Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2058(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0196/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0196/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0209

Usvojeni tekstovi
PDF 352kWORD 53k
Srijeda, 17. svibnja 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Finske – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0196/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da Europska unija promiče globalizaciju; budući da se Unija brine za pojedince koji trenutno trpe zbog promjena na svjetskom tržištu; budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računalnih, elektroničkih i optičkih proizvoda) u poduzeću Nokia Oy (Mrežni sustavi Nokia) i trima poduzećima dobavljača i daljnjih proizvođača koji većinom djeluju u regijama razine 2 podjele NUTS Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) i Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 821 od 945 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojom se propisuje da najmanje 500 radnika mora biti proglašeno viškom u četveromjesečnom referentnom razdoblju u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 641 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 403 000 EUR;

2.  napominje da je Finska 22. studenog 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 7. travnja 2017., nakon što je Finska hitno dostavila dodatne informacije, završila izradu ocjene tog zahtjeva i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da je za sektor proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda već podneseno 15 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih su tri bila iz Finske(4), te da su se svi oni temeljili na kriteriju učinaka globalizacije; napominje da su se od tih 15 zahtjeva njih četiri odnosila na poduzeća tvrtke Nokia; napominje da konačno izvješće za 2012. godinu pokazuje da je 44 % sudionika u aktivnostima EGF-a bilo zaposleno dvije godine nakon datuma predaje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a iz Finske te da slučaj iz 2013. pokazuje udio zaposlenih od 65 %; očekuje da će Komisijina evaluacija na sredini razdoblja, kojoj je rok 30. lipnja 2017.(5), uključivati detaljne informacije o dugoročnoj stopi reintegracije osoba koje primaju pomoć iz EGF-a, na što je Parlament već pozvao u svojoj rezoluciji od 15. rujna 2016.(6);

4.  podsjeća da sektor IKT-a ima ključnu strukturnu ulogu za finsko gospodarstvo; smatra da su posljednja otpuštanja u poduzeću Nokia Oy odraz trenda kojim je pogođen čitav finski tehnološki industrijski sektor u kojem je broj radnih mjesta u posljednje dvije godine izuzetno nestabilan, što je posljedica velikog pritiska za povećanje učinkovitosti i očuvanje konkurentnosti proizvoda;

5.  podsjeća da je industrija IKT-a vrlo osjetljiva na promjene na svjetskom tržištu; napominje da je konkurencija unutar sektora svjetskih razmjera, što znači da se svi sudionici na tržištu mogu natjecati za iste klijente, a lokacija i kulturna pozadina osoblja ograničenog su značaja;

6.  napominje da su otpuštanja u poduzeću Nokia Oy dio globalnog plana transformacije poduzeća koja je potrebna kako bi ono moglo držati korak s konkurentima iz istočne Azije;

7.  ističe da je, nakon uspostave zajedničkog pothvata za mrežne tehnologije s poduzećem Siemens, Nokia Oy poduzela niz mjera, uključujući prijenos resursa za tehnologije budućnosti i smanjenje broja osoblja, u cilju smanjenja godišnjih operativnih troškova za 900 milijuna EUR do kraja 2018.;

8.  napominje da su osobe koje je otpustilo poduzeće Nokia Oy 2016. visokoobrazovane (40 %) ili imaju srednju stručnu spremu (60 %) te da su se bavile programiranjem i dizajnom, pri čemu su njihove profesionalne vještine u mnogim slučajevima zastarjele; napominje da je 21 % ciljanih korisnika starije od 54 godine, što je dob u kojoj je izuzetno teško ponovno pronaći zaposlenje na tržištu rada; nadalje napominje da su stope nezaposlenosti dugo bile iznad nacionalnog prosjeka u dvije od tri spomenute regije i da je nezaposlenost visoko obrazovanih osoba u tim regijama općenito visoka te da se zaposlenici stariji od 50 godina nalaze u izuzetno teškom položaju;

9.  prima na znanje da je Finska izradila usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u dogovoru s dionicima i Ministarstvom gospodarstva i zapošljavanja koje je okupilo radnu skupinu u čijem su sastavu predstavnici ciljanih korisnika te socijalnih, nacionalnih i regionalnih partnera;

10.  napominje da Finska planira uvesti sedam vrsta mjera: (i) mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) usluge zapošljavanja i poslovne usluge, (iii) strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za osnivanje poduzeća, (v) stručne procjene, (vi) naknade za plaće i (vii) naknade za putne troškove, troškove smještaja i selidbe; napominje da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada; napominje da će te mjere pomoći otpuštenim radnicima pronaći novo zaposlenje;

11.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 13,34 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

12.  pozdravlja korištenje usluga mreže EURES kako bi se oglasi za posao u inozemstvu proslijedili osobama u Finskoj koje traže posao; napominje da će se na regionalnoj razini organizirati događanja za međunarodno zapošljavanje u suradnji sa službama EGF-a i EURES-a; pozdravlja takve mjere i činjenicu da finske vlasti potiču otpuštene radnike da u potpunosti iskoriste svoje pravo na slobodu kretanja;

13.  pozdravlja niz usluga osposobljavanja i savjetovanja te potporu koji će se pružiti osobama koje traže zaposlenje izvan Finske te za osnivanje poduzeća; smatra da su te mjere osobito primjerene s obzirom na dobnu strukturu i vještine radnika o kojima je riječ;

14.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti otpuštenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 2. lipnja 2016., znatno prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

15.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

16.  pozdravlja dodjelu iznosa od 59 000 EUR za informiranje i oglašavanje te ističe njegovu važnost u poticanju mogućih primatelja na sudjelovanje u mjerama koje podupire EGF;

17.  napominje da su dostatna sredstva dodijeljena za kontrolu i izvješćivanje; napominje da će sustavno izvješćivanje o uslugama koje se financiraju iz EGF-a povećati pravilno korištenje sredstava; pozdravlja dodjelu iznosa od 20 000 EUR za kontrolu i izvješćivanje;

18.  prima na znanje da je poduzeće Nokia Network Systems ispunilo svoje pravne obveze te da se savjetovalo sa svim uključenim dionicima;

19.  naglašava da su finske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere ne primaju financijsku pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije;

20.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

21.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora; napominje da je Finska potvrdila da ih doprinos iz EGF-a doista neće zamijeniti;

22.  preporučuje državama članicama da pokušaju ostvariti sinergije s drugim mjerama koje se financiraju nacionalnim sredstvima ili sredstvima Unije te iskoriste druge programa EU-a osim mjera EGF-a;

23.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

24.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

25.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Uredba (EU) br. 1309/2013, članak 20.
(6) Rezolucija Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o aktivnostima, učinku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0361).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Finske – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/951.)

Pravna napomena