Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2058(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0196/2017

Předložené texty :

A8-0196/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/05/2017 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0209

Přijaté texty
PDF 488kWORD 48k
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/008/FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0196/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že Unie podporuje globalizaci; vzhledem k tomu, že Unie pečuje o jednotlivce, na nichž se dočasně nepříznivě odrazily změny na globálním trhu; vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG zohledňuje dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Finsko podalo žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví zařazeném v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 26 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení), a to ve společnosti Nokia Oy (Nokia Network Systems) a ve třech dodavatelských podnicích a odběratelských výrobních podnicích, které působí zejména v těchto regionech úrovně NUTS 2: Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) a Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), a vzhledem k tomu že se očekává, že se těchto opatření zúčastní 821 z 945 propuštěných pracovníků, kteří jsou způsobilí pro získání příspěvku z EFG;

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které stanoví, že během čtyř měsíců musí být v jednom podniku v některém členském státě propuštěno nejméně 500 zaměstnanců, včetně zaměstnanců jeho dodavatelů nebo odběratelů;

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG byly splněny a proto má Finsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 641 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 4 403 000 EUR;

2.  bere na vědomí, že Finsko podalo žádost o finanční příspěvek z EFG dne 22. listopadu 2016 a že poté, co pohotově poskytlo dodatečné informace, Komise dokončila posouzení této žádosti dne 7. dubna 2017 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že v odvětví „výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů“ již bylo podáno patnáct žádostí o příspěvek z EFG, přičemž tři podalo Finsko(4) a všechny se zakládaly na kritériu globalizace; konstatuje, že čtyři z patnácti žádostí se týkaly podniků Nokia; bere na vědomí, že ze závěrečných zpráv k případům z roku 2012 vyplývá, že 44 % pracovníků zapojených do činností EFG bylo zaměstnáno dva roky poté, co Finsko podalo žádost o příspěvek z EFG, a že ve zprávě k případům z roku 2013 je uvedeno, že bylo zaměstnáno 65 % pracovníků; očekává, že v hodnocení v polovině období, které má Komise zveřejnit do 30. června 2017(5), budou uvedeny podrobné informace o dlouhodobé míře opětovného začleňování těch, kdo čerpají z příspěvku z EFG, které požadoval již v usnesení Parlamentu ze dne 15. září 2016(6);

4.  připomíná, že IKT plní ze strukturálního hlediska klíčovou úlohu ve finské ekonomice; domnívá se, že nedávná propouštění ve společnosti Nokia Oy odrážejí trend, který se obecně projevuje ve finských technologických odvětvích, v nichž je úroveň zaměstnanosti v posledních dvou letech mimořádně nestabilní, což je důsledek vysokého tlaku na zvyšování účinnosti a zachování konkurenceschopnosti produktů;

5.  připomíná, že odvětví IKT je velmi citlivé na změny na globálním trhu; konstatuje, že hospodářská soutěž v tomto odvětví je globální, což znamená, že všechny subjekty na trhu mohou soupeřit o téhož zákazníka a že lokalita, v níž se nachází zaměstnanci, a kulturní prostředí, z něhož pocházejí, mají jen omezený význam;

6.  konstatuje, že propouštění ve společnosti Nokia Oy je součástí celosvětového transformačního programu společnosti, který je nutný k tomu, aby společnost mohla konkurovat svým východoasijským rivalům;

7.  poukazuje na to, že po zřízení společného podniku pro síťové technologie s firmou Siemens přijala Nokia Oy řadu opatření, například přesunutí zdrojů do oblasti technologií budoucnosti a snižování počtu zaměstnanců, jejichž cílem je snížit roční provozní náklady do konce roku 2018 o 900 milionů EUR;

8.  konstatuje, že všichni pracovníci, kteří byli z Nokia Oy v roce 2016 propuštěni, jsou buď absolventi vysokých škol (40 %) nebo mají středoškolské vzdělání (60 %) a pracovali v oblasti programování a navrhování a jejich odborné dovednosti jsou v mnoha případech zastaralé; konstatuje, že 21 % cílových příjemců je ve věku nad 54 let, tedy ve věku, kdy je opětovné nalezení zaměstnání na trhu práce mimořádně obtížné; mimoto konstatuje, že ve dvou ze tří dotčených regionů je nezaměstnanost již dlouho vyšší než celostátní průměr a že nezaměstnanost vysoce vzdělaných osob je celkově v těchto regionech vysoká s tím, že obzvláště tíživá je situace zaměstnanců, kterým je více než 50 let;

9.  bere na vědomí, že Finsko navrhlo na základě konzultací se zúčastněnými stranami koordinovaný soubor individualizovaných služeb a že ministerstvo hospodářství a zaměstnanosti zřídilo pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeni i cíloví příjemci a sociální partneři na celostátní a regionální úrovni;

10.  konstatuje, že Finsko plánuje sedm druhů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) školení, iv) granty pro začínající podniky, v) odborná posouzení, vi) dotace mezd a viii) příspěvky na výdaje spojené s cestovným, ubytováním a stěhováním; konstatuje, že tato opatření představují aktivní opatření na trhu práce; konstatuje, že tato opatření pomohou propuštěné pracovníky opět zaměstnat;

11.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 13,34 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

12.  vítá využívání služeb sítě EURES k předávání informací o pracovních příležitostech v zahraničí finským uchazečům o zaměstnání; poznamenává, že na regionální úrovni budou ve spolupráci s EFG a službami EURES uspořádány mezinárodní náborové akce; vítá tato opatření i skutečnost, že finské orgány vybízejí propuštěné pracovníky k tomu, aby plně využívali svého práva na volný pohyb;

13.  vítá škálu školení a poradenských služeb, které mají být poskytovány, a podporu osob hledajících zaměstnání mimo Finsko i podporu začínajících podniků (startupů); z hlediska věku a dovedností dotčených pracovníků považuje tato opatření za obzvláště vhodná;

14.  vítá skutečnost, že finské orgány zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům dne 2. června 2016, tedy se značným předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu o EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor opatření;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  vítá částku 59 000 EUR, která byla přidělena na informace a propagaci, a zdůrazňuje její význam pro motivaci způsobilých příjemců k účasti na opatřeních podporovaných z EFG;

17.  konstatuje, že dostatečné prostředky jsou přiděleny na kontrolu a podávání zpráv; konstatuje, že systematické podávání zpráv o službách podporovaných z EFG zlepší náležité využívání prostředků; vítá částku 20 000 EUR, která byla přidělena na kontroly a podávání zpráv;

18.  bere na vědomí, že podnik Nokia Network Systems splnil své zákonné povinnosti a jednal se všemi zúčastněnými stranami;

19.  zdůrazňuje, že finské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie;

20.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

21.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví; konstatuje, že Finsko potvrdilo, že prostředky z EFG tato opatření nenahradí;

22.  doporučuje členským státům, aby vyhledávaly součinnost s jinými činnostmi financovanými z vnitrostátních prostředků nebo prostředků Unie a aby vedle opatření EFG využívaly další programy Unie;

23.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

24.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

25.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Článek 20 nařízení (EU) č. 1309/2013.
(6) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007–2014 (přijaté texty, P8_TA(2016)0361).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2017/951.)

Právní upozornění