάλογοι με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων, ένα συμβουλευτικό σώμα και μια επιτροπή διαχείρισης. Θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη, και όλη η χρηματοδότηση από το ταμείο πρέπει να πληροί ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους.
(12)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν ή διαφοροποιούν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, περιλαμβανομένης της προώθησης της τρίτης δέσμης μέτρων. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής, περιλαμβανομένων των έργων που απορρίπτονται, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των αντίστοιχων δικαιωμάτων στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εάν είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιούν και τα δύο μέσα. Η παρέκκλιση θα πρέπει να περατωθεί έως το τέλος της περιόδου εμπορίας το 2030.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
(13)  Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της στρατηγικής επενδύσεων για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ προβλέπουν οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται να παραμείνουν ως έχουν, και θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εξαιρεθέντων εγκαταστάσεων και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας.
(14)  Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εκπέμπουν κάτω από 50 000 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για εξαίρεση. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας και στα μισά της εν λόγω περιόδου. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν κάτω από 5 000 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της έναρξης κάθε περιόδου εμπορίας, να εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, με την επιφύλαξη αναθεώρησης ανά πενταετία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα για τις εγκαταστάσεις που έχουν επιλέξει να μη συμμετάσχουν δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης θα πρέπει να απλοποιηθούν για τους μικρούς φορείς εκπομπής που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Για να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την ευχέρεια να εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως η αυτοματοποίηση της υποβολής και της επαλήθευσης των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Οι αναφερόμενες στα άρθρα 14 και 15 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να απλουστεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους κανόνες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των φορέων. Η αναφερόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 3 κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο καθώς και τη χρήση του, ιδίως για τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
(-1)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «κοινοτικό σύστημα» αντικαθίσταται από τον όρο «ΣΕΔΕ της ΕΕ» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
(-1α)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «σε κοινοτικό επίπεδο» αντικαθίσταται από τον όρο «σε ενωσιακό επίπεδο».
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
(-1β)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία -1) και -1α) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2, ο όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
(-1γ)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, η διατύπωση «κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30γ παράγραφος 2».
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
(-1δ)   Στο άρθρο 3ζ, στο στοιχείο δ) του άρθρου 5 παράγραφος 1, στο στοιχείο γ) του άρθρου 6 παράγραφος 2, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10α παράγραφος 2, στο άρθρο 14 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 4, και στο άρθρο 29α παράγραφος 4 η λέξη «κανονισμός» αντικαθίσταται από τη λέξη «πράξη» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο η
(-1στ)   Στο άρθρο 3, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται:
«η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται:
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011,
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2018,
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2 για πρώτη φορά, ή
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2 για πρώτη φορά, ή
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ό,τι αφορά την επέκταση αυτή·»
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο ενωσιακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2018, μόνο σε ό,τι αφορά την επέκταση αυτή·»
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο κα α (νέο)
(-1ζ)   Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«καα) «μικρός πρόξενος εκπομπών»: εγκατάσταση με χαμηλές εκπομπές η οποία τελεί υπό τη διαχείριση μικρής ή μεσαίας επιχείρησης και πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
–  οι μέσες ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές της εν λόγω εγκατάστασης που υποβλήθηκαν στη σχετική αρμόδια αρχή κατά την αμέσως προηγούμενη της τρέχουσας περιόδου εμπορίας, εξαιρουμένου του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από βιομάζα και πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου διοξειδίου του άνθρακα, ήταν χαμηλότερες από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως·
–  τα δεδομένα των μέσων ετήσιων εκπομπών της πρώτης περίπτωσης δεν είναι διαθέσιμα σε σχέση με την εν λόγω εγκατάσταση ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση, λόγω αλλαγών στα όρια της εγκατάστασης ή στις συνθήκες λειτουργίας της, αλλά οι ετήσιες εκπομπές της εν λόγω εγκατάστασης για την επόμενη πενταετία, εξαιρουμένου του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από βιομάζα και πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου διοξειδίου του άνθρακα, αναμένεται να είναι χαμηλότερες από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.»
__________________
Όπως ορίζονται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 η (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 2
(-1η)   Στο άρθρο 3γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95 % του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.
«2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 13 περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95 % του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.
Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών το 2021 είναι 10% χαμηλότερη από την μέση κατανομή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, και στη συνέχεια θα μειώνεται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό με το συνολικό ανώτατο όριο για το ΣΕΔΕ της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο έτσι ώστε το ανώτατο όριο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως το 2030.
Για αεροπορικές δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή από το 2021 και μετά μπορεί να προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του μελλοντικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στην 39η συνέλευσή του. Έως το 2019, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες μετά την 40ή συνέλευση του ΔΟΠΑ.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.»
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.»
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 4
(-1θ)   Στο άρθρο 3γ παράγραφος 4, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η απόφαση αυτή εξετάζεται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1.
«Η απόφαση αυτή εξετάζεται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1.»
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 ι (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 2
(-1ι)   Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας
«2. Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.»
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3
(1)  Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1)  Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ παράγραφος 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
(1α)   Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης. »
«4. Όλα τα εν λόγω έσοδα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ενωσιακού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό μπορεί επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ε – παράγραφος 1 α (νέα)
(1β)   Στο άρθρο 3ε, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Από το 2021 και μετά, δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων βάσει της παρούσας οδηγίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, εκτός εάν αυτή επιβεβαιωθεί με μεταγενέστερη απόφαση που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεδομένου ότι η ΔΟΠΑ στο ψήφισμά της A-39/3 προβλέπει ότι από το 2021 πρόκειται να εφαρμοστεί ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι συννομοθέτες λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ του εν λόγω αγορακεντρικού μέτρου και του ΣΕΔΕ της ΕΕ.»
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Κεφάλαιο II α (νέο)
(2α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα
Συμπερίληψη του ναυτιλιακού τομέα ελλείψει προόδου σε διεθνές επίπεδο
Άρθρο 3ζα
Εισαγωγή
Από το 2021 και μετά, εφόσον δεν υπάρχει συγκρίσιμο σύστημα που να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στους λιμένες της Ένωσης και κατά τους πλόες προς και από τους λιμένες προσέγγισης της Ένωσης, θα καταλογίζονται μέσω του συστήματος που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το 2023.
Άρθρο 3ζβ
Πεδίο εφαρμογής
Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για την κατανομή και την έκδοση δικαιωμάτων σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία που βρίσκονται εντός λιμένων, καταπλέουν σε λιμένες ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757. Τα άρθρα 12 και 16 ισχύουν για τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ισχύουν και για άλλες δραστηριότητες.
Άρθρο 3ζγ
Επιπλέον δικαιώματα για τον τομέα θαλάσσιων μεταφορών
Έως την 1η Αυγούστου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β, με σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας καθορίζοντας τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στα ίδια επίπεδα με τους άλλους τομείς, τη μέθοδο κατανομής δικαιωμάτων για τον εν λόγω τομέα μέσω πλειστηριασμού και τις ειδικές διατάξεις όσον αφορά το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τη διαχείριση. Όταν ο τομέας της ναυτιλίας περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, το συνολικό ποσό δικαιωμάτων θα αυξηθεί κατά το εν λόγω ποσό.
20% των εσόδων που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3ζδ χρησιμοποιούνται μέσω του ταμείου που ιδρύεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου («Ταμείο Ναυτιλίας για το Κλίμα») με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη στήριξη των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων.
Άρθρο 3ζδ
Ταμείο Ναυτιλίας για το Κλίμα
1.   Ιδρύεται ταμείο για την αντιστάθμιση των εκπομπών των θαλάσσιων μεταφορών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του τομέα της ναυτιλίας σε ενωσιακό επίπεδο.
2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων μπορούν να καταβάλλουν, σε εθελοντική βάση, ετήσια συνεισφορά μέλους στο ταμείο ανάλογα με το σύνολο των εκπομπών που δήλωσαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 3, το ταμείο παραχωρεί δικαιώματα συλλογικά για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων που είναι μέλη του ταμείου. Η συνεισφορά ανά τόνο εκπομπών ορίζεται από το ταμείο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, και δεν είναι μικρότερη από το επίπεδο της τιμής αγοράς για δικαιώματα του προηγούμενου έτους.
3.   Το ταμείο αποκτά δικαιώματα ίσα με τη συνολική ποσότητα εκπομπών που πραγματοποίησαν από κοινού τα μέλη του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και τα παραχωρούν στο μητρώο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 19 έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους για μεταγενέστερη ακύρωση. Οι συνεισφορές δημοσιοποιούνται.
4.   Το ταμείο βελτιώνει επίσης την ενεργειακή απόδοση και διευκολύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων, μέσω των εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 3ζγ. Όλες οι επενδύσεις που στηρίζονται από το ταμείο δημοσιοποιούνται και συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3ζε
Διεθνής συνεργασία
Σε περίπτωση που επιτευχθεί διεθνής συμφωνία σχετικά με παγκόσμια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και, εάν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τροπολογίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με την εν λόγω διεθνή συμφωνία.»
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
(2β)   Στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δα) όλων των τεχνολογιών CCU που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών.»
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχεία ε α και ε β (νέα)
(2γ)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«εα) όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και την υποβολή εκθέσεων με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότιμη και αποτελεσματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών και να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων, έχουν πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες (όπως ορίζονται στη Σύμβαση του Aarhus και εφαρμόζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης την παρούσα οδηγία)·
εβ)   υποχρέωση δημοσίευσης σε ετήσια βάση εκτεταμένων πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας· οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες πλησίον της εγκατάστασης.»
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 7
(2δ)   Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
«Άρθρο 7
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα.»
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια με τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του νέου φορέα.»
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 2 και 3
Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός συντελεστής θα είναι 2,2%.
Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός συντελεστής θα είναι 2,4% και θα τελεί υπό επανεξέταση με στόχο να αυξηθεί στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
α)   Τρία νέα εδάφια προστίθενται στην παράγραφο 1:
α)   Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Από το 2019 και μετά, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό ή ακυρώνουν όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ και δεν προστίθενται στο ΑΣΑ.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Από το 2021 και μετά, η ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη θα είναι 57%.
Από το 2021 και μετά, η ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό ή προς ακύρωση θα είναι 57%, και το μερίδιο αυτό θα μειώνεται όχι περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δεκαετούς περιόδου εμπορίας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 5. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό τη μορφή μείωσης των δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Όταν δεν διενεργείται προσαρμογή ή όταν απαιτούνται λιγότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τη διενέργεια της προσαρμογής, η υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων ακυρώνεται. Αυτή η ακύρωση δεν υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια δικαιώματα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 θα πλειστηριασθούν για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο Εκσυγχρονισμού»).
Το 2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 θα εκπλειστηριαστεί για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο Εκσυγχρονισμού»). Η ποσότητα που ορίζεται στο παρόν εδάφιο αποτελεί μέρος του μεριδίου 57% των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Επιπροσθέτως, το 3 % της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων που θα εκχωρηθούν από το 2021 έως το 2030 θα εκπλειστηριαστεί με σκοπό την αντιστάθμιση υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκαν ως αποτέλεσμα του κόστους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας. Δύο τρίτα της ποσότητας που ορίζεται στο παρόν εδάφιο αποτελεί μέρος του μεριδίου 57% των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων όπως εμφαίνεται στο δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δημιουργείται Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ως συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της συγκέντρωσης του 2% των εσόδων από πλειστηριασμούς.
Τα έσοδα από τους εν λόγω πλειστηριασμούς παραμένουν στο επίπεδο της Ένωσης και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη περιφερειών που συνδυάζουν υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε τομείς εξαρτώμενους από τον άνθρακα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης. Κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων τηρείται η αρχή της επικουρικότητας.
Τα εν λόγω έσοδα από τους πλειστηριασμούς που αποσκοπούν στη δίκαιη μετάβαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως:
—  δημιουργία μονάδων ανακατανομής και/ή κινητικότητας,
—  πρωτοβουλίες εκπαίδευσης/κατάρτισης για την επανεκπαίδευση ή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων,
—  παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας,
—  δημιουργία επιχειρήσεων, και
—  μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντικτύπου της διαδικασίας αναδιάρθρωσης στη σωματική και ψυχική υγεία.
Δεδομένου ότι οι βασικές δραστηριότητες που πρόκειται να χρηματοδοτούνται από ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση του ταμείου κατά τρόπο που βασίζεται στο μοντέλο της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων συνιστά βασική απαίτηση προκειμένου τα έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη θα πρέπει να διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη, μετά την αφαίρεση της ποσότητας δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)
Την 1η Ιανουαρίου 2021, 800 εκατομμύρια δικαιώματα που έχουν τεθεί στο ΑΣΑ ακυρώνονται.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα.
β)  10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα. Για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για να λάβουν στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ, το μερίδιο δικαιωμάτων που καθορίζεται στο παράρτημα IIα μεταβιβάζεται στο μερίδιό τους στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
βα)   Στην παράγραφο 3, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50 % των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), ή ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:»
«3. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. 100% του συνόλου των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή ποσό ίσο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:»
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
ββ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας σε ποσοστό 20 % έως το 2020, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % μέχρι το 2020·»
«β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας έως το 2030, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2030 στα επίπεδα που συμφωνούνται στις κατάλληλες νομοθετικές πράξεις·»
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
βγ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·»
«στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας και τη στήριξη - στο βαθμό που το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα δεν αντικατοπτρίζεται με τον ίδιο τρόπο για άλλα επίγεια μέσα μεταφοράς - των ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς όπως οι σιδηρόδρομοι ή άλλων ηλεκτροκίνητων επίγειων μέσων μεταφοράς λαμβανομένου υπόψη του έμμεσου κόστους σε σχέση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ·»
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
βδ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα· »
«η) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·»
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι
ι)  για τη χρηματοδότηση μέτρων υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6·
ι)  για τη χρηματοδότηση μέτρων υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το πολύ 20% των εισπράξεων χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, και ότι τα εν λόγω μέτρα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ
ιβ)  για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
ιβ)  για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αντίκτυπου της απεξάρτησης των οικονομιών τους από τον άνθρακα και την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
γα)   στην παράγραφο 3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα στοιχεία αυτά δίνονται μέσω τυποποιημένου εγγράφου που παρέχει η Επιτροπή, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη χρήση των εισπράξεων από τους πλειστηριασμούς για τις διάφορες κατηγορίες και σχετικά με την προσθετικότητα της χρήσης των κονδυλίων. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.»
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
γβ)   στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές φορολογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που υποβοηθούν την οικονομική υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο και έχουν αξία ίση τουλάχιστον προς το 50 % των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από τη δημοπράτηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)
«Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές φορολογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που υποβοηθούν την πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο και έχουν αξία ίση προς το 100% των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, και εάν γνωστοποιήσουν τις εν λόγω πολιτικές μέσω τυποποιημένου εγγράφου που παρέχει η Επιτροπή
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφια 1, 2 και 3
δ)  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  στην παράγραφο 4, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τον χρόνο, τη διαχείριση και άλλες πτυχές των πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο, ανοιχτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, η διαδικασία είναι προβλέψιμη, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής και τη σειρά κατακύρωσης των πλειστηριασμών, καθώς και την εκτιμώμενη ποσότητα διαθέσιμων δικαιωμάτων. Όταν μια αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τους επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους, δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση σε τομείς ή υποτομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2013, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή πραγματοποιεί μόνο μία τέτοιου είδους προσαρμογή για μέγιστο αριθμό 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων.
Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α)   η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη·
β)   όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασμού·
γ)   η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος· και
δ)   οι μικροί πρόξενοι εκπομπών έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα.»
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 α (νέο)
δα)   στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε δύο έτη, τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εθνικών μέτρων. Η Επιτροπή υπολογίζει τον ισοδύναμο αριθμό δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν αυτές οι παύσεις λειτουργίας και ενημερώνει τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να ακυρώσουν αντίστοιχο σύνολο δικαιωμάτων από τη συνολική ποσότητα που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
δβ)   η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Η Επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και των εμπορευομένων ποσοτήτων. Αν παραστεί ανάγκη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή.»
«5. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και του όγκου των συναλλαγών. Η έκθεση εξετάζει επίσης την αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλες ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές επηρεάζουν το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της συμμόρφωσής τους με τους στόχους της Ένωσης στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας για το 2030 και 2050. Στην έκθεση λαμβάνεται επίσης υπόψη ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα και ο αντίκτυπος στις επενδύσεις εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή.»
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2
α)  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23». Αυτή η πράξη προβλέπει επίσης πρόσθετη κατανομή από το απόθεμα των νεοεισερχομένων για σημαντική αύξηση της παραγωγής, εφαρμόζοντας τα ίδια κατώτατα όρια και προσαρμογές κατανομής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μερικής παύσης λειτουργίας. »
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό πλήρως εναρμονισμένων μέτρων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 7, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αναγκαίων διατάξεων για την εναρμονισμένη εφαρμογή της παραγράφου 19. Αυτή η πράξη προβλέπει επίσης πρόσθετη κατανομή από το απόθεμα των νεοεισερχομένων για σημαντικές μεταβολές της παραγωγής. Προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι κάθε αύξηση ή μείωση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 10% που εκφράζεται ως κυλιόμενος μέσος όρος επαληθευμένων δεδομένων παραγωγής για τα δύο προηγούμενα έτη σε σύγκριση με την παραγωγική δραστηριότητα που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 11, προσαρμόζεται με μια αντίστοιχη ποσότητα δικαιωμάτων μέσω της προσθήκης δικαιωμάτων στο αποθεματικό που αναφέρεται στην παράγραφο 7 και της αφαίρεσης δικαιωμάτων από αυτό.
Κατά την προετοιμασία της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να περιοριστεί η διοικητική πολυπλοκότητα και να προληφθεί η παραπλανητική χρήση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί ευελιξία κατά την εφαρμογή των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, όπου αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις. »
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
αα)  στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτικής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και αποθήκευση CO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.»
«Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ενωσιακής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας, CCS και CCU, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.»
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
Οι τιμές δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να αποφεύγονται τα απροσδόκητα κέρδη και αντανακλούν την τεχνολογική πρόοδο κατά την περίοδο 2007-8 και κάθε μεταγενέστερη περίοδο για την οποία οι δωρεάν κατανομές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1. Η προσαρμογή αυτή θα μειώσει τις τιμές δεικτών αναφοράς που καθορίζονται από την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10α κατά 1% της αξίας που καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2007-8, για κάθε έτος από το 2008 έως και τα μέσα της αντίστοιχης περιόδου της δωρεάν κατανομής, εκτός εάν:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με σκοπό τον προσδιορισμό των αναθεωρημένων τιμών δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή. Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο -i (νέο)
-i)   Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025, οι τιμές των δεικτών αναφοράς προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για τα έτη 2016-2017·
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο -i α (νέο)
-iα)   Βάσει της σύγκρισης των τιμών των δεικτών αναφοράς με βάση τις πληροφορίες αυτές και της τιμής του δείκτη αναφοράς που περιέχεται στην απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, η Επιτροπή καθορίζει το ετήσιο ποσοστό μείωσης για κάθε δείκτη αναφοράς και το εφαρμόζει στις τιμές αναφοράς που ισχύουν κατά την περίοδο 2013-2020, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023 με σκοπό τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών αναφοράς για την περίοδο 2021-2025·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο i
i)   Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11, η Επιτροπή προσδιορίζει κατά πόσον οι τιμές για κάθε δείκτη αναφοράς που υπολογίζονται με βάση τις αρχές του άρθρου 10α διαφέρουν από την ετήσια μείωση που αναφέρεται ανωτέρω κατά περισσότερο από 0,5% της υψηλότερης ή χαμηλότερης τιμής της περιόδου 2007-8 σε ετήσια βάση. Αν ισχύει αυτό, η τιμή αναφοράς ρυθμίζεται στο 0,5% ή στο 1,5% για κάθε έτος από το 2008 έως τα μέσα της περιόδου για την οποία πραγματοποιείται η δωρεάν κατανομή.
i)   Όταν, με βάση πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 το ποσοστό βελτίωσης δεν υπερβαίνει το 0,25%, η τιμή του δείκτη αναφοράς μειώνεται συνεπώς κατά το εν λόγω ποσοστό στο χρονικό διάστημα 2021-2025, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023·
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο ii
ii)   Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.
ii)   Όταν, με βάση πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 το ποσοστό βελτίωσης υπερβαίνει το 1,75%, η τιμή του δείκτη αναφοράς μειώνεται συνεπώς κατά το εν λόγω ποσοστό στο χρονικό διάστημα 2021-2025, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023·
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 22α.
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
βα)   στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για την περίοδο μεταξύ 2026 και 2030, οι τιμές αναφοράς καθορίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για την περίοδο 2021-2022 και με το ετήσιο ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται για κάθε έτος μεταξύ του 2008 και του 2028.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 β (νέο)
ββ)   στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
ii)   Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.
«Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.»
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
βγ)   στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 8, και παρά το άρθρο 10γ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 8, και παρά το άρθρο 10γ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος από υπόλοιπα αερίων δεν είναι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο κα) της παρούσας οδηγίας. Στους υπολογισμούς αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική περιεκτικότητα σε άνθρακα των υπολοίπων αερίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.»
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 4
βδ)   η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Κάθε έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.»
«4. Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης.»
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5
Για να τηρηθεί το μερίδιο πλειστηριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 10, το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν ανέρχεται στο μέγιστο επίπεδο που τηρείται όσον αφορά το μερίδιο πλειστηριασμών του κράτους μέλους, τα υπόλοιπα δικαιώματα έως εκείνο το επίπεδο χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του μεριδίου πλειστηριασμών του κράτους μέλους κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο, οι δωρεάν κατανομές προσαρμόζονται αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.
5.   Όταν το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έτος δεν ανέρχεται στο μέγιστο επίπεδο, τηρουμένου του μεριδίου πλειστηριασμών του κράτους μέλους που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα υπόλοιπα δικαιώματα έως εκείνο το επίπεδο χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν κατανομών κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο, ένα τμήμα των δικαιωμάτων που αντιστοιχεί σε μείωση έως και πέντε ποσοστιαίων μονάδων του μεριδίου των δικαιωμάτων προς εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη για ολόκληρη τη δεκαετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, κατανέμεται δωρεάν σε τομείς και επιμέρους τομείς σύμφωνα με το άρθρο 10β. Όταν, ωστόσο, η μείωση αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση από τομείς ή επιμέρους τομείς σύμφωνα με το άρθρο 10β, οι δωρεάν κατανομές προσαρμόζονται αναλόγως μέσω ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή σε τομείς με ένταση συναλλαγών με τρίτες χώρες κάτω του 15% ή ένταση άνθρακα κάτω των 7Kg CO2/ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση μέρους του εν λόγω κόστους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.»
6.  Θεσπίζεται κεντρική ρύθμιση σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιστάθμιση υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αντιστάθμιση είναι ανάλογη προς το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που πραγματικά μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να αποτρέπονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά καθώς και η υπεραντιστάθμιση του κόστους που προκύπτει.
Σε περίπτωση που το ποσό της διαθέσιμης αντιστάθμισης δεν επαρκεί για την αντιστάθμιση ολόκληρου του επιλέξιμου κόστους, το ποσό της αντιστάθμισης για όλες τις επιλέξιμες εγκαταστάσεις μειώνεται ομοιόμορφα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας για τον σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο με έγκριση ρυθμίσεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ταμείου.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
δα)   στην παράγραφο 6 παρεμβάλλεται νέο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση μέρους του εν λόγω κόστους είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. Τα εν λόγω εθνικά μέτρα, όταν συνδυάζονται με τη στήριξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επίπεδο της αντιστάθμισης που αναφέρεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων και δεν δημιουργεί νέες στρεβλώσεις της αγοράς. Τα ισχύοντα ανώτατα όρια για την αντιστάθμιση υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων συνεχίζουν να μειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας.»
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 πρέπει να δεσμευθούν για τους νεοεισερχόμενους και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής, μαζί με 250 εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
7.   400 εκατομμύρια δικαιώματα δεσμεύονται για τους νεοεισερχόμενους και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Από το 2021, τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής των παραγράφων 19 και 20 προστίθενται στο αποθεματικό.
Από το 2021 και μετά, οποιαδήποτε δικαιώματα δεν έχουν κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής των παραγράφων 19 και 20 προστίθενται στο αποθεματικό.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 8
στ)  Στην παράγραφο 8, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ – εδάφιο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
400 εκατομμύρια δικαιώματα πρέπει να είναι διαθέσιμα για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών και των διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε βιομηχανικούς τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, και για την ενθάρρυνση της κατασκευής και λειτουργίας των εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση (CCS) CO2, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην επικράτεια της Ένωσης.
8.   600 εκατομμύρια δικαιώματα είναι διαθέσιμα για τη μόχλευση επενδύσεων στην καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών και των διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε βιομηχανικούς τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, περιλαμβανομένων προϊόντων οργανικής προέλευσης και προϊόντων που αντικαθιστούν υλικά υψηλής έντασης άνθρακα, και για την ενθάρρυνση της κατασκευής και λειτουργίας των εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικώς ασφαλή CCS και CCU, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ενέργειας, στην επικράτεια της Ένωσης.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 2
Τα δικαιώματα διατίθενται για την καινοτομία βιομηχανικών τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την υποστήριξη για έργα επίδειξης για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης CO και καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες σε γεωγραφικά ισορροπημένες τοποθεσίες. Για την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 60% του σχετικού κόστους των σχεδίων, εκ των οποίων έως και το 40% δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό την προϋπόθεση ότι τα προκαθορισμένα ορόσημα επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που έχει εγκατασταθεί.
Τα δικαιώματα διατίθενται για την καινοτομία βιομηχανικών τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την υποστήριξη για έργα επίδειξης για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, CCS και CCU που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες. Τα σχέδια επιλέγονται βάσει του αντικτύπου τους στα ενεργειακά συστήματα ή τις βιομηχανικές διεργασίες σε ένα κράτος μέλος, μια ομάδα κρατών μελών ή στην Ένωση. Για την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 75% του σχετικού κόστους των σχεδίων, εκ των οποίων έως και το 60% δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό την προϋπόθεση ότι τα προκαθορισμένα ορόσημα επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που έχει εγκατασταθεί. Δικαιώματα κατανέμονται σε έργα σύμφωνα με τις ανάγκες τους για την επίτευξη προκαθορισμένων ορόσημων.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 3
Επιπλέον, 50 εκατομμύρια μη διατεθέντων δικαιωμάτων από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που καθορίζονται από την απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... συμπληρώνουν τυχόν υφιστάμενους πόρους που απομένουν βάσει αυτής της παραγράφου για έργα που αναφέρονται ανωτέρω, με έργα σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας, πριν από το 2021. Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.
Επιπλέον, 50 εκατομμύρια μη διατεθέντων δικαιωμάτων από το ΑΣΑ συμπληρώνουν τυχόν υφιστάμενους πόρους που απομένουν βάσει αυτής της παραγράφου ως αποτέλεσμα των αχρησιμοποίητων κονδυλίων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του NER300 για την περίοδο μεταξύ 2013 και 2020, για έργα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, με έργα σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας, πριν από το 2021 και από το 2018 και μετά. Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφειά τους ως προς την απαλλαγή των σχετικών τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος εδαφίου μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον στήριξη δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 4
Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των έργων που είναι επιλέξιμα για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων αρχών:
i)  τα έργα εστιάζουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης·
ii)  οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με γνώμονα την αγορά σε μονάδες παραγωγής για να καταδεικνύεται η βιωσιμότητα των πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών καθώς και μη τεχνολογικών εμποδίων·
iii)  τα έργα εξετάζουν τεχνολογικές λύσεις που ενέχουν δυνατότητα να τύχουν ευρείας εφαρμογής, και μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες·
iv)  οι λύσεις και τεχνολογίες ενέχουν ιδανικά τη δυνατότητα να μεταφερθούν εντός του τομέα και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς·
v)  τα έργα στα οποία οι αναμενόμενες μειώσεις εκπομπών είναι σημαντικά χαμηλότερες από τη σχετική τιμή αναφοράς έχουν προτεραιότητα. Τα επιλέξιμα έργα είτε συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών κάτω από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είτε έχουν προοπτικές να μειώσουν σημαντικά το κόστος της μετάβασης προς παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών· και
vi)  τα έργα CCU επιτυγχάνουν καθαρή μείωση των εκπομπών και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο θ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 20
θα)   η παράγραφος 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«20. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που παύουν εν μέρει να λειτουργούν ή μειώνουν σημαντικά την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς και για την προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, του επιπέδου των δωρεάν δικαιωμάτων που διανέμονται ως εκ τούτου σε αυτές.»
«20. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που παύουν εν μέρει να λειτουργούν ή μειώνουν σημαντικά την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς και για την προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, του επιπέδου των δωρεάν δικαιωμάτων που διανέμονται ως εκ τούτου σε αυτές.
Με τα εν λόγω μέτρα παρέχεται ευελιξία στους βιομηχανικούς τομείς στους οποίους σημειώνεται τακτικά μεταφορά της παραγωγικής ικανότητας μεταξύ λειτουργικών εγκαταστάσεων στην ίδια εταιρεία.»
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – τίτλος
Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής άνθρακα
Μεταβατικά μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής άνθρακα
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Μετά την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου το ποσοστό μείωσης εκπομπών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. Οι πρόσθετες μειώσεις που επιτυγχάνονται μέσω του στόχου για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τόσο τις βιομηχανίες που εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα όσο και τις απώλειες επενδύσεων.
____________
* Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
** Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφοι 1 β και 1 γ (νέα)
1β.   Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή αξιολογεί στην έκθεσή της, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28αα, την χάραξη πολιτικών μετριασμού των επιπτώσεων στο κλίμα, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων με βάση την αγορά, σε τρίτες χώρες και περιφέρειες, καθώς και τον αντίκτυπο των εν λόγω πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
1γ.   Εάν το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την εισαγωγή συνοριακής προσαρμογής των εκπομπών άνθρακα, πλήρως συμβατής με τους κανόνες του ΠΟΕ, βάσει μελέτης σκοπιμότητας που θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο μηχανισμός αυτός θα συμπεριλαμβάνει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ εισαγωγείς προϊόντων που παράγονται από τους κλάδους ή τους επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10α.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 2
2.  Τομείς και επιμέρους τομείς στους οποίους το προϊόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της έντασης συναλλαγών με τρίτες χώρες από την ένταση των εκπομπών τους είναι πάνω από 0,18 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση την ποιοτική αξιολόγηση με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
2.  Τομείς και επιμέρους τομείς στους οποίους το προϊόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της έντασης συναλλαγών με τρίτες χώρες από την ένταση των εκπομπών τους είναι πάνω από 0,12 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση την ποιοτική αξιολόγηση με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
α)  τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατό για μεμονωμένες εγκαταστάσεις των σχετικών τομέων ή επιμέρους τομέων να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·
α)  τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατό για μεμονωμένες εγκαταστάσεις των σχετικών τομέων ή επιμέρους τομέων να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη συναφείς αυξήσεις του κόστους παραγωγής·
β)  τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς·
β)  τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς·
γ)  την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της απόφασης για μετεγκατάσταση.
γ)  την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της απόφασης για μετεγκατάσταση·
γα)   τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές βάσει κοινής τιμής αναφοράς.
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 3
3.  Άλλοι τομείς και επιμέρους τομείς θεωρείται ότι μπορούν να μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, και θα πρέπει να κατανέμονται σε αυτούς δωρεάν δικαιώματα για την περίοδο έως το 2030 σε ποσοστό 30% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 10α.
3.  Ο τομέας της αστικής τηλεθέρμανσης θεωρείται ότι μπορεί να μετακυλίσει μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, και θα πρέπει να κατανέμονται σε αυτόν δωρεάν δικαιώματα για την περίοδο έως το 2030 σε ποσοστό 30% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 10α. Δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα σε άλλους τομείς ή επιμέρους τομείς.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 4
4.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τις προηγούμενες παραγράφους για δραστηριότητες σε τετραψήφιο επίπεδο NACE (κωδικός NACE-4) όσον αφορά την παράγραφο 1, σύμφωνα με το άρθρο 23, με βάση τα στοιχεία για τα τρία πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη.
4.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β σε σχέση με την παράγραφο 1 όσον αφορά τις δραστηριότητες σε τετραψήφιο επίπεδο NACE (κωδικός NACE-4) ή, όπου δικαιολογείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που αναπτύσσει η Επιτροπή, στο αντίστοιχο επίπεδο διαχωρισμού βάσει δημόσιων και τομεακών δεδομένων προκειμένου να περιληφθούν οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η αξιολόγηση της έντασης συναλλαγών πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία για τα πέντε πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε EUR σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα. Η παρέκκλιση αυτή παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Τα κράτη μέλη που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 αλλά τα οποία είχαν το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε EUR σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο έως τη συνολική ποσότητα που εμφαίνεται στην παράγραφο 4, υπό τον όρο ότι ο αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων θα μεταφέρεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 10δ.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα δυνάμει του παρόντος άρθρου να χορηγούν δωρεάν κατανομή στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, μπορούν να επιλέξουν να μεταφέρουν τον αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ή μέρους αυτών στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να τα κατανέμουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 10δ. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από τη μεταφορά.
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους δείγματος και των πηγών εφοδιασμού, την απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη μετασκευή των υποδομών, τις καθαρές τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας, των τομέων μεταφοράς και διανομής, είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·
β)  να εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη μετασκευή των υποδομών, τις καθαρές τεχνολογίες (όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) ή στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας, των δικτύων αστικής τηλεθέρμανσης, της ενεργειακής απόδοσης, της αποθήκευσης ενέργειας, των τομέων μεταφοράς και διανομής, είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έργα που επιλέγονται:
γ)  να καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το 2050, για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έργα που επιλέγονται:
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  με βάση μια ανάλυση κόστους-ωφελείας, εξασφαλίζουν ένα καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
i)  με βάση μια ανάλυση κόστους-ωφελείας, εξασφαλίζουν ένα καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατ’ αναλογία προς το μέγεθος των έργων. Σε περίπτωση που τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν τα 450 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό, όσον αφορά έργα που έχουν σχέση με την παραγωγή θερμότητας, μέγιστων συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα παραγόμενης θερμότητας στην εγκατάσταση των οποίων η υπέρβαση δεν επιτρέπεται.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii
ii)  είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοροστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
ii)  είναι συμπληρωματικά, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν καθοδηγούμενη από την αγορά αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   δεν συμβάλλουν σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ούτε αυξάνουν την εξάρτηση από τον άνθρακα.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Έως τις 30 Ιουνίου 2019, κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής δωρεάν κατανομής δημοσιεύει λεπτομερές εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.
Έως τις 30 Ιουνίου 2019, κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα δημοσιεύει λεπτομερές εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Όταν οι επενδύσεις με αξία μικρότερη των 10 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζονται με δωρεάν κατανομή, το κράτος μέλος επιλέγει τα έργα που βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό. Σε αυτήν τη βάση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Όταν οι επενδύσεις με αξία μικρότερη των 10 εκατομμυρίων EUR στηρίζονται με δωρεάν κατανομή, το κράτος μέλος επιλέγει τα έργα που βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια τα οποία συνάδουν με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Τα εν λόγω κριτήρια τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και προσβασιμότητα των σχετικών εγγράφων, και αποτυπώνουν πλήρως τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσια διαβούλευση. Σε αυτήν τη βάση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 3
3.  Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών. Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
3.  Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών. Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 75% του σχετικού κόστους μιας επένδυσης.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επωφελούμενους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.
6.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επωφελούμενους φορείς παραγωγής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν ετησίως έως τις 31 Μαρτίου έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων, τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρακολουθούν και αναλύουν ενδεχόμενο αρμπιτράζ όσον αφορά το όριο των 10 εκατομμυρίων EUR για μικρά έργα και αποτρέπουν τον αδικαιολόγητο επιμερισμό μιας επένδυσης σε μικρότερα έργα αποκλείοντας την πιθανότητα περισσότερων από μίας επενδύσεων στην ίδια δικαιούχο εγκατάσταση.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη υποβολή έκθεσης από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα, και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Η Επιτροπή ερευνά επίσης άλλες πιθανές παραβιάσεις, όπως η μη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει όλα τα στοιχεία επενδύσεων και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και εργοτάξια κατασκευών. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εν λόγω έρευνα.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.   Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια ή των κριτηρίων που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από το κράτος μέλος να αναστείλει τη δωρεάν κατανομή.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Συστήνεται για την περίοδο 2021-30 ταμείο για τη στήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των ενεργειακών συστημάτων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2013, το οποίο χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 10.
1.  Συστήνεται για την περίοδο 2021-2030 ταμείο για τη στήριξη και τη μόχλευση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αστικής τηλεθέρμανσης, και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2013, ή το 2014, ή το 2015, το οποίο χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και προσφέρουν βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους. Συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, και:
i)   συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στους τομείς διασύνδεσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας· σε περίπτωση που τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν τα 450 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β έως την 1η Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό, όσον αφορά έργα που έχουν σχέση με την παραγωγή θερμότητας, μέγιστων συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα παραγόμενης θερμότητας στην εγκατάσταση των οποίων η υπέρβαση δεν επιτρέπεται.
ii)   με βάση μια ανάλυση κόστους-οφέλους, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό επίπεδο μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα·
iii)   είναι συμπληρωματικές, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν καθοδηγούμενη από την αγορά αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
iv)   δεν συμβάλλουν σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ούτε αυξάνουν την εξάρτηση από τον άνθρακα.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα. Εάν, με βάση την τεχνολογική πρόοδο, μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν νόημα, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β μέχρι το 2024 για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τον προσδιορισμό νέων ή επικαιροποιημένων απαιτήσεων.
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 2
2.  Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το συμβούλιο επενδύσεων εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής επενδύσεων που αφορούν τα εν λόγω έργα.
2.  Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το συμβούλιο επενδύσεών της εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής για επενδύσεις που αφορούν ειδικά τα εν λόγω έργα, σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας και τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής διατίθενται στο κοινό.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως επενδυτικό έργο μικρής κλίμακας ορίζεται το έργο που χρηματοδοτείται μέσω δανείων τα οποία παρέχονται από εθνική τράπεζα στήριξης ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν στην εκτέλεση εθνικού προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς στόχους οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται άνω του 10% του μεριδίου των κρατών μελών που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος μέλος που έχει αποφασίσει να χορηγήσει μεταβατική δωρεάν κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 10γ μπορεί να μεταφέρει αυτά τα δικαιώματα στο μερίδιο που διαθέτει στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού όπως ορίζεται στο παράρτημα IIβ και να τα κατανείμει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10δ.
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Το ταμείο διοικείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων και μια διαχειριστική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των δικαιούχων κρατών μελών, της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και τρεις εκπροσώπους που εκλέγονται από τα κράτη μέλη για περίοδο πέντε ετών. Το συμβούλιο επενδύσεων είναι αρμόδιο για τον καθορισμό μιας επενδυτικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης, των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και των κριτηρίων επιλογής των επενδύσεων.
4.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διακυβέρνηση του ταμείου και θεσπίζουν από κοινού ένα συμβούλιο επενδύσεων που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ανά δικαιούχο κράτος μέλος, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τρεις παρατηρητές από ενδιαφερόμενα μέρη όπως κλαδικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ΜΚΟ. Το συμβούλιο επενδύσεων είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό επενδυτικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης, που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και συνάδει προς τις πολιτικές της Ένωσης.
Θεσπίζεται γνωμοδοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητο από το συμβούλιο επενδύσεων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους των δικαιούχων κρατών μελών, τρεις εκπροσώπους από μη δικαιούχα κράτη μέλη, από εκπρόσωπο της Επιτροπής, εκπρόσωπο της ΕΤΕπ και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), που επιλέγονται για περίοδο πέντε ετών. Οι εκπρόσωποι του γνωμοδοτικού συμβουλίου διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναφούς εμπειρίας στη συγκρότηση και στη χρηματοδότηση έργων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο παρέχει συμβουλές και συστάσεις στο συμβούλιο επενδύσεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των έργων όσον αφορά αποφάσεις επιλογής, επενδύσεων και χρηματοδότησης, και περαιτέρω βοήθεια στην ανάπτυξη έργων κατά περίπτωση.
Η επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση του ταμείου.
Θεσπίζεται επιτροπή διαχείρισης. Η επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση του ταμείου.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Το συμβούλιο επενδύσεων εκλέγει έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου. Το συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Εάν το συμβούλιο επενδύσεων δεν είναι σε θέση να λάβει ομόφωνη απόφαση εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρό του, λαμβάνει απόφαση με σχετική πλειοψηφία.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου επενδύσεων εκλέγεται μεταξύ των μελών του για ένα έτος. Το συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις του με απλή πλειοψηφία.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Η επιτροπή διαχείρισης απαρτίζεται από αντιπροσώπους που διορίζονται από το συμβούλιο επενδύσεων. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Το συμβούλιο επενδύσεων, το γνωμοδοτικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης λειτουργούν με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αμφότερων των συμβουλίων δημοσιεύονται. Η σύνθεση του συμβουλίου επενδύσεων και του γνωμοδοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται, ενώ τα βιογραφικά και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών είναι διαθέσιμες στο κοινό και επικαιροποιούνται τακτικά. Το συμβούλιο επενδύσεων και το γνωμοδοτικό συμβούλιο ελέγχουν σε διαρκή βάση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο υποβάλλει κάθε έξι μήνες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατάλογο των συμβουλών που έχουν παρασχεθεί όσον αφορά έργα.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
Εάν η ΕΤΕπ συνιστά τη μη χρηματοδότηση μιας επένδυσης και παράσχει λόγους για την εν λόγω σύσταση, σχετική απόφαση εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την περίπτωση. Για μικρά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων που παρέχονται από εθνική τράπεζα στήριξης ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς σκοπούς σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοστό που υπερβαίνει το 10% του μεριδίου των κρατών μελών που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ, οι δύο προηγούμενες προτάσεις δεν ισχύουν.
Εάν η ΕΤΕπ συνιστά στο γνωμοδοτικό συμβούλιο να μην χρηματοδοτήσει μια επένδυση και προσδιορίζει για ποιους λόγους η επένδυση δεν είναι σύμφωνη με την επενδυτική πολιτική που έχει εγκριθεί από το συμβούλιο επενδύσεων και τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην παράγραφο 1, θετική γνωμοδότηση εγκρίνεται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την περίπτωση.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην επιτροπή διαχείρισης για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:
5.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο συμβούλιο επενδύσεων και στο γνωμοδοτικό συμβούλιο σχετικά με επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η έκθεση διατίθεται στο κοινό και περιλαμβάνει:
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 6
6.  Κάθε έτος, η επιτροπή διαχείρισης υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή βάσει της εμπειρίας από την αξιολόγηση και την επιλογή των επενδύσεων. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη βάση επί της οποίας επιλέγονται τα έργα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και, ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στην επιτροπή διαχείρισης.
6.  Κάθε έτος, το γνωμοδοτικό συμβούλιο υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή βάσει της εμπειρίας από την αξιολόγηση και την επιλογή των επενδύσεων. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη βάση επί της οποίας επιλέγονται τα έργα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και, ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στο συμβούλιο επενδύσεων και στο γνωμοδοτικό συμβούλιο.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 7
7.  Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
(8α)   Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Από το 2021 και μετά, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους κάθε φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει έκθεση για τη δραστηριότητα παραγωγής για προσαρμογές κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7.»
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
(8β)   Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη παροχή από ένα κράτος μέλος του καταλόγου και των πληροφοριών που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3, η Επιτροπή δύναται να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις πληροφορίες και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και δεδομένα παραγωγής. Η Επιτροπή τηρεί την ίδια εμπιστευτικότητα σχετικά με εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αυτή που τηρείται από το οικείο κράτος μέλος, και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εν λόγω έρευνα.»
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α
(10α)   Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3α. Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα1
«3α. Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα1, ούτε όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και/ή επαναχρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή που εξασφαλίζει μόνιμη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, για τον σκοπό της δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
(12)  Το άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(12)   Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών και, όπου αρμόζει, περί δεδομένων δραστηριότητας, από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι δραστηριότητες, για την παρακολούθηση και την υποβολή τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τον σκοπό της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 3ε) ή 3στ), οι οποίες βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, καθώς και στον προσδιορισμό του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη για κάθε αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών του αερίου αυτού.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή προσαρμόζει τους ισχύοντες κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012* της Επιτροπής, με σκοπό την άρση ρυθμιστικών φραγμών στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε πιο πρόσφατες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU). Αυτοί οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ για όλες τις τεχνολογίες CCU την 1η Ιανουαρίου 2019.
Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει επίσης απλοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης για μικρούς φορείς εκπομπών.
____________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 12.7.2012, σ. 30).»
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφοι 4 και 5
(13)  Στο άρθρο 15, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(13)  Στο άρθρο 15, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών, με βάση τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα V, και για τη διαπίστευση και εποπτεία των ελεγκτών. Στις εν λόγω πράξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαπίστευση και την ανάκληση της διαπίστευσης, για την αμοιβαία αναγνώριση και την αξιολόγηση από ομοτίμους των διαπιστευμένων οργανισμών, όπως αρμόζει.»
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7
(13α)   Στο άρθρο 16, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
7.  Οσάκις υποβάλλονται στην Επιτροπή αιτήσεις όπως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των αντιπροσώπων τους στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός διαδικασίας της επιτροπής.
«7. Οσάκις υποβάλλονται στην Επιτροπή αιτήσεις όπως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των αντιπροσώπων τους στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός διαδικασίας της επιτροπής.»
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 12
12.  Ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22α».
12.  Ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30γ παράγραφος 2.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
(15)  Στο άρθρο 19 παράγραφος 3, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
(15)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη θέση σε ισχύ κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συμφωνίες για τη σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών. Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τη δημιουργία τυποποιημένου και ασφαλούς συστήματος μητρώων υπό τη μορφή τυποποιημένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία για την παρακολούθηση των εκχωρήσεων, κατοχών, μεταβιβάσεων και ακυρώσεων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού και η εμπιστευτικότητα, όπως ενδείκνυται, και να μη γίνονται μεταβιβάσεις ασυμβίβαστες προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που αφορούν τη χρήση και τον προσδιορισμό των CER και ERU στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την παρακολούθηση του επιπέδου της χρήσης αυτής. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για τη θέση σε ισχύ κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συμφωνίες για τη σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών.»
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
(15α)   Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.
«1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τα οικονομικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 10α παράγραφος 6, τη λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.»
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
(15β)   Στο άρθρο 21, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η έκθεση, βασιζόμενη σε δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18β, περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό μητρώου.»
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
(15γ)   Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη υποβολή έκθεσης από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα, και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Το κράτος μέλος παρέχει όλα τα στοιχεία και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την έρευνα.»
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 22 – εδάφιο 2
Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό μη ουσιωδών στοιχείων των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας, με την εξαίρεση των παραρτημάτων Ι, ΙΙα, και ΙΙβ.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 22α – τίτλος
(17)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 22α:
(17)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
«Άρθρο 30γ
Διαδικασία επιτροπής»
Διαδικασία επιτροπής»
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 23 – τίτλος
«Άρθρο 23
«Άρθρο 30β
Άσκηση της εξουσιοδότησης»
Άσκηση της εξουσιοδότησης»
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
«Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του κοινοτικού συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.
«Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή. Κάθε μονομερής ένταξη προτείνεται και λαμβάνει έγκριση το αργότερο εντός 18 μηνών πριν από την έναρξη νέας περιόδου εμπορίας στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τις οποίες εξουσιοδοτείται να εγκρίνει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23, η ένταξη αφορά δραστηριότητες και αέρια θερμοκηπίου τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την έγκριση της ένταξης των δραστηριοτήτων και αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, αν η εν λόγω ένταξη αφορά δραστηριότητες και αέρια θερμοκηπίου τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
β)  στην παράγραφο 3 η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για έναν τέτοιο κανονισμό για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές και τα δεδομένα δραστηριότητας , σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται συνδυαστικά στο παράρτημα Ι, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων μπορεί να γίνεται με επαρκή ακρίβεια
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2
α)  το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν με τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11β παράγραφος 7. Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό, επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που προβλέπονται στο άρθρο 24, λεπτομερών διατάξεων για την εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα, υπό τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.»
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25α – παράγραφος 1
1.  Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην αλλαγή του κλίματος οι πτήσεις από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση του κοινοτικού συστήματος με τα μέτρα των τρίτων χωρών.
1.  Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην αλλαγή του κλίματος οι πτήσεις από τη χώρα αυτή προς την Ένωση, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με τα μέτρα των τρίτων χωρών.
Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις, έτσι ώστε οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα να εξαιρεθούν από τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή να επέλθει κάθε άλλη αναγκαία τροποποίηση στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι με συμφωνία δυνάμει του τέταρτου εδαφίου. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για να ορίσει ότι οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα θα εξαιρεθούν από τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή για να προβλέψει οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι οι οποίες απαιτούνται από μια τέτοια συμφωνία.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
(22α)   Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το κοινοτικό σύστημα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από 35 MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
«1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης και με τη σύμφωνη γνώμη του, εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται μια ΜΜΕ και οι οποίες έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·
α)  ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, και προσδιορίζοντας σε ποιο βαθμό τα εν λόγω μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε υψηλότερες δαπάνες συμμόρφωσης για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·
β)  βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2010 δεν υπερβαίνουν τους 5000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 14·
β)  βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος ενός φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέπουν απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2010 δεν υπερβαίνουν τους 5 000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 14·
γ)  βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστημα·
γ)  βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·
δ)  δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) για δημόσιο σχολιασμό.
δ)  θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).
Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα. '
Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.»
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 α (νέο)
(22β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 27α
Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων που δεν υπόκεινται σε ισοδύναμα μέτρα
1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 5 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α), εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   κοινοποιεί στην Επιτροπή τέτοιου τύπου εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης εγκαταστάσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·
β)   βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 5 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·
γ)   βεβαιώνει εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει 5 000 τόνους ή περισσότερο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, εκτός εάν εφαρμοστεί το άρθρο 27·
δ)   θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ).
2.   Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοιες εγκαταστάσεις αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.»
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 29
(22γ)  Το άρθρο 29 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Έκθεση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς άνθρακα
«Έκθεση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς άνθρακα
Σε περίπτωση που, με βάση τις τακτικές εκθέσεις για την αγορά άνθρακα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, η Επιτροπή έχει στοιχεία ότι η αγορά άνθρακα δεν λειτουργεί εύρυθμα, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, με προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς άνθρακα και στη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της
Σε περίπτωση που, με βάση τις τακτικές εκθέσεις για την αγορά άνθρακα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, η Επιτροπή έχει στοιχεία ότι η αγορά άνθρακα δεν λειτουργεί εύρυθμα, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ΣΕΔΕ της ΕΕ και άλλων ενωσιακών και εθνικών πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια όσον αφορά τους όγκους των μειώσεων των εκπομπών, την οικονομική αποδοτικότητα των συγκεκριμένων πολιτικών και τον αντίκτυπο στη ζήτηση για δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, με νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και στην εξέταση της ικανότητάς του να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και το 2050 και στη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον συνυπολογισμό του αντίκτυπου των ενωσιακών πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα στο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 α (νέο)
(22δ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 30α
Προσαρμογές μετά από την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης στο πλαίσιο της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού
Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνεκτικότητα της νομοθεσίας της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, η ανακοίνωση εξετάζει τον ρόλο και την επάρκεια του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.
Εντός έξι μηνών από την παγκόσμια αποτίμηση το 2023 και τις μετέπειτα παγκόσμιες αποτιμήσεις, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην οποία εκτιμάται η ανάγκη επικαιροποίησης και ενίσχυσης της δράσης της Ένωσης για το κλίμα.
Στην έκθεση εξετάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογών του ΣΕΔΕ της ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών μετριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και των προσπαθειών που καταβάλλουν άλλες σημαντικές οικονομίες. Ειδικότερα, η έκθεση εκτιμά την ανάγκη για αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών, την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων περί διαρροής άνθρακα καθώς και κατά πόσο χρειάζονται πρόσθετα μέτρα και εργαλεία πολιτικής για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη για τα αέρια θερμοκηπίου.
Στην έκθεση λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, οι επενδύσεις εντός της Ένωσης και η βιομηχανική πολιτική της Ένωσης.
Η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, και στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει παράλληλα πλήρη εκτίμηση αντικτύπου.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 ε (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I – παράγραφος 3
(22ε)   Στο παράρτημα Ι, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο κοινοτικό σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης.
Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.
«3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις εν λόγω μονάδες μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW, οι μονάδες τεχνικής υποστήριξης και έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για επιτόπια κατανάλωση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου, και οι μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.»
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)
Άρθρο 1α
Τροποποιήσεις στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, τα ακόλουθα εδάφια προστίθενται μετά το πρώτο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση, μέχρι την περίοδο επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 3, τα ποσοστά του παρόντος εδαφίου διπλασιάζονται. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται το ενδεχόμενο διπλασιασμού του ποσοστού εισαγωγής έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία της αγοράς.
Επιπροσθέτως, η επανεξέταση εισάγει ανώτατο όριο στο ΑΣΑ και, εάν κρίνεται σκόπιμο, η επανεξέταση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0003/2017).


