Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2058(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0196/2017

Texte depuse :

A8-0196/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/05/2017 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0209

Texte adoptate
PDF 275kWORD 53k
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0196/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Uniunea promovează globalizarea; întrucât Uniunea oferă sprijin persoanelor care sunt afectate momentan de schimbările survenite pe piața mondială; întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Finlanda a depus cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 26 a NACE a doua revizuire (Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice) în cadrul întreprinderii Nokia Oy (Nokia Network Systems) și în cadrul a trei furnizori și producători din aval care își desfășoară activitatea în principal în regiunile de nivel NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) și Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), și întrucât se așteaptă ca la măsurile preconizate să participe 821 dintre cei 945 de lucrători disponibilizați care sunt eligibili pentru o contribuție din partea FEG;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform cărora asistența se acordă în cazurile în care sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni într-un stat membru, inclusiv lucrători disponibilizați de furnizori și producători din aval,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 641 800 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 4 403 000 EUR;

2.  constată că autoritățile finlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 22 noiembrie 2016 și că, în urma prezentării prompte a unor informații suplimentare de către Finlanda, evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 7 aprilie 2017, iar rezultatele evaluării au fost transmise Parlamentului în aceeași zi;

3.  reamintește că, până în prezent, sectorul fabricării computerelor și a produselor electronice și optice a făcut obiectul a 15 cereri de asistență din partea FEG, dintre care trei au fost depuse de Finlanda(4), toate fiind justificate de criteriul globalizării; observă că patru cereri dintre cele 15 au vizat companii din grupul Nokia; observă că, în conformitate cu rapoartele finale referitoare la cererea din 2012, 44 % dintre persoanele care au participat la activitățile finanțate de FEG erau încadrate în muncă la doi ani după depunerea cererii de finanțare de către Finlanda, iar rapoartele referitoare la cererea din 2013 arată că 65 % dintre persoanele care au participat la activitățile finanțate de FEG erau încadrate în muncă; se așteaptă ca evaluarea intermediară realizată de Comisie, care urmează să fie finalizată până la 30 iunie 2017(5), să includă informații detaliate cu privire la rata de reinserție profesională pe termen lung a persoanelor care beneficiază de asistență din partea FEG, astfel cum a solicitat deja în cadrul rezoluției Parlamentului din 15 septembrie 2016(6),

4.  reamintește că sectorul TIC ocupă o poziție determinantă în structura economiei finlandeze; consideră că cele mai recente disponibilizări din cadrul Nokia Oy reflectă o tendință care afectează sectorul tehnologiilor din Finlanda în ansamblu, sector în care ocuparea forței de muncă a fost extrem de instabilă în ultimii doi ani din cauza cerințelor tot mai mari în sensul eficientizării și al menținerii competitivității produselor;

5.  reamintește faptul că sectorul industrial al TIC este deosebit de sensibil de a fi afectat de schimbările survenite pe piața mondială; remarcă faptul că concurența din sectorul TIC se desfășoară la nivel mondial, ceea ce înseamnă că toți participanții de pe piață pot concura pentru aceiași clienți, iar localizarea și contextul cultural al personalului au o importanță redusă;

6.  observă că disponibilizările din cadrul Nokia Oy fac parte din programul de transformare de anvergură mondială al întreprinderii, care este necesară pentru a face față concurenților din Asia de Est;

7.  atrage atenția asupra faptului că, în urma înființării unei întreprinderi comune de tehnologii de rețea cu Siemens, Nokia Oy a întreprins o serie de măsuri, inclusiv axarea resurselor sale pe tehnologii ale viitorului și reducerea personalului, măsuri care au ca scop reducerea cheltuielilor sale operaționale anuale cu 900 de milioane EUR până la sfârșitul lui 2018;

