Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2651(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0270/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.69
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0200

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 44k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Venezuelan tilanne
P8_TA(2017)0200RC-B8-0270/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta (2017/2651(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(3) ja 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(4),

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 72 ja 233 pykälän,

–  ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille Luis Almagro Lemesille 16. toukokuuta 2016 osoittaman kirjeen Venezuelan tilanteesta(5),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman, joka koskee Venezuelan korkeimman oikeuden päätöstä siirtää itselleen maan kansalliskokouksen lainsäädäntövalta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 30. toukokuuta 2016 ja 14. maaliskuuta 2017 julkaistuissa raporteissa esitetyt Venezuelaa koskevat varoitukset ja kyseisen järjestön pääsihteerin vetoomuksen demokratian peruskirjan 20 artiklan mukaisen pysyvän neuvoston kokoon kutsumisesta keskustelemaan Venezuelan poliittisesta kriisistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 27. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen, joka koskee Venezuelan rajuja poliittisia, taloudellisia ja humanitaarisia kriisejä ja niiden syvenemistä,

–  ottaa huomioon, että 14 OAS:n jäsenvaltiota allekirjoitti 13. maaliskuuta 2017 julistuksen, jossa pyydetään Venezuelaa muun muassa järjestämään ripeästi vaalit, vapauttamaan poliittiset vangit ja tunnustamaan maan perustuslakiin kirjattu toimivallan jako,

–  ottaa huomioon OAS:n pysyvän neuvoston 3. huhtikuuta 2017 antaman päätöslauselman, joka koskee Venezuelan äskettäisiä tapahtumia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venezuelan korkein oikeus teki 27. maaliskuuta 2017 päätöksen, jolla kaikki maan kansalliskokouksen antamat säädökset julistettiin perustuslain vastaisiksi; toteaa, että Venezuelan korkein oikeus teki 29. maaliskuuta 2017 päätöksen, jossa todettiin kansalliskokouksen halventavan oikeutta ja peruutettiin kaikki sen lainsäädäntötoimet sekä määrättiin korkein oikeus ottamaan lainsäädäntövalta itselleen;

B.  toteaa, että Venezuelan korkeimman oikeuden päätökset ovat vastoin sekä toimivallan jakoa koskevia perustuslain säännöksiä että kaikkien tuomareiden velvoitetta kunnioittaa Venezuelan perustuslain loukkaamattomuutta ja varmistaa se (334 pykälä);

C.  toteaa, että tehdyt päätökset eivät perustuneet maan perustuslakiin – eivät kansalliskokoukselle annettuun toimivaltaan (perustuslain 187 pykälä) eivätkä korkeimman oikeuden perustuslakijaostolle kuuluvaan toimivaltaan (perustuslain 336 pykälä);

D.  ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen nimittämä oikeuskansleri Luisa Ortega Díaz hylkäsi korkeimman oikeuden tekemän päätöksen perustuslain vastaisena; toteaa, että kansainvälisen painostuksen ja lukuisten vetoomusten seurauksena presidentti Nicolás Maduro pyysi korkeinta oikeutta tarkastelemaan uudelleen päätöstä, jolla kansalliskokous oli mitätöity, ja että korkein oikeus antoi 1. huhtikuuta 2017 uuden päätöksen, jolla kumottiin aiempi päätös;

E.  toteaa, että korkein oikeus on aiemmin todennut kansalliskokouksen halventavan oikeutta ja peruuttanut sen toimet 1. elokuuta 2016 ja 5. syyskuuta 2016 päätöksellä nro 808;

F.  ottaa huomioon, että Venezuelan oppositiokoalitio Mesa de la Unidad Democrática, MUD, voitti 112 paikkaa yksikamarisen kansalliskokouksen 167 edustajapaikasta, mikä toi sille kahden kolmasosan enemmistön, kun taas PSUV-puolue sai 55 paikkaa; ottaa huomioon, että korkein oikeus esti neljää kansalliskokousedustajaa (joista kolme edusti oppositiota) ottamasta vastaan paikkaansa kansalliskokouksessa, mikä vei oppositiolta sen kahden kolmasosan enemmistön;

G.  toteaa, että uusimmat mielivaltaiset pidätykset nostavat hälyttävästi poliittisten vankien määrän yli sataan ja että pidätettyjen joukossa on merkittäviä poliittisia johtajia, kuten Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos ja Yon Goicoechea;

H.  toteaa, että Venezuelan oppositiojohtajaa ja aiemmin kahdesti presidentinvaaleissa ehdokkaaksi asettunutta Henrique Caprilesia on kielletty 15 vuoden ajaksi hoitamasta mitään poliittista virkaa; toteaa kieltopäätöksen perustuneen syytöksiin ”hallinnollisista sääntöjenvastaisuuksista” hänen toimiessaan Mirandan osavaltion kuvernöörinä;

I.  toteaa Venezuelan turvallisuusjoukkojen, myös kansalliskaartin ja poliisivoimien sekä muiden aseistautuneiden ryhmittymien käyttäneen toistuvasti raakaa väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia, myös kansalliskokouksen jäseniä, vastaan näiden protestoidessa päätöstä, jolla kansalliskokouksen valta mitätöitiin; toteaa tämän vaatineen yli 20 kuolonuhria, samalla kun monet ovat loukkaantuneet ja monet ovat joutuneet pidätetyiksi;

J.  ottaa huomioon, että seitsemäntoista kahdestakymmenestäyhdestä OAS:n pysyvän neuvoston jäsenestä ilmaisi 3. huhtikuuta 2017 olevansa erittäin huolissaan siitä, että Venezuelan demokraattista järjestystä muutettiin demokratian vastaisesti; ottaa huomioon, että eräät alueen maat ovat läpimurron toivossa ilmaisseet halukkuutensa Venezuelaa koskevaan kompromissiratkaisuun;