Έκθεση του 2016 για την Αλβανία
PDF 445kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία (2016/2312(INI))
P8_TA(2017)0036A8-0023/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 26-27 Ιουνίου 2014, σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας για την Αλβανία, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 4 Ιουλίου 2016, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής των Παρισίων του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2016 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2016)0715), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2016 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2016») (SWD(2016)0364),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Έκτου Διαλόγου υψηλού επιπέδου για τις βασικές προτεραιότητες, τα οποία εγκρίθηκαν στα Τίρανα στις 30 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις των OAΣΕ/ΓΔΘAΔ σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές του 2013 και τις δημοτικές εκλογές του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΑΣΕ, του 2015, σχετικά με την παρακολούθηση των διοικητικών δικών,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 11η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE-Αλβανίας (SAPC), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7-8 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0023/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων για την ένταξη και σταθερή πρόοδο στις πέντε βασικές προτεραιότητες για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, την εκλογική μεταρρύθμιση και τον λεγόμενο νόμο περί αποποινικοποίησης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημόσιους θεσμούς και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο σε πνεύμα διαλόγου, συνεργασίας και συμβιβασμού μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος στην πορεία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός και βιώσιμος πολιτικός διάλογος μεταξύ πολιτικών δυνάμεων με θέμα τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ είναι απολύτως απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία λαϊκή υποστήριξη στην Αλβανία για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ένταξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος παραμένει βασικός παράγοντας για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αλβανία το 2017 θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων είναι μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη θετική στάση των αλβανικών αρχών σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό να προωθηθούν η ανάπτυξη των υποδομών, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, οι οικονομικές συναλλαγές και η κινητικότητα των νέων·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή πρόοδο της Αλβανίας στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, και ειδικότερα τη συναινετική έγκριση, τον Ιούλιο 2016, συνταγματικών τροποποιήσεων που ανοίγουν τον δρόμο για μια βαθιά και συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· τονίζει ότι όχι μόνο η συνεπής θέσπιση αλλά και η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων επί των πέντε βασικών προτεραιοτήτων και η σταθερή πολιτική δέσμευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ· προτρέπει την Αλβανία να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο μητρώο επιδόσεων όσον αφορά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις·

