Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2651(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0270/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.69
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0200

Antagna texter
PDF 172kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Situationen i Venezuela
P8_TA(2017)0200RC-B8-0270/2017

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2), av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3) och av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan som antogs den 11 september 2001,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artiklarna 72 och 233,

–  med beaktande av Human Rights Watchs skrivelse av den 16 maj 2016 till generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS), Luis Almagro Lemes, om Venezuela(5),

–  med beaktande av uttalandet av den 31 mars 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om beslutet från Venezuelas högsta domstol att ta över lagstiftningsbefogenheterna från nationalförsamlingen,

–  med beaktande av de varningar som framfördes i OAS rapporter från den 30 maj 2016 och 14 mars 2017 om Venezuela, och generalsekreterarens kraftiga uppmaning att sammankalla OAS ständiga råd i enlighet med artikel 20 i den interamerikanska demokratistadgan för att diskutera den politiska krisen i Venezuela,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den förvärrade och allvarliga politiska, ekonomiska och humanitära krisen i Venezuela,

–  med beaktande av OAS förklaring som undertecknades av 14 av dess medlemsstater den 13 mars 2017 som bland annat kräver att Venezuela omgående fastställer tidpunkten för val, friger politiska fångar och erkänner maktdelningen enligt landets konstitution,

–  med beaktande av OAS ständiga råds resolution av den 3 april 2017 om den senaste tidens händelser i Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 mars 2017 utfärdade Venezuelas högsta domstol ett beslut enligt vilket all lagstiftning som antagits av nationalförsamlingen förklarades vara konstitutionsvidrig. Den 29 mars 2017 utfärdade Venezuelas högsta domstol ett beslut som förklarade att nationalförsamlingen har gjort sig skyldig till domstolstrots och ogiltigförklarade alla lagstiftningsåtgärder, vilket gjorde det möjligt för högsta domstolen att ta över den lagstiftande funktionen.

B.  Besluten som högsta domstolen i Venezuela har utfärdat strider mot både den maktdelning som garanteras genom konstitutionen och skyldigheten för alla domare att respektera och säkerställa integriteten i Venezuelas konstitution (artikel 334).

C.  Besluten utfärdades utan några författningsmässiga grunder, varken befogenheter som beviljats nationalförsamlingen (artikel 187 i konstitutionen) eller som författningskammaren vid högsta domstolen åtnjuter (artikel 336 i konstitutionen).

D.  Riksåklagaren Luisa Ortega Díaz, utnämnd av Venezuelas regering, fördömde högsta domstolens beslut eftersom hon ansåg att det stod i strid med den konstitutionella ordningen. Till följd av internationella reaktioner och många vädjanden bad president Nicolás Maduro högsta domstolen att ompröva sitt beslut som helt och hållet tog makten från nationalförsamlingen. Högsta domstolen utfärdade den 1 april 2017 nya beslut som upphävde de tidigare.

E.  Högsta domstolen har tidigare konstaterat att nationalförsamlingen gjort sig skyldig till domstolstrots och har upphävt dess åtgärder den 1 augusti 2016 och den 5 september 2016 genom beslut nr 808.

F.  Venezuelas oppositionskoalition, Mesa de la Unidad Democrática, vann 112 av 167 mandat i nationalförsamlingens enda kammare, vilket är två tredjedelars majoritet i förhållande till PSUV:s 55 mandat. Högsta domstolen blockerade därefter fyra ledamöter av nationalförsamlingen, varav tre var medlemmar av oppositionen, från att tillträda sitt uppdrag, vilket gjorde att oppositionen förlorade sin två tredjedelars majoritet.

G.  Den senaste tidens godtyckliga gripanden har höjt antalet politiska fångar till mer än 100, däribland viktiga politiska ledare som Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos och Yon Goicoechea.

H.  Den venezuelanske oppositionsledaren Henrique Capriles, som två gånger varit presidentkandidat, har förbjudits att inneha politiska uppdrag i 15 år. Detta beslut grundade sig på påstådda anklagelser om ”administrativa oegentligheter” i hans roll som guvernör för delstaten Miranda.

I.  De venezuelanska säkerhetsstyrkorna, inbegripet det nationella gardet och den nationella polisen, och även irreguljära väpnade grupper, har från protesternas början vid upprepade tillfällen använt övervåld mot fredliga demonstranter, däribland kongressledamöter, som motsatt sig att nationalförsamlingens befogenheter upphävts. Detta har lett till mer än 20 dödsoffer samtidigt som ett stort antal personer har skadats och många har gripits.