K.  ottaa huomioon, että hallitus jäädytti joulukuussa 2016 pidettäviksi tarkoitetut paikallis- ja aluevaalit ja se on estänyt toteuttamasta virasta poistamista koskevaa kansanäänestystä – perustuslain säännös, joka antaa 20 prosentille äänioikeutetuista mahdollisuuden vaatia epäsuositun presidentin syrjäyttämistä – vaikka kaikki perustuslain mukaiset vaatimukset on täytetty;

1.  tuomitsee demokraattisen järjestyksen toistuvat ja perustuslain vastaiset loukkaamiset Venezuelassa sen jälkeen, kun Venezuelan korkein oikeus teki päätöksen kansalliskokouksen lainsäädäntövaltuuksien siirtämisestä itselleen, sekä sen, että vallanjakoa ja hallinnon eri osien riippumattomuutta ei noudateta;

2.  kiistää jyrkästi Venezuelan korkeimman oikeuden päätökset, joilla jäädytetään kansalliskokouksen valtuudet ja siirretään ne sille itselleen, ja katsoo niiden rikkovan selkeästi sekä kansainvälisiä demokraattisia vaatimuksia että Venezuelan perustuslaillista järjestystä; toteaa, että vaikka näiden päätösten joitakin osia on hiljattain tarkistettu, on olennaisen tärkeää, että Venezuelan hallitus varmistaa demokraattisen järjestyksen täyden palauttamisen;

3.  ilmaisee syvän huolensa demokratian, ihmisoikeuksien ja sosioekonomisen tilanteen vakavasta heikentymisestä Venezuelassa sekä maan lisääntyvästä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta;

4.  kehottaa Venezuelan hallitusta ja korkeinta oikeutta kunnioittamaan perustuslakia ja erityisesti kaikille asianmukaisesti valituille parlamentin jäsenille annettuja valtuuksia;

5.  kehottaa Venezuelan hallitusta turvaamaan vallankäyttäjien toisistaan erottamisen ja riippumattomuuden ja palauttamaan kansalliskokoukselle sen perustuslain mukaisen toimivallan; muistuttaa, että keskenään yhtä vallankäyttäjien erottaminen toisistaan ja niiden keskinäinen riippumattomuus on oikeusvaltioperiaatetta noudattavien demokraattisten valtioiden keskeinen periaate;

6.  vaatii Venezuelan hallitusta varmistamaan, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan välittömästi ja ehdoitta; muistuttaa, että kansalliskokous hyväksyi poliittisten vankien vapauttamisen kansallista sovintoa koskevalla lailla, jonka toimeenpanovallan käyttäjä torjui veto-oikeutta käyttämällä; korostaa, että Venezuelassa ei voida saada aikaan kestävää rauhanomaista pitkän aikavälin ratkaisua, jos maassa on poliittisia vankeja;

7.  kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan perustuslakia ja esittämään mahdollisimman pian vaaliaikataulun, joka mahdollistaa nopeiden, vapaiden ja avointen vaaliprosessien toteuttamisen, koska tämä on ainoa keino päästä nykyisestä poliittisesta umpikujasta; tuomitsee jyrkästi Venezuelan kansallisen tilintarkastajan tekemän päätöksen, jolla kiellettiin 15 vuoden ajaksi oppositiojohtaja Henrique Caprilesia hoitamasta mitään poliittista virkaa; kehottaa Venezuelan hallitusta tekemään lopun käytännöstä, jossa oppositiojohtajat syrjäytetään riistämällä näiltä poliittiset oikeudet;

8.  pitää Amerikan valtioiden järjestön OAS:n pysyvän neuvoston 3. huhtikuuta 2017 hyväksymää päätöslauselmaa tervetulleena ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tukemaan sitä sekä monien alueen maiden ilmaisemaa toivetta edistää sovittelua kansallisen sopimuksen aikaan saamiseksi; kehottaa lisäksi varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa aktiivisesti tutkimaan yhteistyössä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa muita toimenpiteitä, joilla unioni voi edistää Venezuelan palautumista täyteen demokratiaan;

9.  tuomitsee jyrkästi sen, että Venezuelan turvallisuusjoukot ja muut epäviralliset aseistautuneet ryhmittymät ovat tukahduttaneet rauhanomaiset mielenosoitukset raa’asti aiheuttaen yli 20 kuolonuhria, samalla kun monet ovat loukkaantuneet ja monet ovat joutuneet pidätetyiksi; kehottaa Venezuelan hallitusta tutkimaan kaikki kuolemantapaukset ja kunnioittamaan perustuslaillista oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja takaamaan sen; kehottaa Venezuelan viranomaisia takaamaan turvallisuuden ja oikeuksien vapaan harjoittamisen kaikille kansalaisille ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajille, toimittajille, poliittisille toimijoille ja itsenäisten hallituksesta riippumattomien järjestöjen jäsenille, joihin kohdistuu suurin hyökkäysten ja mielivaltaisten pidätysten riski;

10.  kehottaa Venezuelan viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun pääsyn maahan kiireellisesti sekä päästämään maahan kansainväliset järjestöt, jotka haluavat avustaa heikoimmassa asemassa olevia yhteiskunnan osia; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja etenkin Venezuelan naapurimaita ja unionin jäsenvaltioita ottamaan huomioon, että Venezuelasta sankoin joukoin pakenevat ihmiset saattavat laukaista humanitaarisen kriisin;

11.  toistaa kiireellisen pyyntönsä, joka koskee Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä Venezuelaan vuoropuhelun käynnistämiseksi kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176.
(2)EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3)EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0269.
(5)https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Oikeudellinen huomautus