2.  επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία· υποστηρίζει πλήρως την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ και ζητεί οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να αρχίσουν μόλις υπάρξει απτή και βιώσιμη πρόοδος στην εφαρμογή της συνολικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων· αναμένει ότι η Αλβανία θα παγιώσει την επιτευχθείσα πρόοδο και θα διατηρήσει τον ρυθμό προόδου στην υλοποίηση όλων των βασικών προτεραιοτήτων·

3.  επαναλαμβάνει ότι ο εποικοδομητικός διάλογος, η βιώσιμη πολιτική συνεργασία και η προθυμία για συμβιβαστικές λύσεις είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων και για ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση νομοθεσίας για τον αποκλεισμό από τα δημόσια αξιώματα όσων έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη θέσπιση γνήσιου πολιτικού διαλόγου και την επίτευξη εποικοδομητικής συνεργασίας·

4.  επικροτεί τη συναινετική έγκριση των συνταγματικών τροποποιήσεων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, και τη θέσπιση νόμων για την θεσμική αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος, της εισαγγελίας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την άμεση έγκριση και την αξιόπιστη εφαρμογή όλων των σχετικών συνοδευτικών νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων, και ιδίως του νόμου για την επαναξιολόγηση (έλεγχο) των δικαστών, των εισαγγελέων και των νομικών συμβούλων, καθώς και της δέσμης νομοσχεδίων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· σημειώνει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου περί ελέγχων, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας· επαναλαμβάνει ότι η συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι βασικό αίτημα των Αλβανών πολιτών για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς εκπροσώπους τους και στους κρατικούς θεσμούς, και ότι η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της όλης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, εξαρτώνται από την επιτυχία της διαδικασίας ελέγχου και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· υπενθυμίζει ότι η έγκριση και η υλοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα, με σκοπό επίσης την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των πολιτών στο δικαστικό σύστημα·

5.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης για την περίοδο 2017-2020 και το σχετικό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην αύξηση του επαγγελματισμού, της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος δικαστηρίων, και στην επαναξιολόγηση όλων των μελών του δικαστικού συστήματος, καθώς και την αύξηση των δημοσιονομικών πόρων για την εφαρμογή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοίκηση του δικαστικού τομέα παραμένει αργή και ανεπαρκής· σημειώνει την έλλειψη προόδου στην πλήρωση κενών θέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και στα διοικητικά δικαστήρια και στην αποτελεσματική χρήση του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων· ζητεί να αντιμετωπισθούν περαιτέρω οι τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων η μη ανεξαρτησία έναντι πολιτικών παρεμβάσεων και άλλων πόλων εξουσίας, η επιλεκτική δικαιοσύνη, η μειωμένη λογοδοσία, οι αναποτελεσματικοί μηχανισμοί εποπτείας, η διαφθορά και ο συνολικός χρόνος των δικαστικών διαδικασιών και της εκτέλεσής τους· αποδοκιμάζει τις πολιτικές παρεμβάσεις στις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες και, συνεπώς, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος· ζητεί περαιτέρω ενασχόληση με τον τομέα της διοικητικής δικαιοσύνης, με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αποτελεσματική πρόσβαση στα δικαστήρια και τη διάθεση πόρων που θα καταστήσουν δυνατή την αποδοτική εργασία των δικαστηρίων· επαναλαμβάνει ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να στοχεύει στον καταλογισμό ευθυνών στους παραβάτες και στην προώθηση της αποκατάστασης και επανένταξής τους, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και των μαρτύρων αδικημάτων·

6.  καλεί την ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή εκλογικής μεταρρύθμισης να ολοκληρώσει ταχέως την επανεξέταση του εκλογικού κώδικα λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλες τις προηγούμενες συστάσεις του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΟΑΣΕ/ΓΔΘAΔ) και ενισχύοντας τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων και την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους σε εύθετο χρόνο πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2017 και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αποπολιτικοποίηση των εκλογικών διοικητικών μηχανισμών· υπενθυμίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οι δημοκρατικές εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αρχές να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να συμμετέχουν ενεργά στην επισκόπηση της συνολικής εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές έχουν καθοριστική σημασία για την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να επιλυθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήματος λογιστικών ελέγχων·

7.  καλεί τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας να τηρούν τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νόμου όσον αφορά τον αποκλεισμό των δραστών εγκληματικών πράξεων από τα δημόσια αξιώματα κατά την κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων για τις επόμενες εκλογές· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής·

8.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να λάβουν μέτρα που θα επιτρέψουν στους αλβανούς πολίτες οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό να ψηφίζουν στις αλβανικές εκλογές έξω από τη χώρα·

9.  επικροτεί τη βελτιωμένη διαφάνεια και συμμετοχικότητα των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά ζητεί την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα της ΕΕ και για να γίνει καλύτερη χρήση των διαφόρων μηχανισμών και οργάνων εποπτείας, ώστε να λογοδοτεί η κυβέρνηση· ζητεί να εγκριθεί ο κοινοβουλευτικός κώδικας δεοντολογίας, ο δε κανονισμός του να απηχεί την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· προσφέρεται να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο της Αλβανίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη προς τα κοινοβούλια των χωρών της διεύρυνσης, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του Κοινοβουλίου της Αλβανίας να παράγει ποιοτική νομοθεσία σύμφωνη με το κεκτημένο της ΕΕ και να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων·

10.  σημειώνει τις προσπάθειες για μια πιο φιλική προς τους πολίτες δημόσια διοίκηση και τη σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής του νόμου περί δημοσίων υπηρεσιών και του κώδικα διοικητικών διαδικασιών, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής, με βάση τα προσόντα και τις επιδόσεις, και να ενισχυθούν οι ικανότητες των θεσμών και των ανθρώπινων πόρων, για να εδραιωθούν τα όσα ήδη επιτεύχθηκαν στην προσπάθεια για μια πιο αποδοτική, αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και επαγγελματική δημόσια διοίκηση, κάτι το οποίο θα καταστήσει δυνατή επίσης την αποτελεσματική διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι των δομών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή· επαινεί το Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για τις πρωτοβουλίες του για τη βελτίωση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ένταξη· τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών και εποπτικών φορέων·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση την εφαρμογή της χωροταξικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για την αύξηση των χρηματοοικονομικών και διοικητικών ικανοτήτων των νεοσύστατων οντοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης·

12.  χαιρετίζει την έγκριση σημαντικών πτυχών της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· συνεχίζει, ωστόσο, να εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαφθορά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, είναι διαδεδομένη σε πολλούς τομείς και συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι βασικά όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς εξακολουθούν να υφίστανται πολιτικές παρεμβάσεις και έχουν περιορισμένες διοικητικές ικανότητες· σημειώνει ότι η ανεπαρκής διοργανική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την προδραστική έρευνα και την αποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη ενός πιο κατάλληλου νομικού πλαισίου για τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων και την καλύτερη διοργανική συνεργασία, ιδίως μεταξύ των αστυνομικών και των εισαγγελικών υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους όσον αφορά την έρευνα, τη δίωξη και την καταδίκη, μεταξύ άλλων και στις υποθέσεις υψηλού επιπέδου·

13.  επικροτεί τη συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενισχυμένη διεθνή αστυνομική συνεργασία· ζητεί επίσης τη διάλυση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και την αύξηση του αριθμού τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών οργανισμών, αστυνομίας και εισαγγελικών υπηρεσιών και την ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων· εκφράζει ανησυχία για τις χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τη δέσμευση και κατάσχεση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα και η χρήση οικονομικών ερευνών, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις στο πεδίο αυτό· σημειώνει ότι, παρά την ανοδική τάση στη διερεύνηση υποθέσεων που περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο αριθμός των οριστικών καταδικαστικών αποφάσεων παραμένει περιορισμένος·

14.  ζητεί, παρόλο που επιδοκιμάζει τις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά φυτειών κάνναβης, να ενισχυθούν τα μέτρα για την εξάλειψη της καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στην Αλβανία και των σχετικών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας στο πεδίο αυτό· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς δεν εντοπίζουν τις εγκληματικές συμμορίες που ευθύνονται για την καλλιέργεια ναρκωτικών·

15.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης λαθρεμπορίας όπλων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΕΕ στο πεδίο αυτό, καθώς και με την καταστροφή του υπόλοιπου αποθέματος μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού και τη βελτίωση των συνθηκών στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης· ανησυχεί για το πολύ υψηλό ποσοστό φόνων με πυροβόλα όπλα στην Αλβανία·

16.  ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα των κρατικών αρχών να αναζητούν, να κατάσχουν και να δημεύουν τα κέρδη από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να προλαμβάνουν τη νομιμοποίηση, μέσω του Διαδικτύου, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

17.  παροτρύνει την Αλβανία να βελτιώσει περαιτέρω το νομικό της πλαίσιο για τον καθορισμό του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τους πρόσφυγες· επαινεί τις προσπάθειες της αλβανικής αστυνομίας με στόχο την εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών με τον Frontex και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των προσφύγων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των περιστατικών εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στα κύρια θύματα αυτής της παράνομης δραστηριότητας και ιδίως στους ασυνόδευτους ανήλικους, τις γυναίκες και τα κορίτσια·

18.  ανησυχεί για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές και (τις αναφορές για) την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα στα κέντρα κράτησης, καθώς και για την κακομεταχείριση την οποία υφίστανται οι ύποπτοι μέσα στα αστυνομικά τμήματα· συνιστά να αναθεωρηθεί η τιμωρητική προσέγγιση, να αναταξινομηθούν τα ποινικά αδικήματα και να αυξηθεί η χρήση ποινών εναλλακτικών στη φυλάκιση·

19.  διαπιστώνει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών (ΟΚΠ) στα θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση· σημειώνει ότι μια κοινωνία των πολιτών που διαθέτει μέσα δράσης αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα κάθε δημοκρατικού συστήματος· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό με τις ΟΚΠ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνία των Πολιτών· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος στην ενημέρωση και τη δημόσια διαβούλευση, και την καλύτερη ρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά τις ΟΚΠ·

20.  υπενθυμίζει ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται η ανάγκη να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι πολιτικές κατά της εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επιβολής τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για την βελτίωση του κλίματος ένταξης και ανεκτικότητας για όλες τις μειονότητες της χώρας, σε ευθυγράμμιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των μειονοτήτων, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες· εκφράζει ικανοποίηση για τις αρχικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων και καλεί την Αλβανία να εγκρίνει τον νόμο πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων και να κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες· σημειώνει την ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία περιλαμβάνονται ανεξάρτητοι οργανισμοί, μειονοτικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά, τους Τσιγγάνους και άλλες εθνοτικές μειονότητες· ζητεί να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις, όπως η εγγραφή στα ληξιαρχεία (πιστοποιητικά γέννησης και ταυτότητες) των Ρομά και των Τσιγγάνων· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην απασχόληση και σε όλες τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική στέγαση και η νομική βοήθεια· ανησυχεί επειδή, παρά τις βελτιώσεις, η ένταξη των παιδιών των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει η χαμηλότερη στην περιοχή·

21.  επαινεί τις προσπάθειες του γραφείου του Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· εκφράζει ικανοποίηση για τη δραστήρια προώθηση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου· λυπάται για το γεγονός ότι το έργο του γραφείου του Διαμεσολαβητή συνεχίζει να είναι περιορισμένο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και προσωπικού στα κεντρικά και τα τοπικά γραφεία του· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι της υπηρεσίας του διαμεσολαβητή·

22.  συνεχίζει να ανησυχεί για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά και για την απουσία κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους, καθώς και για τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών για τη διαμόρφωση ενός ιστορικού υποθέσεων κατά των διακρίσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να προωθούν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία και την πρόληψη τέτοιων κρουσμάτων και να βελτιώσουν την υποστήριξη προς τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν τις στερεότυπες προκαταλήψεις σε σχέση με το φύλο, μέσω μιας συστηματικής εκπαίδευσης και δημόσιων συζητήσεων, αλλά και με τη χρήση κυβερνητικών μέτρων·

23.  ζητεί τη βελτίωση των θεσμικών μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και για την αποτροπή της παιδικής εργασίας·

24.  σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στην Αλβανία, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας· συνιστά να κατοχυρωθούν στη νομοθεσία και να διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώματα των πληθυσμών βουλγαρικής εθνότητας στις περιοχές της Πρέσπας, του Γκόλο Μπάρντο και της Γκόρα·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης 2016-2020 για τους ΛΟΑΔΜ, και προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα του προγράμματος και να εδραιώσει περαιτέρω τη συνεργασία της κυβέρνησης με τις οργανώσεις ΛΟΑΔΜ της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει, επιπλέον, την κυβέρνηση και τους νομοθέτες να διασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης φύλου θα πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στη σύσταση CM/Rec(2010) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

26.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ως τώρα διεξαγάγει ουσιαστική ποινική έρευνα σε σχέση με τους θανάτους κατά τη διαδήλωση της 21ης Ιανουαρίου 2011· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των γεγονότων εκείνης της ημέρας·

27.  επικροτεί τη θρησκευτική ανοχή και την καλή συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές και τις θρησκευτικές κοινότητες να συνεργαστούν για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της θρησκευτικής ειρήνης, σε συμμόρφωση προς το Σύνταγμα· θεωρεί σημαντική την πρόληψη της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, μέσω μιας στοχευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις αστυνομικές αρχές και το δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων μέσω της αποστράτευσης και της επανένταξης των επιστρεφόντων ξένων μαχητών, την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού σε συνεργασία με τις ΟΚΠ και τις θρησκευτικές κοινότητες, και την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα· επιδοκιμάζει το συνολικό νομικό πλαίσιο της χώρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει τη σημασία που έχουν τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και για την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων αυτών·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πέρυσι ήταν περιορισμένη η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά και ανεξάρτητα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και για τα εκτεταμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας μεταξύ των δημοσιογράφων· διαπιστώνει τη βραδεία εφαρμογή του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και τις καθυστερήσεις στην πλήρωση των κενών θέσεων στην Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων (ΑΟΜ)· ζητεί μέτρα ώστε να καταστούν πιο αυστηρά τα επαγγελματικά και τα δεοντολογικά πρότυπα των τακτικών συμβάσεων εργασίας για δημοσιογράφους και αυτές να καταστούν ο κανόνας, να ενισχυθεί η διαφάνεια για τις κρατικές διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η λογοδοσία της ρυθμιστικής αρχής και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ιδίως στην προοπτική των προσεχών βουλευτικών εκλογών· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το εσωτερικό καθεστώς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTSH, καθώς επίσης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης σε ψηφιακό σήμα·

29.  επικροτεί τις βελτιώσεις στη δημοσιονομική εξυγίανση, τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διατήρηση των ανεπαρκειών στο κράτος δικαίου και το περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον αποθαρρύνουν τις επενδύσεις· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα εμβάσματα των μεταναστών αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζήτησης· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για καλύτερη εκτέλεση των συμβάσεων και καλύτερη είσπραξη των φόρων και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον· εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο άμεσων αναθέσεων και υποβολής προσφορών χωρίς ανταγωνισμό, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μακροπρόθεσμης εξωτερικής ανάθεσης και συμβάσεων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αμφισβητήσιμες επιπτώσεις όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον·

30.  συνιστά στις αρχές να επισπεύσουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομών, όπως της σιδηροδρομικής σύνδεσης και του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, που αποτελεί μέρος του διαδρόμου VIII·

31.  σημειώνει με ανησυχία τις περιορισμένες διοικητικές ικανότητες όσον αφορά την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και τις σοβαρές ανεπάρκειες στη διαχείριση των αποβλήτων και τη διαχείριση των υδάτων, γεγονός που συχνά οδηγεί σε περιβαλλοντικά εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τους οικονομικούς πόρους της Αλβανίας και εμποδίζουν την πορεία προς μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί η δημόσια συμμετοχή και η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με σημαντικά έργα· τονίζει την καίρια σημασία που έχει να επιτευχθούν οι σχετικοί με την αλλαγή του κλίματος στόχοι χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά η βιοποικιλότητα, το τοπίο, οι υδάτινοι πόροι, η πανίδα, η χλωρίδα και οι θιγόμενοι τοπικοί πληθυσμοί· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, 44 από τα 71 έργα υδροηλεκτρικών σταθμών κατασκευάζονται σε προστατευόμενες περιοχές·

32.  τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες των υδροηλεκτρικών σταθμών συχνά δεν αξιολογούνται επαρκώς για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις διεθνείς προδιαγραφές και τη σχετική με τη φύση νομοθεσία της ΕΕ· συμβουλεύει την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός εθνικού δρυμού στον Αώο καθόλο το μήκος του ποταμού και να εγκαταλείψει τα σχέδια για νέους υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος του Αώου και των παραποτάμων του· ζητεί την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια και, ιδίως, την υιοθέτηση μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και απόδοση· επιδοκιμάζει το εθνικό σχέδιο δράσης 2015-2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)·

33.  σημειώνει ότι η επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί αποτελεσματικά· ζητεί να γίνουν ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, επιστροφής και αποζημίωσης των ιδιοκτησιών και να επικαιροποιηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική 2012-2020 για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· παροτρύνει ακόμη τις αρχές να αναπτύξουν έναν χάρτη πορείας με σαφείς αρμοδιότητες και προθεσμίες στο πλαίσιο αυτό, καθώς και να διεξαγάγουν μια εκστρατεία δημόσιας πληροφόρησης για να ενημερώσουν τους πρώην ιδιοκτήτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων· ζητεί να βελτιωθούν η διαφάνεια, η ασφάλεια δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τον νόμο για τις αποζημιώσεις για ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου· ζητεί τον διορισμό ενός εθνικού συντονιστή για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής και χαρτογράφησης των ιδιοκτησιών, περιλαμβανομένης και της ψηφιοποίησης των σχετικών δεδομένων·

34.  τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή ερευνών στη διαδικασία για την αποκάλυψη εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς, καθώς και την ηθική, πολιτική και νομική ευθύνη των κρατικών θεσμών στη διαδικασία αυτή· καλεί τις αρχές να διαμορφώσουν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των θυμάτων, όπου να περιλαμβάνονται η αποζημίωση των θιγέντων και των οικογενειών τους και η ανάκληση όλων των δικαστικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί με πολιτικά κίνητρα και βρίσκονται ακόμη σε ισχύ· καλεί τις κρατικές αρχές να διεξαγάγουν έρευνες και να παραπέμψουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια της κομμουνιστικής δικτατορίας·

35.  σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του κομμουνιστικού παρελθόντος έχει καίρια σημασία για τη διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα· επιδοκιμάζει τον νόμο για τη θέσπιση μιας αρχής για το άνοιγμα των φακέλων της Sigurimi· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση από την αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ και τη γερμανική πρεσβεία της έρευνας σχετικά με τη γνώση και το κοινό αίσθημα για το κομμουνιστικό παρελθόν της Αλβανίας και τις προσδοκίες της για το μέλλον· σημειώνει ότι οι προσπάθειες αυτές θα βοηθήσουν την έναρξη ενός διαλόγου για το παρελθόν και τη διαμόρφωση προσδοκιών για το μέλλον·

36.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, της συμμετοχής των ΟΚΠ, των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των μηχανισμών επιβολής των κοινωνικών δικαιωμάτων· προτρέπει την κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον καλύτερο εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και γνώσεις· τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές·

37.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για τους ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ή ακόμη και εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα ψήφου·

38.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου, τις οποίες υποβάλλουν Αλβανοί στα κράτη μέλη της ΕΕ και που κρίνονται αβάσιμες, αυξήθηκε εκ νέου· καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και να εντείνει τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, κοινωνικοοικονομικής υποστήριξης και πρόληψης στο εν λόγω πεδίο, καθώς και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που το προκαλούν και οι οποίοι συνδέονται με την ανεργία και τις διαρθρωτικές αδυναμίες στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υγείας· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι στη Γενική Διεύθυνση για τα Σύνορα και τη Μετανάστευση και στη συνοριακή αστυνομία, καθώς και να βελτιωθεί η σχετική διοργανική συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η παράτυπη μετανάστευση·

39.  συγχαίρει την Αλβανία για την συνεχή πλήρη ευθυγράμμισή της με τις σχετικές δηλώσεις της ΕΕ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αποδεικνύοντας την σαφή δέσμευσή της υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αλληλεγγύης· τονίζει τη σημασία και την ανάγκη για συνέχιση της εποικοδομητικής πολιτικής της Αλβανίας στην πολιτική σταθερότητα της περιοχής·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση των αλβανικών αρχών να ευθυγραμμίσουν την αλβανική εξωτερική πολιτική με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1671 του Συμβουλίου για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας·

41.  υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν σχέσεις καλής γειτονίας, που παραμένουν ουσιώδους σημασίας, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης, αλλά και ως όρος της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· εκφράζει ικανοποίηση για τον εποικοδομητικό και προδραστικό ρόλο της Αλβανίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας με τις λοιπές χώρες της διεύρυνσης και τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή της Αλβανίας στην πρωτοβουλία της Ομάδας των Έξι των δυτικών Βαλκανίων·

42.  συγχαίρει τόσο την Αλβανία όσο και τη Σερβία για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO), που εδρεύει στα Τίρανα· προτρέπει τις δύο χώρες να συνεχίσουν την καλή τους συνεργασία, για την προαγωγή της συμφιλίωσης στην περιοχή, ιδίως μέσω προγραμμάτων για νέους, όπως εκείνα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του «Θετικού θεματολογίου για τη νεολαία στα δυτικά Βαλκάνια»·

43.  σημειώνει τις πρόσφατες προστριβές στις σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και συνιστά στις δύο πλευρές να αποφεύγουν πράξεις ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στις σχέσεις τους·

44.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμπεριλάβει η Επιτροπή στις εκθέσεις της στοιχεία για τη βοήθεια του ΜΠΒ προς την Αλβανία και για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, και ιδίως για την βοήθεια που παρέχει ο MΠB για την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών έργων·

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.


Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
PDF 470kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2016/2313(INI))
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για την προσαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μονογραφήθηκε στις 18 Ιουλίου 2016 και υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ΚΕΣΣ), που έλαβε χώρα στο Σεράγεβο στις 5-6 Νοεμβρίου 2015, και τις πρώτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAC) και της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 17 Δεκεμβρίου 2015, αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 4 Ιουλίου 2016, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής των Παρισίων του 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, της 1ης Αυγούστου 2016, σχετικά με τη συμφωνία των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τα βασικά μέτρα για την πορεία της χώρας προς την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Σεπτεμβρίου 2016 κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την ημέρα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2016 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2016)0715), η οποία συνοδευόταν από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Bosnia and Herzegovina 2016 Report» («Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη») (SWD(2016)0365),

–  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος»(1),

–  έχοντας υπόψη την Πεντηκοστή Έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του Ύπατου Εκπροσώπου για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Νοεμβρίου 2016, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, από τον Α.Ε. João Vale de Almeida, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο της συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων για τη Bοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2015, και τον Μηχανισμό Συντονισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και τις κυβερνήσεις της Ομοσπονδίας της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας στη Bοσνία-Ερζεγοβίνη, στις 23 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0026/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της όσον αφορά την ενωσιακή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ενότητα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην πορεία ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της για την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2016, στο Σεράγεβο, ο Επίτροπος της ΕΕ για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση παρέδωσε το ερωτηματολόγιο στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή των αυτόνομων εμπορικών μέτρων θα αρθεί μετά την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή της ΣΣΣ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2013-2018 οι αρχές, σε όλα τα επίπεδα, αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη κίνησης μιας διαδικασίας αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού της οικονομίας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της βιώσιμης, αποδοτικής, κοινωνικά δίκαιης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει αποδείξει την προσήλωση και την προθυμία της να αναλάβει περαιτέρω κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο συνεχίζει να είναι υπερβολικά υψηλό μεταξύ των νέων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανεξάρτητο, λειτουργικό και σταθερό δικαστικό σύστημα είναι σημαντικό για να διασφαλιστούν το κράτος δικαίου και η πρόοδος στην πορεία για την προσχώρηση στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν οι προκλήσεις ως προς τη βιωσιμότητα της διαδικασίας συμφιλίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ θα επιτρέψει την περαιτέρω συμφιλίωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις Sejdić-Finci, Zornić και Pilav·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη η διαφθορά, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 74 000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις γειτονικές χώρες, σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και 6 808 αγνοούμενοι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ουσιώδους σημασίας για τη δημιουργία και την προώθηση μιας ανεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, καθώς και για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνικής κατανόησης στη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Espoo, 1991)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ και την παράδοση του ερωτηματολογίου, και αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της αίτησης προσχώρησης· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε όλα τα επίπεδα να δεσμευτούν ενεργά στην εν λόγω διαδικασία και να συνεργαστούν και να συντονιστούν για τη συμμετοχή στη διαδικασία γνωμοδότησης της Επιτροπής, παρέχοντας ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο απαντήσεων στις ερωτήσεις της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει και ως απόδειξη της λειτουργικότητας του κράτους· επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, που συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες·

2.  εκτιμά και επικροτεί τον ρόλο της τριμερούς Προεδρίας, ως σημαντικού παράγοντα δημιουργίας κινήτρων για όλους τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταβάλουν προσπάθειες για την εκπλήρωση του αντίστοιχου ρόλου τους στη συνολική διαδικασία προσέγγισης της χώρας στην ΕΕ·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, καθώς και την αποφασιστικότητα της χώρας να προχωρήσει σε περαιτέρω θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει ότι η ανανεωμένη προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οφείλεται στο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα και στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών· σημειώνει ότι η κατάσταση έχει κάπως βελτιωθεί αλλά τονίζει ότι η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου, σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο δράσης, είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή σε ολόκληρη τη χώρα και να υπάρξει απτή βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

4.  ζητεί να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα διασφαλίζει την ισότητα και τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των λαών που απαρτίζουν τη χώρα και των πολιτών της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες συχνά εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από εθνοτικές και πολιτικές διαιρέσεις που προκαλούνται από βαθιά ριζωμένες διαλυτικές τάσεις, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, και μέσω της περαιτέρω πολιτικοποίησης των δημόσιων διοικήσεων· τονίζει επίσης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν θα έχει επιτυχή υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις· προτρέπει όλους τους πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για την εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές που διατυπώθηκαν στα προηγούμενα ψηφίσματά του και στις οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές του ομοσπονδιακού χαρακτήρα, της αποκέντρωσης και της νόμιμης εκπροσώπησης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα, να εκλέγονται και να υπηρετούν σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, τούτο δε επί ίσοις όροις· θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η συναίνεση για την ενσωμάτωση στην ΕΕ και να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· τονίζει επίσης την ανάγκη για τη διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα·

5.  επικροτεί τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για θέματα ΕΕ, που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας της ενταξιακής διαδικασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ, και καθιστά δυνατή την καλύτερη αλληλεπίδραση με την ΕΕ· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας αυτής· ζητεί επίσης την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και με την ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση και εφαρμογή του κεκτημένου, και να δίδονται ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις της Επιτροπής καθ’ όλη τη διαδικασία γνωμοδότησης· κρίνει απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προσπαθεί να καθιερώσει παράλληλους διαύλους επικοινωνίας εγκρίνοντας διατάξεις για την άμεση παροχή στοιχείων στην Επιτροπή· ζητά να ενισχυθούν περαιτέρω ο ρόλος και οι δυνατότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με σκοπό να αναλάβει πλήρως τις συντονιστικές αρμοδιότητές της, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΣΣΣ και, συνολικά, στη διαδικασία προσχώρησης·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή της ΣΣΣ, που άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Φεβρουαρίου 2017, επαναφέροντας αυτομάτως τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που είχαν ανασταλεί από την 1η Ιανουαρίου 2016· προσβλέπει στην ταχεία και ομαλή κύρωση του πρωτοκόλλου·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο εσωτερικός κανονισμός της ΚΕΣΣ δεν έχει ακόμη εγκριθεί, λόγω των προσπαθειών εισαγωγής σε αυτόν ενός κανόνα εθνικής αρνησικυρίας, ως συνέπεια των οποίων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραμένει η μόνη χώρα της διεύρυνσης όπου δεν έγινε δυνατή η ομαλή σύσταση του σώματος αυτού· παροτρύνει τους προεδρεύοντες φορείς του κοινοβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βρουν χωρίς καθυστέρηση μια λύση ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσμικού και νομικού πλαισίου της ΕΕ και να είναι δυνατή η ουσιαστική κοινοβουλευτική εποπτεία της ενταξιακής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η ΣΣΣ επιβάλλει την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και ότι η μη έγκρισή του έρχεται σε άμεση αντίθεση με την εφαρμογή της ΣΣΣ·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για ορισμένες βελτιώσεις της εκλογικής νομοθεσίας που είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ-ΓΔΘΔΑ· σημειώνει ότι οι τοπικές εκλογές της 2ας Οκτωβρίου 2016, διενεργήθηκαν σε γενικές γραμμές κανονικά· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μετά από έξι χρόνια, οι πολίτες του Μόσταρ δεν μπορούν ακόμη να ασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμά τους να εκλέξουν τους τοπικούς εκπροσώπους τους, λόγω των συνεχιζόμενων διαφωνιών μεταξύ πολιτικών ηγετών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου για το Μόσταρ, τροποποιώντας την εκλογική νομοθεσία και το καθεστώς της πόλης· καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη βία κατά εκλογικών υπαλλήλων στο Στόλατς και καλεί τις αρμόδιες αρχές να δώσουν λύση στην κατάσταση με σεβασμό του κράτους δικαίου, διερευνώντας όλες τις πράξεις βίας και εκλογικών παρατυπιών και ασκώντας διώξεις κατά των δραστών· σημειώνει την ακύρωση των εκλογών στο Στόλατς από την κεντρική εκλογική επιτροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ζητεί να διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές βάσει δημοκρατικών προτύπων, με ειρηνικό τρόπο και σε πνεύμα ανοχής·

9.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δηλωθείσα πολιτική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μεταφράστηκε σε απτά αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλης σοβαρότητας υποθέσεις και ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς, όπως σε σχέση με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, τις δημόσιες προμήθειες, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι αδύναμο και ανεπαρκές· αναγνωρίζει την πρόοδο όσον αφορά την υιοθέτηση σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς και τη δημιουργία οργάνων πρόληψης της διαφθοράς στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, και ζητεί τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή αυτών των αποφάσεων· σημειώνει με ανησυχία ότι ο κατακερματισμός και η αδύναμη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της διαφθοράς· ζητεί μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση στην αστυνομία και το δικαστικό σώμα, μέσω κατάλληλων διαύλων συντονισμού· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ιστορικό αποτελεσματικών ελέγχων των πολιτικών κομμάτων και της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, να αναπτυχθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και να εξαλειφθεί η διαφθορά στον κλάδο των δημόσιων προμηθειών·

10.  τονίζει ότι τα αποτελέσματα της απογραφής του 2013 αποτελούν σημαντική βάση για την παροχή ικανοποιητικής απάντησης στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και είναι ουσιώδους σημασίας για αποτελεσματικό κοινωνικοοικονομικό σχεδιασμό· εκφράζει ικανοποίηση για την τελική αξιολόγηση της Διεθνούς Επιχείρησης Παρακολούθησης, στην οποία διαπιστώνεται ότι η απογραφή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Σερβική Δημοκρατία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα της απογραφής ως νόμιμα, και ότι οι αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δημοσίευσαν τα δικά τους αποτελέσματα, τα οποία διαφέρουν από τα αποτελέσματα που επιβεβαιώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· προτρέπει τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους· καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να κάνουν σημαντικά βήματα προόδου στον καίριο αυτόν τομέα και να ευθυγραμμίσουν τις στατιστικές και τις μεθοδολογίες τους με τα πρότυπα της Eurostat·

11.  υπενθυμίζει ότι μια επαγγελματική, αποδοτική και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας ένταξης για οποιαδήποτε χώρα φιλοδοξεί να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό και την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η οποία εμποδίζει τις θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και καθιστά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες δυσκίνητη και δαπανηρή· ζητεί, κατεπειγόντως, μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής και τον συντονισμό μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και όλου του δημόσιου τομέα, καλύτερο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και μια σαφή στρατηγική για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών·

12.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κατάτμηση σε τέσσερα διαφορετικά νομικά συστήματα· τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν με ταχύτητα οι εναπομένουσες ελλείψεις στο δικαστικό σώμα, να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, μεταξύ άλλων με την αποπολιτικοποίησή του, να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο δικαστικό σώμα και να εφαρμοστούν επαρκείς διαδικασίες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων· ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης για την περίοδο 2014-2018· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα παιδιά· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νόμου περί δωρεάν νομικής βοήθειας σε κρατικό επίπεδο και την εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών από το Aνώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, τη σύνταξη σχεδίων περί ακεραιότητας και τη θέσπιση πειθαρχικών μέτρων·

13.  ζητεί να ενισχυθεί η συνολική αποδοτικότητα του δικαστικού σώματος, την αύξηση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στη διαδικασία επιλογής νέων δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και ακεραιότητας στο δικαστικό σώμα· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων και καθιέρωσης μηχανισμών για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο δικαστικό σώμα· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δομημένος διάλογος για τη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των αδυναμιών στο δικαστικό σώμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί μια νομοθετική λύση που θα επιτρέψει την καταγραφή της αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση υποθέσεων σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των αποφάσεων του συνταγματικού δικαστηρίου δεν εφαρμόζονται, μεταξύ των οποίων η απόφαση για τον σεβασμό του στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος των κατοίκων του Μόσταρ να ψηφίζουν σε τοπικές εκλογές· ζητεί την ταχεία εφαρμογή όλων αυτών των αποφάσεων· επισημαίνει, ιδίως, την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την ημέρα της Σερβικής Δημοκρατίας, η οποία απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2016· θεωρεί το γεγονός αυτό σοβαρή παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον και επίθεση στο δικαστικό σώμα και στο κράτος δικαίου· τονίζει την ανάγκη για διάλογο και όχι για μονομερείς πρωτοβουλίες· τονίζει ότι η ρητορική και οι ενέργειες εθνικιστικού και λαϊκιστικού χαρακτήρα αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την ανάπτυξη και ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και του συνταγματικού πλαισίου της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση της πορείας προς την ΕΕ και για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

15.  καταδικάζει απερίφραστα τον νόμο περί τάξης που εξακολουθεί να ισχύει στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ο οποίος υπονομεύει τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τις διατάξεις για τη θανατική ποινή στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ελευθερία πρόσβασης στις πληροφορίες· παροτρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν γρήγορα το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετικά με την ποινικοποίηση των πράξεων ρατσιστικού και ξενοφοβικού χαρακτήρα που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών·

16.  καλεί τους ηγέτες όλων των πλευρών να απέχουν από διχαστική, εθνικιστική και αποσχιστική ρητορική που δημιουργεί πόλωση στην κοινωνία, και από ενέργειες που συνιστούν προκλήσεις για τη συνοχή, την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας· τους παροτρύνει, αντιθέτως, να προβούν σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θα δημιουργήσουν ένα δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς κράτος με εύρυθμη λειτουργία και θα φέρουν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσφατης απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή των συνιστώντων κρατών και της ισότητας των τριών λαών που απαρτίζουν τη χώρα να εκλέγουν δικούς τους νόμιμους πολιτικούς εκπροσώπους βάσει νόμιμης και αναλογικής εκπροσώπησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

18.  διαπιστώνει ικανοποιητική συνεργασία για υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και ενθαρρύνει την αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά την εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εφαρμόζονται διαφορετικά νομικά πρότυπα κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται η συσσώρευση υποθέσεων εγχώριων εγκλημάτων πολέμου και ότι επιτεύχθηκε κάποια περαιτέρω πρόοδος στην επιτυχή δίωξη των εγκλημάτων πολέμου που αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής βίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία μεταξύ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας και των δικαστηρίων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου·

19.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Οκτώβριο 2016, με την οποία εκφραζόταν η εκτίμησή της σε πρώην ηγέτες της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου· ζητεί, επειγόντως, να προωθηθεί ο σεβασμός στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και η συμφιλίωση· υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι είναι ευθύνη τους να αξιολογήσουν αντικειμενικά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, προς όφελος της αλήθειας και της συμφιλίωσης και να αποφύγουν τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικές σκοπιμότητες·

20.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου που αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής βίας και καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσουν περαιτέρω την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα της σχετιζόμενης με τον πόλεμο σεξουαλικής βίας, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, δωρεάν νομική συνδρομή, ενισχύοντας τις ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες και βελτιώνοντας τις αποζημιώσεις και την παρακολούθηση· ζητεί να δοθούν εγγυήσεις ότι τα δικαιώματα αποζημίωσης των θυμάτων αυτών θα αναγνωριστούν κατά τρόπο ομοιόμορφο·

21.  διαπιστώνει κάποια πρόοδο όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω του πολέμου της Βοσνίας, από την άποψη της εκ μέρους τους ανάκτησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κατοχής καθώς και της ανακατασκευής κατοικιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διευκολύνουν τη βιώσιμη επιστροφή τους, καθώς και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση, και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην αποζημίωση για απώλεια περιουσίας που δεν μπορεί να επιστραφεί·

22.  εκφράζει ανησυχία για τον επίμονα υψηλό αριθμό των αγνοουμένων εξαιτίας του πολέμου· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικότερα το ζήτημα της άγνωστης μοίρας των αγνοουμένων, μεταξύ άλλων με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο οντοτήτων· τονίζει ότι η επίλυση του ζητήματος αυτού είναι υψίστης σημασίας για τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην περιοχή·

23.  εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενός από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη διαφθορά στη χώρα· ζητεί από τις αρχές να μεριμνούν ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη·

24.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχίες για την απουσία συνεκτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω των πολυάριθμων σχεδίων δράσης από τις διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε διαφορετικά επίπεδα· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τις κοινές έρευνες, αλλά ζητεί πιο συντονισμένη λειτουργία και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργάνων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναβαθμίσουν τις ικανότητες για τη διεξαγωγή οικονομικών ερευνών· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας με την Europol με σκοπό την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και του σχεδιασμού κοινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· ενθαρρύνει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και με την Eurojust·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτιώσεων στον αγώνα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ομοσπονδιακή διοικητική οντότητα να προβεί σε άμεσες αλλαγές στον ποινικό κώδικα που θα απαγορεύουν κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα της οποίας είναι γυναίκες και κορίτσια σε ποσοστό 80%·

26.  ζητεί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συλλογής, ανταλλαγής και ανάλυσης δεδομένων για τη μετανάστευση, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση των ατόμων που εισέρχονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από χώρες υψηλού μεταναστευτικού κινδύνου· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μεταχειρίζονται όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή διέρχονται από το έδαφός της σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και να αναπτύξουν περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο ώστε να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία και να συγκροτηθούν οι αναγκαίες ικανότητες· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση σε συνεργασία με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων και προτύπων·

27.  επισημαίνει ότι η πόλωση που επικρατεί στη χώρα, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ιδίως για τους νέους, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ριζοσπαστισμού· ζητεί την επείγουσα ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την ανακοπή της ροής ξένων μαχητών, καθώς και διαύλων μη ανιχνεύσιμων χρημάτων που προορίζονται για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω της στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών και των χωρών της περιοχής, καθώς και με την επιβολή των σχετικών νόμων· ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της αστυνομίας· ενθαρρύνει την αποφασιστική δράση για τη διαλεύκανση και την εκδίκαση υποθέσεων ρητορικής μίσους και τη διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης· ζητά την ταχεία καθιέρωση προγραμμάτων για την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μέσω ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αποδομηθούν οι αφηγήσεις ριζοσπαστικοποίησης και να οικοδομηθεί κοινωνική συνοχή μεταξύ των παιδιών και των νέων· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να καταπολεμήσουν τον θρησκευτικό εξτρεμισμό· σημειώνει με ανησυχία την ύπαρξη ριζοσπαστικοποιημένων κοινοτήτων σε όλη τη χώρα και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο των θρησκευτικών ηγετών, των δασκάλων και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατεθούν μέσα για την αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία και να αναβαθμιστούν και να βελτιωθούν τα μέσα για την αποριζοσπαστικοποίηση·

28.  σημειώνει την ενεργό συμμετοχή της κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την άμυνα στην προσπάθεια εξασφάλισης του δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· σημειώνει με ανησυχία τα μεγάλα αποθέματα παράνομα κατεχόμενων και μη καταγεγραμμένων όπλων και πυρομαχικών από τον πληθυσμό και ζητεί την ολική εξάλειψη της παράνομης κατοχής όπλων· εκφράζει επίσης ανησυχία για την για την ακατάλληλη αποθήκευση μεγάλων αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών υπό την ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της εμπορίας και διακίνησης όπλων και ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην κατεύθυνση αυτή· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό την αντιμετώπιση των υπόλοιπων προκλήσεων για την εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες μέχρι το 2019·

29.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· ζητεί εκ νέου την εφαρμογή διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμών δημόσιων διαβουλεύσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης σε ΟΚΠ· επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι κατακερματισμένη και θεσμικά και οικονομικά αδύναμη, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία της· ζητεί την περαιτέρω υποστήριξη από την ΕΕ, τη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των ΟΚΠ, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ενός στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας, καθώς και πιο συγκεκριμένη συμμετοχή των ΟΚΠ στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· καταδικάζει τις επανειλημμένες εκστρατείες δυσφήμισης και τις βίαιες επιθέσεις σε εκπροσώπους ΟΚΠ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση των στρατηγικών, νομικών, θεσμικών και πολιτικών πλαισίων σχετικά με την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου· απευθύνει έκκληση για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής σε επίπεδο χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων και για τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών πράξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί την ταχεία έγκριση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί να τηρηθούν οι συστάσεις της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής της Βενετίας κατά την έγκριση του νόμου αυτού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το γραφείο του Διαμεσολαβητή δεν λειτουργεί σωστά, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρώπινων πόρων και σοβαρών οικονομικών περιορισμών· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διευκολύνουν το έργο του Διαμεσολαβητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  διατυπώνει ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων με αναπηρία, στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· ζητεί την υιοθέτηση ενιαίου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί την ανάπτυξη μιας συνολικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την εκπροσώπηση της κοινότητας των Ρομά· ζητεί καλύτερη στοχοθέτηση της κοινωνικής αρωγής προκειμένου να καλύπτει τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς· επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις και κοινοβούλια έχουν αρχίσει να συζητούν τα δικαιώματα των ΛOAΔM και την εκπόνηση ειδικών μέτρων για την προστασία τους· ζητεί να εγγυηθούν οι αρχές την ασφάλεια και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των ΛΟΑΔΜ· χαιρετίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με τη διεύρυνση του πεδίου αναφοράς και στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· ζητεί την ουσιαστική επιβολή της συμφωνίας αυτής· εκφράζει ικανοποίηση για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους στις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· προτρέπει να συμπεριληφθούν μαθήματα σχετικά με τα εγκλήματα μίσους στα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης των αστυνομικών, των εισαγγελέων και των δικαστών, και ζητεί τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των δικαστικών οργάνων για τη δίωξη υποθέσεων εγκλημάτων μίσους· ζητεί για άλλη μία φορά την κατάργηση της διάταξης σχετικά με τη θανατική ποινή στο Σύνταγμα της διοικητικής οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

32.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθούν περαιτέρω τα συστήματα προστασίας των παιδιών, ώστε να αποφευχθεί και να αντιμετωπιστεί η βία, η κακοποίηση, η παραμέληση και η εκμετάλλευση των παιδιών· συνιστά να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για την πρόληψη και περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ κοινοτήτων και κυβέρνησης για την προστασία των παιδιών· ζητεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο Δράσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τα Παιδιά, για την περίοδο 2015-2018·

33.  σημειώνει ότι έχει σε μεγάλο βαθμό τεθεί σε ισχύ το νομικό πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων και είναι σύμφωνο με τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· χαιρετίζει την επανενεργοποίηση του Συμβουλίου Εθνικών Μειονοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ομοσπονδιακή διοικητική οντότητα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης συντονισμού μεταξύ του κράτους και των διοικητικών οντοτήτων, δεν εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία και δεν έχει εγκριθεί ακόμη η στρατηγική πλατφόρμα κρατικού επιπέδου για τις εθνικές μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές μειονότητες συνεχίζουν να έχουν περιορισμένη παρουσία και συμμετοχή στις πολιτικές και δημόσιες συζητήσεις και στα μέσα ενημέρωσης·

34.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή και την απασχόληση, για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών συνολικά· σημειώνει ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί σε ισχύ νομικές διατάξεις για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η εφαρμογή τους όμως εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματική· σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω μητρότητας στην απασχόληση και ότι οι διοικητικές οντότητες και τα καντόνια δεν έχουν εναρμονισμένη νομοθεσία για την άδεια μητρότητας και πατρότητας· επισημαίνει, επίσης, ότι δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα υφιστάμενα ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνθρωποι με αναπηρία· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του ποσοστού ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα κορίτσια, ιδίως τα κορίτσια της κοινότητας των Ρομά·

35.  τονίζει τη σημασία που έχει η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και αποτροπή της βίας για λόγους φύλου, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη και αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επικροτεί τη δέσμευση των αρμόδιων αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· καλεί την κυβέρνηση να εναρμονίσει τη νομοθεσία και τις δημόσιες πολιτικές της με τη σύμβαση αυτήν· ζητεί να ενημερώνονται οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και επέζησαν για τις διαθέσιμες μορφές υποστήριξης και βοήθειας και να δημιουργηθούν κέντρα διαχείρισης κρίσεων για τα θύματα βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συστηματικής καταγραφής περιστατικών βίας λόγω φύλου·

36.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εφόσον δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις Sejdić-Finci, Zornić και Pilav· ζητεί επίμονα να υπάρξει επειγόντως πρόοδος στο θέμα αυτό, προκειμένου να προωθηθεί η προοπτική της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών θα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας σε εύρυθμη λειτουργία, όπου θα εξασφαλίζονται ίσα δικαιώματα για όλους· επαναλαμβάνει ότι η μη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων επιτρέπει την απροκάλυπτη εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και είναι αντίθετη με τις αξίες της ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις άσκησης πολιτικών πιέσεων και εκφοβισμού των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και λεκτικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή πρώην αξιωματούχους, καθώς και για την έλλειψη διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει επίσης ανησυχία για την κατάθεση αγωγών αστικού δικαίου για δυσφήμιση κατά επικριτικών μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· τονίζει την ανάγκη διερεύνησης των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων και εξασφάλισης της ορθής δικαστικής παρακολούθησης· καλεί τις αρχές να καταδικάσουν κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, και να εξασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις αυτές θα διερευνηθούν διεξοδικά και οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί να ληφθούν τα επιπλέον μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ο απόλυτος σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, του Τύπου και της πρόσβασης στις πληροφορίες, τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβουν επείγοντα μέτρα για να αποτρέψουν την κατάρρευση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την οικονομική σταθερότητα των τριών δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και την πολιτική, επιχειρησιακή και οικονομική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητά να ολοκληρωθεί η μετάβαση σε ψηφιακό σήμα και να διαμορφωθεί μια ευρυζωνική στρατηγική·

38.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό, τον διαχωρισμό, την αναποτελεσματικότητα και την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήματος· ζητεί να οριστεί σε κρατικό επίπεδο ένας κοινός κορμός εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα συμβάλλει στη συνοχή της χώρας· ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης της εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, και να προωθηθεί η συνεργασία πέρα από πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές· καλεί τις αρχές να προωθήσουν την ανεκτικότητα, τον διάλογο και τη διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων· ζητεί την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την εξάλειψη των πρακτικών διαχωρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εξακολουθεί να ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό σπουδαστών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και για τα επίμονα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές της κοινότητας των Ρομά· εκφράζει την απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο που παρατηρείται όσον αφορά την αντιμετώπιση και επίλυση του ζητήματος των «δύο σχολείων κάτω από μία στέγη», των μονοεθνοτικών σχολείων και άλλων μορφών διαχωρισμού και διακρίσεων στα σχολεία·