8.  constată că persoanele care au fost disponibilizate de la Nokia Oy în 2016 sunt fie absolvente de studii universitare (40%), fie de studii secundare (60%) și au lucrat în secțiile de programare și design, competențele lor profesionale fiind în multe cazuri depășite; observă că 21 % dintre beneficiarii vizați au vârsta de peste 54 de ani, reinserția profesională a lucrătorilor din această categorie de vârstă fiind deosebit de dificilă; observă, de asemenea, că în două dintre cele trei regiuni vizate ratele șomajului se află de mult timp peste media pe țară, iar șomajul în rândul persoanelor cu un nivel de studii avansat este în general ridicat în aceste regiuni, situația fiind deosebit de dificilă pentru salariații cu vârsta de peste 50 de ani;

9.  ia act de faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de autoritățile finlandeze în consultare cu beneficiarii vizați, iar Ministerul Afacerilor Economice și Forței de Muncă a convocat un grup de lucru în componența căruia se aflau și reprezentanți ai beneficiarilor vizați, precum și parteneri sociali și parteneri de la nivel regional și național;

10.  constată că Finlanda are în vedere șapte tipuri de măsuri: (i) măsuri de consiliere profesională și alte măsuri pregătitoare, (ii) ocuparea forței de muncă și servicii pentru întreprinderi, (iii) formare, (iv) subvenții pentru demararea unei noi afaceri, (v) evaluări de către experți, (vi) subvenții salariale și (vii) alocații pentru cheltuieli de deplasare, de cazare și mutare; subliniază că toate aceste măsuri constituie măsuri active pe piața muncii; relevă faptul că aceste măsuri vor facilita reinserția profesională a lucrătorilor disponibilizați;

11.  observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 13,34 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

12.  salută utilizarea rețelei EURES pentru transmiterea anunțurilor de angajare din străinătate cetățenilor finlandezi care caută un loc de muncă; constată că o serie de evenimente în materie de recrutare de la nivel internațional vor fi organizate la nivel regional în cooperare cu serviciile FEG și EURES; salută aceste măsuri și faptul că autoritățile finlandeze încurajează lucrătorii disponibilizați să beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera circulație;

13.  salută sfera de cuprindere a serviciilor de formare și de consiliere care urmează a fi furnizate, precum și faptul că sunt avute în vedere măsuri de sprijinire a întreprinderilor nou-înființate și a persoanelor care își caută un loc de muncă în afara teritoriului Finlandei; consideră că aceste măsuri sunt deosebit de utile având în vedere profilul de vârstă și competențele profesionale ale lucrătorilor vizați;

14.  salută faptul că autoritățile finlandeze au început să acorde servicii personalizate lucrătorilor afectați la 2 iunie 2016, cu mult înaintea depunerii cererii pentru un sprijin din partea FEG în folosul pachetului coordonat propus;

15.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie durabilă și eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor;

16.  salută faptul că pentru activități de informare și publicitate s-a alocat suma de 59 000 EUR și subliniază rolul important al acestei finanțări în vederea încurajării beneficiarilor eligibili să participe la măsurile susținute de FEG;

17.  remarcă faptul că pentru activitățile de control și raportare sunt alocate fonduri suficiente; remarcă faptul că o raportare sistematică privind serviciile susținute prin FEG va sprijini eforturile constante depuse în vederea utilizării corecte a fondurilor; salută alocarea unei sume în valoare de 20 000 EUR pentru activitățile de control și raportare;

18.  remarcă faptul că grupul Nokia Network Systems și-a respectat obligațiile juridice și a consultat toate părțile interesate implicate;

19.  subliniază că autoritățile finlandeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii;

20.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de angajare a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea calificărilor și competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

21.  reiterează că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; menționează că Finlanda a confirmat faptul că acestea nu vor fi înlocuite de contribuția FEG;

22.  recomandă statelor membre să încerce să identifice sinergii cu alte acțiuni finanțate prin intermediul fondurilor naționale sau ale Uniunii și să utilizeze alte programe ale UE care să vină în completarea măsurilor FEG;

23.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

24.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia
(5) Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.
(6) Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0361).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/951.)

Notă juridică