J.  Den 3 april 2017 uttryckte 17 av 21 länder i OAS ständiga råd sin allvarliga oro över de konstitutionsvidriga förändringarna av den demokratiska ordningen i Venezuela. Vissa länder i regionen har nyligen uttryckt sin önskan att bidra till en medlingsprocess i Venezuela och därmed skapa en möjlighet att nå en lösning på situationen.

K.  Regeringen sköt upp de lokala och regionala val som skulle hållas i december 2016 och har förhindrat en folkomröstning om avsättning– en konstitutionell bestämmelse som ger 20 % av väljarna möjlighet att kräva avsättning av en impopulär president – trots att alla konstitutionella villkor var uppfyllda.

1.  Europaparlamentet fördömer de fortsatta konstitutionsvidriga kränkningarna av den demokratiska ordningen i Venezuela efter beslutet från Venezuelas högsta domstol som syftade till att ta över nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter, och avsaknaden av maktdelning och oberoende maktinstanser.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt besluten av Venezuelas högsta domstol att upphäva nationalförsamlingens befogenheter och anser att den är en i grunden odemokratisk åtgärd och i direkt strid med Venezuelas konstitution. Trots att vissa delar av dessa beslut nyligen reviderats är det väsentligt att Venezuelas regering ser till att den demokratiska ordningen återinförs helt och hållet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allvarligt försämrade situationen när det gäller demokratin, de mänskliga rättigheterna och den samhällsekonomiska situationen i Venezuela i ett alltmer instabilt politiskt och socialt klimat.

4.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering och högsta domstol att respektera konstitutionen, särskilt de befogenheter som alla parlamentsledamöter som valts i vederbörlig ordning tilldelats.

5.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att garantera maktdelningen och oberoende maktinstanser och att återställa nationalförsamlingens konstitutionella befogenheter. Parlamentet påminner om att maktdelning och oberoende mellan maktinstanser är en grundläggande princip för demokratiska stater som iakttar rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att säkerställa ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar. Parlamentet påpekar att nationalförsamlingen godkände politiska fångars frigivande genom lagen om nationell försoning men att den verkställande makten förhindrade detta genom vetorätt. Parlamentet betonar att en hållbar fredlig lösning på lång sikt inte kan nås i Venezuela så länge som det finns politiska fångar i landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att följa konstitutionen och att snarast möjligt lägga fram en valkalender som möjliggör fria och transparenta valprocesser, vilket är det enda sättet att få ett slut på det nuvarande politiska dödläget. Parlamentet fördömer skarpt den venezuelanska kontrollmyndigheten contralorías beslut att förbjuda oppositionsledaren Henrique Capriles från att inneha politiska uppdrag i 15 år. Venezuelas regering uppmanas att sätta stopp för bruket att undanröja oppositionsledare genom att beröva dem deras politiska rättigheter.

8.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som OAS ständiga råd antog den 3 april 2017 och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att stödja resolutionen, och den önskan att bidra till medlingsprocessen i syfte att nå en nationell överenskommelse som många länder i regionen uttryckt. Parlamentet uppmanar dessutom vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att tillsammans med andra internationella och regionala organisationer aktivt utforska andra åtgärder som skulle ge EU möjlighet att återställa full demokrati i Venezuela.

9.  Europaparlamentet fördömer skarpt de venezuelanska säkerhetsstyrkornas och även irreguljära väpnade gruppers brutala angrepp mot fredliga demonstranter, till följd av vilka mer än 20 personer har dött, ett stort antal har skadats och många har gripits. Parlamentet uppmanar Venezuelas regering att utreda alla dödsfall och att respektera och garantera den konstitutionella rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att garantera alla medborgare säkerhet och ett fritt utövande av sina rättigheter, i synnerhet människorättsförsvarare, journalister, politiska aktivister och medlemmar av oberoende icke-statliga organisationer som löper större risk att utsättas för angrepp och godtyckliga frihetsberövanden.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Venezuela att snarast möjligt tillåta humanitärt bistånd att komma in i landet och säkerställa tillträde för sådana internationella organisationer som önskar stödja de samhällssektorer som har drabbats värst. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet och i synnerhet grannländerna och EU-länderna att ta hänsyn till den humanitära kris som kan komma att uppstå till följd av det stora antalet venezuelaner som lämnar sitt land.

11.  Europaparlamentet erinrar om sin brådskande begäran att så snart som möjligt skicka en delegation från Europaparlamentet till Venezuela och föra en dialog med alla sektorer som är inblandade i konflikten.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0176.
(2) EUT C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) EUT C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0269.
(5) https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Rättsligt meddelande