39.  επιδοκιμάζει τα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου· σημειώνει επίσης θετικά την αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής· επικροτεί το τριετές πρόγραμμα Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα, να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης και να διαφυλάξει τον χρηματοπιστωτικό τομέα· διατυπώνει και πάλι την απογοήτευσή του για την απουσία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, που δυσχεραίνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τη δραστηριότητα των ΜΜΕ· ζητεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα μέσω εναρμονισμένων και συντονισμένων εθνικών βιομηχανικών πολιτικών και πολιτικών για τις ΜΜΕ· ζητεί οι αρμόδιες αρχές να σκιαγραφήσουν επειγόντως συντονισμένα μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την απλούστευση των διαδικασιών εκτέλεσης των συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οικονομία·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την ελαφρά μείωση της ανεργίας· εξακολουθεί να ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτικής φύσεως και ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υψηλή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύ υψηλά επίπεδα διαρροής εγκεφάλων· ενθαρρύνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να συμμετέχει ενεργά στα διάφορα προγράμματα για τη νεολαία στην περιοχή, όπως τα προγράμματα στο πλαίσιο του θετικού θεματολογίου για τη νεολαία στα Δυτικά Βαλκάνια ή του γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO)· καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την ισχύουσα νομοθεσία και να θεσπίσουν ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, με στόχο, ιδίως τη νεολαία, τις γυναίκες, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των Ρομά, και τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών απασχόλησης·

41.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργατικές νομοθεσίες και στις δύο διοικητικές οντότητες υιοθετήθηκαν μέσω της επείγουσας διαδικασίας και χωρίς κατάλληλο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους· σημειώνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ακόμη περιορισμένα και τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης και εναρμόνισης της νομοθεσίας αυτής σε ολόκληρο το κράτος· υπενθυμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει υπογράψει μια σειρά συμβάσεων της ΔΟΕ οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζουν τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και τη σημασία της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους· τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης και εναρμόνισης των νόμων περί υγείας και ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα· τονίζει επίσης την ανάγκη μεταρρύθμισης και εναρμόνισης των κατακερματισμένων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, προώθησης της κοινωνικής συνοχής και εξασφάλισης κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους·

42.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την περαιτέρω ευθυγράμμιση των πολιτικών και της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την κατάλληλη και συστηματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει την ανάγκη έγκρισης κρατικής στρατηγικής για την προσέγγιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, αναβάθμισης του νομικού πλαισίου και ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων παρακολούθησης· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τη δημόσια συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο· ζητεί την επείγουσα ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της φύσης· υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων και έργων πρέπει να συμμορφώνεται με τη διεθνή και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία· ζητεί να μην κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα σε προστατευόμενα φυσικά περιβάλλοντα και να μην είναι τα έργα αυτά βλαβερά για τη φύση· τονίζει την ανάγκη δημόσιας συμμετοχής στις συζητήσεις για τέτοια έργα και σχετικής διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου σε σχέση με την επίλυση του προβλήματος της πολύ σοβαρής και διασυνοριακής περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από τις εργασίες του διϋλιστηρίου στο Μποζάνσκι Μπροντ·

43.  επισημαίνει ότι συμφωνηθέντα ενωσιακά έργα μεγάλης προτεραιότητας για τη διασύνδεση στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με γειτονικές χώρες καθυστερούν λόγω της έλλειψης πολιτικής συμφωνίας επί μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση μιας κρατικής ενεργειακής στρατηγικής και ενός νομικού πλαισίου για το φυσικό αέριο, σύμφωνων με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρση των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας· ζητεί την έγκριση νόμου για το φυσικό αέριο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας του εφοδιασμού· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα και τους στόχους της πολιτικής στο πεδίο της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής·

44.  επισημαίνει τις ελλείψεις στις υποδομές της χώρας και υποστηρίζει τη συνέχιση των επενδύσεων σε έργα που θα βελτιώσουν τη συγκοινωνιακή σύνδεση τόσο στο εσωτερικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσο και με γειτονικές χώρες· ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην εφαρμογή του θεματολογίου της ΕΕ για τη διασυνδεσιμότητα· επιδοκιμάζει την έγκριση, τον Ιούλιο 2016, της κρατικής στρατηγικής-πλαισίου για τις μεταφορές για την περίοδο 2015-2030· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επέτρεπε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να έχει πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ΙΙ· καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν το νομικό πλαίσιο για τις μεταφορές προς την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, να δημιουργήσουν λειτουργικές αλυσίδες μεταφορών, να εξαλείψουν τα σημεία συμφόρησης στον διάδρομο Vγ και να τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τους διαγωνισμούς και την αρχή της διαφάνειας στην επιλογή των εργολάβων, ώστε να αποτραπούν οι καταχρήσεις και η διαφθορά·

45.  επικροτεί τη σταθερή εποικοδομητική και προορατική στάση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην προώθηση της τοπικής και διμερούς συνεργασίας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της οριοθέτησης των συνόρων με τη Σερβία και την Κροατία και περιπτώσεων διασυνοριακής ρύπανσης· επαινεί τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ευθυγράμμισης με τις σχετικές δηλώσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από 62% σε 77%· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μην υποστηρίξουν τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας, έπειτα από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία· υπενθυμίζει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την ανάγκη για ενοποιημένη εξωτερική πολιτική, καθώς και ότι η ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής αποτελεί ουσιώδες μέρος της συμμετοχής στην ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να συντονίζεται η εξωτερική πολιτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της ασφάλειας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επικροτεί τη συνέχιση της παρουσίας της επιχείρησης Althea, που διατηρεί το δικαίωμα να βοηθά τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα της αποτροπής συγκρούσεων εάν το απαιτήσει η κατάσταση, εστιάζοντας παράλληλα στη δημιουργία ικανοτήτων και στην κατάρτιση· επιδοκιμάζει την παράταση της εντολής της EUFOR, τον Νοέμβριο 2016, για άλλο ένα έτος, από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΑΕ/ΥΕ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και της Περιφέρειας του Brčko, καθώς και στις κυβερνήσεις των δέκα καντονίων.

(1) ΕΕΣ 2016 αριθ. 21.
(2) S/2016/911.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017
PDF 541kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2306(INI))
P8_TA(2017)0038A8-0039/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 126, το άρθρο 136 και το πρωτόκολλο αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016, της 15ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Έκθεση για τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα για το 2015, της 8ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωομάδας, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με κοινές αρχές για τη βελτίωση της κατανομής των δαπανών,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις φθινοπωρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις για το 2016, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2017» (COM(2016)0725),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, για τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2016)0726),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ» (COM(2016)0727),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017» (COM(2016)0728),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας του 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2015 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιάρθρωσης του Eurofound,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της G20 που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του Χανγκτσού στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της ΕΚΤ κατά την 34η σύνοδο της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής στις 7 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP21 που συνάφθηκε κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 και η προοπτική της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2017» (12 Οκτωβρίου 2016),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015/2016 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 26ης Αυγούστου 2016, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (COM(2016)0534),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0039/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακάμπτει βραδέως και μεγεθύνεται με μέτριο ρυθμό, αν και ανομοιόμορφα στα διάφορα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 2016 σε 1,8 % στην ΕΕ και 1,7 % στη ζώνη του ευρώ, και για το 2017 σε 1,6 % και 1,7 % αντίστοιχα και ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 86,0 % στην ΕΕ και 91,6 % στη ζώνη του ευρώ το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ανέλθει στο 1,7 % του ΑΕΠ το 2016 και στο 1,5 % το 2017 και το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν τον τρέχοντα κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και ότι αναμένονται να παραμείνουν ως έχει το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό κενό δεδομένου ότι οι επενδύσεις παραμένουν σαφώς χαμηλότερες από με τα επίπεδα προ κρίσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται σταθερά, αν και ανομοιόμορφα και με μη ικανοποιητικό ρυθμό, μειώνοντας την ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 10,1 % το 2016, αλλά όχι αρκετά ώστε να περιορίσει την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη αυτή της αγοράς εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης, είναι άνιση στα διάφορα κράτη μέλη και παραμένει εύθραυστη, και ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η ανοδική σύγκλιση στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη έχει βασιστεί σε σημαντικό βαθμό σε μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διαρκέσουν για πάντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνηγορεί στην επιδίωξη μιας πολιτικής προσέγγισης με τρεις πτυχές, και συγκεκριμένα επενδύσεις ευνοϊκές για την ανάπτυξη, βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνα δημόσια οικονομικά μέσω της συνεπούς υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) σε όλα τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, που υπερβαίνει το όριο του 60 % του ΑΕΠ, όπως έχει οριστεί στο πλαίσιο του ΣΣΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων (ΣΔΠ) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2017 δεν εντοπίζεται καμία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ στα ΣΔΠ για το 2017, αλλά ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η σχεδιαζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή υπολείπεται, ή υπάρχει κίνδυνος να υπολείπεται, των απαιτήσεων του ΣΣΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μόνο εννέα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΣΣΑ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ είναι ανησυχητική για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος του δημόσιου χρέους μπορεί να επηρεαστεί τόσο από ενδεχόμενες όσο και από έμμεσες υποχρεώσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη καταγράφουν πολύ υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ότι οι ευρωπαϊκές μακροοικονομικές ανισορροπίες εξακολουθούν να είναι μεγάλες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί σημαντικές επιπρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές προσπάθειες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ΤΠΕ και της καινοτομίας, καθώς και νέες θέσεις απασχόλησης, επιχειρηματικούς κλάδους και εταιρείες, προκειμένου να υλοποιήσει το αναπτυξιακό δυναμικό της και να κλείσει το τρέχον «επενδυτικό κενό» όπου οι επενδύσεις παραμένουν κάτω από τα προκρισιακά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο απαιτεί κυρίως βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του δανεισμού σταδιακά ανακάμπτει μεν αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη προκειμένου να βελτιωθεί το ανεπαρκές επίπεδο παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και να αυξηθεί οι οικονομική της μεγέθυνση, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή του νέου μίγματος πολιτικής, ευφυείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες με πιο κατασταλτικά καθεστώτα πτώχευσης απαρνούνται την πιθανή ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης, πράγμα το οποίο απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της αρχής της δεύτερης ευκαιρίας της πρωτοβουλίας «Small Business Act» από όλα τα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης σημαντικά από μη τιμολογιακά στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομία, την τεχνολογία και τις οργανωτικές ικανότητες, και όχι μόνο με τιμές, κόστος και μισθούς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/7/ΕΕ για τις καθυστερημένες πληρωμές σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ή ακόμη και πτωχεύσεις λόγω των καθυστερημένων πληρωμών από ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική εκ των υστέρων αξιολόγηση αποκάλυψε ότι οι δημόσιοι φορείς σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη δεν τηρούν ακόμη το όριο πληρωμής των 30 ημερών που επιβάλλεται από τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση, κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα προσαρμογής αντιμετωπίζουν δυσκολίες εφαρμογής της οδηγίας, όταν η άμεση εξόφληση τρεχουσών τιμολογίων πρέπει να σταθμίζεται με την αποπληρωμή συσσωρευμένου χρέους·

1.  χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2017, της Επιτροπής, στην οποία επαναβεβαιώνεται η στρατηγική ενός ενάρετου κύκλου δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών, και ζητεί την καλύτερη εφαρμογή αυτού του μίγματος πολιτικής· συμφωνεί ότι η επιτάχυνση της προόδου στην υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, με βάση τις συστάσεις ανά χώρα, είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του, κατά συνέπεια, για το πολύ χαμηλό ποσοστό εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα, το οποίο μειώθηκε από το 11 % το 2012 σε μόλις 4 % το 2015· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων αν επιθυμούν να επιστρέψουν σε τροχιά ανάπτυξης και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· υποστηρίζει την Επιτροπή στο ότι προτεραιότητά της είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων για την Ένωση·

2.  παρατηρεί την τρέχουσα υπέρμετρη εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί για να τονωθεί η ανάπτυξη όταν υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ζώνη του ευρώ θα πρέπει να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση· θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα ευνοούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ·

4.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη το 2016 συνεχίζεται με μέτριο θετικό ρυθμό, υπερβαίνοντας τα επίπεδα προ κρίσης, αλλά ότι η μέτρια ανάπτυξη πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα της έκτακτης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται και ότι παραμένει ασθενής και άνισα κατανεμημένη μεταξύ των κρατών μελών· παρατηρεί με ανησυχία ότι οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας παραμένουν κάτω από το πλήρες δυναμικό και ότι κατά συνέπεια δεν υπάρχει χρόνος για επανάπαυση, και ότι η μέτρια αυτή ανάκαμψη απαιτεί αδιάπτωτες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μέσω της υψηλότερης ανάπτυξης και απασχόλησης·

5.  σημειώνει ότι το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε αβεβαιότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει δημιουργήσει πολιτική αβεβαιότητα η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις·

6.  διαπιστώνει με ανησυχία την αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης και την άνοδο του προστατευτισμού·

7.  εκτιμά ότι αν και η ανεργία κατά μέσο όρο υποχωρεί και τα ποσοστά ενεργού δραστηριότητας αυξάνονται, παραμένουν οι διαρθρωτικές προκλήσεις σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων παραμένουν υψηλά· υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη είναι απαραίτητες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαρθρωτικές αδυναμίες·

8.  τονίζει ότι το ποσοστό επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα προ κρίσης· πιστεύει ότι αυτό το «επενδυτικό κενό» πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, και υπογραμμίζει ότι μόνο στοχοθετημένες επενδύσεις μπορούν να φέρουν ορατά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα και σε κατάλληλη κλίμακα· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ένα περιβάλλον με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ευνοεί τις εμπροσθοβαρείς δημόσιες επενδύσεις από τα κράτη μέλη, ιδίως στις υποδομές·

Επενδύσεις

9.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς έχουν ζωτική σημασία για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας, αν και απαραίτητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν στην πραγματική οικονομία· πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του πλαισίου χρηματοδότησης·

10.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές είναι υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διευκόλυνση των επενδύσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, που αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία·

11.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της διάρκειας και διπλασιασμό του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει ότι η γεωγραφική και τομεακή κάλυψη πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στον κανονισμό· τονίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να προσελκύει χρηματοδότηση για έργα με διασυνοριακή διάσταση, ισομερώς κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ένωση· τονίζει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν και να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) προκειμένου να επωφεληθούν από όλους τους κινητήριους μοχλούς εσωτερικής ανάπτυξης και να προωθηθεί η ανοδική σύγκλιση·

13.  επισημαίνει ότι ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι θεσμοί του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα του τρέχοντος χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τα προκρισιακά επίπεδα· παρατηρεί ότι, παρ’ όλ’ αυτά, ορισμένες πιεστικές προκλήσεις δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, όπως το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

14.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί, πιο μακροπρόθεσμα, να εξασφαλίσει εναλλακτική χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς τον τραπεζικό τομέα, και να παράσχει πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης για την οικονομία γενικότερα· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών με στόχο τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, βελτιώνοντας το βάθος των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, αυξάνοντας τη διαφοροποίηση για τους επενδυτές, ενθαρρύνοντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αξιοποιώντας πλήρως τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές· τονίζει ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών δεν πρέπει να υπονομεύει τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να επιδιώκει να ωφελήσει τελικά τους Ευρωπαίους πολίτες·

15.  τονίζει ότι απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων· ζητεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που να λειτουργεί εύρυθμα, στο οποίο η αυξημένη σταθερότητα και οι υφιστάμενοι διασυνοριακοί θεσμοί να μπορούν να διευκολύνουν τη ρευστότητα και την ειδική διαπραγμάτευση, σε σχέση κυρίως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· επισημαίνει επίσης, από αυτή την άποψη, ότι οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να εφαρμόσει έργα που στηρίζουν και προσελκύουν αγορακεντρικές επενδύσεις για τέτοιες εταιρείες· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος δεν πρέπει να παρακωλύουν τη δημιουργία ρευστότητας·

16.  ενθαρρύνει την πλήρη, σταδιακή ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, τη συμβολή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, και την αποφυγή του κατακερματισμού της χρηματοοικονομικής αγοράς της ζώνης του ευρώ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την αρχή της ευθύνης και υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποτραπεί οπωσδήποτε ο ηθικός κίνδυνος, ιδίως προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες· ζητεί την τήρηση των ισχυόντων κοινών κανόνων·

17.  τονίζει ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι καίριας σημασίας προκειμένου να επιτραπεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στη συμφωνία του Παρισιού, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου·

18.  υπογραμμίζει ότι για να είναι αξιόπιστες οι επενδύσεις πρέπει το σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον να επιτρέπει να έχουν απόδοση· θεωρεί ότι οι προβλέψιμοι κανόνες, οι αποδοτικές και διαφανείς διοικήσεις, τα αποτελεσματικά νομικά συστήματα, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η μείωση του διοικητικού βάρους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων· τονίζει ότι το 40 % των συστάσεων ανά χώρα για το 2016 αναφέρονται στα εμπόδια στις επενδύσεις, στην άρση των οποίων μπορούν να βοηθήσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα με βάση την «Πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλουστεύσει το νομικό πλαίσιο και να βελτιώσει το χρηματοδοτικό περιβάλλον·

19.  αναγνωρίζει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ανάπτυξη της παραγωγικότητας και επενδύσεις που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς επιβάλλονταν πλήρως και οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ήταν καλύτερα ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει τη σημασία των συστάσεων ανά χώρα στην επισήμανση βασικών τομέων για ανάληψη δράσεων στα κράτη μέλη·

20.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι τα οφέλη του εμπορίου δεν αναγνωρίζονται πάντοτε στον δημόσιο διάλογο, και τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή απασχόλησης για τους Ευρωπαίους και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συντηρούνται αυτή τη στιγμή από τις εξαγωγές από την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά κανονιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά αντιθέτως να ενισχύουν τα παγκόσμια πρότυπα·

21.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων έχει υποχωρήσει σημαντικά από τότε που άρχισε η κρίση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων, με την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενιαία αγορά· συμφωνεί ότι απαιτείται ταχύτερη πρόοδος σε σχέση με την έγκριση βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις ανά χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να προωθηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις επενδύσεις, και να επιτευχθεί ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και να ενθαρρυνθεί η ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών·

22.  επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές δυνατότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αποδοτικότητα των αποταμιεύσεων χαμηλού κινδύνου και τα μακροπρόθεσμα συνταξιοδοτικά προϊόντα, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των αποταμιεύσεων και οι προβλέψεις για συντάξεις των Ευρωπαίων πολιτών·

23.  τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως σε εκπαίδευση και κατάρτιση που αποβλέπει στην παροχή νέων δεξιοτήτων και γνώσεων· πιστεύει ότι οι συμπράξεις μεταξύ παραγόντων χάραξης πολιτικής, νομοθετών, ερευνητών, παραγωγών και καινοτόμων μπορούν επίσης να θεωρηθούν μέσο για την προώθηση επενδύσεων, για τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπλήρωση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

24.  συμφωνεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε αγορές εργασίας, υγείας, στέγασης και συντάξεων χωρίς αποκλεισμούς, παραμένουν προτεραιότητα στα κράτη μέλη προκειμένου να στηριχθεί αποτελεσματικά η ανάκαμψη, να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, ο θεμιτός ανταγωνισμός και το αναπτυξιακό δυναμικό και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, χωρίς να αποδυναμωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία των καταναλωτών ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

25.  θεωρεί ότι οι εύρυθμα λειτουργούσες και παραγωγικές αγορές εργασίας, που συνδυάζονται με επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας και διαλόγου, έχει αποδειχτεί πως ανακάμπτουν ταχύτερα από την οικονομική ύφεση· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν την κατάτμηση στις αγορές εργασίας, να αυξήσουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης έμφασης στην παροχή κατάρτισης και διά βίου μάθησης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη χρειάζονται ακόμα σημαντικές μεταρρυθμίσεις ώστε οι αγορές εργασίας τους να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της έναρξης ή της συνέχισης της εφαρμογής συνεκτικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη σταθερότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο όσον αφορά το γενικό κόστος ή το κόστος εργασίας, αλλά πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

27.  εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες των δημογραφικών εξελίξεων στα δημόσια οικονομικά και στη βιώσιμη ανάπτυξη, που επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από τον χαμηλό ρυθμό γεννήσεων, τη μετανάστευση και τις γηράσκουσες κοινωνίες· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τον αντίκτυπο των γηρασκόντων πληθυσμών στα συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής μέριμνας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, λόγω των διαφορετικών δημογραφικών διαρθρώσεων, τα αποτελέσματα των εξελίξεων αυτών θα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αλλά προειδοποιεί ότι το ήδη προβλέψιμο κόστος χρηματοδότησης θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά·

28.  υπενθυμίζει ότι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων συνταξιοδότησης είναι η επίτευξη και η διατήρηση υψηλού ποσοστού απασχόλησης· επισημαίνει επίσης, σε αυτό το θέμα, τη σημασία του να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι δεξιότητες των μεταναστών ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των αγορών εργασίας·

29.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δαπανούν σήμερα ποσοστό 5-11 % του ΑΕΠ τους στην υγειονομική περίθαλψη, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες λόγω των δημογραφικών αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειες στην αποδοτικότητα των δαπανών για περίθαλψη υψηλής ποιότητας, και στην καθολική πρόσβαση σε αυτήν, μέσω της συνεργασίας και του επιμερισμού βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ και εξετάζοντας τη βιωσιμότητα ποιοτικών συστημάτων περίθαλψης σε ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

30.   καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει τακτικά αξιολογήσεις δημοσιονομικής βιωσιμότητας για κάθε κράτος μέλος που θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους ειδικούς παράγοντες κάθε χώρας, όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, και οι απρόοπτες, έμμεσες και άλλες εκτός προϋπολογισμού υποχρεώσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· συνιστά αυτές οι εκθέσεις να αποτελούν μέρος των ετήσιων ανά χώρα εκθέσεων· συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει έναν δείκτη που θα αξιολογεί σε ποιον βαθμό τα δημόσια οικονομικά και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των κρατών μελών επηρεάζουν τις μελλοντικές γενεές αφού λάβει υπόψη τις μελλοντικές οφειλές και τις έμμεσες δημοσιονομικές υποχρεώσεις· συμφωνεί ότι η διοικητική επιβάρυνση για τις εκτιμήσεις αυτές πρέπει να παραμείνει περιορισμένος·

31.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο, η ανεργία υποχωρεί, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή· επισημαίνει, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και για τούτο απαιτούνται διαρκείς μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί έτσι η διαγενεακή δικαιοσύνη· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της Εγγύησης για τους Νέους και ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της ΕΕ στο κρίσιμο αυτό πρόγραμμα· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Εγγύησης για τους Νέους·

32.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν υπεύθυνες και φιλικές προς την ανάπτυξη εξελίξεις στο μισθολογικό, οι οποίες να παρέχουν καλό βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με την παραγωγικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα, και ότι ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος είναι σημαντικός για μια εύρυθμη οικονομία της αγοράς·

33.  συμφωνεί ότι η φορολογία πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη φορολογία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ευρώπη, να βελτιωθεί η είσπραξη των φόρων, να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να καταστούν τα φορολογικά συστήματα απλούστερα, δικαιότερα και αποτελεσματικότερα· τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας· ζητεί περαιτέρω διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών·

Δημοσιονομική ευθύνη και διάρθρωση των δημόσιων οικονομικών

34.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα παραμένει προτεραιότητα και ότι οι προκλήσεις έχουν υποχωρήσει από την κορύφωση της κρίσης, και ότι ενδέχεται να μην αποτελούν σοβαρή πηγή κινδύνων βραχυπρόθεσμα για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της·

35.  παρατηρεί επίσης ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι προκλήσεις εμμένουν και ότι παραμένει η κληρονομιά της κρίσης, όπως και οι διαρθρωτικές αδυναμίες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθούν μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι·

36.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς το ΣΣΑ, με πλήρη τήρηση των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας του· επισημαίνει επίσης, από αυτή την άποψη, τη σημασία της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), και παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει σφαιρική εκτίμηση της πείρας από την εφαρμογή της, ως βάση για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ με στόχο να ενσωματωθεί η ουσία της εν λόγω Συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ·

37.  παρατηρεί ότι ενώ έξι κράτη μέλη εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), υπάρχει μείωση του επιπέδου του μέσου δημοσίου ελλείμματος, το οποίο αναμένεται να είναι χαμηλότερο από 2 % το 2016 και να συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια, και ότι μόνο δύο κράτη μέλη αναμένεται να παραμείνουν στη ΔΥΕ το 2017· παρατηρεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η μεγάλη αύξηση του χρέους στο πρόσφατο παρελθόν ήταν επίσης αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της χαμηλής μεγέθυνσης· υπογραμμίζει ότι όταν τα επιτόκια αρχίσουν και πάλι να αυξάνονται, θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δυσκολίες στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών·

38.  τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· υπογραμμίζει την ανάγκη αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης της εφαρμογής και της επιβολής της από κοινού συμφωνηθείσας νομοθεσίας·

39.  επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών· επισημαίνει ότι μόνο μια δημοσιονομική πολιτική που σέβεται και τηρεί το δίκαιο της Ένωσης θα οδηγήσει σε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδεικνύουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια όταν απευθύνουν δημοσιονομικές συστάσεις στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ, προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια και η εκτελεστότητα των συστάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους, τόσο η ημερομηνία-στόχος του μεσοπρόθεσμου στόχου ανά χώρα όσο και η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρησή του·

41.  τονίζει ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (ΔΜΑ), με προσπάθειες στις οποίες να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να ανταποκριθεί στις επιμέρους ευθύνες του από αυτή την άποψη· επισημαίνει ότι τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγονται τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελούν σημαντική αδυναμία και ότι για την ταχύτερη μείωσή τους χρειάζονται υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και υψηλή ανάπτυξη·

42.  παρατηρεί ότι, ενώ τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια της αξιολόγησης των ΣΔΠ του 2017, οκτώ κράτη μέλη θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης· θεωρεί ότι επιβάλλεται η τήρηση των συμφωνηθέντων σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής·

43.  εκφράζει ικανοποίηση για τη μείωση, κατά μέσο όρο, των δημοσίων ελλειμμάτων και του χρέους, αλλά συμφωνεί ότι η γενική εικόνα κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η γενική εικόνα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται σε συνδυασμό με τη μελέτη των επιμέρους προϋπολογισμών και υπογραμμίζει την ανάγκη για υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές σε αναμονή της αύξησης των επιτοκίων· θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί η ανοδική σύγκλιση, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ·

Δημοσιονομικός προσανατολισμός για τη ζώνη του ευρώ

44.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2016, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ μετακινήθηκε από περιοριστικός σε ουδέτερος το 2015 και αναμένεται να είναι ελαφρά επεκτατικός στον ορίζοντα των προβλέψεων· σημειώνει περαιτέρω την άποψη της Επιτροπής ότι η πλήρης εκπλήρωση των δημοσιονομικών απαιτήσεων που περιέχονται στις ανά χώρα συστάσεις του Συμβουλίου θα οδηγούσε, σε συνολικό επίπεδο, σε μετρίως περιοριστικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της το 2017 και το 2018, καθώς και τις εκκλήσεις της Επιτροπής για θετικό επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό με αναγνώριση των σχετικών οικονομικών και νομικών περιορισμών·

45.  θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό αποτελεί σημαντική ανάπτυξη· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ζώνης του ευρώ και να αναδείξει τις ευκαιρίες για δημοσιονομικά ερεθίσματα, στα κράτη μέλη που έχουν περιθώριο για κάτι τέτοιο· τονίζει ότι οι δημοσιονομικές απαιτήσεις βασίζονται σε από κοινού συμφωνηθέντες δημοσιονομικούς κανόνες· υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς το ΣΣΑ, ανεξάρτητα από τις συνολικές συστάσεις· παρατηρεί ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το δυναμικό και το επίπεδο ενός συνολικού στόχου για τον δημοσιονομικό προσανατολισμό· χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε αυτό τον τομέα·

46.  θεωρεί ότι η βελτίωση της διάρθρωσης των κρατικών προϋπολογισμών είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, καθώς και για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων δαπανών, τη δημιουργία αποθεματικών για απρόβλεπτες ανάγκες και για επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης και, τέλος, για τη χρηματοδότηση λιγότερο απαραίτητων δαπανών και την προώθηση αποδοτικότερης αξιοποίησης των δημοσίων πόρων· υπενθυμίζει ότι η σύνθεση των εθνικών προϋπολογισμών αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο αφού ληφθούν υπόψη οι συστάσεις ανά χώρα·

47.  επισημαίνει ότι η συζήτηση για την έξυπνη κατανομή των δημόσιων δαπανών και τις πολιτικές προτεραιότητες πραγματοποιείται τακτικά σε επίπεδο προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι μια τέτοια κρίσιμη αξιολόγηση είναι επίσης απαραίτητη για τους εθνικούς προϋπολογισμούς προκειμένου να βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ποιότητα των κρατικών προϋπολογισμών και να αποφευχθούν οι γραμμικές περικοπές του προϋπολογισμού·

48.  επικροτεί τη διεξαγόμενη επισκόπηση των δημόσιων δαπανών, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα την ποιότητα και τη σύνθεση των προϋπολογισμών τους· υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών· μεταξύ άλλων με μετατόπιση μη παραγωγικών δαπανών προς ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις·

49.  εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης των εθνικών προϋπολογισμών μέσω της συγκέντρωσης ιδίων πόρων αντί της μεγάλης εξάρτησης από τις εθνικές συνεισφορές·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θεματικές συζητήσεις και τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών που ενέκρινε η Ευρωομάδα, όπως σχετικά με τις αξιολογήσεις των δημόσιων δαπανών, στη διάρκεια του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωομάδα να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά και τη διαφάνειά τους·

51.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώνουν τις συστάσεις ανά χώρα κατά τρόπο που να κάνει μετρήσιμες τις προόδους, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η σύσταση πολιτικής στοχεύει επανειλημμένα τον ίδιο τομέα πολιτικής ή/και στις οποίες η φύση της μεταρρύθμισης προϋποθέτει εφαρμογή πέρα από έναν κύκλο Εξαμήνου·

Συντονισμός των εθνικών πολιτικών και δημοκρατική λογοδοσία

52.  τονίζει ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να συζητούν τις ανά χώρα εκθέσεις, τις συστάσεις ανά χώρα, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σταθερότητας, και να αναλαμβάνουν δράση επ’ αυτών περισσότερο από όσο μέχρι σήμερα·

53.  πιστεύει ότι για να εφαρμοστούν καλύτερα οι συστάσεις ανά χώρα, απαιτούνται σαφώς διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ουσιαστικός δημόσιος διάλογος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που να οδηγεί σε μεγαλύτερο ενστερνισμό τους· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών με διαρθρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο και τις προκλήσεις που γίνονται αισθητές μέσα στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε υποεθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα·

54.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των Συνθηκών, ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση ΕΕΑ του 2017

Προϋπολογισμοί

55.  εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέχει προστιθέμενη αξία για τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη αν δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και σύνδεση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), ως σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο παρέχει βασικό περιεχόμενο για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και τα σχέδια εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη και για την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών, με σκοπό να θεσπίζονται κοινές λύσεις που είναι ορατές στους εθνικούς προϋπολογισμούς και συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

56.  υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής περί κατάρτισης από την ΕΕ μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων, της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ποινικών κυρώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολυεθνικών που φοροδιαφεύγουν·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

57.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό και η καθιέρωση της βιώσιμης παραγωγής, βάσει βελτιωμένων απαιτήσεων για τη σχεδίαση των προϊόντων και πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, προϋποθέτουν προώθηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως επίσης ουσιαστική υλοποίηση των διεθνών στόχων και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, σε πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη διασυνδεσιμότητα, με βάση στόχους που έχουν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 86.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017
PDF 521kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2307(INI))
P8_TA(2017)0039A8-0037/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 152, 153 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ που ορίζει ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 102 της ΔΟΕ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τη σύσταση αριθ. 202 της ΔΟΕ για τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 1 για την εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας παντού, και ειδικότερα τον στόχο 3 για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο συστημάτων και μέτρων επαρκούς κοινωνικής προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, και την επίτευξη έως το 2030 ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017» (COM(2016)0725),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2016)0726),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ» (COM(2016)0727),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017» (COM(2016)0728),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 16ης Νοεμβρίου 2016, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (COM(2016)0729),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2017: Συνολική Αξιολόγηση» (COM(2016)0730),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 – Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 26 Νοεμβρίου 2015, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη (13414/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015(7),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(10),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση O-000121/2015 - B8-1102/2015 προς το Συμβούλιο, και το σχετικό ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 επί συστάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση»(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την απασχόληση των νέων(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(17),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 3/2015 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»(18),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη — Τριμηνιαία επισκόπηση — φθινόπωρο 2016», της 11ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη και την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας του Eurofound (2010 και 2015)(19),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Προοπτικές απασχόλησης 2016», της 7ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 10ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Επαρκής κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που δημοσίευσε η Επιτροπή και τη διαβούλευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες,

–  έχοντας υπόψη τις συνεδριάσεις της 3ης Οκτωβρίου και της 8ης Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για την αναστολή της χρηματοδότησης προς την Πορτογαλία και την Ισπανία,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0037/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ μειώθηκε με αργό ρυθμό από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ότι έχουν δημιουργηθεί 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας από το 2013, και ότι το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 8,6 % στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2016, για να φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) παραμένει υψηλή και αποτελεί το 14,8 % των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών(20) (21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί συνολικά, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το ποσοστό φτώχειας των εργαζομένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι γενικά χαμηλότερα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το ποσοστό απασχόλησης ανδρών ηλικίας 20-64 στην ΕΕ-28 ανερχόταν σε 75,9 % έναντι 64,3 % για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην επίτευξη ισότητας των φύλων, και απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για τη μείωση του χάσματος όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν οι σημερινές τάσεις ενισχυθούν με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές, ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης 75 % θα μπορούσε πράγματι να επιτευχθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της νεανικής ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε 18,6 % και 21% σε επίπεδο ευρωζώνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 4,2 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι, μεταξύ των οποίων 2,9 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι αισθητά υψηλότερο από το χαμηλότερο σημείο που κατέγραψε το 2008, γεγονός που επαναφέρει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη μέλη στην υλοποίηση και την πλήρη αξιοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί μισθοί, οι οποίοι ορισμένες φορές κυμαίνονται κάτω από το όριο φτώχειας, η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, η έλλειψη ποιοτικής κατάρτισης και η απουσία δικαιωμάτων στην εργασία εξακολουθούν δυστυχώς να αποτελούν χαρακτηριστικά της απασχόλησης των νέων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα NEETS εκτιμάται ότι κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια EUR (1,21 % του ΑΕγχΠ) ετησίως σε επιδόματα, διαφυγόντα κέρδη και φόρους, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος θέσπισης συστημάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στη ζώνη του ευρώ θα ανερχόταν σε 21 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 0,22 % του ΑΕγχΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ΝΕΕΤ που καταγράφηκε το 2015, θα συνεχίσει να μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,6 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 15 και 24 συνεχίζουν να βρίσκονται στην κατάσταση αυτή, αριθμός που αντιστοιχεί σε 12 % της εν λόγω ηλικιακής ομάδας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αποκλείονται από την αγορά εργασίας σε σημαντικό βαθμό, ενώ έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, εν μέρει λόγω της έλλειψης επενδύσεων σε κατάλληλα μέτρα στήριξης· επισημαίνει ότι τούτο έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και κατά συνέπεια, επηρεάζει αρνητικά τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως η χαμηλή συμμετοχή και η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχία σε πολλά κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας (που αφορά την ανεργία άνω του ενός έτους) μειώθηκε κατά 0,7 % εφέτος μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016, στο 4,2 % του ενεργού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας (που αφορά την ανεργία άνω των δύο ετών) μειώθηκε στο 2,6 % του εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλός, και ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί ειδικότερα πρόβλημα των νέων και πρεσβύτερων αναζητούντων εργασία, με ποσοστό 30 % για ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών και 64 % για ηλικίες μεταξύ 55 και 64 να αναζητούν εργασία για περισσότερο από ένα έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ανενεργοί, δεν περιλαμβάνονται σε στατιστικές ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο ανεργίας και οι κοινωνικές συνέπειές της ποικίλλουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες μακροοικονομικές συνθήκες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει ως στόχο τη μείωση της φτώχειας αποσοβώντας για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός πόρρω απέχει από την επίτευξή του και ότι, ως εκ τούτου απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 ήταν 119 εκατομμύρια οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ήτοι περίπου 3,5 εκατομμύρια λιγότεροι σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι 32,2 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία βρίσκονταν στην κατάσταση αυτή το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας περιορίζουν τη συνολική παραγωγή της οικονομίας και το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνοδευτικά μέτρα υπέρ των μακροχρόνια ανέργων είναι σημαντικά, καθόσον, ειδάλλως, η κατάσταση αυτή θα αρχίσει να επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, την ευημερία και τη μελλοντική ανάπτυξή τους, εκθέτοντας τους στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου που έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην αγοραστική δύναμη των πολιτών της ΕΕ και στην ανάπτυξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές εξελίξεις στην ΕΕ, που σηματοδοτούν την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, η οποία αντιπροσωπεύει 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια ανθρώπων στην Ένωση, αποτέλεσε σημαντικό τομέα συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στα περισσότερα κράτη μέλη κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ για το 2016 μειώθηκε ακόμα περισσότερο για να σταθεροποιηθεί στο 2 % παρά τις θετικές προσωρινές συνθήκες, γεγονός που δείχνει κατά συνέπεια ότι η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προκειμένου να γίνει μεσοπρόθεσμα πιο βιώσιμη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη, όπως έχει επισημάνει(22) η Επιτροπή, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημεία απόκλισης εντός και μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα και ότι οι κοινωνικές εξελίξεις εξακολουθούν να υποδηλώνουν περαιτέρω αποκλίσεις σε όλη την ΕΕ που εμποδίζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ισότητας και επενδύσεων στους ανθρώπους έχουν καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης και ανθεκτικότητας της απασχόλησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα η οποία έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων και τη μείωση της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την παραγωγικότητα, την ποιότητα της εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και περιορίζουν τις δυνατότητές τους για μεγέθυνση και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία, η νεανική ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία στις περιοχές αυτές εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ΕΕ, υπερβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις το 30 %·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει ήδη εγκρίνει 69 έργα σε 18 χώρες και υπογράψει 56 πράξεις, πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις άνω των 22 δισεκατομμυρίων EUR και στη συμμετοχή περίπου 71 000 ΜΜΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και το εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να συρρικνώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προσφέρει στα κράτη μέλη την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις οι οποίες δεν συνδέονται μόνο με τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του δείκτη γεννήσεων αλλά περιλαμβάνουν επίσης άλλους παράγοντες, όπως η συρρίκνωση του πληθυσμού·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα των φύλων ανέρχεται επί του παρόντος σε 16 % και το συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων σε 38 %, γεγονός που εκθέτει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο υγιούς ζωής των γυναικών υποχώρησε στα 61,5 έτη το 2013 από 62,6 το 2010, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο το 2014, ενώ στους άνδρες έχει παραμείνει στάσιμο στα 61,4·

1.  επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 τονίζεται η σημασία της εξασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης ως μέσου προσέλκυσης μεγαλύτερης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΑΧΣ), σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τονίζουν επίσης τη σημασία των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και την προώθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προστασία των εργαζομένων·

2.  επικροτεί την εξέλιξη προς την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του οικονομικού πυλώνα και του κοινωνικού πυλώνα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αφού η Επιτροπή ανταποκριθεί σε ορισμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου· τονίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της πολιτικής προβολής και του αντίκτυπου του πίνακα αποτελεσμάτων με δείκτες για την απασχόληση και κοινωνικούς δείκτες· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17, επεκτείνοντάς το και στην περίοδο 2018-2020 και συμπεριλαμβάνοντας νέους κοινωνικούς δείκτες που θα συνδέουν τα δεδομένα της απασχόλησης με τα κοινωνικά δεδομένα για την εξέλιξη των μακροοικονομικών στοιχείων, έτσι ώστε η ανάλυση να παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της διασύνδεσης και των επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών πολιτικής· τονίζει ότι οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να τεθούν επί ίσοις όροις με τους οικονομικούς δείκτες, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προκαλέσουν βάθος αναλύσεις και διορθωτικές ενέργειες στα οικεία κράτη μέλη·

3.  υπογραμμίζει ότι ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει μια προσέγγιση επικεντρωμένη στα παιδιά, η οποία να περιλαμβάνει τη δέσμευση ως προς τα δικαιώματα των παιδιών και την ενσωμάτωση του στόχου για καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του στόχου για ευημερία σε όλους τους σχετικούς τομείς της χάραξης πολιτικής· επισημαίνει ότι απαιτείται στρατηγική προσέγγιση με σαφείς στόχους και αποτελέσματα για να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας·

4.  ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων που θα προσφέρουν υποστήριξη και ευκαιρίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου σχεδίου για επενδύσεις στην πρώτη παιδική ηλικία και για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας Εγγύησης για τα Παιδιά που αποσκοπεί στην πλήρη υλοποίηση της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά», η οποία θα εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων), έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή·

5.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην κοινωνική ανάπτυξη συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη σύγκλιση· σημειώνει τις πρόσφατες μελέτες του ΟΟΣΑ(23) και του ΔΝΤ(24), που υπογραμμίζουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη εμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη· ζητεί την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της ανισότητας και, όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και την υποστήριξη για εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΣΑΧ θα περιλαμβάνουν ειδική εστίαση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν τη στρατηγική για ένα γενικό στόχο για την ισότητα των φύλων· στηρίζει τη χρήση των ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την ενίσχυση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα και στα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης μέσω του καθορισμού στόχων και μέτρων που αντιμετωπίζουν τα επίμονα χάσματα μεταξύ των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει ΣΑΧ όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και μακροχρόνιας περίθαλψης που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, όπου αυτό είναι εφικτό, δεδομένα διαχωρισμένα ανά φύλο στη διαδικασία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· συνιστά ενεργότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

7.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, το χρέος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι εξαιρετικά υψηλό, γεγονός που αποτρέπει τις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

8.  θεωρεί ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιδόσεων για την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα είναι χρήσιμα αλλά δεν επαρκούν ώστε να αξιολογηθεί η εξέλιξη της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τον πίνακα επιδόσεων με στοιχεία για την ποιότητα της απασχόλησης και της φτώχειας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολυδιάστατη παιδική φτώχεια·

9.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει και να ποσοτικοποιήσει την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την απασχόληση όσο και τις κοινωνικές πολιτικές, μέσω της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2016 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επισπεύσουν την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων που μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία αξιοπρεπούς, ποιοτικής και μακροπρόθεσμης απασχόλησης για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού και ιδίως για τους νέους· τονίζει ότι η ανεργία των νέων παραμένει στο 18,6 %, παρά την ελαφρά μείωση της ανεργίας στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρχές διαχείρισης του προγράμματος θα δώσουν μια πιο προορατική συνέχεια·

11.  υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να ενισχυθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να παραταθεί τουλάχιστον μέχρι το 2020, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ενισχυμένων δημόσιων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτες επιπτώσεων για να καθοριστούν με ακρίβεια τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και να λάβει υπόψη τον αναμενόμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διοργάνωση εργαστηρίων στα οποία θα έρθουν σε επαφή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα οποία θα σχεδιαστούν με σκοπό να γίνει το εν λόγω μέσο αποτελεσματικότερο· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία είναι πλήρως προσβάσιμο, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν το φαινόμενο αυτό το ταχύτερο δυνατό, δεδομένου ότι παραβιάζεται η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις εγγυήσεις για τη νεολαία των νέων που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νεαρές γυναίκες και κορίτσια που μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση του προγράμματος εγγυήσεων για την νεολαία διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται δεόντως σε όλα τα κράτη μέλη και να παρασχεθεί βοήθεια σε ακόμα περισσότερους νέους·

12.  σημειώνει ότι για την πρωτοβουλία όσον αφορά την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) για το 2017 εγκρίθηκαν 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· τονίζει ότι το ποσό αυτό δεν επαρκεί και πρέπει να αυξηθεί και να διασφαλιστεί στο τρέχον ΠΔΠ· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την κατάλληλη πρόσθετη χρηματοδότηση για την ΠΑΝ προκειμένου να καλυφθεί το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου του ΠΔΠ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης·

13.  επισημαίνει το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) όσον αφορά την απασχόληση των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και η επένδυση σε αυτούς, ενδέχεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή, επομένως, να εξετάσει τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που προσφέρουν όλοι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

14.  υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις στο σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης μπορούν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στα άτομα το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· τονίζει, επίσης, την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων από τη μικρότερη ηλικία στο σχολείο, προάγοντας την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για την εφαρμογή και την παρακολούθηση μορφών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εισοδηματικής στήριξης με λιγότερους αποκλεισμούς προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αυτά προσφέρουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ανέργους και τα άτομα που κινδυνεύουν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και ευκαιρίες για είσοδο στην αγορά εργασίας·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στα κράτη μέλη συνοδεύτηκε δυστυχώς από την αύξηση άτυπων, επισφαλών και μη τυπικών μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα και η ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η υψηλή ανεργία διατηρείται ιδίως σε χώρες που συνεχίζουν να πλήττονται από την κρίση· αναγνωρίζει τα φαινόμενα της φτώχειας των εργαζομένων ως συνέπεια της μείωσης των μισθών και της επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των δράσεων για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες και να παραμένουν ανοικτά σε νέες λύσεις και προσεγγίσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το ποσοστό απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ύψους 75 %, εστιάζοντας ακόμη και σε ομάδες που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πλευρά της προσφοράς, όσον αφορά τη δια βίου εκπαίδευση και την αποτελεσματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

17.  θεωρεί ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών συστημάτων και σε συνδυασμό με επαρκείς δημόσιες δαπάνες, στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας κοινωνικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων για την ένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη μείωση της ανεργίας·

18.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προληπτικές πολιτικές και κατάλληλες επενδύσεις που αποσκοπούν και έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ουσιαστική σημασία μιας καλύτερης εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως η τηλεργασία, το ελαστικό ωράριο και το μειωμένο ωράριο εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την Επιτροπή· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η αμειβόμενη άδεια μητρότητας, πατρότητας και η γονική άδεια στα κράτη μέλη τείνουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη των γυναικών και των ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν, παραμένουν και μεταβαίνουν στην αγορά εργασίας μετά από περιόδους άδειας που σχετίζεται με την οικογένεια και τη φροντίδα, με βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση· εκφράζει τη λύπη του για τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα· ζητεί πολιτικές που να αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και τη στήριξη των γυναικών ώστε να σταδιοδρομήσουν στην επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, παρέχοντας προσαρμοσμένη κατάρτιση·

19.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η στήριξη της απασχόλησης και τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη τα παιδιά, τις οικογένειες και τις ειδικές ανάγκες τους·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσουν νέους καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης μιας προσαρμόσιμης και ευέλικτης αγοράς εργασίας με στόχο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας παγκόσμιας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά εργασιακά πρότυπα για όλους τους εργαζόμενους·

21.  επικροτεί την υπενθύμιση στα κράτη μέλη της ΕΕ ότι τα συστήματα ευημερίας πρέπει να βασίζονται σε ισχυρά κοινωνικά πρότυπα, και ότι η προώθηση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η αντιμετώπιση των διακρίσεων δεν συμβάλλουν μόνο στην κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και στην ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η επανένταξη των γονέων στην αγορά εργασίας πρέπει να στηρίζεται από τη δημιουργία συνθηκών για ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση και περιβάλλον εργασίας, δίδοντας στους γονείς τη δυνατότητα να εξισορροπούν την επαγγελματική ζωή τους με τον ρόλο του γονέα·

22.  αναγνωρίζει ότι παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων στην ποιοτική εργασία μέσω εξατομικευμένων μέτρων, ιδίως μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τους στις περιπτώσεις όπου παρέχεται αξιοπρεπής εργασία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των μέτρων που αποσκοπούν στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η ενσωμάτωση όσων απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας έχει διπλό αντίκτυπο, ευνοώντας το άτομο και σταθεροποιώντας τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και στηρίζοντας την οικονομία· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη η κοινωνική κατάσταση των πολιτών αυτών και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους καθώς και να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πολιτικών που τίθενται σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·

23.  επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, της επικύρωσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και της πρόσβασης σε δια βίου μάθηση, καθώς και των δεσμεύσεων και σημείων αναφοράς του στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2020· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα αναγνώρισης μη τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων· καλεί, επί πλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές οι οποίες εγγυώνται όχι μόνο πρόσβαση σε ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση με προσιτό κόστος, αλλά θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της προσέγγισης σχετικά με το πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση προς τη κατεύθυνση μιας ευέλικτης εκπαίδευσης που θα ενισχύει τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ένταξη, και θα δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους·

24.  ζητεί την δημιουργία και ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. δημόσιων αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αποτροπή της μακροχρόνιας ανεργίας· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η προσωποποιημένη και εξατομικευμένη παρακολούθηση που μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές απαντήσεις στους μακροχρόνια ανέργους·

25.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη πτώση των ποσοστών δημόσιων επενδύσεων, δεδομένου ότι αυτές οι επενδύσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν έχει αναπτύξει επαρκώς τις δυνατότητες επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές, γεγονός που συνιστά μια χαμένη ευκαιρία που πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως·

26.  ζητεί τη θέσπιση πολιτικών που σέβονται και προωθούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το πεδίο εφαρμογής τους ούτως ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, ενώ παράλληλα προβλέπουν καλύτερα όρια μισθών υπό μορφή αξιοπρεπών κατώτατων μισθών και διασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων – όλα τα παραπάνω με στόχο να δοθεί τέλος στον ανταγωνισμό για την εξίσωση των μισθών προς τα κάτω, να ενισχυθούν η συνολική ζήτηση και η οικονομική ανάκαμψη, να μειωθούν οι μισθολογικές ανισότητες, να καταπολεμηθεί η φτώχεια των εργαζομένων·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή οι αυτοαπασχολούμενοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης -συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αποδοχών- διαθέτουν επαρκή κοινωνική προστασία και πρόσβαση στην κατάρτιση και ότι υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών που θα τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες πλαίσιο για τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου και να θέσουν αποτελεσματικά σε ισχύ την οδηγία που διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν επαρκή μέτρα προκειμένου να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες διαθέτουν επαρκείς πόρους και ότι γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη των απαιτήσεων για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι υψηλό· επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας και φτώχειας επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, εμποδίζοντας παράλληλα την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολιτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού είτε υστερούν στην αναγκαία φιλοδοξία ώστε να έχουν επαρκείς δυνατότητες άσκησης οικονομικής επιρροής· ζητεί από τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του αριθμού ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, κατά 20 εκατομμύρια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων· ζητεί καλύτερη στήριξη και αναγνώριση του έργου των ΜΚΟ, των οργανώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και των οργανώσεων ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των εθνοτικών μειονοτήτων, και ιδίως της κοινότητας των Ρομά· ζητεί τη δέουσα εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των ειδικευμένων ΜΚΟ για την προώθηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και τη στήριξη της εγγραφής των παιδιών τους στην εκπαίδευση αλλά και την αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας·

31.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των κρατών μελών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτακτική ανάγκη εγγύησης της ολοκλήρωσης των δημόσιων οικονομικών, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί να παρέχεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που χαρακτηρίζει την ΕΕ·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις τελευταίες συστάσεις της Επιτροπής αγνοείται το αίτημα του Κοινοβουλίου να ενισχυθεί η εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, εγκρίνοντας δηλαδή μέτρα και προγράμματα διαφοροποίησης με σκοπό τη μείωση των ασυμμετριών, καθώς και τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ· ζητεί επιτακτικά, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά επενδυτικά προγράμματα για τις υποπεριφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας υπερβαίνουν το 30 %· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, και ιδίως τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, κατά τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ·

33.  αναγνωρίζει την εύθραυστη κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η οποία αφενός δεν είναι σε θέση να επιλύσει τα ποσοστά ανεργίας που διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και, αφετέρου, οι εταιρείες ζητούν ειδικευμένο και εργατικό δυναμικό· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε επίπεδο κρατών μελών, μορφές συνεργασίας με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξατομικευμένες υπηρεσίες στήριξης, την κοινωνία των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους βάσει της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και προκειμένου να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα κατάρτισης των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας·

34.  τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά, και πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες ως προς τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης για να ενισχυθεί η σχολική εκπαίδευση για όλους και να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· τονίζει ότι η αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς· πιστεύει ότι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών που πραγματεύονται τις προσωπικές ανάγκες και εστιάζουν στην αξιολόγηση και επέκταση των ατομικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από πρώιμο στάδιο της εκπαίδευσης για κάθε άνθρωπο· ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης των διαφορετικών καταστάσεων απασχόλησης στα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιδιαιτερότητα και οι ιδιομορφίες τους·

35.  αναγνωρίζει ότι η στροφή στις νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις για την ΕΕ· τονίζει ότι τα παραγωγικά μοντέλα της ΕΕ και των κρατών μελών, που στηρίζεται από τα εκπαιδευτικά μοντέλα τους, πρέπει να στρέφεται σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας, ιδίως σε όσους σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την ψηφιοποίηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

36.  υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς και οι μη στοχευμένες επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως στις ψηφιακές δεξιότητες στον προγραμματισμό και στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, και ειδικότερα όσον αφορά τα κορίτσια, μπορούν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· θεωρεί ότι η καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων και η βελτιωμένη αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα είναι επωφελής για την υπέρβαση του χάσματος όσον αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως τους νέους· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν κατά προτεραιότητα την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, προγραμματισμό και δεξιότητες που είναι περιζήτητες από τους εργοδότες για όλους, ενώ θα διατηρούν ταυτόχρονα υψηλά πρότυπα στην παραδοσιακή εκπαίδευση και να λάβουν υπόψη τη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της κατάρτισης, χωρίς να περιορίζονται στη γνώση από την πλευρά του χρήστη·

37.  σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των ενηλίκων καθώς και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου να προσαρμόζουν τις ικανότητές τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· ζητεί την ενίσχυση της προώθησης των κλάδων ΕΤΜΜ στις γυναίκες και τα κορίτσια για την καταπολέμηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στερεοτύπων και των μακροχρόνιων χασμάτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις·

38.  αναγνωρίζει την αξία των νέων τεχνολογιών και τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού για την προσωπική ζωή και την επιτυχημένη ένταξη στην αγορά εργασίας· ως εκ τούτου, προτείνει στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε καλύτερες υποδομές ΤΠΕ και συνδεσιμότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ με στόχο τη στήριξη της άτυπης μάθησης ενηλίκων και της βελτίωσης των ευκαιριών τους για τυπική και μη τυπική εκπαίδευση·

39.  επιδοκιμάζει τη συμβολή του Erasmus+ στην προώθηση της κινητικότητας και των πολιτιστικών ανταλλαγών εντός της ΕΕ καθώς και με τρίτες χώρες· ζητεί καλύτερη προώθηση και χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια, την κινητικότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας όσον αφορά τη μάθηση και την εργασία· επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη διασφάλισης ευκαιριών κινητικότητας για επαγγελματική κατάρτιση, για μειονεκτούντες νέους και για άτομα που υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων·

40.  επικροτεί το νέο πλαίσιο πολιτικής και επενδύσεων που προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και χαμηλών εκπομπών·

41.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη σημασία της εξάλειψης φραγμών και εμποδίων, φυσικών ή ψηφιακών, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στα κράτη μέλη τα άτομα με αναπηρία·

42.  επικροτεί τη ρητή αναφορά στην παιδική μέριμνα, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση σε σχέση με τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες·

43.  υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Συνθήκης· επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 τονίζεται η σημασία της εξασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω μιας δίκαιης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς τα κράτη μέλη να παρέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας ή άλλους συναφείς φορείς επαρκείς πόρους, αλλά επίσης ζητεί να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών επιθεώρησης και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να εδραιωθούν περισσότερο αποτελεσματικοί έλεγχοι για την καταπολέμηση και την πρόληψη της κοινωνικής απάτης και της αδήλωτης εργασίας·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη για τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω της προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μειώσουν τις ανισότητες και θα προωθήσουν τη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κοινωνικές επενδύσεις και την υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση, ενισχύοντας έτσι μια ευνοϊκή πορεία προς ένα περιβάλλον μεγαλύτερης συνοχής και ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο ως μια κοινή στρατηγική· τονίζει επίσης την ανάγκη αναπροσανατολισμού των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης προς μια κοινωνική οικονομία της αγοράς·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν στους εργαζόμενους στον ψηφιακό τομέα τα ίδια δικαιώματα και επίπεδο κοινωνικής προστασίας όπως αυτό που ισχύει για παρεμφερείς εργαζομένους στον οικείο τομέα·

46.  επισημαίνει ότι οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις αλληλεγγύης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, εφαρμόζοντας το «τεστ ΜΜΕ» καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, σύμφωνα με την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», και να προωθούν τις υφιστάμενες μορφές οικονομικής στήριξης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως του προγράμματος για την Κοινωνική Καινοτομία και Απασχόληση (Easi)· θεωρεί ύψιστης σημασίας για αυτές τις επιχειρήσεις τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την εξάλειψη της περιττής νομοθεσίας και των περιττών νομοθεσιών, ενώ δεν υπονομεύουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που απέτυχαν στην πρώτη τους επιχειρηματική προσπάθεια χωρίς δόλο και σεβάστηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων·

47.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί επομένως ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και πρέπει να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, με στόχο μια πιο κοινωνική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

48.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διερευνήσουν τους τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με τις καλύτερες ικανότητες, τις μεγαλύτερες δυνατότητες ενσωμάτωσης και τα περισσότερα προσόντα είναι αυτοί που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών·

49.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επιχειρηματίες, εξασφαλίζοντας επαρκή κοινωνική προστασία σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος, ανεργίας και συνταξιοδότησης·

50.  υπενθυμίζει τη σημασία εφαρμογής μιας πραγματικής νοοτροπίας επιχειρηματικότητας, η οποία θα ενθαρρύνει τους νέους στην επιχειρηματικότητα από τη νεαρή ηλικία· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτήν την αρχή· υπογραμμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία της δημιουργίας κινήτρων για επιχειρηματικότητα, ιδίως μέσω της εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων και της μείωσης του διοικητικού φόρτου· καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να λάβουν μέτρα για την βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα με δυνατότητα προώθηση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως το Erasmus Νεαροί Επιχειρηματίες·

51.  υπογραμμίζει το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ στους εθνικούς προϋπολογισμούς· υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών που είναι εγγεγραμμένες στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

52.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· επισημαίνει το γεγονός ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 είχε οριστεί μόνο το 65% των αρμόδιων εθνικών αρχών και καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε πιο ενεργό χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές και κοινωνικές προτεραιότητες και να υλοποιήσουν αυτές τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα που στοχεύουν ειδικότερα και χωρίς αποκλεισμούς αντιμετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων· ωστόσο, υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι τα ταμεία αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να παραλειφθούν ενδεχομένως άλλοι σημαντικοί τομείς επενδύσεων· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών, ιδίως στην περίπτωση των οριζόντιων και τομεακών δημοσιονομικών κανόνων, και την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών σε κεφάλαια·

53.  σημειώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ διατηρείται σε μέτρια επίπεδα· τονίζει ότι απαιτούνται επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 προβλέπει 21 312,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ) και το Erasmus+·

54.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα, όπως το Erasmus για επιχειρηματίες, το Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την τόνωση των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, την επιχειρηματικότητα· υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης, της προσθετικότητας, της προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω και της διάθεσης επαρκών πόρων καθώς και της καλής ισορροπίας μεταξύ των καθηκόντων αναφοράς και της συλλογής δεδομένων από εκείνους που επωφελούνται των πιστώσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση της χρήσης των πιστώσεων της ΕΕ για βελτίωση της αποτελεσματικότητας· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικές συστάσεις ανά χώρα σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν η κάλυψη και η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών και ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο·

55.  εκφράζει ικανοποίηση για τη χορήγηση, το 2017, επιπλέον 500 εκατομμυρίων EUR στο σχέδιο προϋπολογισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και 200 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση βασικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τους νέους, και ενίσχυσης των επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς, όπου κρίνεται σκόπιμο, ιδίως σε σχέση με θεματικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απασχόληση των νέων, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η δια βίου εκπαίδευση και η κινητικότητα, με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και τη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των πιο ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης κοινωνικής ένταξης·

56.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του ΕΤΣΕ (πρόταση για «ΕΤΣΕ 2.0») και διπλασιασμό του ποσού του φτάνοντας στο ποσό των 630 δισεκατομμυρίων EUR μέχρι το 2022, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη γεωγραφική και την τομεακή κάλυψη· σημειώνει ότι η συμβολή του ΕΤΣΕ δεν υπήρξε μέχρι τώρα επιτυχής στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της Ένωσης ούτε στη στοχοθέτηση των κοινωνικών υποδομών· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα έργα έχουν εγκριθεί στις οικονομικά πιο υγιείς περιοχές της δυτικής Ευρώπης, εμβαθύνοντας έτσι το επενδυτικό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών και ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις ασθενέστερες περιοχές στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, χωρίς να τροποποιήσει τη βασική προϋπόθεση για επιλογή των έργων αποκλειστικά βάσει της ποιότητας· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να στηρίξει τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ΕΤΣΕ· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λάβουν πρόσθετα και προληπτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα τα κράτη μέλη και οι τομείς στοχοθετούνται κατάλληλα ως προς την πρόσβασή τους στο ΕΤΣΕ, ιδίως όσοι συμβάλλουν άμεσα στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι διοικητικές δυνατότητες, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των επενδύσεων του ΕΤΣΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, να προβαίνει στη μέτρηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους και να διασφαλίζει ότι το ΕΤΣΕ δεν επικαλύπτει υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα ούτε υποκαθιστά άμεσες δημόσιες δαπάνες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επένδυση στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, όπως υγειονομική περίθαλψη, παιδική μέριμνα και οικονομικά προσιτή στέγαση·

57.  επισημαίνει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν πλήθος διαρθρωτικών περιορισμών, ο μόνιμος και σωρευτικός χαρακτήρας των οποίων αναχαιτίζει σημαντικά την ανάπτυξή τους· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ·

58.  τονίζει την ανάγκη ισχυρότερης δέσμευσης της Επιτροπής και των κρατών μελών υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη εδαφική συνοχή προϋποθέτει μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, και για τον λόγο αυτό ζητεί να πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις στις εν λόγω περιοχές, ιδίως στο ευρυζωνικό δίκτυο, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του βιομηχανικού ιστού και της εδαφικής διάρθρωσης και, εν τέλει, την εδραίωση του πληθυσμού τους·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον εντοπισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας στις περιφέρειες και τους τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες καθώς και στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμοστούν πολιτικές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της δημογραφικής παρακμής και της διασποράς του πληθυσμού· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να θέσει ως μία από τις προτεραιότητές της τη μέριμνα προς τις περιοχές που βιώνουν δημογραφική παρακμή·

61.  Υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά τονίζει τη σημασία της διαφύλαξης της αλληλεγγύης στα συνταξιοδοτικά συστήματα με την ενίσχυση από την πλευρά των εσόδων, χωρίς κατ' ανάγκη αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης· · υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα αρκετά πάνω από το όριο της φτώχειας και θα παρέχει στους συνταξιούχους τη δυνατότητα να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι η αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης και η βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης σε όλες τις ηλικίες, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης και η δέσμευση στην εξασφάλιση των απαραίτητων συμπληρωματικών δημοσίων δαπανών· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων πτυχών, στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον δείκτη οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που πλήττονται από την ανασφάλιστη, άτυπη απασχόληση, τις περιόδους ακούσιας ανεργίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας·

62.  επισημαίνει στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση των ευρωπαίων πολιτών και τις επιπτώσεις της όσον αφορά την αύξηση των αναγκών άτυπης και επίσημης φροντίδας, την ανάγκη να επενδύσουν στην προώθηση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, διασφαλίζοντας και βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και την παροχή ποιοτικών μακροπρόθεσμων κοινωνικών υπηρεσιών κατά τις επόμενες δεκαετίες· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές που να διασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση, στελέχωση και ανάπτυξη αυτών των συστημάτων και υπηρεσιών και να επεκτείνουν την κάλυψη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος της κοινωνίας και του ατόμου· ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους:

   να ενθαρρύνουν την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες·
   να εργαστούν για τη μείωση του διαχωρισμού των φύλων και του χάσματος στις αμοιβές των φύλων·
   να προσαρμόσουν τις αγορές εργασίας στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας μέσω φιλικών προς τους ηλικιωμένους συνθηκών εργασίας που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης·
   να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα λόγω ηλικίας στις αγορές εργασίας·
   να διασφαλίσουν μια προληπτική και βάσει του κύκλου ζωής προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·
   να εστιάσουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τα άτομα με υποχρεώσεις παροχής φροντίδας μέσω κατάλληλων συστημάτων φροντίδας και αδειών και στήριξης των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας·
   να στηρίξουν και να ενημερώσουν τους εργοδότες, ιδίως στις ΜΜΕ, σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι όλων των ηλικιών να παραμείνουν παραγωγικοί·
   να στηρίξουν τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε ηλικιωμένους που αναζητούν εργασία·
   να επενδύσουν και να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας, κα να αναπτύξουν συστήματα για την επικύρωση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων·
   να βοηθήσουν τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν ενεργοί για περισσότερο διάστημα και να προετοιμαστούν για τη συνταξιοδότηση μέσω ευέλικτων συνθηκών εργασίας επιτρέποντας τη μείωση του χρόνου εργασίας τους κατά τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση·

63.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθεί η Επιτροπή τις εξελίξεις στην έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από τη στέγαση, καθώς και την εξέλιξη των τιμών των κατοικιών στα κράτη μέλη· ζητά επείγουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της αύξησης της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από τη στέγαση σε πολλά κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις του υψηλού αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, και ιδίως για τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η πώλησή τους σε μη τραπεζικά ιδρύματα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύμα εξώσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικών Επενδύσεων για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και να διασφαλίσουν το δικαίωμα σε ικανοποιητική, οικονομικά προσιτή στέγαση σε όλους τους πολίτες·

64.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μισθοί δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή, μετατρέποντας έτσι τους εργαζόμενους σε «φτωχούς εργαζομένους» και αποθαρρύνοντας την επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων·

65.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, των εθνοτικών μειονοτήτων και των μεταναστών·

66.  επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017, τονίζεται η ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων φορολογίας και παροχών με στόχο τη βελτίωση των κινήτρων για εργασία και την αύξηση της ανταμοιβής της εργασίας, επειδή τα φορολογικά συστήματα μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στην καταπολέμηση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχειας, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη σταδιακή μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία σε άλλες πηγές·

67.  ζητεί μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας που να επικεντρώνονται στην αύξηση της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας, τη διατήρηση καθολικά προσβάσιμων ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την εργασιακή κινητικότητα, διασφαλίζοντας ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους μη διακινούμενους εργαζόμενους·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών και βιώσιμων πολιτικών στην αγορά εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους· χαιρετίζει την πρόσκληση που πραγματοποιείται στην ΕΕΑ 2017 για περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη μέτρων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας των μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

70.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν φιλόδοξα κοινωνικά πρότυπα, με βάση τις δικές τους ΣΑΧ, σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητες τους και την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, ιδίως θεσπίζοντας συστήματα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος, όπου δεν υπάρχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και καλύπτοντας τα κενά που δημιουργούνται στα επαρκή συστήματα ελάχιστου εισοδήματος από την ανεπαρκή κάλυψη ή την αδυναμία λήψης·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να ενισχύσει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δράσεων δια βίου μάθησης και ενεργού υποστήριξης της ποιοτικής απασχόλησης·

72.  επαναλαμβάνει το αίτημα που υπέβαλε στην Επιτροπή, στην τελευταία γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, να εξετάσει τη θέσπιση μιας διαδικασίας για τις κοινωνικές ανισότητες στην κατάρτιση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υποβάθμιση των προτύπων που βασίζονται στην αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στο πλαίσιο της μακροοικονομικής εποπτείας·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην έξοδο από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και στην προώθηση της ισότητας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ισχυρότερες συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την κοινωνική ένταξη και προστασία, πέραν του εργατικού δυναμικού, και ιδίως σχετικά με την επένδυση στα παιδιά·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών κοινοβουλίων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων από την κοινωνία των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να επιδιώκεται ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα στάδια του Εξαμήνου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και, ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχιστεί σε όλες τις φάσεις του εξαμήνου· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί αποτελεσματικότερη η συμμετοχή, μέσα από την εξασφάλιση χρήσιμου χρονοδιαγράμματος, πρόσβασης στα έγγραφα και κατάλληλου διαλόγου·

75.  υπενθυμίζει τα διάφορα αιτήματα για συζήτηση στα οποία ενισχύεται και λαμβάνεται υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου προτού το Συμβούλιο λάβει απόφαση· ζητά, επιπλέον, να είναι ισότιμη η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να παράσχει γνωμοδότηση στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

76.  θεωρεί ότι θα πρέπει να συγκληθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνική συνέλευση, στην οποία εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου κοινού, θα συζητήσουν το μέλλον και τον σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

77.  ζητεί για μια ακόμη φορά την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0355.
(2) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(3) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0416.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0297.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.
(7) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 83.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0033.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0389.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(14) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 19.
(15) ΕΕ C 224 της 21.6.2016, σ. 19.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(17) ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2010, σ. 16.
(18) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf
(19) http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs
(20) https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1
(21) Βλέπε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), με θέμα την απασχόληση των νέων.
(22) Κοινή έκθεση για την απασχόληση για το έτος 2016, σ. 2.
(23) Έκθεση του ΟΟΣΑ: «In it together: why less inequality benefits all» (Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων), 2015.
(24) Έκθεση του ΔΝΤ: «Causes and Consequences of Income Inequality» (Αιτίες και επιπτώσεις της εισοδηματικής ανισότητας), Ιούνιος 2015.


Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017
PDF 512kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (2016/2248(INI))
P8_TA(2017)0040A8-0016/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 27 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 3 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(3), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(4), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2017 (COM(2016)0725),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Αναβάθμιση της Ενιαίας Αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550) και την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (COM(2012)0261), όπως επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Indicators for Measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester» (Δείκτες για τη μέτρηση της επίδοσης της ενιαίας αγοράς - Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth» (Η συμβολή της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών στην ανάπτυξη), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0016/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προώθηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις και την καινοτομία και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τον καταναλωτή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός αυτός απαιτεί την εφαρμογή μιας ανανεωμένης προσέγγισης σε όλη την Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει και την έγκαιρη ολοκλήρωση και εφαρμογή των διαφόρων στρατηγικών για την ενιαία αγορά, ιδίως της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανανεωμένη αυτή προσέγγιση πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, το δικαίωμα της εγκατάστασης, την τελωνειακή ένωση και το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς γενικότερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, η ΕΕ εξακολουθεί να διανύει περίοδο στασιμότητας παρουσιάζοντας αναιμική οικονομική ανάκαμψη, υψηλά ποσοστά ανεργίας και κοινωνική ευπάθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνθημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2016 ήταν θετικότερο και αφορούσε την «ενίσχυση της ανάκαμψης και την τόνωση της σύγκλισης»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 υπενθυμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί οικονομική ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς η οποία θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς, ενώ επίσης τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να επενδύσει σημαντικά στους νέους της και σε όσους αναζητούν εργασία καθώς επίσης και στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την οικονομική ανάκαμψη, η ανεργία παραμένει υπερβολικά υψηλή σε πολλά μέρη της Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη περίοδος υψηλής ανεργίας έχει δυσμενή κοινωνικό αντίκτυπο σε πολλά κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η εντατικοποίηση του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στο σύνολο της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η σταθερότητα, να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες πρέπει να περιλάβει επίσης την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

Ενίσχυση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

1.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά είναι ένα από τα θεμέλια της ΕΕ και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των κρατών μελών και του συνολικού ευρωπαϊκού εγχειρήματος· επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά παραμένει κατακερματισμένη και ανεπαρκώς υλοποιημένη, ενώ έχει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις απασχόλησης· τονίζει ότι η ενιαία αγορά διαδραματίζει καίριο ρόλο προκειμένου η ΕΕ να ενισχύσει με επιτυχία την ανάκαμψή της, να προωθήσει τη σύγκλιση και να στηρίξει τις επενδύσεις στους νέους της και στους αναζητούντες εργασία, καθώς και στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των διαστάσεων της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα κεφάλαια, το εργατικό δυναμικό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τον ψηφιακό τομέα·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ενιαίας αγοράς με κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος θα περιλαμβάνει σύστημα τακτικής παρακολούθησης και εντοπισμού των φραγμών της κάθε χώρας που εμποδίζουν την ενιαία αγορά, οι οποίοι προσφάτως έχουν την τάση να εισάγονται με μεγαλύτερο αντίκτυπο, μεγαλύτερη συχνότητα και σε ευρύτερη κλίμακα στα κράτη μέλη· ζητεί μια εις βάθος αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς· επιμένει ότι η αξιολόγηση της κατάστασης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

3.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εξετάζουν τα οικονομικά και δημοσιονομικά τους σχέδια από κοινού με τους εταίρους τους από την ΕΕ σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στο έτος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατυπώνουν σχόλια για τα σχέδια των εταίρων τους και να παρακολουθούν από κοινού την πρόοδό τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η έμφαση στις κοινωνικές επιδόσεις καθώς και στην προώθηση της ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης·

4.  τονίζει ότι ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλει στον προσδιορισμό των τομέων που είναι καίριοι, όσον αφορά κάθε διάσταση της ενιαίας αγοράς, για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· τονίζει επιπλέον ότι ο πυλώνας αυτός πρέπει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την προσήλωση των κρατών μελών στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

5.  επισημαίνει ότι ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα καταστήσει δυνατή την τακτική αξιολόγηση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς μέσω συστηματικών ελέγχων της εθνικής νομοθεσίας και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά και να παρέχονται στα θεσμικά όργανα οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ανασχεδιασμό, την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής κατανέμονται δίκαια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων στην κατανομή εισοδήματος και στη διασφάλιση ισότητας, δικαιοσύνης και συμμετοχικότητας·

7.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή την εφαρμογή, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και να εξασφαλίζει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις διαδικασίες επί παραβάσει· τονίζει, εντούτοις, ότι εάν η διαδικασία έγκαιρης παρέμβασης δεν αποφέρει αποτελέσματα, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους τομείς που είναι καίριοι για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας προκειμένου να οικοδομηθεί μια ενιαία αγορά σε επίπεδο ΕΕ αντάξια των προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί από την Επιτροπή και προσδιορίζονται περαιτέρω σε μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά) περιλαμβάνοντας τις υπηρεσίες, την ψηφιακή ενιαία αγορά και κυρίως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών, τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

9.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για την ενιαία αγορά μέσω των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της νέας προσέγγισης της Επιτροπής, η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΑΧ που αφορούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δέσμης για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

10.  υπενθυμίζει ότι η συνολική εφαρμογή των βασικών μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στις ΣΑΧ εξακολουθεί να είναι απογοητευτική σε ορισμένους τομείς και ποικίλλει μεταξύ χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν ταχύτερη πρόοδο όσον αφορά την έγκριση μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις ΣΑΧ, σε συνδυασμό με την ορθή αλληλουχία και υλοποίηση τους, προκειμένου να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό και να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

11.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ΣΑΧ από τα εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις ΣΑΧ στα εθνικά κοινοβούλια· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις ΣΑΧ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου στην εφαρμογή των ΣΑΧ και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής·

12.  καλεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΑΧ από τα κράτη μέλη, καθώς και στη διαδικασία διατύπωσης των εν λόγω συστάσεων·

13.  επισημαίνει ότι μεταξύ των στόχων του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη συγκαταλέγονται η άρση των περιττών φραγμών, η αύξηση της καινοτομίας και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές υποδομές·

14.  τονίζει ότι βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος σημαίνει ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μέσω της παροχής μεγαλύτερης κανονιστικής προβλεψιμότητας και μέσω της ενίσχυσης των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και της άρσης των περιττών φραγμών για τις επενδύσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούν σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον· σημειώνει ότι σε επίπεδο ΕΕ έχουν δρομολογηθεί πολλές επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως καθορίζονται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά, στην Ενεργειακή Ένωση και στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ενώ θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια της ΕΕ πρέπει να συνοδευτεί από ανάλογη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο·

15.  υπενθυμίζει ότι η νέα δέσμη συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· υπενθυμίζει επίσης ότι η καινοτομία και ο ανταγωνισμός σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, και θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να επιδιώκει τη διασφάλισή τους·

16.  υποστηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους σε ό,τι αφορά τα τρία στοιχεία του τριγώνου οικονομικής πολιτικής, και με αυτόν τον τρόπο, να εστιάσουν στην κοινωνική δικαιοσύνη προκειμένου να επιτύχουν πιο ισότιμη ανάπτυξη·

17.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι προσπάθειες σύγκλισης που είναι συμβατές με την ενιαία αγορά πρέπει να βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στρατηγικές διά βίου μάθησης, αποτελεσματικές πολιτικές για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, και σύγχρονα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης·

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς ανάπτυξης

18.  τονίζει ότι παρά την κατάργηση των δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί και διάφοροι περιττοί μη δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ)· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς απαιτεί άμεσες ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αρθούν αυτοί οι περιττοί ΜΔΦ κατά τρόπο που συνάδει με την προώθηση κοινωνικών, καταναλωτικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο προστατευτισμός και τα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εκ μέρους των κρατών μελών δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά· υπενθυμίζει ότι έχει καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέσα στο 2016, συνεκτική επισκόπηση των ΜΔΦ στην ενιαία αγορά και ανάλυση των μέσων αντιμετώπισης των φραγμών αυτών, καθιστώντας σαφή τη διαφορά μεταξύ των ΜΔΦ και των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επίτευξη ενός θεμιτού στόχου δημόσιας πολιτικής ενός κράτους μέλους με αναλογικό τρόπο, περιλαμβανομένης και μιας φιλόδοξης πρότασης για την εξάλειψη αυτών των ΜΔΦ το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενιαίας αγοράς·

19.  τονίζει ότι οι φραγμοί που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθότι παρεμποδίζουν κυρίως τις διασυνοριακές δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι δυσανάλογες διοικητικές απαιτήσεις, επιθεωρήσεις και κυρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αντιστροφή των επιτευγμάτων της ενιαίας αγοράς·

20.  επισημαίνει τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και τις στοχευμένες δράσεις της, οι οποίες θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών για καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, στην ενθάρρυνση και στην επίτευξη του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας που χρειάζεται η Ευρώπη, καθώς και στη διασφάλιση της υλοποίησής της στην πράξη η οποία θα ωφελήσει καταναλωτές και επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη και την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η συνεργατική οικονομία παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επιλογές των καταναλωτών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις και πολιτικές για τη διευκόλυνση της διάχυσης των νέων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη τους μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ταχέως τις συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες γίνεται αναφορά στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017, που συνδέονται με την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς καθώς και μέτρων στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής τους και τη δημιουργία ενός απλού, σύγχρονου και θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος ΦΠΑ·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017, σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες για ένα ενιαίο πλαίσιο έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ το οποίο θα εφαρμόζεται απευθείας στα μεγάλα έργα με διασυνοριακή διάσταση ή στις πλατφόρμες για σημαντικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν εθνική συγχρηματοδότηση·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν έγκαιρα οι νέες διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, ειδικότερα, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και οι νέες διατάξεις που ενθαρρύνουν τη διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες, πράγμα απαραίτητο για την προαγωγή της καινοτομίας και του ανταγωνισμού καθώς και για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων·

24.  επισημαίνει, όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, ότι είναι σαφής η ανάγκη βελτίωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, με παράλληλη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών και για εναρμονισμένο έντυπο κοινοποίησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εξελίξεις της αγοράς και, αν χρειάζεται, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλισης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και οικοδομικών υπηρεσιών·

25.  σημειώνει ότι πάνω από 5 500 επαγγέλματα στην Ευρώπη απαιτούν ειδικά προσόντα ή ειδικό τίτλο σπουδών, και επικροτεί εν προκειμένω την αμοιβαία αξιολόγηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που διενεργήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

26.  καλεί την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά κατά του προστατευτισμού των κρατών μελών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην εφαρμόζουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, όπως εμπορικούς και φορολογικούς νόμους που αφορούν ορισμένους μόνο τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, καθιστώντας δύσκολο για τις ξένες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, γεγονός το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση των αρχών της εσωτερικής αγοράς·

27.  αναμένει, όσον αφορά την ενιαία αγορά εμπορευμάτων, πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εταιρείες διαθέτουν πραγματικό δικαίωμα να διακινούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ προϊόντα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους· τονίζει ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται ούτε τηρείται με κατάλληλο τρόπο από τα κράτη μέλη, γεγονός που αναγκάζει συχνά τις επιχειρήσεις να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην υπέρβαση των δυσκολιών που συνδέονται με την έλλειψη εφαρμογής αντί να επικεντρώνονται στις δραστηριότητές τους·

28.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το όραμά της για ένα ενιαίο και συνεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης που προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υποστηρίζει πολλαπλές πολιτικές και παρέχει οφέλη σε καταναλωτές και επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι ευρωπαϊκά πρότυπα συχνά υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς παρουσιάζουν πλεονεκτήματα από άποψη διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, μείωσης του κόστους και ευκολότερης ενσωμάτωσης των εταιρειών στην αλυσίδα αξίας και το εμπόριο, ενώ επιπλέον ενισχύουν και τη βιομηχανία μέσω της διεθνοποίησής της·

29.  υποστηρίζει ότι η προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της απαραίτητης καινοτομίας στην αγορά της ΕΕ, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία οφελών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πλήρως για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δεικτών, για την ορθότερη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορά την ενιαία αγορά· πιστεύει ότι το εν λόγω εργαλείο ανάλυσης θα μπορούσε να παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τις ΣΑΧ, την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη και τα εθνικά σχέδια δράσης που στοχεύουν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας αγοράς·

31.  ζητεί να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και να ενισχυθούν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη χρήση των εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και να χρησιμοποιούν καλύτερα τα στοιχεία που διατίθενται, στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, για κάθε κράτος μέλος καθώς και για την εξέλιξή τους όσον αφορά τις επιδόσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών·

32.  εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές μεθοδολογίες όπως σύνθετους δείκτες, ένα συστηματικό σύνολο δεικτών και τομεακά εργαλεία για τη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς, με στόχο να ενσωματωθεί το σύστημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να μετρήσει και να ενθαρρύνει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς προτεραιότητας, να εξετάσει τη θέσπιση ενός βασικού δείκτη, καθώς και ενός στόχου για τον συγκεκριμένο δείκτη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

33.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί να ληφθούν υπόψη αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι στη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

34.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεών τους παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων·

35.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί, πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της πράξης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλα τα κράτη μέλη και να εκτιμάται προσεκτικά η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και τους στόχους του σχεδίου για το σύνολο της ΕΕ·

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με μεθοδικότητα τις δράσεις της στον τομέα της έξυπνης επιβολής καλλιεργώντας νοοτροπία συμμόρφωσης ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη πλήρους εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρει θεωρητικά η ενιαία αγορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό της επιτήρησης της αγοράς ώστε να εντοπίζονται μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα και να αποσύρονται από την ενιαία αγορά· ζητεί εκ νέου να εγκριθεί αμέσως από το Συμβούλιο η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς·

38.  επικροτεί και αναμένει με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τα υφιστάμενα εργαλεία και τις υφιστάμενες υπηρεσίες, όπως π.χ. τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT, με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων·

39.  αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο των «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU Sweeps), οι οποίες δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας μέσω συντονισμένων δράσεων ελέγχου ώστε να εντοπίζονται παραβάσεις του δικαίου των καταναλωτών στο διαδικτυακό περιβάλλον·

40.  αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας και της πρωτοβουλίας REFIT, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στην ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία, με παράλληλη διατήρηση της ρυθμιστικής κυριαρχίας και με σεβασμό προς την ανάγκη για κανονιστική ασφάλεια και προβλεψιμότητα·

41.  τονίζει τη σημασία της βοήθειας της Επιτροπής και της συνεργασίας της με τα κράτη μέλη στον τομέα της καλύτερης μεταφοράς, υλοποίησης και εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη ανάληψης και άλλων δράσεων σε εθνικό επίπεδο που θα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και στη μη επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων όταν μεταφέρονται οδηγίες στο εθνικό δίκαιο («κανονιστικός υπερθεματισμός»), όπως π.χ. οι φορολογικοί φραγμοί που παρακωλύουν τις διασυνοριακές επενδύσεις·

42.  τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους –τους πολίτες της ΕΕ και κυρίως τους φοιτητές, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, ιδίως τις ΜΜΕ– σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο και να εξετάζουν προσεκτικά τι λειτουργεί και τι όχι, καθώς επίσης και με ποιον τρόπο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον η πολιτική για την ενιαία αγορά· επισημαίνει εν προκειμένω τον ρόλο του «Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά», το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, όπως εθνικές αρχές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικούς εταίρους, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0060.
(2) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 98.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(4) EE C 24 της 22.1.2016, σ. 75.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0237.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0236.


Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016
PDF 567kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 (2016/2247(INI))
P8_TA(2017)0041A8-0019/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)0468),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των μελών της ευρωζώνης, της 29ης Ιουνίου 2012, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση «να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους»(2),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Shadow Banking Monitor) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), του Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) του 2016 για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης του πλαισίου ΟΚΑ IV-ΚΚΑ/ Βασιλεία ΙΙΙ από την ΕΑΤ, βάσει δεδομένων του Δεκεμβρίου 2015, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης» (COM(2015)0587),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(3) (κανονισμός ΕΕΜ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού(4) (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) σχετικά με τις προτεραιότητες εποπτείας για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα κατά το 2015, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2016(5),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 29/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, του Ιουλίου 2016, σχετικά με τη δυναμική και τις κινητήριες δυνάμεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του Μαρτίου 2015, σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε δημόσιο χρέος,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της 4ης Οκτωβρίου 2016, αρχών που θα αυξάνουν τη διαφάνεια κατά την εκπόνηση κανονισμών της ΕΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και θα λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΚΤ, σχετικά με το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών της προς τις τράπεζες, του Σεπτεμβρίου 2016, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο(7),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, και ιδίως το συμβουλευτικό έγγραφο του Μαρτίου 2016 με τίτλο ‘Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches’ (Μείωση των διακυμάνσεων στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού – περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 3ης Αυγούστου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις για τον δείκτη μόχλευσης δυνάμει του άρθρου 511 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) (EBA-Op-2016-13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, της 12ης Ιουλίου 2016, για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας μετά την κρίση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III»(9),

–  έχοντας υπόψη το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(10) (ΚΚΑ), ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του πυλώνα 2 και τη διαχείριση των εθνικών δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012(11) (BRRD),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(12) (κανονισμός ΕΜΕ),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2015, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα»)(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων(14),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την αξιολόγηση των κανόνων για τις αποδοχές δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (COM(2016)0510),

–  έχοντας υπόψη τους όρους λειτουργίας της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), του Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 558 της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Απριλίου 2016, με θέμα «Why bank capital matters for monetary policy» (Για ποιο λόγο η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι σημαντική για τη νομισματική πολιτική),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της ΕΑΤ, της 19ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του πλαισίου MREL,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική αναλυτική έκθεση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2016, σχετικά με τα αποτελέσματα της πρότασης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ΕΑΤ, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του πλαισίου MREL,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης, της 22ας Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων(15) (ΟΣΕΚ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (COM(2015)0586),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ που έχουν εκδοθεί βάσει της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, ιδίως δε τις τελικές εκθέσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, του Φεβρουαρίου 2016, και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, του Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου ECOFIN, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον μηχανισμό στήριξης του ΕΜΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την Τραπεζική Ένωση και τις ενδιάμεσες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0019/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης (ΤΕ) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας νομισματικής ένωσης και θεμελιώδες δομικό στοιχείο μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, δεδομένου ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής όσο στερείται δημοσιονομικού μηχανισμού ασφαλείας και τρίτου πυλώνα, που συνίσταται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ασφάλιση και αντασφάλιση των καταθέσεων που συζητείται σήμερα σε επίπεδο επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα συμβάλει σημαντικά στη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζικού κινδύνου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της διττής ευθύνης της ως αρχής νομισματικής πολιτικής και αρχής τραπεζικής εποπτείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών της ΕΕ βελτιώνονται εν γένει σταθερά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν, ωστόσο, να υφίστανται κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί προσοχή κατά τη θέσπιση εκτενών ρυθμιστικών αλλαγών, ιδίως όσον σε σχέση με το πλαίσιο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει η δέουσα εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών μετά την κρίση, γεγονός που εξακολουθεί να εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι να διασφαλίζουν την κερδοφορία του τραπεζικού τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του νέου καθεστώτος εξυγίανσης που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2016 είναι να επιφέρει μια αλλαγή προτύπου από τη διάσωση με δημόσιους πόρους στη διάσωση με ιδία μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει κι εκείνοι να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τραπεζική Ένωση αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη που έχουν νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, έχουν δεσμευτεί να προσχωρήσουν στο ευρώ και, συνεπώς, να συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν βασικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη επακολούθηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή και τη δέουσα αξιολόγηση και παρακολούθηση της επακολούθησης αυτής από το Κοινοβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) δεν θα πρέπει να μειώσουν την πίεση για την ολοκλήρωση του έργου μας για την Τραπεζική Ένωση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο βασιζόμενο στις τράπεζες τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η εκτιμώμενη αξία όλων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ ανέρχεται σε 1 132 δισεκατομμύρια EUR(16)·

Εποπτεία

1.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο ΜΕΔ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, έως τον Απρίλιο του 2016 οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ κατείχαν τέτοια δάνεια σε ύψος 1 014 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να μειωθεί το επίπεδο αυτό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται για τη μείωση του επιπέδου ΜΕΔ σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ως τώρα το ζήτημα αντιμετωπίζεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν, αλλά αναγνωρίζει ότι μια οριστική λύση θα απαιτήσει χρόνο· θεωρεί ότι κάθε προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πηγή των ΜΕΔ, τον αντίκτυπο στην ικανότητα των τραπεζών να δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία, και την ανάγκη για ανάπτυξη πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς για τα ΜΕΔ, ενδεχομένως υπό μορφή ασφαλούς και διαφανούς τιτλοποίησης, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο· συνιστά στην Επιτροπή να επικουρεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, στη σύσταση ειδικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ή «κακών τραπεζών») και στην ενίσχυση της εποπτείας· επαναλαμβάνει εν προκειμένω τη σημασία της ικανότητας πώλησης ΜΕΔ προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ· χαιρετίζει τη διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις τράπεζες όσον αφορά τα ΜΕΔ, ως πρώτο βήμα, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να επιτελεστεί πιο ουσιαστική πρόοδος· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί τα κράτη μέλη, εν αναμονή της έγκρισής της και προκειμένου να συμπληρωθεί, να βελτιώσουν τη σχετική νομοθεσία τους, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάκτησης, τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων και, γενικότερα, το νομικό τους πλαίσιο που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους, και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την οικονομική ανάκαμψη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ορισμένες τράπεζες της ζώνης του ευρώ αποδυνάμωσαν την κεφαλαιακή βάση τους καταβάλλοντας σημαντικά μερίσματα που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέβαιναν το επίπεδο των αδιανέμητων κερδών, κατά τα έτη της κρίσης· εκτιμά ότι η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων·

2.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το πράξουν ή να προσχωρήσουν στην Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί σταδιακά η Τραπεζική Ένωση με ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατεταμένη αστάθεια του τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη, όπως υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του ΔΝΤ του 2016 για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπου επισημαίνεται ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει υψηλό ποσοστό αδύναμων και προβληματικών τραπεζών ακόμη και αν βρίσκεται σε κυκλική ανάκαμψη· επισημαίνει τη χαμηλή κερδοφορία μιας σειράς ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει ότι στους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συσσώρευση ΜΕΔ, το περιβάλλον των επιτοκίων, και πιθανά προβλήματα στην πλευρά της ζήτησης· υιοθετεί την έκκληση του ΔΝΤ για θεμελιώδεις αλλαγές τόσο στα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και στη συστημική δομή των τραπεζών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα·

4.  θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υπερεπενδύσει σε ομόλογα της κυβέρνησης της χώρας τους, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική «εγχώρια μεροληψία», τη στιγμή που ένας από τους κύριους στόχους της τραπεζικής ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι με την ενδεδειγμένη συνετή μεταχείριση των κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κίνητρα για τις τράπεζες ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα ανοίγματά τους σε κρατικά ομόλογα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα κρατικά ομόλογα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πηγή υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων εγγυήσεων και στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, και ότι η μεταβολή στην προληπτική αντιμετώπιση τους, ιδίως αν δεν προβλέπεται μια σταδιακή προσέγγιση, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική εξέταση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων μιας αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου πριν υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση· λαμβάνει υπόψη τις διάφορες επιλογές πολιτικής που διατυπώνονται στην έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για την προληπτική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κρατικά ομόλογα, η οποία συζητήθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 22 Απριλίου 2016· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· αναμένει, συνεπώς, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB σχετικά με τα κρατικά ομόλογα, προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις τους· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να καθιστά δυνατή την πειθαρχία της αγοράς στην εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών και την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τον οικονομικό τομέα και ασφαλών στοιχείων παθητικού για τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι, παράλληλα με τις συζητήσεις σχετικά με το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να αναπτυχθεί προβληματισμός για τη σύγκλιση σε ευρύτερο φάσμα οικονομικών θεμάτων, για τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και για κινδύνους όπως η αθέμιτη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εγκλήματος·

5.  θεωρεί σημαντικό, καταθέτες, επενδυτές και φορείς εποπτείας να αντιμετωπίσουν την υπερβολική διακύμανση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της ίδιας κατηγορίας από τα διάφορα ιδρύματα· υπενθυμίζει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων προσφέρουν στις τράπεζες σημαντικό επίπεδο ευελιξίας και προσθέτουν ένα επίπεδο κινδύνου υποδειγμάτων από εποπτική σκοπιά· χαιρετίζει εν προκειμένω το έργο που έχει αναλάβει η ΕΑΤ για την εναρμόνιση των βασικών παραδοχών και παραμέτρων, η απόκλιση των οποίων έχει εντοπιστεί ως βασικός συντελεστής διακύμανσης, καθώς και το έργο που επιτελείται με την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο της στοχευμένης επανεξέτασης των εσωτερικών υποδειγμάτων (TRIM), για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση της επάρκειας και της καταλληλότητας των εσωτερικών υποδειγμάτων· παροτρύνει για την επιτέλεση περαιτέρω προόδου στα συγκεκριμένα πεδία δράσης· αναμένει τα αποτελέσματα του έργου που επιτελείται διεθνώς για τον εξορθολογισμό των εσωτερικών υποδειγμάτων στην περίπτωση του λειτουργικού κινδύνου και της δανειοδότησης επιχειρήσεων, άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξειδικευμένων χρηματοδοτικών και μετοχικών τραπεζών, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων και να εξασφαλιστεί η επικέντρωσή τους σε τομείς στους οποίους προσφέρουν προστιθέμενη αξία· χαιρετίζει επίσης την καθιέρωση ενός δείκτη μόχλευσης ως ισχυρού συστήματος προστασίας, ιδίως για τα παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII)· τονίζει την ανάγκη για μια τυποποιημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη ευαισθησία στον κίνδυνο, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής «ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες»· καλεί τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να επιτρέπουν τη χρήση νέων εσωτερικών υποδειγμάτων μόνο εάν δεν οδηγούν σε αδικαιολόγητα σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές στάθμισης· επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 23 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι οι σχεδιαζόμενες ρυθμιστικές αλλαγές δεν θα πρέπει να επιφέρουν συνολική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ούτε να πλήξουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, και ιδίως τις ΜΜΕ· τονίζει ότι οι διεθνείς προσπάθειες θα πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να μην τεθεί αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση το ενωσιακό τραπεζικό μοντέλο, και να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ ενωσιακών και διεθνών τραπεζών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες θα λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση νέων διεθνών προτύπων στον συγκεκριμένο τομέα, και να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την ύπαρξη διαφορετικών τραπεζικών μοντέλων κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων της μελλοντικής νομοθεσίας για την εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων προτύπων·

6.  τονίζει ότι η αξιόπιστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ορθή κατανομή των κεφαλαίων στο χρηματοδοτικό μοντέλο της Ευρώπης που βασίζεται στις τράπεζες εξαρτώνται σημαντικά από ισχυρούς ισολογισμούς και κατάλληλη κεφαλαιοποίηση, η αποκατάσταση των οποίων δεν διασφαλίστηκε μετά τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις ούτε διασφαλίζεται σήμερα ομοιόμορφα στην Ένωση, γεγονός που θέτει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη·

7.  υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και υποστηρίζεται από ισχυρό σύστημα εποπτείας· εκφράζει, συνεπώς, την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να τον επεκτείνει πέρα από το τρέχον κατώτατο όριό του·

8.  επισημαίνει ότι η καθοδήγηση που παρέχεται από διεθνείς φορείς θα πρέπει να ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος κανονιστικού κατακερματισμού όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των μεγάλων, διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών, χωρίς αυτό να αποτρέπει μια κριτική προσέγγιση όταν χρειάζεται ή να αποκλείει στοχευμένες αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα, όπου και όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συστήματος· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων· υπογραμμίζει, ιδίως, τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής, της ΕΚΤ και της ΕΑΤ όσον αφορά τη συμμετοχή στο έργο της BCBS και την παροχή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαφανούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων στην BCBS· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να έχει κατάλληλη εκπροσώπηση στην BCBS, ιδίως για τη ζώνη του ευρώ· ζητεί την εντονότερη προβολή αυτού του ρόλο κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η BCBS και άλλοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μετριάζοντας –αντί να επιτείνουν– τις διαφορές μεταξύ των δικαιοδοσιών·

9.  επισημαίνει τους κινδύνους, μεταξύ άλλων τους συστημικούς, μιας ταχείας ανάπτυξης του σκιώδους τραπεζικού τομέα, όπως έδειξε η επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ για το 2016· επιμένει ότι κάθε ενέργεια για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα· ζητεί, κατά συνέπεια, συντονισμένη δράση προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα του σωρευτικού αντίκτυπου των διαφορετικών αλλαγών στο κανονιστικό περιβάλλον όσον αφορά την εποπτεία, την απορρόφηση ζημιών, την εξυγίανση ή τα λογιστικά πρότυπα·

11.  τονίζει ότι τα δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες σε εθνικό επίπεδο εμποδίζουν τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς των τραπεζών στο κοινό· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που προσφέρει η νέα πρόταση τροποποίησης του ΚΚΑ, να αποκλειστεί ή να περιοριστεί η χρήση ορισμένων από αυτά σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και ο κατακερματισμός, και να διατηρηθούν μόνον εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία λόγω της ποικιλομορφίας των τραπεζικών μοντέλων· ζητεί να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα αυτή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθοδήγηση της ΕΚΤ και τον κανονισμό που εναρμονίζει την άσκηση ορισμένων από αυτά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες στην ΤΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι κατά το έργο της μείωσης των επιλογών και των διακριτικών ευχερειών η ΕΚΤ πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής της· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την εμβάθυνση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων είναι κρίσιμες, και υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού όσον αφορά τις τρέχουσες επικαλύψεις και συνυφάνσεις της υφιστάμενης, της τροποποιούμενης και της νέας νομοθεσίας· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει πλήρως το Εποπτικό Εγχειρίδιο το οποίο καθορίζει κοινές διεργασίες, διαδικασίες και μεθόδους για την εφαρμογή μιας διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ·

12.  τονίζει ότι, μετά τη δημιουργία του ΕΕΜ, η αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων και οντοτήτων διαφορετικών μεγεθών υπήρξε μια φυσική διαδικασία μάθησης για όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, διαδικασία που πρέπει να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί·

13.  επισημαίνει τις διευκρινίσεις σε σχέση με τους στόχους του πυλώνα 2 και τη θέση του στην ιεραρχία των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως προτείνεται στις τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ)· επισημαίνει ότι η χρήση κατευθυντηρίων γραμμών για τα ίδια κεφάλαια θεωρείται σημαντικό βήμα προόδου προκειμένου να εξισορροπηθούν οι ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ανάγκη να δοθούν περιθώρια για εκτιμήσεις εκ μέρους των εποπτικών αρχών και για αναλύσεις κατά περίπτωση· ενθαρρύνει την ΕΚΤ να αποσαφηνίσει τα κριτήρια που διέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές του πυλώνα 2· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν περιορίζουν το Μέγιστο Διανεμητέο Ποσό (ΜΔΠ) και δεν θα πρέπει συνεπώς να δημοσιοποιηθούν· πιστεύει ότι η χρήση κατευθυντήριων γραμμών δεν θα πρέπει να επιφέρει εμφανή μείωση των απαιτήσεων του πυλώνα 2· θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτική σύγκλιση για τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του πυλώνα 2 και οι κατευθυντήριες γραμμές· εκφράζει, συνεπώς, ικανοποίηση, για το γεγονός ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται στην προτεινόμενη τροποποίηση της ΟΚΑ·

14.  τονίζει τους κινδύνους που απορρέουν από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιπέδου 3, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κίνδυνοι θα πρέπει να μειωθούν και για τούτο απαιτεί τη σταδιακή μείωση των συμμετοχών στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία· καλεί τον ΕΕΜ να περιλάβει το ζήτημα αυτό στις εποπτικές προτεραιότητές του και να οργανώσει, από κοινού με την ΕΑΤ, σχετικές ποσοτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

15.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το σύνολο των εποπτικών πρακτικών, ιδίως στον κύκλο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης· ζητεί από την ΕΚΤ να δημοσιεύσει δείκτες επιδόσεων και δείκτες μέτρησης προκειμένου να καταδεικνύεται η αποτελεσματικότητας της εποπτείας και να ενισχυθεί η εξωτερική λογοδοσία της· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις και τις αιτιολογήσεις του δεύτερου πυλώνα· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιεύσει κοινά εποπτικά πρότυπα·

16.  επισημαίνει τους κινδύνους που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι «υπερβολικά μεγάλα για να αφεθούν να πτωχεύσουν» και υπερβολικά σύνθετα για να εξυγιανθούν· επισημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο ένα σύνολο μέτρων πολιτικής σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (κυρίως συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, κεντρική εκκαθάριση παραγώγων, και πρόσθετος δείκτης κεφαλαίου και μόχλευσης για τις παγκόσμια συστημικές τράπεζες)· δεσμεύεται να επεξεργαστεί άμεσα τις αντίστοιχε